Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

עו"ד מאירה אזרד: ייצוג גבר בסכסוך גירושין

164 views

Published on

עו"ד מאירה אזרד: 072-2160685 http://www.azrad-law.co.il/

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

עו"ד מאירה אזרד: ייצוג גבר בסכסוך גירושין

  1. 1. U-Jr uur LU | ._L l. F I u-I um. I r1r'I ncnnu n: INLu N'JJ'1)’JN1"'J§J own’ nmo .3 JUN -1:‘: nu-:73 rum .111 1111:): nu 11Ln1‘: mwann 1N UR1‘JN3u’I L: -:n: >a nuxn ; n': L: L:Ln'J Lmvnn 1 man ‘aw n"n1 IN n': :p 11124‘: L ~1"¥°‘? K'? > : n‘J7'fl 7"11iNT1 ’J. '.1."| i1 V71‘! W3 1": n — 1111:: 51:11» :11 jun - "171! um»: :1.-L 1=~1 — nu-m pnxv 1771 97111.1 u:1n 171.“: L1’: 11> , vr1 — jmw nnun :1n 11:1 — awn arm: :1n 1>v1 - = ‘:1:a'm nix :1n : m1:u>n 1'7vm nu 1:1'>Lv‘: .11>v: n mun bvnn , nnnm'7 . I’’)1'1’1l'1V’Zll'1 i1’)’1fi rmmn p101 may , L:v: : ‘nun nvbn onvvnn um»: 1:un nnm nvp qm mn':1 '>v: n . .1:1x1‘7 mu: nnmz vunv nyyv n"11 ‘»'': v .1514 nmm I’)"1'IDi1 211.1 1»: 11): ‘: m1wsm pm mmvnan qvmxvvzn vvn me L: p~2:51 wan v11m.1 1"-nv: ‘aw mpvu: 51> . n~: 1:151» .7139‘: mm 111311: '>v: n '1: 117711‘; 1'7 msmnn R‘? ,1n: :m‘; n1v1n , v1:1‘7 ,1: Ln: man ma >1»: 1m‘: mm mm: n1L>n rm rmmn "rm nrwn .1n: ~n>‘> 1mD: w .11:wn . n1v. ~vx vvn nn1p‘7v: :'7nwp mvnn mm: znmzn '| ’"u'| ’:l. -u'7 nvmn mvnm :17: um)‘: ‘nun 1:: 1n1m: : 1nR 5: L: >p:1 D"l'i3i'l . tm1v1 ‘am .111» mu‘: -'7: anann 513:1 7: , wn nwnn nzvu npnm 111,-2»: ,n2>1n mam»: ms 11". : mm): 1:vmv nnnu 1:1 , mnb1 . ru1:z1‘; mu: nwmz mm am: 11:11: , n‘m nuw 12>vn: n Wm '11: ns. -nan: nmvn nvaxvm nxvmnw vs‘): non’ ‘>1: 17‘7vn rm , n=n1n rm‘; mmwvan nv: ‘aw vmxvun n3)>1v‘> nmn n>11xn. 1nm nmn n"11n m: vL: :1 , ... ':z1~1.1 N51 , n11nvn 51> 11): : m1Lv:2< M v: mmxvmn nn nu npmb mu nmzn . um: :Lvnn n: 1v: p.1'> mu m 11:‘: no: :nvnb": n:1onn nvvm mu . '’.1: 19.7.1‘; um >1: 111'‘ 51» ‘um : n:J um» (91 '10») 1: 11: 1”1:: ‘van :1»: .111wnnw 1): : nbnnb on ma nbnnn nu p1 um: znvnv mm»: ,.1n: L>m vvnn nun me mmnn 11:11: nbnn nnbvn ‘av wn nnmn m: ‘am '71: 111‘: mpn W‘ vmvm‘: 1:11;; 1091 nbnnn mx an 1:1 mm nnrm ma: ."n11r. m1 nnbn .1211: mn '|1"! i'| .1)": ‘*0 111» xnbw: nmx nmn pv11>1 ‘; v:nn nnvfivnm um: rm 50:‘: wpm '7v: .1Lv 11»: mm m>: w .19: 1:2: , u1 111v: :1 , vmv: .1 5:: 1»: .1:v: nnvnw ma: rum nvn qr: mm nbnn nn'7vn'7 mu 1:1.-LL22 nnmb mrm L1» . nzx:1n: 1:: mum qvmmvun ‘mo’: '= v v"nR 17511 um n1:1>1n 1:u:1 nnbv: um p: 1:511‘: WI’) : n:: m: '21» mm‘: 21511111 : "nm nvnw 1:11:12 mun: mm: mm 1:12) .1225: nbnn mm: 1'7 1m nmw" :1: :11 map N11 mm "IT! ,nw1:.1 nu ma . ''.1m ‘:11: nut 5:: :"v 11> n1:1n: : mnumn .1: W792) 1:111»: 11:»: nmm: urn" flvmn nm1 n1pn111v: 194 13:: ‘n 1"1s: La: 1371‘! 11111.-21: Law nun 1"n= : .1:'7v)‘2 m V»: n1pn:1 paw pa :1: 1:11.11 '7: no: 19:: mm: nnbn: 1:71:51» '1: 1:12: :1: M: rm:1nm2 qu arm») L511: umm . n:1u 1": nwapr: um: "U n"nn 111:1: ~: .1 mp: nvpman ‘J: 171.1 mm — n= ::: :1 : "vpD t"*p nnvm . ..mn rnn rm:1n:1 — nvunw van‘: .1n'>nw nz 1:1 ,11mz.1 vs‘: rm W nu:1n: m' rm van nfinn: mmv: .1 R"): :11 ’: ,nm 11:: .11 11:11 111‘: ." . ..L"v L: =1v: pn o2797922s—21-2'on pm . ( . o3.os) n"mvn : 112: ‘a 1:1»: 111»: (nvmb) = n1n: nan 1'1‘) :1v~: n.1 ('>v: ‘;) 117m awn 1"1v I r1l'J'L"1L"-'O'T'7|-If ma 1'7nn: nnvm -um ‘rpm .12¢: .-n nnvn Lmmw 1‘; 1:11:12: '7v: .1 um 1:11,: v1Lm~: ~n: u= ‘m1 nu: nrnvmm nwnn .1: ‘:1: 1‘: rnsvo N'71 vmwu‘: 12.1 mt‘: nrnxvm 112071 ‘mm mm: .1‘7:vp 2!‘? mm 113:‘; 20 11: nnvnw: ‘mm 7151;‘: 13 n1:. ':>>: 922:: 51:11: nnvn nmnn 1: 11:nn u»m:1 nv: mnv: 3 1:v: nrsnzmm woe: >5 :1mn 1:112: bv: nn nnvbvn numn um»; 19:»: n1:vw nwp may: ‘av -1: . L:vw rm: -mm: mnwvab 1111.: V: 112.: mm: mm qu fm num mm‘; nmnvvnn n1n>nnp:1 nr mm . nnv‘m qm nvzrzm nunyv nunmn , ‘J1>: b 1:1 mm rm: nn11n nvmn ma unn nvbvnb .1:mmn 1"nv: : qm '>v: .1 .1:v: n: :m '71: vuvonn mmn mm 1:» uv: n12m nun‘: 1111 N‘) .1:v: mnnumn 5» 1'7 3:11:12 1m<'> : D7i')D1D 1'7»: m: vo: : nwurn nbnpnn vLv11=: n nvvzm . x . u>1:nn‘J n: mnn n: nn: n ufrwnb nvmr mm numn . : . n1:1m‘71 -rmm n»w1:1n nvmvun 1m» .2 .1vw11v: .-L 1nnb 1:11” p1:.1 5» n=1 113m :17» 11>n1un : n:vv‘> 131.1): 1m n1m: v mm mm 5: .1nv11u L: :o.1 L: :L1mvn .1v»11un :1» awn nut‘; .1vLv11>: .1 mm‘: '7» n11mvnn rm 5:12’: v: n ‘ma .1 nmpn mmwn n11.1: 151.1 mi 51:‘: 121 um '71» vn: nn n: xr. m nvnxmn 'v3:1: 'mn m= n:n 1:1 ma: .111p911 -1n‘: nun‘: nLvp: nn mm 1: ‘:1: . n: wxnnbx p1:>n'7 Mann mw1:‘> rm: moan n: :m '7» 1:11am nnzm 1"nv: ‘7 51:19‘; nv: nrnpr zvn mm nv: nmxnnn n‘7:p 1:3: .1nn m vnm1n .1v'7.1n wnn nu 1".1=: )>: .1v : -1 n nvavvob L: ”n: ':n uvpmvz :1"no: ‘; 'n.1 mam: vmmn Wnnw pan vn 1:11.: 532:: 1:vm mm‘: mm nvn 1: ‘nu n111:L '7v: .-m 1nn‘avn1 ,1vmuv: ‘> : n:Lv 1n: ,1=Lv11u: nvmn zmn .1>1 mu 1:»: 1:: .1: p": L”= .7 '10 ’)"2|T| nun: v1: :1: W m: mm nnbvn '1: v"nL< v"1w 1”» . mvL: npn nnm‘; 1:: 1111» M1191 nvvmv 'n «mm L)‘: ruuulruu.

×