Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Al a'raf 23

4,086 views

Published on

 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Al a'raf 23

 1. 1. AHLI KUMPULAN:-SITI NOOR HAIZA BTE FADZIL-MELATI BTE MUKHTAR-MARIANA BTE ABU BAKAR
 2. 2. SURAH AL-A’RAF : AYAT 23MENJAUHI SIFAT ZALIM
 3. 3. TUMPUAN PEMBELAJARAN• Maksud Ayat 23 Surah Al-A’raf.• Pengertian Zalim.• Jenis-Jenis Zalim Serta Contohnya.• Akibat Perbuatan Zalim.• Langkah-Langkah Mengatasi Perbuatan Zalim.• Segera bertaubat.• Pengajaran Ayat.
 4. 4. . ‫بسم ا الرحمن الرحيم‬ ْ‫قا ل َ رب نا ظ ل م نا ان ف س نا و ا ن‬ َِ ََ ُ َ َْ ََ َ َ ‫ل م ت غ ف ر ل نا و ت ر ح م نا ل ن ك و نن‬ َْ ُ ََ َْ َ ْ ََ ََْ ِ ْ َ ْ َ (23 ). ‫م ن ا ل خا سرين‬ ِ َ ْ َ ِMaksud Ayat :“Keduanya berkata : Wahai Tuhan kami , kamitelah menganiayai diri kami sendiri, dan jikaEngkau tidak mengampuni kami dan memberirahmat kepada kami, nescaya kami termasukdalam golongan orang-orang yang rugi.
 5. 5. Zalim ialah :• Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.• Ia juga bermaksud : seseorang yang mencabul hak orang lain atau mengabaikan tanggungjawab serta melanggar hukum syarak.
 6. 6. CONTOH-CONTOH SIFAT ZALIM
 7. 7. JENIS-JENIS ZALIM1. ZALIM KEPADA 2. ZALIM KEPADA ALLAH : SESAMA MANUSIA :* Mengingkari Allah * Seperti melakukan seperti penderaan dan menyekutukan Allah, penganiayaan terhadap tidak solat dan ingkar sesama manusia, ajaran Rasul. menyalahgunakan kuasa dan menfitnah.
 8. 8. JENIS-JENIS ZALIM3. ZALIM KEPADA DIRI 4. ZALIM KEPADA SESAMA SENDIRI : MAKHLUK : * Iaitu mengabaikan* Seperti melakukan tanggungjawab terhadap perbuatan sia-sia, haiwan dan persekitaran menyalahgunakan seperti merosakkan harta dadah dan bergaul benda awam, mencemari bebas. dan merosakkan alam dan menzalimi binatang.
 9. 9. AKIBAT PERBUATAN ZALIM A K IB A T P E R B U A T A N Z A L IM K E P A D A D IR I S E N D IR I KEPADA M ASYARAKAT K E P A D A M A K H L U K L A IN1 . T ia d a ra h m a t A lla h . 1 .B e r la k u s a la h g u n a k u a s a . 1 . B e rla k u ta n a h ru n tu h & b a n jir.2 . M e le m a h k a n im a n . 2 . R a k y a t te rtin d a s . 2 . H id u p a n h u ta n te ra n c a m & p u p u s .3 . D ib e n c i m a s y a ra k a t. 3 . N e g a ra m is k in & m u n d u r. 3 . M e n g a n c a m h id u p a n a ir.4 . J iw a tid a k te n te ra m . 4 . M a k s ia t & k e ja h a ta n b e rle lu a s a 4 . B e rla k u p e n c e m a ra n a la m . A ka n m a s u k n era k a N e g a ra tid a k a m a n & h u ru -h a ra . K e s e la m a ta n te ra n c a m d a n k e s ih a ta n te rg a n g g u .
 10. 10. LANGKAH- LANGKAH MENGATASI PERBUATAN ZALIM• Sentiasa ingat kepada A llah dalam setiap per lakuan kita.• Per banyakkan Istighfar (memohon keampunan) kepada A llah.• Per banyakkan amal ibadah dan amalan sunat.• Menjauhi per buatan maksiat dan dosa.• Jangan makan makanan yang har am atau makanan dar i hasil yang har am.
 11. 11. SE RA B RT GE E AUBAT• Berhenti melakukan kezaliman.• Menyesali perbuatan maksiat yang dilakukan.• Berazam tidak mengulangi per buatan maksiat.• Meminta maaf kepada orang yang dizalimi.
 12. 12. PENGAJARAN AYAT• A llah Tidak suka kepada perbuatan zalim.• Or ang yang melakukan kezaliman r ugi hidupnya di dunia dan dijanjikan neraka jahanam di akhirat kelak.• Manusia tidak ter lepas dari sifat lalai dan lupa.• A llah sentiasa membuka pintu taubat kepada hamba-hambanya.
 13. 13. SEMOGA ANDA FAHAM TAJUK INI
 14. 14. LATIHAN PENGUKUHAN1.Zalim terbahagi kepada empat jenis2.Akibat daripada perbuatan zalim akan menjadikan seseorang itu dibenci oleh masyarakat.3.Contoh zalim kepada Allah adalah menyekutukan Allah.4.Merosakkan harta benda awam adalah termasuk didalam jenis Sesama makhlukzalim Kepada Diri5.Menyalahgunakan dadah adalah tergolong dalam zalim kepada sendiri
 15. 15. 1. Sebutkan akibat perbuatan zalim kepada diri sendiri a) Tiada rahmat Allah b) Negara miskin dan mundur c) Berlaku tanah runtuh dan banjir
 16. 16. 2. Ada berapa jenis-jenis zalim yang kamu ketahui a) 4 jenis b) 5 jenis c) 6 jenis
 17. 17. 3. Berikan pengertian zalim a) Seseorang yang mencabul hak orang lain b) Melakukan penderaan c) Menjauhi perbuatan maksiat
 18. 18. JAWAPAN ANDA BETULTAHNIAH!!!
 19. 19. JAWAPAN ANDA SALAHCUBA LAGI

×