Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurumsal İtibar ve Yönetimi

 • Login to see the comments

Kurumsal İtibar ve Yönetimi

 1. 1. Kurumsal İtibar ve YönetimiMEHMET ERDUĞAN18 Mart 2010 - İstanbul
 2. 2. KURUMSAL İTİBAR NEDİR?Bir kurumun kimliği ile ismi, imajı ve itibarı arasındaki ilişkiyi şöyle ifadeetmek mümkündür: Kurum Kimliği İsimler Sunumlar Müşteri Toplum Yatırımcı Çalışan İmajı İmajı İmajı İmajı Kurum İtibarı 2
 3. 3. KURUMSAL İTİBAR NEDİR?Kurumsal itibar, toplum tarafından “beğenilen, takdir edilen” bir şirketolmanın karşılığıdır. Bu nedenle şirketlerin, itibarlarını yönetmektendaha önemli bir işleri yoktur. • İtibar; saygı görme, değerli ve güvenilir olma durumu, saygınlık ve prestij anlamında kullanılmaktadır. • İtibar; finansal yatırımları ve örgütsel gelişimi hızlandıran bir değerdir. • İtibar; kurumsal değerlerle toplumun değerleri arasındaki etkileşimin bir ürünüdür. • Kurumsal itibar, iç ve dış paydaşların algılamalarının toplamıdır. • Kurumsal itibar, bir şirketin en önemli sermayesidir. 3
 4. 4. İTİBARIN FAYDALARIArtık günümüzde itibar ve imaj gibi soyut değerler giderek daha fazlailgi görmektedir. İyi bir itibar, rakiplere karşı rekabet avantajıyaratmaktadır; çünkü taklit edilmesi zordur ve rakiplerin yapabileceğinide sınırlamaktadır.Araştırmalar, kurumsal itibarlarını etkin bir şekilde yöneten şirketlerin“iş sonuçları” açısından, bu konuda yeterli performans göstermeyenşirketler karşısında ciddi avantajları olduğunu ortaya koymaktadır.Bir zamanların geçerli politikası “büyük” olmak, zaman içinde“beğenilen” olmakla yer değiştirdi. Büyüklük, mevcut durumu vegeçmişi yansıtır. Beğenilen olmak ise gelecek için bir güven aşılar. 4
 5. 5. İTİBARIN FAYDALARIİyi bir kurum imajının ve kurum itibarının işletmeye temel olarak üçaçıdan değer kattığı söylenebilmektedir. Bunlar; • Finansal açıdan kattığı değer • Pazar açısından kattığı değer • İnsan kaynakları açısından kattığı değerdir. 5
 6. 6. Olumlu Kurumsal İtibarın Kuruluş İçin Faydaları • Günümüzde, ürün ve hizmetler daha çok birbirine benziyor. Bu durumda kurumlara rekabet gücü kazandıracak farklılığı kurumsal itibar sağlar. • Kurumsal itibar, kalite ve fiyatın farklılaştırıcı faktörler olmaktan çıktığı bir ortamda farklılaşma kriteri olarak önemlidir. • Kriz dönemlerinde krizi aşmak için iyi bir itibar, kurumlar açısından en önemli servet olabilmektedir. • İtibar değerlidir, çünkü hangi ürünü satın alacağımız, hangi firma için çalışacağımız, hangi hisse senedini satın alacağımız hakkında bilgi verir. • İyi itibara sahip şirketler, ürünleri ve hizmetleri için yüksek fiyat talep edebilirler, sadık çalışanlara sahip olabilirler, kriz dönemlerini daha kolay atlatabilirler. • İtibar değerlidir, çünkü soyut bir değer olan itibar, uzun vadede somut değerler üretir. 6
 7. 7. Olumlu Kurumsal İtibarın Kuruluş İçin FaydalarıSermaye piyasasının bütünü açısından baktığımızda daha fazla hesapverebilirlik ve şeffaflık sağlanması ile yatırımcı güveninin arttırılmasıisteği, kurumsal yönetim ilkelerinin oluşturulmasında temel güdüolmuştur.Bir kuruluşun finansal göstergelerinde hiçbir değişiklik olmaksızın saltkurumsal itibarı, sermaye piyasasında işlem gören hisse senetlerinindeğerini %15 oranında etkileyebilmektedir. 7
 8. 8. Olumlu Kurumsal İtibarın Kuruluş İçin FaydalarıKurumsal itibarına yatırım yapan şirketler; • Ürün veya hizmetlerini müşterilerine 7 kat daha iyi fiyatla satabiliyor. • 5 kat daha az stok bulundurabiliyor. • Çalışılacak yer olarak 4 kat daha fazla tercih ediliyor. • 3 kat daha fazla ortak olarak seçilme şansına sahip olabiliyor. • Kriz durumunda ya da itibar zedeleyici bir hatada kendini 1,5 kat daha kolay affettirebiliyor. • Rakiplerine oranla daha yüksek fiyat belirme olanağı elde ediyor. • Daha kolay yatırımcı kazanma, finansal piyasalarda kredibilite yükseltme olanağına sahip oluyor. • Nitelikli insan kaynağına sahip oluyor. 8
 9. 9. KURUMSAL İTİBARI ETKİLEYEN KRİTERLER Reputation Institute Kurumsal İtibar Kriterleri Yüksek Kalite Fiyatı Rakiplerinden Üstün Olan  Ürün ve Hizmetler Yaratıcı ve Yenilikçi Karlılığı Kayıtlı Olan Arkasında Duran Düşük Riskli Yatırım Yapan  Finansal Performans Çalışanını ÖdüllendirenBüyüme Potansiyeli Gösteren İyi Çalışma Ortamına Sahip  Çalışma Ortamı İyi Amaçları Destekleyen Nitelikli Çalışanlar Çevreye Karşı Sorumluluk  Sosyal Sorumluluk Topluma Karşı Sorumluluk Pazar Fırsatlarını Değerlendiren  Vizyon ve Liderlik Mükemmel Liderlikle Yönetilen Hayranlık duyulan Gelecekle İlgili Net Bir Vizyon Sahibi Beğenilen ve Saygın  Duygusal Özellikler Güvenilir 9
 10. 10. KURUMSAL İTİBARI ETKİLEYEN KRİTERLER Kurumsal İtibarı Sağlayan Unsurlar1. Pazarlama ve satış stratejileri 10. Ücret politikası ve seviyesi2. Hizmet ve ürün kalitesi 11. Yönetim ve şirket şeffaflığı3. Çalışanların nitelikleri 12. Çalışanların niteliklerini geliştirme4. Finansal sağlamlık 13. Bilgi ve teknoloji yatırımları5. Toplumsal sorumluluk 14. İletişim ve Halkla İlişkiler6. Yatırımcıya değer katma 15. Rekabette etik davranma7. Uluslararası pazarlara entegrasyon 16. Çalışan memnuniyeti8. Yönetim kalitesi 17. Yeni ürün geliştirme9. Çalışana sunulan sosyal haklar 18. Müşteri memnuniyeti 10
 11. 11. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS)İnsanlar dünyamızdaki gelişmeleri daha çok sorguluyor ve şirketlerin bu sorunlar karşısındaki tavırlarınıdeğerlendiriyor. İnsanlar sorgulamaya önce kendi çevrelerinden başlıyor. Örneğin çalıştığı işyerini yönetenlerinkendisi kadar duyarlı olup olmadığına bakıyor. Bireysel yatırımcı ise hisse senedi aldığı şirketlerin finansalgöstergeleriyle birlikte kurumsal performansını ve toplumsal duyarlılıklarını da sorguluyor. Tüketicilerürünlerini aldıkları şirketleri değerlendiriyor, toplumda oluşmuş imajına bakıyor. Böylece şirketler hakkındabir "kanaat notu" oluşuyor. Bu kanaatlerin oluşmasında gözlemler ve tanık olunan olaylar etkili oluyor.Doğal çevreyi koruma, müşterilerin tercihlerini dikkate alarak kaliteli ve güvenli ürünler sunma, sağlıklı vegüvenli çalışma ortamı oluşturarak çalışanların iş kazalarına ve meslek hastalıklarına uğramasını önleme,işletmeyi ortaklarının haklarını koruyacak ve yatırımları karlı kılacak bir şekilde yönetme, faaliyetlere ilişkindoğru bilgiler sunma ve toplumun refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunacak eğitim, sağlık ve sanatetkinliklerini destekleme gibi konular kurumsal itibar yönetiminin bir kriteri olan Kurumsal Sosyal Sorumluluk(KSS) kavramı içinde değerlendirilmektedir. 11
 12. 12. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kuruluş İçin Faydaları • Tüketiciler sosyal sorumluluğa önem veren şirketlerin ürün ve hizmetlerini alarak onları ödüllendiriyor. • Şirketlerin gücünü sorumlulukla dengeler. • Marka değerini yaratan olumlu bir etken olduğundan satışlarda, pazar payında ve karlılıkta sürekli artış sağlar. • Şirketin toplumsal imajını yükseltir. • Nitelikli çalışanlar çekme ve elde tutma olanağı sağlar. • Yatırımcılar ve mali analiz uzmanlarının şirkete karşı sempati ve ilgisini arttırır. 12
 13. 13. İTİBAR YÖNETİMİİtibar yönetimi, en zor yönetim şeklidir ve herkesin yeni yeni öğrenmeye başladığı hemde çok fazla parametrenin kullanıldığı ama bu parametrelerin birebir kontrol edilmesininmümkün olmadığı bir yönetim tarzıdır. Bu bir reklam değil, gerçek değerleri, inanarakuygulamak ve sahip olunan değerleri insanlara aktarabilmektir.İtibar yönetimi yaklaşımının birkaç yolu vardır. Bu yaklaşımlar şöyle açıklanabilir: • Proaktif: Kurumun itibarının inşa edilmesi ve korunması birlikte düşünülmelidir. • Savunma: İtibarın tehlikelerle karşılaşabileceğinin farkına varılarak, bu tehlikelere karşı itibar korunmalıdır. • Bakım (Koruma): İyi bir itibara sahip kurum, bu itibarın devam etmesini arzulayacaktır. O zaman itibarın korunması ve güçlendirilmesi için bir dizi faaliyet içinde olmak gerekmektedir. 13
 14. 14. İTİBAR YÖNETİMİ • İtibarın yönetilmesi şirketlerin en önemli işlerinin başında gelir. Yönetilmeyen itibarı rakipler yönetir. • İtibar, sürdürülebilir rekabet gücünün ve karlılığın temel göstergeleri arasındadır. • Bir kuruluşun itibarı sadece karlılığı ya da başarılarıyla sağlanamaz. • Sadece toplumun farkında olduğu kurumların olumlu ya da olumsuz bir itibarı olabilir. • Bu nedenle itibar yaratmada iletişim önemlidir. • Kalıcı bir itibar, kamuoyu önünde yüksek görünürlülük gerektirir. • İtibar, iş sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. Kurumsal itibar kalıcıdır. Uzun dönemde kendini yeniden üretir. • Vizyon ve kurumsal değerler itibarın hammaddesidir. 14
 15. 15. KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİM MODELİ Kurumsal İtibarın Şirket Performansı Olarak CEO / GM Yönetim Kurulu Benimsenmesi Sosyal Ortak Temel İletişim Şirket Yöneticilerin Kurumsal İtibarın Algılama Planlanması Süreci Yönetimi Konusuna Duyarlandırmaları Araştırması Kurumsal Vizyonun Tarif EdilmesiKurumsal İtibar Yönetim Bileşenleri Kurumsal İtibar Kriterlerinin Belirlenmesi Kurum İçi İletişim Yönetimi Finansal Sağlamlık Sosyal Sorumluluk Yönetim Kalitesi Çalışan Kalitesi Ürün/Hizmet Kalitesi Medya İlişkileri Algılama Yönetimi Araştırmaları Sponsorluk Kurum Kültür ve Değerlerinin Tanımı Projeleri Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi Yönrtimi Kaynak: Kadıbeşegil, 2007, S.122 15
 16. 16. Teşekkürler…
 17. 17. KAYNAKLAR – Makaleler ve Yayınlar• Çağdaş Gümüş; Kurumsal İtibar Yönetimi• Doç. Dr. Doğan Cansızlar; Sermayenin Tabana Yayılması ve Kurumsal İtibar• Yrd. Doç. Dr. Ebru Güzelcik Ural; Değer Yaratan Bir Halkla İlişkiler Çalışması Olarak İtibar Yönetimi• Mak. Müh. Gürbüz Yılmaz; Kurumsal İtibar Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk• Prof. Dr. Haluk Gürgen ; Kurumsal İtibar Yönetimi ve Sosyal Sorumluluk• Michael Hammer ve James Champy; Değişim Mühendisliği• Melih E. Araz; İş İdaresinde Devrim İçin Bir Manifesto• Salim Kadıbeşegil; Kurumsal İtibar Yönetimi & Kuruluşların DNA’sı İtibar• Dr. Turgut Karaköse; Örgütlerde İtibar Yönetimi 17
 18. 18. KAYNAKLAR – Web Siteleri ve Danışmanlar• www.metaduzey.com; META DÜZEY Uluslararası Koçluk Enstitüsü ; Mentör İhsan Özalp• www.akademikbakis.org ; AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi• www.capital.com.tr; CAPİTAL Aylık İş ve Ekonomi Dergisi• www.orsa.com.tr ; ORSA Stratejik İletişim Danışmanlığı• www.etikadanismanlik.com; ETİKA Kurumsal Yönetim & Kalite Danışmanlığı• www.riskmed.com.tr; RİSK MED (Mühendislik-Eğitim-Danışmanlık) Sağlık Hizmetleri• www.goodprogram.org; GOOD Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilir Büyüme• www.genar.com.tr; GENAR Araştırma Danışmanlık Eğitim• www.prbu.com; PR BU Halkla İlişkilere dair herşey 18

×