Chicago

391 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chicago

 1. 1. ‫مکتب شيکاگو وعلم ارتباطات:‬ ‫يک رويکزد انتقادی‬
 2. 2. ‫داليل اثز گذاری مکتب شيکاگو بز روی پژوهش های ارتباطی‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫هکتت ضیکبگَ ًخستیي دٍساى ضکَكبیی ػلَم اختوبػی سا دس آهشیکب ًطبى هی داد کِ ثِ ًظشیِ‬ ‫پشداصاى ثضسگ اسٍپبیی هبًٌذ گئَسگ صیول خذهت کشد‬ ‫ایي هکتت اّویت صیبدی ثشای هسبئل تدشثی دس ثشسسی ّب ٍ هغبلؼِ هطکالت اختوبػی دس‬ ‫ایبالت هتحذُ قبئل ضذ(هکتت ثْجَد گشا،تشقی خَاُ، ٍ ػول گشا)‬ ‫پژٍّطگشاى ایي هکتت یک هلَْم ًظشی ثشای خبهؼِ پزیشی ضخصیت كشد کِ ثش سٍی‬ ‫استجبعبت اثش گزاس است اسئِ دادًذ(اًسبى ثَدى ٍ اختوبػی ثَدى ثب ّن دس استجبط اًذ)آًْب تَصیق‬ ‫ّبی هشثَط ثِ ؿشایض سكتبسی اًسبى سا سد کشدًذ ٍ ثِ خبی آى دیذ گبّی کِ ثؼذ ّب ثِ ػٌَاى‬ ‫تؼبهل گشایی ًوبدیي هؼشٍف ضذ سا هَسد تأکیذ قشاس دادًذ‬ ‫هکتت ضیکبگَ الگَی تحقیقبت استجبعبت خوؼی سا ثش سٍی تأثیش سسبًِ ّبی خوؼی ثشآٍسد کشد‬
 3. 3. ‫نحوه شکل گيزی مکتب شيکاگو‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫دس 0۹۸1ضیکبگَ دٍهیي ضْش ثضسگ آهشیکب ثب خوؼیتی ثبلؾ ثش1/1هیلیَى‬ ‫ًلش ثَد.‬ ‫هبکس ٍثش دس سلشش ثِ ایي ضْش آى سا زٌیي تَصیق هی کٌذۺ‬ ‫ضیکبگَ ضجیِ كشدی است کِ پَست ثذًص دسحبل ٍسقِ ٍسقِ ضذى‬ ‫است ٍ سٍدُ ّبیص ًیض دسکست ٍ کبس دیذُ هی ضًَذ - ایي ًطبًگش‬ ‫اٍضبع ًب ثسبهبى ایي ضْش ًسجت ثِ اسٍپب دس آى دٍساى است.‬ ‫ضبیذ ّویي ًب ثسبهبًی ّبی اختوبػی ٍ هْبخشت ّبی صیبد ثِ ایي ضْش‬ ‫دلیل ضکل گیشی یک هکتت دس حَصُ ػلَم اختوبػی دس ایي هٌغقِ‬ ‫ثَد.‬ ‫داًطگبُ ضیکبگَ دس 2۹۸1 ثب کوک 53 هیلیَى دالسی ضخصی ثٌبم‬ ‫خبى دی ساکللش سئیس ضشکت ًلت استبًذاسد تأسیس ضذ.‬ ‫هبکس ٍثش‬
 4. 4. ‫نحوه شکل گيزی مکتب شيکاگو‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫حوبیت ّبی ساکللش دس گستشش كؼبلیت ّبی داًطگبُ ضیکبگَ تأثیش‬ ‫صیبدی داضت. ٍی ثِ داًطوٌذاًی زَى الصاساسللذ،کَست‬ ‫لَیي،السَل،ضشام ، ًَسثشت ٍیٌش کوک ّبی هبلی خْت اًدبم‬ ‫تحقیقبتطبى پشداخت هی ًوَد.‬ ‫ضبیذ هْوتشیي دلیل اداهِ ایي کوک ّب ساثغِ خَة ساکللش ثب ّبسپش‬ ‫ثَد کِ سیبست داًطگبُ سا ثش ػْذُ داضت.‬ ‫داًطگبُ ضیکبگَ ثب اًتخبة آلجیَى اسوبل تَسظ ضخص ّبسپش ثِ‬ ‫سیبست ثخص خبهؼِ ضٌبسی ،ًخستیي ثخص خبهؼِ ضٌبسی آهشیکب‬ ‫سا سا دس آى دٍساى ساُ اًذاصی کشد کِ تأثیشات صیبدی داضت.‬ ‫گئَسگ صیول ٍ ًظشیبتص تأثیشات صیبدی ثش ثخص خبهؼِ ضٌبسی‬ ‫داًطگبُ ضیکبگَ داضتٌذ.‬ ‫ساکللش‬
 5. 5. ‫رشد و شکوفايی روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی در‬ ‫شيکاگو نتيجه فعاليت پژوهشگزان سيز بود‬ ‫ساثشت اصسا پبسک‬ ‫خَسج ّشثشت هیذ‬ ‫خبى دیَیی‬ ‫زبسلض َّستَى کَلی‬
 6. 6. ‫چهزه های کليدی مکتب شيکاگو‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫آلجیَى اسوبلۺ ثٌیبى گزاس ثخص خبهؼِ ضٌبسی کِ تَاًست دس سبلْبی‬ ‫اٍلیِ تأسیس ایي ثخص سیبست آى سا ثش ػْذُ ثگیشد ٍی هشاکضی سا‬ ‫ثشای سضذ ایي هکتت ثٌیبى ًْبد.‬ ‫ٍیلیبم آی تَهبسۺ دکتشای خَد سا اص داًطگبُ ضیکبگَ گشكت دس سضتِ‬ ‫هغبلؼت قَم ضٌبسی دس ثشلیي ٍ گَتیٌگي تحصیل کشد. اٍ اضبسُ داضت‬ ‫کِ اگش اًسبى هَقؼیت ٍ ضشایظ سا ثِ ضکل ٍاقؼی تٌظین کٌذ دس ًتیدِ‬ ‫ثِ کبس ٍ پیبهذ ّبی آى ثِ ضکل ٍاقؼی ػول هی کٌذ.‬ ‫کتبة دّقبى لْستبًی دس اسٍپب ٍ آهشیکب ًَضتِ كلَسیبى صًبًیِ کی ٍ‬ ‫ٍیلیبم تَهبس ًخستیي کتبة کالسیک دس خبهؼِ ضٌبسی تدشثی‬ ‫آهشیکبثِ ضوبس هی سكت(دٍ هیلیَى لْستبًی ثیي سبلْبی0۸۸1 تب‬ ‫01۹1ثِ آهشیکب هْبخشت کشدًذ).‬ ‫آلجیَى اسوبل‬ ‫كلَسیبى صًبًیِ کی‬
 7. 7. ‫چهزه های کليدی مکتب شيکاگو‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫اسًست ثشخسۺخبهؼِ ضٌبس خبًَادُ ٍ ثَم ضٌبس اًسبًی ٍی‬ ‫ًظشیِ دٍایش ّن هشکضدس سبختبس سا ضْشی سا پیطٌْبد کشد ثِ ایي‬ ‫هؼٌب کِ ضْش یک هحل هشکضی-تدبسی داسدکِ زشخِ ّبی‬ ‫هتَالی سبکٌیي عجقِ ثبال،عجقِ پبییي ٍ هتَسظ خبهؼِ،آى سا‬ ‫احبعِ هی کٌذ.‬ ‫خبى دیَیی دس ثخص كلسلِ ضیکبگَ ثیي 4۸۹1 تب 40۹1 تذسیس‬ ‫هی کشد ٍی دس 40۹1 ثِ داًطگبُ کلوجیب ًقل هکبى کشد. اٍ‬ ‫عشكذاس ٍ هجلؾ ػول گشایی ثَد.‬ ‫اسًست ثشخس‬
 8. 8. ‫ويژگی های جامعه شناسی شيکاگو‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫سٍاثظ هطبٍس کبس آهَص دسآهَصش ٍ زگًَگی ّذایت تحقیقبت اختوبػی ثسیبس‬ ‫حبئض اّویت ثَد.‬ ‫هبلیٌَكسکی ٍثَاس اًسبى ضٌبسبى صیبدی سا ثشای اًدبم کبسّبی هیذاًی‬ ‫تطَیق هی کشدًذ،قَم ًگبسی ضْشی هکتت ضیکبگَ سا ثِ ػٌَاى ًیشٍی‬ ‫اصلی اًدبم کبسّبی هیذاًی خبهؼِ ضٌبختی هَسد تَخِ قشاس دادًذ.‬ ‫خبهؼِ ضٌبسی ضیکبگَ قجل اص كؼبلیت ّبی پبسک کِ ثب آسهبى اصالح گشایی‬ ‫پشٍتستبًی ّوشاُ ثَد ثِ هغبلؼبت ػلوی هطکالت اختوبػی تجذیل ضذ.‬
 9. 9. ‫ويژگی اصلی جامعه شناسی شيکاگو‬ ‫‪ ‬خبهؼِ ضٌبسبى ایي هکتت ثش ایي ػقیذُ ثَدًذ هٌبست تشیي سیبست ّب‬ ‫ثشای حل هطکالت اختوبػی ثَسیلِ پژٍّص ّبی خبهؼِ ضٌبسی‬ ‫تؼشیق هی ضًَذ.‬
 10. 10. ‫چزا مکتب شيکاگو افول کزد؟‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ًلَر هکتت ضیکبگَ ثؼذ اص53۹1 ٍ ثبصًطستگی پبسک ثِ دٍ دلیل کبّص‬ ‫یبكت.‬ ‫اٍل آًکِ ثیطتش داًص آهَختگبى ضیکبگَ ایي داًطگبُ سا ثِ هقصذ دیگش‬ ‫داًطگب ّب ثشای تذسس تشک کشدًذ زشاکِ ثسیبسی اص داًطگبُ ّب دس سقبثت ثب‬ ‫داًطگبُ ضیکبگَ ثَدًذ ٍ پزیشای كبسؽ التحصیالى آى ثَدًذ ثشای هثبل‬ ‫داًطگبُ کلوجیب دس 14۹1 دٍ داًطوٌذ ثضسگ هؼشكی کشد ساثشت کیٌگ هشتَى‬ ‫کِ ًظشیِ پشداص اختوبػی ثَد ٍپبٍل كلیکس الصاساسللذ کِ یک سٍش ضٌبس‬ ‫کوی ًگش ثَد ٍ تأثیشات استجبط خوؼی سا کٌکبش هی کشد سقیت دیگش داًطگبُ‬ ‫ّبسٍاسد ثَد کِ ًظشیِ پشداصاى اختوبػی صیبدی زَىۺ تبلکَت پبسسًَض ٍ‬ ‫سبهَئل استَكش کِ دکتشای خَد سا اص داًطگبُ ضیکبگَ اخز کشدُ ثَدًذ.‬
 11. 11. ‫چزا مکتب شيکاگو افول کزد؟‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫هطکل دٍم اختالف ٍ دسگیشی ثیي اػضبی ثخص خبهؼِ ضٌبسی ضیکبگَ‬ ‫ثَد کِ ایي هسئلِ آًْبسا اصتصویوبت دسست دٍس کشدُ ثَد. ضص یب ّلت‬ ‫سبل پس اص خٌگ خْبًی دٍم ضیکبگَ ّیر ػضَ خذیذی استخذام ًکشد‬ ‫ػالٍُ ثش ایي کِ اػضب هْوی آًدب سا تشک کشدًذ.‬ ‫ّشثشت ثلَهش ثِ ثشکلی سكت.‬ ‫لَیذ ٍاسًش ثِ هیطیگبى سكت.‬ ‫اٍست ّیَص ثِ ثشاًذس کَذ کشد.‬ ‫ؿیش اص ایي ّبضبخِ خبهؼِ ضٌبسی ثِ خَدی خَد تـییش کشد ٍخبهؼِ ضٌبسی‬ ‫آهشیکبیی اص حل هسبئل ٍ هطکالت اختوبػی سٍی گشداًیذ ٍ ثش سٍی‬ ‫هَقؼیت ّبی اختوبػی ٍ حشكِ ّبی هختلق هتوشکض ضذ ٍ یب هسبئلی زَى‬ ‫قَم ًگبسی کیلی دس ّش حبل هسبئلی ثبة ضذ کِ دس تخصص داًطوٌذاى‬ ‫ایي هکتت ًجَد ٍ ًیشٍی خذیذی ّن کِ استخذام ًوی ضذ.‬ ‫ّشثشت ثلَهش‬
 12. 12. ‫مکتب شيکاگو و مطالعات ارتباطی‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫السَل سٍی تبثیش سادیَ ثش ضًٌَذگبى تحقیق کشد.‬ ‫دس کل هی تَاى گلت سیطِ هغبلؼبت استجبط خوؼی دسهکتت ضیکبگَ ثَدُ‬ ‫است ضبّذ ایي ادػب تحقیقبت اكشادی زَىۺ لیپوي،دیَیی،لَیي،ّبٍلٌذ ٍ‬ ‫الصاساسللذ است.‬ ‫ّبسٍلذ الس ٍل‬ ‫الصاساسللذ‬ ‫لیپوي‬ ‫لَیي‬
 13. 13. ‫آيا شيکاگو يک مکتب بود؟‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫هلَْم هکتت تب حذی اًتضاػی است ٍ ثشای تَصیق آى كؼبلیت گشٍّی‬ ‫اصداًطوٌذاى یب پژٍّطگشاى ثِ کبس هی سٍد. صیشا دس ػقبیذ ٍ دیذگبُ ّب‬ ‫یکپبسزگی ثِ زطن هی خَسد.‬ ‫ثشخی ٍیژگی ّبی هکتت سا زٌیي رکش کشدُ اًذۺ‬ ‫1-یک سّجش یب زْشُ کلیذی سٍضٌلکشثشای ّذایت هکتت.‬ ‫2-یک هکبى خـشاكیبیی ٍ داًطگبّی.‬ ‫3-حوبیت ٍ پطتیجبًی ّبی هبلی.‬ ‫4-اثضاسّبیی ثشای تشٍیح ٍ اًتطبس ػقبیذ ٍ كؼبلیت ّبی اػضبء.‬
 14. 14. ‫آيا شيکاگو يک مکتب بود؟‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫اگش هَاسد رکشضذُ سا ثِ ػٌَاى الگَ قشاس دّین ضیکبگَ یک هکتت است زشا‬ ‫کِۺ‬ ‫سّجش کلیذی ٍ سٍضٌلکش آًبى پبسک ثَد.‬ ‫هکبى خـشاكیبیی داًطگبُ ضیکبگَ ثَد.‬ ‫ّضیٌِ ّبی هبلی آى تَسظ ثٌیبد ساکللش تأهیي هی ضذ.‬ ‫کتبة ّب ٍ گضاسش ّبیی کِ اص عشف داًطگبُ ضیکبگَ هٌتطش هی ضذ كؼبلیت‬ ‫ّب ٍ پیبهذ ّبی كکشی پژٍّطی ایي هکتت سا اضبػِ هی داد.‬
 15. 15. ‫انتقادات‬ ‫‪‬‬ ‫ثِ ًظش هی سسذ استلبدُ اًحصبسی اص سٍش تدشثی دس هکتت ضیکبگَ اص آؿبص‬ ‫تب دٍساى اٍج آى یؼٌی دٍساى پبسک آیٌذُ ایي هکتت سا هتضلضل ًوَد زشاکِ ثب‬ ‫ٍخَد ثٌیبى گزاسی هغبلؼبت استجبط خوؼی تَسظ آًبى پس اص پشکبسثشد ضذى‬ ‫آهبس دستحقیقبت استجبعی ٍ اختوبػی آًبى اص صذس خذٍل هحققیي حَصُ ػلَم‬ ‫اختوبػی ثِ صیش کطیذُ ضذًذ داًطوٌذاًی زَى الصاسسللذ کِ ثب کَلِ ثبس‬ ‫سیبضی اش ٍاسد حَصُ ػلَم اختوبػی ضذُ ثَد ضبیذ ثِ ّویي دلیل اص ضیکبگَ‬ ‫ًقل هکبى کشد کِ كضب سا ثشای اًدبم تحقیقبت کوی هٌبست ًوی داًست‬ ‫زشاکِ ّوبًغَس کِ دس پس آهذ اكشادی زَى پبسک هَضغ هخبلق خذی ػلیِ‬ ‫آهبس ٍ تحقیقبت کوی داضتٌذ.‬
 16. 16. ‫انتقادات (ادامه)‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ثبیذ داًست پس اص خٌگ خْبًی دٍم آهشیکب کِ کطَسی دس هسیش تَسؼِ ثَد ًیبصهٌذ سبصهبى‬ ‫دّی اقتصبدی ٍ تحقیقبت اختوبػی دس حَصُ ثبصاس ضذُ ثَد ٍ ایٌک حبکوبى ثدبی داًستي ػلل‬ ‫ٍقَع خشم ٍخٌبیت ٍ سیطِ ّبی آى دس پی تقَیت ثٌگبُ ّبی اقتصبدی اص عشیق كشٍش ثیطتش‬ ‫ثَدًذ‬ ‫ایي هکتت دس حَصُ ػلَم اختوبػی ًقغِ ػلی است زشاکِ آؿض ساُ ػلَم اختوبػی دس آهشیکب‬ ‫ثطوبس هیشٍد اهب ًجبیذ كشاهَش کشد هلبّین اصلی هکتت دس اثتذا اص داًطوٌذاى اسٍپبیی زَى‬ ‫صیول ٍام گشكتِ ضذُ ثَدًذ ٍ ؿیش اص صیول داًطوٌذاى ایي هکتت اصًظشیبت اكشادی زَى‬ ‫داسٍیي ًیض ثشای اسئِ هلبّین ٍ تؼبسیق ثْشُ خستٌذ تب ّشزِ ثیطتش ٍاسداتی ثَدى خبهؼِ ضٌبسی‬ ‫دس آهشیکب سخ ثٌوبیبًذ ّشزٌذ ایي هسئلِ دس دٍساى پبسک دیگش کوشًگ ضذُ ثَد اهبهسئلِ ای‬ ‫زَى هْبخشت هَضَػی هختص آهشیکب ثَد کِ ثب الگَّبی اسٍپبیی ضبیذ قبثل تحلیل ًجَد‬
 17. 17. ‫انتقادات‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫(ادامه)‬ ‫دس پبیبى ًیض ًجبیذ اص تأثیشات ضگشف هکتت ضیکبگَ دس ػلن استجبط ثگزسین ّشزٌذ‬ ‫ضشٍسی است ػٌَاى کٌین کِ کبًَى تحقیقبت داًطوٌذاى ایي هکتت خبصِ استجبت ًجَد‬ ‫ٍ استجبعبت ثِ ػٌَاى هَضَػی خٌجی کِ الجتِ اّویت آى دسک ضذُ ثَد هَسد هغبلؼِ قشاس‬ ‫هی گشكت ٍ ایي اًتقبد هغشح است کِ زشا آًبى دس ّوبى دٍساى تحقیقبت استجبعی سا اص‬ ‫خبهؼِ ضٌبسی خذا ًکشدًذ تب ثِ هغبلؼبت ثیطتش ٍ ثْتشی اقذام کٌٌذ.‬ ‫داًطوٌذاى هکتت ضیکبگَ ثب اختالف ثش سش هسبئل هَخت گطتٌذ یکی اص هشاکض هْن‬ ‫هغبلؼبت اختوبػی دس دًیب اص ّن گسیختِ ضَد ًجَد یک سّجش ٍاقؼی پس اص پبسک ثِ خذ‬ ‫احسبس هی ضذ ٍضبیذ کَذ اًذیطوٌذاى اص داًطگبُ ضیکبگَ دس اثش ّویي ٍضغ ثَد.‬ ‫هکتت ضیکبگَ دس اسائِ هلبّین کلیذی استجبعبت دس آیٌذُ هَكقیتی ًذاضت ٍ دس حذ‬ ‫تحقیقبت دس دٍسُ خَد ثبقی هبًذ ثِ ػجبست دیگش قذست پیص ثیٌی دس ًظشیبت آًبى ٍ‬ ‫حتی آیٌذُ کبسی خَدضبى ٍخَد ًذاضت.‬

×