SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
aif{ ! c+s % ?s'd $ c;f/ @)&) d+unaf/ Aaha Sanchar National Weekly 18 Jun 2013 k[i7 $ d"No ?= %.—
?s'd vfBfGgdf cfTdlge{/;+s6 tyf cefasf] gfddf lrlgg] ?s'ddf ;d:of bf]xl/g] cg'dfg ul/Pklg xfn ;'/lIft ca:yfdf /x]sf] 5 .
7]s]bf/sf] l9nf;':tL
d]u/fh v8sf÷cfxf ;~rf/
 vfB ;'/Iff ;+hfn a}7s lg0f{o
SofDk;df
dxfslj b]asf]6f
cfO{taf/ a;]sf] vfB ;'/Iff
;+hfnsf] a}7sn] ?s'd vfBfGgn]
;'/lIft /x]sf] lg0f{o ul/Psf] 5
. aif]{gL lhNnfsf !@ tyf ;f]
eGbf a9L ufla;df vfBfGg
c;'/Iffsf] lg0f{o ug]{ ;+hfn
a}7sn] o;k6s eg] vfBfGgn]
;'/lIft /x]sf] eGg] lg0f{o
km]l/Psf] xf] . o; cl3 a;]sf]
;+hfnsf] a}7sn] ?s'dsf !@
ufla;df vfBfGg ;d:of ePsf]
lg0f{o u/]sf] lyof] . k|d'v lhNnf
clwsf/L tyf ;+hfnsf cWoIf
s[i0fk|;fb clwsf/Ln] o;
k6ssf] a}7s lg0f{on]
;fdfGotof ?s'd vfBfGgn] ;'/
lIft /x]sf] lg0f{o u/]sf] atfP .
æo;cl3sf] ;+hfn a}7s
lg0f{odf l6sfl6KkgL ;lxtsf
;dfrf/ cfPkl5 xfdLn] ulx/f]
cWoog ubf{ ?s'ddf xfn
vfBfGg ;+s6 b]lvPg .Æ
clwsf/Ln] eg], æhg:t/ tyf
gful/s ;dfhaf6 o;cl3
cfPsf] z+sf tyf ;'emfa
;Nnfxn] o; k6ssf] ;+hfnsf]
a}7s lg0f{odf 7'nf] k|]/0ff ldn]sf]
5 .Æ To:t} ;+hfnsf] a}7sdf
;xeflu ?s'dsf :yflgo lasf;
clwsf/L e/t s'df/ zdf{n]
?s'd vfBfGgn] ;'/lIft /x]sf]
:6f6; cfkmgf] km];a'sdf /fv]sf
5g . pgn] ?s'd xfn vfBfGg
;'/lIft /x]sf] / # klxgf kl5
s]lx ufla;x?df ;fdfGo
c;'/Iff x'g] cg'dfg ul/Psf]
pNn]v u/]sf 5g . h;df
o;cl3 vfBfGg ;d:of elgPsf]
!@ ufla;x? uf]tfdsf]6,
:ofnfvbL, l;:g], x'sfd,
/Gdfd}sf]6, sf]n, ts;]/f k/]sf
5g . To:t} sfFlqm, sfF8f,
df]/fjfË, dxt / /fª;L uflj;
klg cg'dfgdf k/]sf 5g .
;+hfnn] k6s k6s k'la{
ufla;x?df dfq vfBfGg ;+s6
tyf c;'/Iff ePsf] lg0f{o
;fa{hlgs ug]{ u/]sf]n] c;'/Iffsf]
lg0f{o ug]{ ;+hfnn] slxn]
;'/lIft ePsf] va/ ;'gfp5
eg]/ cfiff ;d]t ;/f]sf/jfnfx?n]
ul//x]sf lyP . o:tf] k|rf/n]
s]lxn] vfBfGg cefasf] gfddf
kmfO{bf t lnPsf 5}gg eg]/
laif]z rf;f]sf ?kdf ;d]t
x]l/Psf] lyof] . k|lhc
clwsf/Ln] o; k6ssf] vfB
;'/Iff ;+hfnsf] a}7sdf ;a}
kbflwsf/L tyf ;/f]sf/
jfnfx?sf] ;xeflutf /x]sf] ;d]t
hfgsf/L lbPsf 5g . ;dfrf/
;|f]tsf cg';f/ o; clwsf]
a}7sdf s]lx kbflwsf/Lx?n]
cfkm' cg's'n dfq a}7s a;fnL
a}7ssf] lg0f{o cGo
kbflwsf/Lx?nfO{ sfof{no
sfof{nodf k'u]/ x:tfIf/ u/fPsf
lyP . lhNnfdf vfBfGg
;'/Iffsf] ;Gbe{df :yflgo
k|zf;g;u} lhNnf s[lif lasf;
sfof{no, g]kfn vfB ;+:yfg,
laZj vfB sfo{qmd tyf lhNnf
lasf; ;ldlt ;lxtsf @!
;aGwLt lgsfox?n] ;/f]sf/
/fVg] u/]sf 5g . o; cl3 k6s
k6s vfBfGg ;d:of elgPsf
ufla;x? cfly{s pTkfbgsf] ;u}
vfBfGg pTkfbgsf lx;fan] klg
cfTdlge{/ dflgG5g . k'la{
cfxf ;~rf/

7]s]bf/sf] a]jf:tfsf sf/0f l5~r'
hfh/sf]6 ;8s v08df kg]{
e]/L gbLdf lgdf{0fwLg kSsL k'n
cnkq k/]sf] 5 . & jif{cl3
lgdf{0f sfo{ z'? ul/Psf] ;f]
k'nsf] cfwf sfd klg ;lsPsf]
5}g . @ aif{leq lgdf{0f sfo{
;Sg] u/L @)^# c;f/df lgdf{0f
sfo{ z'? ePsf] pQm k'nsf
xfn;Dd tLg cf]6f lkNn/ dfq
lgdf{0f ul/Psf] 5 . ;'v]{tsf]
/fsd / ;Nofgsf] ;NnLahf/
hf]8g] e]/L gbLdf k'n gaGbf
To; If]qdf cfjthfjt ug]{
dflg; tyf Joj;foL ;d:ofdf
k/]sf x'g . 7]s]bf/sf] nfk/afxL
/ ;/sf/L lgsfosf]
pbf;Lgtfsf sf/0f k'n lgdf{0fdf
l9nfO eO{/x]sf] :yfgLo
;/f]sf/jfnfx?sf] egfO /x]sf] 5
. k'n lgdf{0f ug{ :jR5Gb,
sfi7df08k, wgyfg, /ljg /
k|bLk u/L kfFrhgfn] ;+o"Qm
?kdf 7]Ssf ;D´f}tf u/]sf lyP
. ;f] k'nsf] nfut vr{ ;f9] #
s/f]8 ?k}ofF /x]sf] 5 . aiff{tsf]
;do afx]s lgoldt oftfoft
;~rfng x'g] l5~r' hfh/sf]6
;8ssf] /fsd hfh/sf]6
v08df k'n gag]s} sf/0f
ofq'x? Ps 7fpFaf6 csf]{ 7fpFdf
hfg ufl8 kl/jt{g ug'{k5{ . k'n
lgdf0f ePkl5 lgoldt oftfoft
;'ljwf kfpg] cfzfdf /x]sf
;'v]{tsf pQ/k"jL{ efu /
hfh/sf]6sf afl;Gbf ;/sf/n]
rf;f] glbFbf cfkm'x? ;d:ofdf
k/]sf] atfpF5g . …@ aif{leq
lgdf{0f sfo{ k"/f ug]{ u/L 7]Ssf
lnPOsf] k'n agfpg z'?
ul/Psf] ´08} & aif{ eO;Sof]Ú
hfh/sf]6sf :yfgLo afl;Gbf
s0f{ axfb'/ vqLn] eg], …;/sf/
n] cfjZos sbd grfn];Dd
k'n aGg] lglZrt 5}g .Ú k'n
lgdf{0fsf] lhDdf lnPsf] d'Vo
sDkgLnfO{ k6s k6s kqfrf/
ubf{ klg a]jf:tf u/]sf] ;8s
l8lehg sfof{non] atfPsf] 5
. …k'n lgdf{0f sfo{ ;dod} k"/f
ug{ 7]s]bf/nfO{ kqfrf/ ul//x]sf
5f}+Ú sfof{nosf Ps clwsf/Ln]
eg], …t/, lgdf{0fsf] lhDdf lbPsf]
7]s]bf/ sDkgL ;Dks{d} cfPsf]
5}g .Ú xfn k'n lgdf{0fsf] %%
k|ltzt dfq sfd ;lsPsf]
sfof{non] atfPsf] 5 . ;dod}
x]dGt s];L
 hfh/sf]6
;'v]{tsf] /fsd / ;Nofgsf] ;NnLahf/ hf]8g]
e]/L gbLsf] k'n 7]s]bf/sf] nfk/afxL /
;/sf/L lgsfosf] pbf;Lgtfsf sf/0f lgdf{0fdf
l9nfO eO{/x]sf] :yfgLo ;/f]sf/jfnfx?n]
cf/f]k nufPsf 5g .
afFsL # k]hdf
?s'dsf] ;b/d'sfd d'l;sf]6
vn+ufdf /x]sf] d'l;sf]6 vn+uf
ax'd'lv SofDk; kl/;/leq
lgdf0f{ ul/Psf] dxfslj
nIdLk|;fb b]asf]6fsf] :d[lt
afl6sfsf] cgfa/0f ul/Psf] 5
. zlgaf/ :yflgo lasf;
clwsf/L e/ts'df/ zdf{n]
b]asf]6fsf] cw{sbdf /x]sf] :d[lt
afl6sfsf] cgfa/0f u/]sf x'g .
afl6sfsf] cgfa/0f sfo{qmddf
af]Nb} :yflgo lasf; clwsf/L
zdf{n] g]kfnL ;flxTodf dxTjk'0f{
of]ubfg k'¥ofPsf b]asf]6fnfO{
;Demg' kg]{ eGb} SofDk;n]
To;sf] ;+:yfut u/]sf] atfPsf
lyP . …of] SofDk; k9g] xhf/f}
laBfyL{x?n] b]asf]6faf6 k|]/0ff
lng'k5{Ú sfo{qmdsf k|d'v clylt
;d]t /xsf pgn] eg], …af}l4s
hdft /xg] / l;Sg] of] 7fpFaf6
;flxTo / ;[hgfsf] v]tL ug'{k5{
.Ú To:t} sfo{qmddf af]Nb} k|d'v
lhNnf clwsf/L s[i0fk|;fb
clwsf/Ln] b]asf]6f d/]/ klg
Ho"b} /x]sf] atfpb} d/]/ klg
Ho"bf] /xg] sfd ug{ nfUg'kg]{
wf/0ff /fv] . …b]zsf uxgfx?nfO{
d/]/ klg lhaGt agfpg tkfO{
xfd|f] klg hLDa]jf/L /x]sf] lyof],
Tof] sfd SofDk;n] u¥of]Ú pgn]
eg] . cgfa/0f sfo{qmddf af]Ng]
cGo ;xefuLx?n] klg b]asf]6fsf]
s[ltnfO{ :d/0f ub{} pgn] u/]sf]
kf7 l;Sg'kg]{df hf]8 lbPsf lyP
. afl6sf lgdf0f{ ;ldltsf cWoIf
wgdfg k'gsf] cWoIftfdf ePsf]
sfo{qmddf SofDk; ;+rfns
;ldltsf cWoIf v]ddfg v8sf,
pkfWoIf s[i0f /f]sfo, lhNnf
k|x/L sfof{no ?s'dsf k|x/L
k|d'v /fh]Gb| e66sf] pkl:ytL
/x]sf] lyof] . To:t} lhNnf l:yt
/fhg}lts bnsf k|d'v tyf
k|ltlgwL, ;/sf/L lgsfo tyf
;/sf]/jfnf cGo lgsfox?sf]
;xeflutf ePsf] sfo{qmdsf]
;+rfng lgldQ SofDk; k|d'v
kmnaxfb'/ af]x/fn] u/]sf lyP .
?s'ddf ;a}eGbf /fd|f] pTkfbg
x'g] ds} afnL xf] . hxfFsf] ds}
:yflgon] cfcfkmgf] 3/sf]
aflx/} nfdf] ;do ;Dd y'kf/]sf]
kfO{G5 . Tolt dfq geP/ k'la{
?s'd cfly{s pTkfbgsf] ;|f]tsf]
?kdf ;d]t lng ;lsG5 . hxfF
of;f{u'Ga' nufotsf ax'd'No
hl8a'l6x? ;d]t lalqmlat/0f
ul/ nfvf} pTkfbg ug]{ u/]sf
5g . To:t} :yflgo /fl8kfvL
lalqm tyf cfn' / :ofp
pTkfbgaf6 ;d]t cfDbfgL x'g]
u/]sf] 5
?s'd
@$ c;f/ @)&) d+unaf/  ;DkfbsLo÷ cfxf larf/  cfxf ;~rf/ /fli6«o ;fKtflxs  @
s;}nfO{ cefa dgk5{
xfdLnfO{ cfTdlge{/

lgl/x laBfyL{ ;+u7g
cfˆgf] dfp kf6L{n] lgb]{zg u/]sf sfo{qmd / aGb, x8tfn rSsfhfd ug]{
afx]s laBfyL{ ;+u7gx? o;s} j/Lk/L dfq} 3'ld/x]sf 5g .
xl/ uf}td
lxhf] cfh t nfUg yfn]sf] 5
eP e/sf ;a} laBfyL{ ;+u7g
Ph]08f lalxg 5g . of] elg/xg'
kg]{ s'/f 5}g ;f/fn] b]lv/x]sf
5g, ls tdfd z}lIfs d'4fx?sf
cufl8 bh{gf}+sf] ;Vofdf /x]sf]
laBfyL{ ;+u7gx? lgl/x l;jfo
s]xL 5}gg, . cfˆgf] dfp kf6L{n]
lgb]{zg u/]sf sfo{qmd / aGb,
x8tfn rSsfhfd ug]{ afx]s
laBfyL{ ;+u7gx? o;s} j/Lk/L
dfq} 3'ld/x]sf 5g . laBfyL{sf
tdfd ;d:ofaf6 pgLx?
kl/lrt gePsf klg xf]Ogg, t}
klg plgx? lsg olt ;fx|f]
z}lIfs d'4faf6 cf]em]n k/]sf 5g
. otf tkm{ ;a}sf] rf;f] lvlrPsf]
5 . ls laBfyL{sf ;d:of g} 5}gg
eGg] efg plgx?nfO{ kl//x]sf] 5
. obL To;f] xf] eg] a]n}df r]t
v'nfp / slDtdf z}lIfs d'4f /
laBfyL{sf ;d:ofaf/] Ps ag]/
s]xL u/]/ t b]vfp . cGo ;;fgf
;d:of cfpFbf tfTg] laBfyL{
;+u7gx? a8]dfgsf z}lIfs d'4f
b]lv lsg b'/ e}/x]sf 5g, < k|Zg
;a}sf] oxL 5 . 7'n 7'nf
kl/jt{0fdf d'Vo e"ldsf lgjf{x
u/]sf laBfyL{ ;+u7gx? kl5Nnf]
;do laBfyL{sf ;femf ;d:ofsf]
…d]g l:6«dÚaf6} afxL/ u};s]sf]
x'gls eGg] c8snafhL klg
sf6g yflnPsf] 5 . kl5Nnf] ;do
laBfyL{ ;+u7gx? z}lIfs d'4f /
ljBfyL{sf ;d:of eGbf cGo
laifolt/} a9L s]Gb|Lt /x]sf 5g
. s]xL ;do cl3 z}lIfs d'4fdf
cfGbf]ng x'Fbf ;+u7gsf kl5
;of}+sf ;+Vofdf laBfyL{x? x'g]
ub{y], xfn ;+u7gsf kl5 nfUg]
laBfyL{x?sf] ;+Vofdf klg sld
cfPsf] :j+od laBfyL{ g]tfx? g}
l:jsf5{g . z}lIfs d'4f eGbf
cGo d'4fd} laBfyL{xsf] /fhgLlt
a9L s]Gb|Lt /xbf laBfyL{x?sf]
/fhgLlt k|ltsf] df]x 36]sf]
plgx?g} atfpF5g . laBfyL{x?
clwsf/af6} al~rt e}/x]sf 5g
. xfn kf7ok':ts ck'u b]lv,
d+xuL, laleGg afxfgfdf oftfoft
If]qdf a9fO{Psf] ef8f b/sf]
df/df ;a}eGbf a9L laBfyL{x?
g} kl//x]sf 5g . o; cl3
laBfyL{sf nflu 3f]if0ff ul/Psf
;x'lnotx? lgoldt cg'udg /
lgu/fgL gx'Fbf nyflnË cj:yfdf
5g . laBfyL{sf] gfpF ehfP/
c?x?n] klg ;]jf ;'ljwf
lnO/x]sf 5g, o;tkm{ klg
laBfyL{ ;+u7gx?n] Wofg lbPsf
5gg . 7'n 7'nf] :j/df laBfyL{sf]
xs lxtdf s'n]{/ slxNo} gyfSg]
laBfyL{ ;+u7gsf g]tfx? lxhf]
cfh lsg laBfyL{sf] ;d:ofsf]
d'vbz{s dfq} alg/x]sf 5g t
< b]z lgdf{tf, elaZosf s0f{wf/
elgg] laBfyL{nfO{ /fhgLlts
bnsf] uf]6L dfq} aGg]
jftfj/0fsf] lgdf{0f e}/x]sf] k|lt
;+7gx?sf] rf;f] lsg u}/fv]sf]
5}g < laBfyL{sf tdfd dWosf
of] cj:yf ;Dd cfOk'Ubf
clwsf+; ;d:ofx? ;dfwfg
e};Sg'kg]{df cem} ;d:ofx?
al9/x]sf 5g . o; k|lt klg
laBfyL{ ;+u7gx?sf] Wofg hfg
l9nf e}/x]sf] dxz'; ;a}n]
ul//x]s} 5g . laBfyL{sf ;femf
;d:of ;dfwfgsf] nflu ePsf
;j} laBfyL{ ;+u7gx? Ps 7fpFdf
cfpg s]n] 5]ls/x]sf] 5 < ;+u7g
hlt ePklg ;d:of eg]
laBfyL{sf ;femf 5g . ;femf
;d:of ;dfwfgsf] nflu ;a}
laBfyL{{ ;+u7gx?n] df]rf{alGbsf]
cfjZstf b]Vg h?/L e};Sof] .
of] jf Tof] afxfgfdf laBfyL{sf
;d:of ;dfwfgdf l9nfO{ e}/x]sf]
k|lt laBfyL{ ;+u7gn] g} Wofg
gk'¥ofpg] xf] eg] ;+u7gsf]
cf}lrTo dfyL k|Zg lrGx p7g
a]/ gnfUnf . ;do w]/} cl3
al9;s]sf] 5 . ;donfO{ ;dod}
lrGg] cfF6 ca laBfyL{
;+u7gx?n] ug'{k5{ . ;w} /
fhgLlts bnsf] uf]6Ldfq slt
alg/xg] cfˆgf -laBfyL{_sf
;d:of ;dfwfg tkm{ Wofg ;a}
;+u7gn] lng h?/L e};Sof] .
Ps j6f ;u7gn] dfq} s]xL x'Fb}g
eGg] s'/f]sf] k'li6 o; cl3sf
cEof;n] e};s]sf] 5 . To;}n]
z}lIfs d'4f / laBfyL{sf ;d:of
;dfwfgdf laBfyL{ ;+u7g Ps
x'g'sf] lasNk 5}g . z}lIfs
d'4fsf] klxrfg, laBfyL{sf
;d:of ;dfwfgdf h:tf];'s}
Tofu ug{ klg ;+u7gx? tof/
x'g'k5{ . ;fdfGo 5nkmn / ax;n]
dfq laBfyL{sf z}lIfs ;jfnsf
oyf]lrt ;Daf]wg / laBfyL{sf
;f/f ;d:of ;dfwfg x'g] cj:yf
xfn b]lvb}g . g]kfnsf] kl/kf6L
cfGbf]ng, aGb, x8tfn /
rSsfhfd gu/] ;Dd s;}sf] dfu
;Daf]wg gx'g] al;;s]sf] 5 .
cfˆgf] lxt / ;d:of ;dfwfg
x'G5 eg] laBfyL{x? klg To;df
;xeflu x'g] tof/ 5g . laBfyL{
;+u7gn] To:tf] jftfj/0f lgdf{0f
ul/lbg' k¥of] tfls Ps k6s
z}lIfs d'4f ;Daf]wg / laBfyL{sf
;d:of ;dfwfgdf b]zsf] pkNnf]
lgsfo em'sf];, pk/L ;+/rgfn]
laBfyL{df k/]sf] df/sf] k|ToIf
cg'ej u/f];, To;sf nflu ;f/f
laBfyL{ tof/ 5g . xf]Og rfn,
9fn / xfn o:t} /lx/xg] xf] eg]
laBfyL{sf] xslxtsf] nflu xfd|f]
;+u7g eGg' klg 7'nf] nfhsf]
laifo aGg] cj:yf gcfpnf eGg
;lsFb}g . t;y{ laBfyL{ ;+u7g
tyf To;df cfa4 g]tfx? ;+u}
eP/ z}lIfs If]qsf ;f/f ;d:of
;dfwfgdf xft]dfnf]sf] ;'?jft
tTsfn} ug{ h?/L dfq} xf]Og==
clt h?/L e};Sof] ..
;xsdL{ ;fyL tyf ?s'dsf ;lqmo o'jf kqsf/ d]u/fh
v8sfsf] ;Dkfbgdf cfxf ;~rf/ gfds ;fKtflxs klqsf
k|sfzg ePsf]df xflb{s awfO{ 1fkg ub{5' . ;fy} klqsf
lg/Gt/tfsf] z'esfdgf AoQm ub{5f} .
;xb]a a:g]t
-cWoIf_
qmflGtsf/L kqsf/ ;+3,hfh/sf]6
x]dGt s];L
-O{Grfh{_
?s'ddf vfBfGg ;+s6, cefa tyf c;'/Iff ePsf] va/ cgf}7f]
xf]O{g . k6s k6s o:t} k|s[ltsf ;dfrf/x? aflx/ cfpg]
u/]sf 5g . ;dfrf/sf] ;|f]t aG5 lhNnf vfB ;'/Iff ;+hfnsf]
a}7s lg0f{o . t/ o;k6ssf] vfB ;'/Iff ;+hfnsf] a}7sn] eg]
?s'd vfBfGgn] ;fdfGotof ;'/lIft /x]sf] lg0f{o ul/Psf] 5 .
o; eGbf cl3Nnf] k6s a;]sf] ;+hfnsf] a}7sn] ?s'dsf !@
ufla;df vfBfGg c;'/Iff ePsf] lg0f{o u/]sf] lyof] . ;+hfnsf]
lg0f{o aflx/ cfPkl5 s]lx /fli6«o 5fkf ldl8ofdf l6sfl6KkgL
;lxtsf vf]hd'ns ;dfrf/ klg k|sfzg ePsf lyP . o;
k6ssf] ;+hfn a}7s lg0f{o ;dfrf/, gful/s ;dfhaf6 cfPsf]
;'emfa tyf clxn]sf] ca:yf ltg} kIfsf] ;+of]u h:tf] a'emg
;lsG5 . a}7sn] xfn lhNnfsf $# cf]6} ufla; vfBfGgdf
;'/lIft ca:yfdf/x]sf 5g eg] o;cl3 ;d:ofx'g] ufla;x?df
s]lx ;dokl5 ;fdfGo c;'/Iff x'g] cg'dfg ul/Psf] 5 . o;
k6ssf] ;+hfn a}7s lg0f{o ?s'd]nLsf] nfuL O{dfgof]Uo,
:jfutof]Uo / laZn]if0f of]Uo ;a} kfO{G5 . ;+hfnn] la:t[t
cWoog u/]/ dfq lg0f{o ;fa{hlgs ug'{k5{ . lsgsL o;df
tYof+s unt ePdf pTkfbg /fd|f] x'g] 7fpFdf vfBfGg b'/kof]u
x'g] ;+efagf x'G5 eg] vfBfGg ;d:of x'g] 7fpF 5'6]df ;d:ofdf
k/]sf hgtfx?n] rfdn kfpg ;S5}gg . csf]{ s'/f xr'jfsf]
e/df lg0f{o ubf{ lhNnf, /fli6«o tyf cGt/fli6«o :t/df ;d]t
;sf/fTds tyf gsf/fTds k|efakg{ hfG5 . xfdL ?s'd]nL ;w}
cefa ul/aL / clzIffsf] kfq aGg rfxfb}gf}+ . cefa, ul/aL
clzIffrfxfG5g t s]jn n"6 cleofgsf gfO{s] tyf ;xof]uLx?
. pgLx?n] ?s'd]nLnfO{ cefasf] ;+1f lbP/ yf]/} slgsf 5/]
h:tf] rfdn 5/]/ c? kmfO{bf cfkm} lbg rfxfG5g . t/ xfdL
To;sf] v'n]/} la/f]w ul//x]sf 5f} / ul//xG5f} klg . ?s'dsf
s]lx 7fpFdf / s'g} a]nf avt cefa 5}g eg]/ hf] s;}n] klg
eGg ;'xfpb}g . t/ hlxn} plx 7fpF / kl/a]; x}g lhNnfsf ;a}
7fpFdf cg';Gwfg ug'{xf]; t clxn] ;Dd g;d]l6Psf 7fpFsf
hgtfx? klg s]lx ;d:ofdf x'g ;S5g, ;do / kl/l:yltn]
ubf{ x'G5 klg . t/ hlxn} ?s'd]nL o;/Lg} ckdflgt /xg'x'Gg /
x'gklg rfxfb}gg xf]nf . xfdLn] o;cl3 klg o;s} vfhd'ns
l/kf]l6ª u/]sf lyof} t/ Tof] ;dfrf/ dg gk/]klg n'lsn'ls x]g]{
sfd eg] eof] . h;df xfdLn] s'g} AolQm tyf ;+:yfdf] la?4df
n]v]sf lyPgf} . Tof] s]jn lyof] t ;+sf/ tyf cfTd;Ddfgsf
nflu s]lx ;d:of ePklg u/]/, ug{ nufP/ s]lx sd u/f} Tolt
dfq lyof] . ?s'ddf o; k6ssf] ;+hfn lg0f{oklg w]/}nfO{ dg
k/]sf] 5}g, h;sf sf/0f s'g} rrf{ klg ul/Pg . lsgsL oxfF
kmfO{bf x'g] s'g} 7fpF 5}g tTsfnnfO{ . lhNnfsf s]lx ldl8of
tyf kqsf/x?nfO{ klg of] s'g} ;dfrf/ nfu]s} 5}g . cefadf
gfd lbP/ xf]; of eP/ cfkmgf] lhNnfsf] cfTd;Ddfg n'l6/x]sf]
a]nf of] ;sf/fTds lg0f{o pgLx?sf nflu ;dfrf/ klg
s;/L agf];. cGtdf?s'ddf vfB;+u ;/f]sf/ /fVg] lgsfox?n]
cfpbf lbgx?df vfBfGg c;'/Iff e}xfn] klg s;}nfO{ b]p eg]/
xft yfKg] / yfKg nufpg] dfq l;sfpg] x}g lt cefa /x]sf]
7fpFdf s;/L :yfoL cfTdlge{/ aGg] eg]/ l;sfpg' h?/L 5 .
gq eg] ?s'dsf] vfBfGgsf gfddf 8n/ a6fpg] t/ slgsf 5g]{
sfd /lx/xg] 5 .
# $ c;f/ @)&) d+unaf/  ;dfrf/  cfxf ;~rf/ /fli6«o ;fKtflxs 
@4G4
;'?jfg]kfn
/
fli6"o
lzIfs
;+u7gsf]
s]lGb|o
cWog]kfn
/
fli6"o
lzIfs
;+u7gsf]
s]lGb|o
cWoIfdf
afj'/
g]kfn
/
g]kfn
/
fli6"o
lzIfs
;+u7gsf]
s]lGb|o
cWoIfdf
afj'/
f d
y f k f
lgjf{lrt
ePsf
5g .
sf7dfG8f}+ df
;DkGg
!! cf}+
clwj] zgjf6
nId0f
z d f {
dxf;lrj
lgaf{lrt
ePsf
5g .
% (
;b:oLo
g o f F
sfof{ ;ldltdf
dWoklZrdf~rn
lasf;
If]qjf6
v ' n f
tkm{jf6
?s'dsf
gGb/
fdla/
fdLx?sf]
;d:ofnfO{
Wofgdf
/fv]/
?s'dsf]
r f } /
hxf/L
c:ktfnn]
gkl5Nnf]
; d o
/
fKtLdf
ko{6g
k|j4{gsf
nflu
laeGg
sfo{qmd
rf}/hxf/L c:ktfnn]
;]jf a9fof]
cfxf ;~rf/
 ?s'd
cfxf kmf]6f]
vf/fafl;sf] sfd M ?s'dsf] vf/f ufla; z'qmaf/ v'Nnf lbzfd'Qm ufla;sf]
?kdf 3f]if0ff ul/Psf] k|lta4tf :j?k ul/Psf] x:tfIf/ . o; ;+u} ?s'dsf ?3fF,
cf7la;8fF8fufp, rf}vfafª, dUdf ul/ kfFr ufla; v'Nnf lbzfd'Qm 3f]if0ff
ul/Psf] 5 . tl:a/ M cfxf ;~rf/
g]kfn /fli6«o lzIfs ;+u7gsf]
s]lGb|o cWoIfdf afj'/fd yfkf
lgjf{lrt ePsf 5g .sf7dfG8f}+df
;DkGg !! cf}+ clwj]zgjf6
nId0f zdf{ dxf;lrj lgaf{lrt
ePsf 5g . %( ;b:oLo gofF
sfof{;ldltdf dWoklZrdf~rn
lasf; If]qjf6 v'nf tkm{jf6
?s'dsf gGb/fd b]jsf]6f laho
la/fdLx?sf] ;d:ofnfO{ Wofgdf
/fv]/ ?s'dsf] rf}/hxf/L
c:ktfnn] gofF cfw'lgs
pks/0fx? yk u/]sf] 5 . dfgj
lasf; tyf ;fd'bflos ;]jf4f/f
;~rflnt c:ktfnn] k|bfg ub}{
cfO/x]sf] :jf:Yo ;]jfnfO{
u'0f:t/Lo k|efjsf/L / ;j{;'ne
agfpg pks/0f yk u/]sf]
k'n gaGbf ofq'x? cfjthfjt
ug{ tyf Jofkf/LnfO{ dfn;dfg
cf];f/k;f/ ug{ ;d]t ;d:of
k/]sf] 5 . k'n agfpg z'? ubf{
pT;flxt ePsf] ePklg ;dod}
k'n gaGbf Tof] eGbf a9L b'MvL
ePsf] :yflgo Jofkf/L O{Zj/L
vqLn] atfO{g . pQm ;8s
v08df lxp"bsf] ;dodf km]/Laf6
uf8L jf/kf/ ul/"b} cfPsf] 5 .
t/, aiff{ofdsf] ;dodf gbL 7"nf]
x'g] ePsfn] km]/L klg aGb x'g]
uf]kfn /]UdL÷cfxf ;~rf/
 rf}/hxf/L,?s'd
hgfO{Psf] 5 . k'/fgf pks/0f
la:yfkg u/]/ ;Nolqmo sIfsf]
nflu P;Lsf8{ Ps, dlg6/
d]lzg, clS;hg, sG;]G6]6/,
;S;g d]lzg / ;'Ts]/L ;]jfsf]
nflu yk d]lzg ;~rfngdf
NofPsf] k|zf;s l8naxfb'/
lu/Ln] hfgsf/L lbP . ;fy}
k|of]uzfnfaf6 la/fdLnfO{ rfF8f]
;]jf k|bfg ug{ dfOqmf]:sf]ksf]
;+Vof yk u/]sf] klg c:ktfnn]
hgfPsf] 5 . c:ktfndf gofF
pks/0f yk u/]kl5 la/fdLsf]
:jf:Yo kl/If0f, pkrf/ tyf
;Nolqmof ug{ ;xh ePsf] egfO
c:ktfn k|zf;gsf] /x]sf] 5 .
rf}/hxf/L c:ktfnn] ?s'd ;lxt
;Nofg, hfh/sf]6, h'Dnf /
8f]Nkfsf la/fdLnfO{ ;]jf k|bfg
ub}{ cfPsf] 5 . $) ;}ofsf]
c:ktfn ;g !((% df :yfkgf
ul/Psf] atfO{sf] 5 .
7]s]bf/sf] l9nf;':tL===
?s'ddf ;+rfngdf cfPsf] hl6n
k|z'lt ;]jf ?s'd]nLx?sf] nflu
ca;/ / r'gf}lt b'a} /x]sf] Ps
sfo{qmdsf ;xeflux?n] atfPsf
5g . lhNnf c:ktfn ;Nn]
?s'dn] cfof]hgf u/]sf] k|z+;gLo
vf]hdf cfwfl/t sfo{zfnf uf]i7L]
;ldIff tyf eVv/} ;+rfngdf
cfPsf] hl6n k|z'lt ;]jfsf]
;DaGwdf u/]sf] 5nkmndf
;xefuLn] o:tf] atfPsf x'g .
sfo{qmddf ;xefuL ?s'dsf
k|d'v lhNnf clwsf/L s[i0fk|;fb
clwsf/Ln] ?s'd h:tf] b'u{d
lhNnfdf hl6n k|z'lt ;]jf k|bfg
ug]{ c:ktfnsf] sfo{ ;sf/fTds
/ k|z+;gLo /x]sf] atfP . pgn]
o; sfo{df /utsf] cefa b]lvg]
;+efagf a9]sf]n] /]8qm;sf]
;xsfo{df o;sf] klg s]lx
xb;Dd ;d:of ;fdfwfg x'g]
hfgsf/L lbP . æ;'Ts]/L x'g
g;s]/ 56k6fpg] dlxnfx?sf
nflu o:n] ;Sbf] ;]jf lbg] 5Æ
k|lhc clwsf/Ln] eg] . To:t}
:yflgo lasf; clwsf/L e/t
s'df/ zdf{n] hl6n k|;'lt ;]jf
lg/Gt/ ;+rfng x'g'kg]{ atfP .
…?s'd c:ktfndf ca 8fS6/
cfpg ckm7]/f] dfGg] 5}ggÚ
sfo{/t 8fS6/k|lt c+lst ub{}
pgn] eg], …tkfO sDtLdf klg
bz kGb| aif{ ?s'ddf g} ;]jf
ug'{xf]; .Ú k};fsf] eGbf ;]jfsf]
efagf lnP/ b'u{d lhNnfx?df
sfd ug'{ g} dfgatf ePsf] ;d]t
pgn] s'/f /fv] . sfo{qmddf
lhNnf :jf:Yo sfo{no ?s'dsf
k|d'v 8f= ob'rGb l3d]/]n]
clxn];Dd ^ hgfsf] gofF
k|lalwaf6 ;kmn ck|]zg u/]/
aRrf lgsflnPsf] hfgsf/L lbP
. o:t} ;]jf utaif{ lhNnfdf gx'Fbf
hxfh tyf x]lnsK6/ rf6{/
u/]/ !#& a9L dlxnfnfO{ l/km/
ul/Psf] atfpb} ;'Ts]/Lsf] ck|]zg
qmddf /utsf] Aoa:yfkgdf
;d:of b]lvg] ;+efagf a9]sf]n]
;xof]u ul/lbgx'g ;a}nfO{
cg'/f]w u/] . hl6n k|z'lt ;]jfsf
sfo{/t 8fS6/ /fd cfwf/ dxtf]n]
lgs} r'gf}ltsf lar ?s'dsf
o:tf ;]jf ;+rfngdf /x]sf] atfP
. ?s'ddf hl6n k|z'lt ;]jf
;+rfng x'g' /fd|f] s'/f ePsf]
atfpb} ;|f]t ;fwgx?sf] cefa
gePdf /fd} ;]jf kfpg] ;d]t
laZjf; AoQm u/] . :yflgo
lasf; clwsf/L zdf{sf]
cWoIftfdf ePsf] sfo{qmddf
k|lhc clwsf/L k|d'v cflyltsf]
?kdf /x]sf lyP . c:ktfn
lasf; ;ldltsf cWoIf wgla/
cf]nL, /]8qm; ?s'dsf dGqL
lza/fd vqL ;lxt cGo
;/sf]/jfnf lgsfox?sf k|d'v
tyf k|ltlgwL, kqsf/ nufotsf]
;xeflutf /x]sf] sfo{qmdsf]
;+rfng s[i0f s];Ln] u/]sf lyP
.
hl6n k|z'lt ;]jf
cj;/ klg rgf}lt klg
xfdLnfO{ 6'O{6/df
kmnf] ug'{xf]; .
@aahasanchar
u/]sf] 5 . ;dod} k'n gaGbf
:yfgLox? ;f] 7fpF jf/kf/ ug{
s/La $% ldg]6sf] k}bnofqf ug{
afWo ePsf 5g . e]/L gbLdf
k'n gag]s} sf/0f ;'v]{t l;Dtf,
/fsd, hfh/sf]6 / 8f]Nkfjf;Lx?
n] vfBfGg tyf b}lgs pkef]Uo
j:t' n}hfg km]/L rNg] ;do s'g'{
kg]{ afWotf 5 . :yfgLox?sf
cg';f/ e]/L gbLdf kfgL 36]kl5
dªl;/ b]lv h]7 ;Dd km]/L k|of]u
u/L oftfoft rnfpg] ul/G5 .
km]/L grNbf el/of nufP/
dfn;dfg cf];f/k;f/ ubf{ dxFuf]
kg{ hfg] 8f]Nkfsf Jofkf/L
/fdjxfb'/ zfxL atfp5g .
b]asf]6f s]lGb|o
;b:odf lgaf{lrt
cfxf ;~rf/
 ?s'd
ePsf 5g . b]asf]6f g]kfn
lzIfs o'lgog ?s'ddf
lgat{dfg cWoIf x'g . lzIfssf
Aoj;flos ;d:of ;dfwfg /
cfkmgf dfux? k'/f ug{ gofF
g]t[Tjn] e"ldsf v]Ng] lgjf{lrt
kbflwsf/Lx?n] atfPsf 5g .
;+u7gn] cfufdL lbgx?df z}lIfs
cfGbf]ngnfO{ ;zQm ?kdf cuf8L
a9fpFg] lg0f{o u/]sf] s]lGb|o
;b:o gGb/fd b]asf]6fn]
hfgsf/L lbP .
ko{6g ;"rgf s]Gb|
:yfkgf x'g]cfxf ;~rf/
 ?s'd
kl5Nnf] ;do /fKtLdf ko{6g
k|j4{gsf nflu laeGg sfo{qmd
eO/x]sf] a]nf xf]6]n Aoj;foL ;+3
bfªn] /fKtLsf ko{6g If]qsf]
clen]v ;lxtsf] ;"rgf s]Gb|
:yfkgf ug{ nfu]sf] 5 . ko{6g
/ xf]6n Aoj;fosf] ;DaGw gª
/ df;'sf] h:t} ePsf] eGb} ;+3n]
g} ;"rgf s]Gb| :yfkgf ug{ nfu]sf]
cWoIf lhtaxfb'/ s];Ln]
hfgsf/L lbP . /fKtLdf cfpg]
ko{6sx?nfO{ oxfFsf ko{6sLo
If]qsf] pko'Qm hfgsf/L /
ko{6sLo :ynsf] af/]df ;"rgf
gx'Fbf ko{6sLo ;Defjgf af]s]sf]
/fKtLdf afXo ko{6s cfpg
g;s]sf] oxfFsf ko{6g
Aoj;foLx?sf] ;d]t egfO{ /x]sf]
5 .
 ?=lh=k|zf=sf=b=g+= !&÷@)^(÷&)  -clGtd k[i7_  cfxf ;~rf/ /fli6«o ;fKtflxs $
cfxf ;~rf/ /fli6«o ;fKtflxs, vn+uf-!, ?s'd . kmf]g M (&$*%!!&)^, d'b|s M /fKtL ckm;]6 k|]; . k|sfzs÷;Dkfbs M d]u/fh v8sf
Aaha Sanchar National Weekly, Khalanga-1, Rukum.E-mail-aahasanchar.weekly@gmail.com Editor-in-Chief MMegraj Khadka
;d:of sfnfGt/ ;Dd
km];a's h:tf ;f];n ;fO6dfkm{t k|]d ;DaGw ufFl;g] tyf ;DaGw 6'6g] h:tf 36gfx?sf sf/0f k|of]ustfx?df
PSnf]kgf, tgfj h:tf ;d:of b]lvG5g h;n] sfnfGt/df dgf]/f]u l;h{gf u5{ .
cfxf ;~rf/

?s'daf6 k[ys Anu kqsfl/tfsf] cEof;laZje/ kx'Frsf
nflu
km];a's kl5Nnf] ;dodf dflg;sf]
hLjgz}nL g} ag]sf] 5 eGbf km/s gknf{
. gofF k':tf Ps lsl;dn] km];a's h:tf]
;fdflhs ;+hfnsf] cDdnL g} aGb} uPsf]
5 . la1x?n] km];a'ssf sf/0f o'jfx?
dgf]/f]uL aGb} uPsf] atfPsf 5g .
Oh/fonL zf]wstf{x?n] km];a'ssf sf/0f
o'jfk':tfdf dgf]/f]u a9b} uPsf] atfPsf
x'g . t]nclaa laZjlaBfnosf
zf]wstf{sf cg';f/ km];a'sdf aGg]
er'{cn l/n];gl;kn] OG6/g]6sf] s'ntdf
o'jfo'jtLx?nfO{ km;fO/x]sf] 5 / 7"nf] Ef|d
l;h{gf ;d]t ul/lbg] u/]sf] 5 . zf]wstf{
8fS6/ p/L lgThfgsf cg';f/ km];a'ssf]
36gf btf{ s;n] ug]{ <
;dfh jf /fi6«nfO{ x'g] kmfO{bf
AolQmnfO{ x'g] kmfO{bf
36gf 36]sf] #% lbgleq ;DalGwt ufpF lasf; ;ldltdf uO{ lgMz'Ns kfO{g] kmf/d e/L 36gf btf{ u/f} .
hGd tyf d[To'sf] btf{ kl/jf/sf] d'Vo AolQmn] . lajfx tyf ;DaGwlaR5]bsf] 36gf kltkTgL b'a}n] . a;fOF;/fO{sf]
36gf kl/jf/ eP d'Vo AolQm tyf cGo eP a;fOF;/L hfg] AolQmn] .
!, /fli6«o hg;+Vof lglt th'{df ug{ d4t ldNg] . @, lzIff, :jf:Yo tyf vfg]kfgL ;]jf pknAw u/fpg d4t ldNg]
. #, vfBfGg sfo{qmd ;+rfng ug{ ;xof]u x'g] . $, cfjf;sf] Aoj:yf ug{ ;xof]u x'g] .
!, 36gf btf{sf] k|df0fkqnfO{ sfg"gL dfGotf k|fKt ePsf]n] h'g;'s} c88f cbfntdf k|df0fsf] ?kdf k|:t't ug{
;lsg] . @, cfdf, afa', pd]/ cflbsf] a}wflgs k|df0f x'g] . #, :s'ndf egf{ x'gsf nfuL ;lhnf] kg]{, $, gful/stf
k|df0fkq lng ;lhnf] kg]{ %, gftf sfod ug{ ;lhnf] kg]{, ^, rncrn ;DklQ gfd;f/L ug{ ;lhnf] kg]{ . &, klt
kTgL aLr a}wflgs ;DaGw sfod x'g] . *, hLjg aLdf, k]G;g, pkbfg jf a}+saf6 /sd lemSg ;'lawf x'g] (, lab]z
hfgsf] nfuL le;f k|fKt ug{ ;'lawf x'g] .
AolQmut 36gf btf{ u/f}
clws k|of]u / o'jfx?sf] dgf]j}1flgs
;d:ofsf aLrdf b|lxnf] ;DaGw aGb}
uPsf] 5 . km];a's h:tf ;f];n
;fO6dfkm{t k|]d ;DaGw ufFl;g] tyf
;DaGw 6'6g] h:tf 36gfx?sf sf/0f
pgLx?df PSnf]kgf, tgfj h:tf ;d:of
b]lvG5g h;n] sfnfGt/df dgf]/f]u
l;h{gf u5{ . zf]wstf{x?sf cg';f/ !*
b]lv #$ aif{ pd]/sf $* k|ltzt
o'jfo'jtLn] lgb|faf6 hfUg] lalQs}
rfx] dWo/ft g} lsg gxf];
df]afOnd} ePklg cfkmgf km];a's
nuO{g ul/xfN5g . o;/L km];a's
rnfpg]dWo] @* k|ltztn]
cf]5ofgdf ;'t]/} km];a's rnfpg]
u/]sf 5g . ;|f]t M cgnfO{gva/
86sd
hglxtsf nflu ;Gb]z

More Related Content

What's hot

Case study dipecho v upca
Case study dipecho v upcaCase study dipecho v upca
Case study dipecho v upcaDIPECHO Nepal
 
Curriculum 11 12 (group-2)
Curriculum 11 12 (group-2)Curriculum 11 12 (group-2)
Curriculum 11 12 (group-2)sharadnp
 
Disability Rights in Nepal: NAPD Magazine
Disability Rights in Nepal: NAPD MagazineDisability Rights in Nepal: NAPD Magazine
Disability Rights in Nepal: NAPD MagazineScott Rains
 
Curriculum 11 12 (group-3)
Curriculum 11 12 (group-3)Curriculum 11 12 (group-3)
Curriculum 11 12 (group-3)sharadnp
 
Curriculum 11 12 (compulsory) new
Curriculum 11 12 (compulsory) newCurriculum 11 12 (compulsory) new
Curriculum 11 12 (compulsory) newsharadnp
 
Curriculum 11 12 (group-5)
Curriculum 11 12 (group-5)Curriculum 11 12 (group-5)
Curriculum 11 12 (group-5)sharadnp
 
Women rights in constitution of Nepal (Nepali)
Women rights in constitution of Nepal (Nepali)Women rights in constitution of Nepal (Nepali)
Women rights in constitution of Nepal (Nepali)WOREC Nepal
 
Aksharica - 011 (अक्षरिका - ०११)
Aksharica - 011 (अक्षरिका - ०११)Aksharica - 011 (अक्षरिका - ०११)
Aksharica - 011 (अक्षरिका - ०११)Rajesh Koirala
 
HRDC Child Protection & Safeguarding Policy Field Modality 2018
HRDC Child Protection & Safeguarding Policy Field Modality 2018HRDC Child Protection & Safeguarding Policy Field Modality 2018
HRDC Child Protection & Safeguarding Policy Field Modality 2018Bikash Singh
 
परदेशीको कथा
परदेशीको कथापरदेशीको कथा
परदेशीको कथाUmesh Maharjan
 
3. sd for disaster dks 3
3. sd for disaster dks 33. sd for disaster dks 3
3. sd for disaster dks 3DIPECHO Nepal
 
महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी”
महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी”महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी”
महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी”WOREC Nepal
 
NFDN Regional publication
NFDN Regional publicationNFDN Regional publication
NFDN Regional publicationUttam Siwakoti
 

What's hot (20)

Hamro Aangan 2070
Hamro Aangan 2070Hamro Aangan 2070
Hamro Aangan 2070
 
saptahik
saptahik saptahik
saptahik
 
Case study dipecho v upca
Case study dipecho v upcaCase study dipecho v upca
Case study dipecho v upca
 
Curriculum 11 12 (group-2)
Curriculum 11 12 (group-2)Curriculum 11 12 (group-2)
Curriculum 11 12 (group-2)
 
Disability Rights in Nepal: NAPD Magazine
Disability Rights in Nepal: NAPD MagazineDisability Rights in Nepal: NAPD Magazine
Disability Rights in Nepal: NAPD Magazine
 
Curriculum 11 12 (group-3)
Curriculum 11 12 (group-3)Curriculum 11 12 (group-3)
Curriculum 11 12 (group-3)
 
Empowring working children
Empowring working childrenEmpowring working children
Empowring working children
 
Curriculum 11 12 (compulsory) new
Curriculum 11 12 (compulsory) newCurriculum 11 12 (compulsory) new
Curriculum 11 12 (compulsory) new
 
Curriculum 11 12 (group-5)
Curriculum 11 12 (group-5)Curriculum 11 12 (group-5)
Curriculum 11 12 (group-5)
 
E aaha sanchar pfd
E aaha sanchar pfdE aaha sanchar pfd
E aaha sanchar pfd
 
बालअघिकार सचेतना पुस्तिका
बालअघिकार सचेतना पुस्तिकाबालअघिकार सचेतना पुस्तिका
बालअघिकार सचेतना पुस्तिका
 
Women rights in constitution of Nepal (Nepali)
Women rights in constitution of Nepal (Nepali)Women rights in constitution of Nepal (Nepali)
Women rights in constitution of Nepal (Nepali)
 
Role of children for child friendly school
Role of children for child friendly schoolRole of children for child friendly school
Role of children for child friendly school
 
Aksharica - 011 (अक्षरिका - ०११)
Aksharica - 011 (अक्षरिका - ०११)Aksharica - 011 (अक्षरिका - ०११)
Aksharica - 011 (अक्षरिका - ०११)
 
HRDC Child Protection & Safeguarding Policy Field Modality 2018
HRDC Child Protection & Safeguarding Policy Field Modality 2018HRDC Child Protection & Safeguarding Policy Field Modality 2018
HRDC Child Protection & Safeguarding Policy Field Modality 2018
 
Aahab sanchar 1 1
Aahab sanchar 1 1Aahab sanchar 1 1
Aahab sanchar 1 1
 
परदेशीको कथा
परदेशीको कथापरदेशीको कथा
परदेशीको कथा
 
3. sd for disaster dks 3
3. sd for disaster dks 33. sd for disaster dks 3
3. sd for disaster dks 3
 
महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी”
महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी”महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी”
महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक “अन्वेषी”
 
NFDN Regional publication
NFDN Regional publicationNFDN Regional publication
NFDN Regional publication
 

Viewers also liked

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑFrantzeska Tsorteki
 
Aaha sanchar national weekly rukum 0
Aaha sanchar national weekly rukum 0Aaha sanchar national weekly rukum 0
Aaha sanchar national weekly rukum 0megraj khadka
 
1º ΓΕ.Λ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (Σχολ....
1º ΓΕ.Λ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (Σχολ....1º ΓΕ.Λ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (Σχολ....
1º ΓΕ.Λ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (Σχολ....Frantzeska Tsorteki
 
aaha sanchar weekly 9, rukum
aaha sanchar weekly 9, rukumaaha sanchar weekly 9, rukum
aaha sanchar weekly 9, rukummegraj khadka
 
ΜΙΚΡΟΒΙΑ - ΕΥΚΟΛΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΑ - ΕΥΚΟΛΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑΜΙΚΡΟΒΙΑ - ΕΥΚΟΛΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΑ - ΕΥΚΟΛΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑFrantzeska Tsorteki
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 2ου ΠΠ ΓΕΛ ΜΕ ΑΕΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟ 2014-2015.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 2ου ΠΠ ΓΕΛ ΜΕ ΑΕΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟ 2014-2015.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 2ου ΠΠ ΓΕΛ ΜΕ ΑΕΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟ 2014-2015.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 2ου ΠΠ ΓΕΛ ΜΕ ΑΕΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟ 2014-2015.Frantzeska Tsorteki
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ Projects 2013, 2ο Π. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ Projects 2013, 2ο Π. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣΦΕΣΤΙΒΑΛ Projects 2013, 2ο Π. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ Projects 2013, 2ο Π. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣFrantzeska Tsorteki
 
Aaha Sanchar national weekly, rukum
Aaha Sanchar national weekly, rukumAaha Sanchar national weekly, rukum
Aaha Sanchar national weekly, rukummegraj khadka
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ".
 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ". ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ".
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ".Frantzeska Tsorteki
 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA-ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA-ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA-ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA-ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙFrantzeska Tsorteki
 
ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑFrantzeska Tsorteki
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣFrantzeska Tsorteki
 
MIDF , TNB and IPP
MIDF , TNB and IPPMIDF , TNB and IPP
MIDF , TNB and IPPguest594856
 
Presentatie eapril 30nov_final
Presentatie eapril 30nov_finalPresentatie eapril 30nov_final
Presentatie eapril 30nov_finalPatrick Belpaire
 
K-Opti.com eoID for OpenID by Kenichi Yamagata
K-Opti.com eoID for OpenID by Kenichi YamagataK-Opti.com eoID for OpenID by Kenichi Yamagata
K-Opti.com eoID for OpenID by Kenichi YamagataOpenID Foundation Japan
 
Anef, esc. c. b. d 5
Anef, esc. c. b. d  5Anef, esc. c. b. d  5
Anef, esc. c. b. d 5vidasindical
 

Viewers also liked (20)

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 
Aaha sanchar national weekly rukum 0
Aaha sanchar national weekly rukum 0Aaha sanchar national weekly rukum 0
Aaha sanchar national weekly rukum 0
 
1º ΓΕ.Λ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (Σχολ....
1º ΓΕ.Λ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (Σχολ....1º ΓΕ.Λ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (Σχολ....
1º ΓΕ.Λ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (Σχολ....
 
aaha sanchar weekly 9, rukum
aaha sanchar weekly 9, rukumaaha sanchar weekly 9, rukum
aaha sanchar weekly 9, rukum
 
ΜΙΚΡΟΒΙΑ - ΕΥΚΟΛΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΑ - ΕΥΚΟΛΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑΜΙΚΡΟΒΙΑ - ΕΥΚΟΛΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΑ - ΕΥΚΟΛΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 2ου ΠΠ ΓΕΛ ΜΕ ΑΕΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟ 2014-2015.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 2ου ΠΠ ΓΕΛ ΜΕ ΑΕΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟ 2014-2015.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 2ου ΠΠ ΓΕΛ ΜΕ ΑΕΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟ 2014-2015.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 2ου ΠΠ ΓΕΛ ΜΕ ΑΕΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟ 2014-2015.
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ Projects 2013, 2ο Π. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ Projects 2013, 2ο Π. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣΦΕΣΤΙΒΑΛ Projects 2013, 2ο Π. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ Projects 2013, 2ο Π. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
 
Aaha Sanchar national weekly, rukum
Aaha Sanchar national weekly, rukumAaha Sanchar national weekly, rukum
Aaha Sanchar national weekly, rukum
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ".
 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ". ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ".
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ".
 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA-ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA-ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA-ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA-ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ
 
ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
 
GCP ppdf
GCP ppdfGCP ppdf
GCP ppdf
 
Katidjo kamadjaja lampahan bratayuda ii-2
Katidjo kamadjaja  lampahan bratayuda ii-2Katidjo kamadjaja  lampahan bratayuda ii-2
Katidjo kamadjaja lampahan bratayuda ii-2
 
MIDF , TNB and IPP
MIDF , TNB and IPPMIDF , TNB and IPP
MIDF , TNB and IPP
 
Giáo trình sql (truong dhhue)
Giáo trình sql (truong dhhue)Giáo trình sql (truong dhhue)
Giáo trình sql (truong dhhue)
 
Presentatie eapril 30nov_final
Presentatie eapril 30nov_finalPresentatie eapril 30nov_final
Presentatie eapril 30nov_final
 
K-Opti.com eoID for OpenID by Kenichi Yamagata
K-Opti.com eoID for OpenID by Kenichi YamagataK-Opti.com eoID for OpenID by Kenichi Yamagata
K-Opti.com eoID for OpenID by Kenichi Yamagata
 
Anef, esc. c. b. d 5
Anef, esc. c. b. d  5Anef, esc. c. b. d  5
Anef, esc. c. b. d 5
 
Ne kashf shobohat
Ne kashf shobohatNe kashf shobohat
Ne kashf shobohat
 

Similar to E paper 5-aaha sanchar

Nc manifesto complete (small bytes)
Nc manifesto complete (small bytes)Nc manifesto complete (small bytes)
Nc manifesto complete (small bytes)Dammar Singh Saud
 
Nepalese Cooperative act 2072, My opinion and sugestion
Nepalese Cooperative act 2072, My opinion and sugestionNepalese Cooperative act 2072, My opinion and sugestion
Nepalese Cooperative act 2072, My opinion and sugestionDr. Gyanendra Prasad Paudel
 
aaha sanchar weekly 10 , rukum
aaha sanchar weekly 10 , rukumaaha sanchar weekly 10 , rukum
aaha sanchar weekly 10 , rukummegraj khadka
 
Cheli sandesh issue 4
Cheli sandesh issue 4Cheli sandesh issue 4
Cheli sandesh issue 4KI Nepal
 
Cheli sandesh 2
Cheli sandesh 2Cheli sandesh 2
Cheli sandesh 2KI Nepal
 
aaha sanchar weekly 8, rukum
aaha sanchar weekly 8, rukumaaha sanchar weekly 8, rukum
aaha sanchar weekly 8, rukummegraj khadka
 
Pairabi Newsletter Issue 16
Pairabi Newsletter Issue 16Pairabi Newsletter Issue 16
Pairabi Newsletter Issue 16WOREC Nepal
 
Aksharica - 003 (अक्षरिका - ००३)
Aksharica - 003 (अक्षरिका - ००३)Aksharica - 003 (अक्षरिका - ००३)
Aksharica - 003 (अक्षरिका - ००३)Rajesh Koirala
 
Aksharica - 008 (अक्षरिका - ००८)
Aksharica - 008 (अक्षरिका - ००८)Aksharica - 008 (अक्षरिका - ००८)
Aksharica - 008 (अक्षरिका - ००८)Rajesh Koirala
 
Singapore created by lee article written by bhim upadhyaya
Singapore created by lee article written by bhim upadhyayaSingapore created by lee article written by bhim upadhyaya
Singapore created by lee article written by bhim upadhyayaBhim Upadhyaya
 
Aksharica - 043 (अक्षरिका - ०४३)
Aksharica - 043 (अक्षरिका - ०४३)Aksharica - 043 (अक्षरिका - ०४३)
Aksharica - 043 (अक्षरिका - ०४३)Rajesh Koirala
 
Communication and Dissemination Strategy on Comprehensive School Safety in Ne...
Communication and Dissemination Strategy on Comprehensive School Safety in Ne...Communication and Dissemination Strategy on Comprehensive School Safety in Ne...
Communication and Dissemination Strategy on Comprehensive School Safety in Ne...DPNet
 
Communication and Dissemination Strategy for Comprehensive School Safety in ...
Communication and Dissemination Strategy for Comprehensive School Safety in ...Communication and Dissemination Strategy for Comprehensive School Safety in ...
Communication and Dissemination Strategy for Comprehensive School Safety in ...Ndrc Nepal
 
Nepal pokhara armala sinkhole investigation final-report
Nepal pokhara armala sinkhole investigation final-reportNepal pokhara armala sinkhole investigation final-report
Nepal pokhara armala sinkhole investigation final-reportBhim Upadhyaya
 
Fifth Issue Cheli Sandesh
Fifth Issue Cheli SandeshFifth Issue Cheli Sandesh
Fifth Issue Cheli SandeshKI Nepal
 

Similar to E paper 5-aaha sanchar (20)

Nc manifesto complete (small bytes)
Nc manifesto complete (small bytes)Nc manifesto complete (small bytes)
Nc manifesto complete (small bytes)
 
Cooperative Act 2072
Cooperative Act 2072Cooperative Act 2072
Cooperative Act 2072
 
Nepalese Cooperative act 2072, My opinion and sugestion
Nepalese Cooperative act 2072, My opinion and sugestionNepalese Cooperative act 2072, My opinion and sugestion
Nepalese Cooperative act 2072, My opinion and sugestion
 
Nepali Dhara by Er Ramesh Kumar Sharma Regional Manager RWSSFDB
Nepali Dhara by Er Ramesh Kumar Sharma Regional Manager RWSSFDBNepali Dhara by Er Ramesh Kumar Sharma Regional Manager RWSSFDB
Nepali Dhara by Er Ramesh Kumar Sharma Regional Manager RWSSFDB
 
Bulletisn 23rd sept .
Bulletisn 23rd sept .Bulletisn 23rd sept .
Bulletisn 23rd sept .
 
aaha sanchar weekly 10 , rukum
aaha sanchar weekly 10 , rukumaaha sanchar weekly 10 , rukum
aaha sanchar weekly 10 , rukum
 
4 aaha sanchar
4 aaha sanchar 4 aaha sanchar
4 aaha sanchar
 
Cheli sandesh issue 4
Cheli sandesh issue 4Cheli sandesh issue 4
Cheli sandesh issue 4
 
Booklet cancer (2)
Booklet cancer (2)Booklet cancer (2)
Booklet cancer (2)
 
Cheli sandesh 2
Cheli sandesh 2Cheli sandesh 2
Cheli sandesh 2
 
aaha sanchar weekly 8, rukum
aaha sanchar weekly 8, rukumaaha sanchar weekly 8, rukum
aaha sanchar weekly 8, rukum
 
Pairabi Newsletter Issue 16
Pairabi Newsletter Issue 16Pairabi Newsletter Issue 16
Pairabi Newsletter Issue 16
 
Aksharica - 003 (अक्षरिका - ००३)
Aksharica - 003 (अक्षरिका - ००३)Aksharica - 003 (अक्षरिका - ००३)
Aksharica - 003 (अक्षरिका - ००३)
 
Aksharica - 008 (अक्षरिका - ००८)
Aksharica - 008 (अक्षरिका - ००८)Aksharica - 008 (अक्षरिका - ००८)
Aksharica - 008 (अक्षरिका - ००८)
 
Singapore created by lee article written by bhim upadhyaya
Singapore created by lee article written by bhim upadhyayaSingapore created by lee article written by bhim upadhyaya
Singapore created by lee article written by bhim upadhyaya
 
Aksharica - 043 (अक्षरिका - ०४३)
Aksharica - 043 (अक्षरिका - ०४३)Aksharica - 043 (अक्षरिका - ०४३)
Aksharica - 043 (अक्षरिका - ०४३)
 
Communication and Dissemination Strategy on Comprehensive School Safety in Ne...
Communication and Dissemination Strategy on Comprehensive School Safety in Ne...Communication and Dissemination Strategy on Comprehensive School Safety in Ne...
Communication and Dissemination Strategy on Comprehensive School Safety in Ne...
 
Communication and Dissemination Strategy for Comprehensive School Safety in ...
Communication and Dissemination Strategy for Comprehensive School Safety in ...Communication and Dissemination Strategy for Comprehensive School Safety in ...
Communication and Dissemination Strategy for Comprehensive School Safety in ...
 
Nepal pokhara armala sinkhole investigation final-report
Nepal pokhara armala sinkhole investigation final-reportNepal pokhara armala sinkhole investigation final-report
Nepal pokhara armala sinkhole investigation final-report
 
Fifth Issue Cheli Sandesh
Fifth Issue Cheli SandeshFifth Issue Cheli Sandesh
Fifth Issue Cheli Sandesh
 

E paper 5-aaha sanchar

 • 1. aif{ ! c+s % ?s'd $ c;f/ @)&) d+unaf/ Aaha Sanchar National Weekly 18 Jun 2013 k[i7 $ d"No ?= %.— ?s'd vfBfGgdf cfTdlge{/;+s6 tyf cefasf] gfddf lrlgg] ?s'ddf ;d:of bf]xl/g] cg'dfg ul/Pklg xfn ;'/lIft ca:yfdf /x]sf] 5 . 7]s]bf/sf] l9nf;':tL d]u/fh v8sf÷cfxf ;~rf/  vfB ;'/Iff ;+hfn a}7s lg0f{o SofDk;df dxfslj b]asf]6f cfO{taf/ a;]sf] vfB ;'/Iff ;+hfnsf] a}7sn] ?s'd vfBfGgn] ;'/lIft /x]sf] lg0f{o ul/Psf] 5 . aif]{gL lhNnfsf !@ tyf ;f] eGbf a9L ufla;df vfBfGg c;'/Iffsf] lg0f{o ug]{ ;+hfn a}7sn] o;k6s eg] vfBfGgn] ;'/lIft /x]sf] eGg] lg0f{o km]l/Psf] xf] . o; cl3 a;]sf] ;+hfnsf] a}7sn] ?s'dsf !@ ufla;df vfBfGg ;d:of ePsf] lg0f{o u/]sf] lyof] . k|d'v lhNnf clwsf/L tyf ;+hfnsf cWoIf s[i0fk|;fb clwsf/Ln] o; k6ssf] a}7s lg0f{on] ;fdfGotof ?s'd vfBfGgn] ;'/ lIft /x]sf] lg0f{o u/]sf] atfP . æo;cl3sf] ;+hfn a}7s lg0f{odf l6sfl6KkgL ;lxtsf ;dfrf/ cfPkl5 xfdLn] ulx/f] cWoog ubf{ ?s'ddf xfn vfBfGg ;+s6 b]lvPg .Æ clwsf/Ln] eg], æhg:t/ tyf gful/s ;dfhaf6 o;cl3 cfPsf] z+sf tyf ;'emfa ;Nnfxn] o; k6ssf] ;+hfnsf] a}7s lg0f{odf 7'nf] k|]/0ff ldn]sf] 5 .Æ To:t} ;+hfnsf] a}7sdf ;xeflu ?s'dsf :yflgo lasf; clwsf/L e/t s'df/ zdf{n] ?s'd vfBfGgn] ;'/lIft /x]sf] :6f6; cfkmgf] km];a'sdf /fv]sf 5g . pgn] ?s'd xfn vfBfGg ;'/lIft /x]sf] / # klxgf kl5 s]lx ufla;x?df ;fdfGo c;'/Iff x'g] cg'dfg ul/Psf] pNn]v u/]sf 5g . h;df o;cl3 vfBfGg ;d:of elgPsf] !@ ufla;x? uf]tfdsf]6, :ofnfvbL, l;:g], x'sfd, /Gdfd}sf]6, sf]n, ts;]/f k/]sf 5g . To:t} sfFlqm, sfF8f, df]/fjfË, dxt / /fª;L uflj; klg cg'dfgdf k/]sf 5g . ;+hfnn] k6s k6s k'la{ ufla;x?df dfq vfBfGg ;+s6 tyf c;'/Iff ePsf] lg0f{o ;fa{hlgs ug]{ u/]sf]n] c;'/Iffsf] lg0f{o ug]{ ;+hfnn] slxn] ;'/lIft ePsf] va/ ;'gfp5 eg]/ cfiff ;d]t ;/f]sf/jfnfx?n] ul//x]sf lyP . o:tf] k|rf/n] s]lxn] vfBfGg cefasf] gfddf kmfO{bf t lnPsf 5}gg eg]/ laif]z rf;f]sf ?kdf ;d]t x]l/Psf] lyof] . k|lhc clwsf/Ln] o; k6ssf] vfB ;'/Iff ;+hfnsf] a}7sdf ;a} kbflwsf/L tyf ;/f]sf/ jfnfx?sf] ;xeflutf /x]sf] ;d]t hfgsf/L lbPsf 5g . ;dfrf/ ;|f]tsf cg';f/ o; clwsf] a}7sdf s]lx kbflwsf/Lx?n] cfkm' cg's'n dfq a}7s a;fnL a}7ssf] lg0f{o cGo kbflwsf/Lx?nfO{ sfof{no sfof{nodf k'u]/ x:tfIf/ u/fPsf lyP . lhNnfdf vfBfGg ;'/Iffsf] ;Gbe{df :yflgo k|zf;g;u} lhNnf s[lif lasf; sfof{no, g]kfn vfB ;+:yfg, laZj vfB sfo{qmd tyf lhNnf lasf; ;ldlt ;lxtsf @! ;aGwLt lgsfox?n] ;/f]sf/ /fVg] u/]sf 5g . o; cl3 k6s k6s vfBfGg ;d:of elgPsf ufla;x? cfly{s pTkfbgsf] ;u} vfBfGg pTkfbgsf lx;fan] klg cfTdlge{/ dflgG5g . k'la{ cfxf ;~rf/  7]s]bf/sf] a]jf:tfsf sf/0f l5~r' hfh/sf]6 ;8s v08df kg]{ e]/L gbLdf lgdf{0fwLg kSsL k'n cnkq k/]sf] 5 . & jif{cl3 lgdf{0f sfo{ z'? ul/Psf] ;f] k'nsf] cfwf sfd klg ;lsPsf] 5}g . @ aif{leq lgdf{0f sfo{ ;Sg] u/L @)^# c;f/df lgdf{0f sfo{ z'? ePsf] pQm k'nsf xfn;Dd tLg cf]6f lkNn/ dfq lgdf{0f ul/Psf] 5 . ;'v]{tsf] /fsd / ;Nofgsf] ;NnLahf/ hf]8g] e]/L gbLdf k'n gaGbf To; If]qdf cfjthfjt ug]{ dflg; tyf Joj;foL ;d:ofdf k/]sf x'g . 7]s]bf/sf] nfk/afxL / ;/sf/L lgsfosf] pbf;Lgtfsf sf/0f k'n lgdf{0fdf l9nfO eO{/x]sf] :yfgLo ;/f]sf/jfnfx?sf] egfO /x]sf] 5 . k'n lgdf{0f ug{ :jR5Gb, sfi7df08k, wgyfg, /ljg / k|bLk u/L kfFrhgfn] ;+o"Qm ?kdf 7]Ssf ;D´f}tf u/]sf lyP . ;f] k'nsf] nfut vr{ ;f9] # s/f]8 ?k}ofF /x]sf] 5 . aiff{tsf] ;do afx]s lgoldt oftfoft ;~rfng x'g] l5~r' hfh/sf]6 ;8ssf] /fsd hfh/sf]6 v08df k'n gag]s} sf/0f ofq'x? Ps 7fpFaf6 csf]{ 7fpFdf hfg ufl8 kl/jt{g ug'{k5{ . k'n lgdf0f ePkl5 lgoldt oftfoft ;'ljwf kfpg] cfzfdf /x]sf ;'v]{tsf pQ/k"jL{ efu / hfh/sf]6sf afl;Gbf ;/sf/n] rf;f] glbFbf cfkm'x? ;d:ofdf k/]sf] atfpF5g . …@ aif{leq lgdf{0f sfo{ k"/f ug]{ u/L 7]Ssf lnPOsf] k'n agfpg z'? ul/Psf] ´08} & aif{ eO;Sof]Ú hfh/sf]6sf :yfgLo afl;Gbf s0f{ axfb'/ vqLn] eg], …;/sf/ n] cfjZos sbd grfn];Dd k'n aGg] lglZrt 5}g .Ú k'n lgdf{0fsf] lhDdf lnPsf] d'Vo sDkgLnfO{ k6s k6s kqfrf/ ubf{ klg a]jf:tf u/]sf] ;8s l8lehg sfof{non] atfPsf] 5 . …k'n lgdf{0f sfo{ ;dod} k"/f ug{ 7]s]bf/nfO{ kqfrf/ ul//x]sf 5f}+Ú sfof{nosf Ps clwsf/Ln] eg], …t/, lgdf{0fsf] lhDdf lbPsf] 7]s]bf/ sDkgL ;Dks{d} cfPsf] 5}g .Ú xfn k'n lgdf{0fsf] %% k|ltzt dfq sfd ;lsPsf] sfof{non] atfPsf] 5 . ;dod} x]dGt s];L  hfh/sf]6 ;'v]{tsf] /fsd / ;Nofgsf] ;NnLahf/ hf]8g] e]/L gbLsf] k'n 7]s]bf/sf] nfk/afxL / ;/sf/L lgsfosf] pbf;Lgtfsf sf/0f lgdf{0fdf l9nfO eO{/x]sf] :yfgLo ;/f]sf/jfnfx?n] cf/f]k nufPsf 5g . afFsL # k]hdf ?s'dsf] ;b/d'sfd d'l;sf]6 vn+ufdf /x]sf] d'l;sf]6 vn+uf ax'd'lv SofDk; kl/;/leq lgdf0f{ ul/Psf] dxfslj nIdLk|;fb b]asf]6fsf] :d[lt afl6sfsf] cgfa/0f ul/Psf] 5 . zlgaf/ :yflgo lasf; clwsf/L e/ts'df/ zdf{n] b]asf]6fsf] cw{sbdf /x]sf] :d[lt afl6sfsf] cgfa/0f u/]sf x'g . afl6sfsf] cgfa/0f sfo{qmddf af]Nb} :yflgo lasf; clwsf/L zdf{n] g]kfnL ;flxTodf dxTjk'0f{ of]ubfg k'¥ofPsf b]asf]6fnfO{ ;Demg' kg]{ eGb} SofDk;n] To;sf] ;+:yfut u/]sf] atfPsf lyP . …of] SofDk; k9g] xhf/f} laBfyL{x?n] b]asf]6faf6 k|]/0ff lng'k5{Ú sfo{qmdsf k|d'v clylt ;d]t /xsf pgn] eg], …af}l4s hdft /xg] / l;Sg] of] 7fpFaf6 ;flxTo / ;[hgfsf] v]tL ug'{k5{ .Ú To:t} sfo{qmddf af]Nb} k|d'v lhNnf clwsf/L s[i0fk|;fb clwsf/Ln] b]asf]6f d/]/ klg Ho"b} /x]sf] atfpb} d/]/ klg Ho"bf] /xg] sfd ug{ nfUg'kg]{ wf/0ff /fv] . …b]zsf uxgfx?nfO{ d/]/ klg lhaGt agfpg tkfO{ xfd|f] klg hLDa]jf/L /x]sf] lyof], Tof] sfd SofDk;n] u¥of]Ú pgn] eg] . cgfa/0f sfo{qmddf af]Ng] cGo ;xefuLx?n] klg b]asf]6fsf] s[ltnfO{ :d/0f ub{} pgn] u/]sf] kf7 l;Sg'kg]{df hf]8 lbPsf lyP . afl6sf lgdf0f{ ;ldltsf cWoIf wgdfg k'gsf] cWoIftfdf ePsf] sfo{qmddf SofDk; ;+rfns ;ldltsf cWoIf v]ddfg v8sf, pkfWoIf s[i0f /f]sfo, lhNnf k|x/L sfof{no ?s'dsf k|x/L k|d'v /fh]Gb| e66sf] pkl:ytL /x]sf] lyof] . To:t} lhNnf l:yt /fhg}lts bnsf k|d'v tyf k|ltlgwL, ;/sf/L lgsfo tyf ;/sf]/jfnf cGo lgsfox?sf] ;xeflutf ePsf] sfo{qmdsf] ;+rfng lgldQ SofDk; k|d'v kmnaxfb'/ af]x/fn] u/]sf lyP . ?s'ddf ;a}eGbf /fd|f] pTkfbg x'g] ds} afnL xf] . hxfFsf] ds} :yflgon] cfcfkmgf] 3/sf] aflx/} nfdf] ;do ;Dd y'kf/]sf] kfO{G5 . Tolt dfq geP/ k'la{ ?s'd cfly{s pTkfbgsf] ;|f]tsf] ?kdf ;d]t lng ;lsG5 . hxfF of;f{u'Ga' nufotsf ax'd'No hl8a'l6x? ;d]t lalqmlat/0f ul/ nfvf} pTkfbg ug]{ u/]sf 5g . To:t} :yflgo /fl8kfvL lalqm tyf cfn' / :ofp pTkfbgaf6 ;d]t cfDbfgL x'g] u/]sf] 5 ?s'd
 • 2. @$ c;f/ @)&) d+unaf/  ;DkfbsLo÷ cfxf larf/  cfxf ;~rf/ /fli6«o ;fKtflxs  @ s;}nfO{ cefa dgk5{ xfdLnfO{ cfTdlge{/  lgl/x laBfyL{ ;+u7g cfˆgf] dfp kf6L{n] lgb]{zg u/]sf sfo{qmd / aGb, x8tfn rSsfhfd ug]{ afx]s laBfyL{ ;+u7gx? o;s} j/Lk/L dfq} 3'ld/x]sf 5g . xl/ uf}td lxhf] cfh t nfUg yfn]sf] 5 eP e/sf ;a} laBfyL{ ;+u7g Ph]08f lalxg 5g . of] elg/xg' kg]{ s'/f 5}g ;f/fn] b]lv/x]sf 5g, ls tdfd z}lIfs d'4fx?sf cufl8 bh{gf}+sf] ;Vofdf /x]sf] laBfyL{ ;+u7gx? lgl/x l;jfo s]xL 5}gg, . cfˆgf] dfp kf6L{n] lgb]{zg u/]sf sfo{qmd / aGb, x8tfn rSsfhfd ug]{ afx]s laBfyL{ ;+u7gx? o;s} j/Lk/L dfq} 3'ld/x]sf 5g . laBfyL{sf tdfd ;d:ofaf6 pgLx? kl/lrt gePsf klg xf]Ogg, t} klg plgx? lsg olt ;fx|f] z}lIfs d'4faf6 cf]em]n k/]sf 5g . otf tkm{ ;a}sf] rf;f] lvlrPsf] 5 . ls laBfyL{sf ;d:of g} 5}gg eGg] efg plgx?nfO{ kl//x]sf] 5 . obL To;f] xf] eg] a]n}df r]t v'nfp / slDtdf z}lIfs d'4f / laBfyL{sf ;d:ofaf/] Ps ag]/ s]xL u/]/ t b]vfp . cGo ;;fgf ;d:of cfpFbf tfTg] laBfyL{ ;+u7gx? a8]dfgsf z}lIfs d'4f b]lv lsg b'/ e}/x]sf 5g, < k|Zg ;a}sf] oxL 5 . 7'n 7'nf kl/jt{0fdf d'Vo e"ldsf lgjf{x u/]sf laBfyL{ ;+u7gx? kl5Nnf] ;do laBfyL{sf ;femf ;d:ofsf] …d]g l:6«dÚaf6} afxL/ u};s]sf] x'gls eGg] c8snafhL klg sf6g yflnPsf] 5 . kl5Nnf] ;do laBfyL{ ;+u7gx? z}lIfs d'4f / ljBfyL{sf ;d:of eGbf cGo laifolt/} a9L s]Gb|Lt /x]sf 5g . s]xL ;do cl3 z}lIfs d'4fdf cfGbf]ng x'Fbf ;+u7gsf kl5 ;of}+sf ;+Vofdf laBfyL{x? x'g] ub{y], xfn ;+u7gsf kl5 nfUg] laBfyL{x?sf] ;+Vofdf klg sld cfPsf] :j+od laBfyL{ g]tfx? g} l:jsf5{g . z}lIfs d'4f eGbf cGo d'4fd} laBfyL{xsf] /fhgLlt a9L s]Gb|Lt /xbf laBfyL{x?sf] /fhgLlt k|ltsf] df]x 36]sf] plgx?g} atfpF5g . laBfyL{x? clwsf/af6} al~rt e}/x]sf 5g . xfn kf7ok':ts ck'u b]lv, d+xuL, laleGg afxfgfdf oftfoft If]qdf a9fO{Psf] ef8f b/sf] df/df ;a}eGbf a9L laBfyL{x? g} kl//x]sf 5g . o; cl3 laBfyL{sf nflu 3f]if0ff ul/Psf ;x'lnotx? lgoldt cg'udg / lgu/fgL gx'Fbf nyflnË cj:yfdf 5g . laBfyL{sf] gfpF ehfP/ c?x?n] klg ;]jf ;'ljwf lnO/x]sf 5g, o;tkm{ klg laBfyL{ ;+u7gx?n] Wofg lbPsf 5gg . 7'n 7'nf] :j/df laBfyL{sf] xs lxtdf s'n]{/ slxNo} gyfSg] laBfyL{ ;+u7gsf g]tfx? lxhf] cfh lsg laBfyL{sf] ;d:ofsf] d'vbz{s dfq} alg/x]sf 5g t < b]z lgdf{tf, elaZosf s0f{wf/ elgg] laBfyL{nfO{ /fhgLlts bnsf] uf]6L dfq} aGg] jftfj/0fsf] lgdf{0f e}/x]sf] k|lt ;+7gx?sf] rf;f] lsg u}/fv]sf] 5}g < laBfyL{sf tdfd dWosf of] cj:yf ;Dd cfOk'Ubf clwsf+; ;d:ofx? ;dfwfg e};Sg'kg]{df cem} ;d:ofx? al9/x]sf 5g . o; k|lt klg laBfyL{ ;+u7gx?sf] Wofg hfg l9nf e}/x]sf] dxz'; ;a}n] ul//x]s} 5g . laBfyL{sf ;femf ;d:of ;dfwfgsf] nflu ePsf ;j} laBfyL{ ;+u7gx? Ps 7fpFdf cfpg s]n] 5]ls/x]sf] 5 < ;+u7g hlt ePklg ;d:of eg] laBfyL{sf ;femf 5g . ;femf ;d:of ;dfwfgsf] nflu ;a} laBfyL{{ ;+u7gx?n] df]rf{alGbsf] cfjZstf b]Vg h?/L e};Sof] . of] jf Tof] afxfgfdf laBfyL{sf ;d:of ;dfwfgdf l9nfO{ e}/x]sf] k|lt laBfyL{ ;+u7gn] g} Wofg gk'¥ofpg] xf] eg] ;+u7gsf] cf}lrTo dfyL k|Zg lrGx p7g a]/ gnfUnf . ;do w]/} cl3 al9;s]sf] 5 . ;donfO{ ;dod} lrGg] cfF6 ca laBfyL{ ;+u7gx?n] ug'{k5{ . ;w} / fhgLlts bnsf] uf]6Ldfq slt alg/xg] cfˆgf -laBfyL{_sf ;d:of ;dfwfg tkm{ Wofg ;a} ;+u7gn] lng h?/L e};Sof] . Ps j6f ;u7gn] dfq} s]xL x'Fb}g eGg] s'/f]sf] k'li6 o; cl3sf cEof;n] e};s]sf] 5 . To;}n] z}lIfs d'4f / laBfyL{sf ;d:of ;dfwfgdf laBfyL{ ;+u7g Ps x'g'sf] lasNk 5}g . z}lIfs d'4fsf] klxrfg, laBfyL{sf ;d:of ;dfwfgdf h:tf];'s} Tofu ug{ klg ;+u7gx? tof/ x'g'k5{ . ;fdfGo 5nkmn / ax;n] dfq laBfyL{sf z}lIfs ;jfnsf oyf]lrt ;Daf]wg / laBfyL{sf ;f/f ;d:of ;dfwfg x'g] cj:yf xfn b]lvb}g . g]kfnsf] kl/kf6L cfGbf]ng, aGb, x8tfn / rSsfhfd gu/] ;Dd s;}sf] dfu ;Daf]wg gx'g] al;;s]sf] 5 . cfˆgf] lxt / ;d:of ;dfwfg x'G5 eg] laBfyL{x? klg To;df ;xeflu x'g] tof/ 5g . laBfyL{ ;+u7gn] To:tf] jftfj/0f lgdf{0f ul/lbg' k¥of] tfls Ps k6s z}lIfs d'4f ;Daf]wg / laBfyL{sf ;d:of ;dfwfgdf b]zsf] pkNnf] lgsfo em'sf];, pk/L ;+/rgfn] laBfyL{df k/]sf] df/sf] k|ToIf cg'ej u/f];, To;sf nflu ;f/f laBfyL{ tof/ 5g . xf]Og rfn, 9fn / xfn o:t} /lx/xg] xf] eg] laBfyL{sf] xslxtsf] nflu xfd|f] ;+u7g eGg' klg 7'nf] nfhsf] laifo aGg] cj:yf gcfpnf eGg ;lsFb}g . t;y{ laBfyL{ ;+u7g tyf To;df cfa4 g]tfx? ;+u} eP/ z}lIfs If]qsf ;f/f ;d:of ;dfwfgdf xft]dfnf]sf] ;'?jft tTsfn} ug{ h?/L dfq} xf]Og== clt h?/L e};Sof] .. ;xsdL{ ;fyL tyf ?s'dsf ;lqmo o'jf kqsf/ d]u/fh v8sfsf] ;Dkfbgdf cfxf ;~rf/ gfds ;fKtflxs klqsf k|sfzg ePsf]df xflb{s awfO{ 1fkg ub{5' . ;fy} klqsf lg/Gt/tfsf] z'esfdgf AoQm ub{5f} . ;xb]a a:g]t -cWoIf_ qmflGtsf/L kqsf/ ;+3,hfh/sf]6 x]dGt s];L -O{Grfh{_ ?s'ddf vfBfGg ;+s6, cefa tyf c;'/Iff ePsf] va/ cgf}7f] xf]O{g . k6s k6s o:t} k|s[ltsf ;dfrf/x? aflx/ cfpg] u/]sf 5g . ;dfrf/sf] ;|f]t aG5 lhNnf vfB ;'/Iff ;+hfnsf] a}7s lg0f{o . t/ o;k6ssf] vfB ;'/Iff ;+hfnsf] a}7sn] eg] ?s'd vfBfGgn] ;fdfGotof ;'/lIft /x]sf] lg0f{o ul/Psf] 5 . o; eGbf cl3Nnf] k6s a;]sf] ;+hfnsf] a}7sn] ?s'dsf !@ ufla;df vfBfGg c;'/Iff ePsf] lg0f{o u/]sf] lyof] . ;+hfnsf] lg0f{o aflx/ cfPkl5 s]lx /fli6«o 5fkf ldl8ofdf l6sfl6KkgL ;lxtsf vf]hd'ns ;dfrf/ klg k|sfzg ePsf lyP . o; k6ssf] ;+hfn a}7s lg0f{o ;dfrf/, gful/s ;dfhaf6 cfPsf] ;'emfa tyf clxn]sf] ca:yf ltg} kIfsf] ;+of]u h:tf] a'emg ;lsG5 . a}7sn] xfn lhNnfsf $# cf]6} ufla; vfBfGgdf ;'/lIft ca:yfdf/x]sf 5g eg] o;cl3 ;d:ofx'g] ufla;x?df s]lx ;dokl5 ;fdfGo c;'/Iff x'g] cg'dfg ul/Psf] 5 . o; k6ssf] ;+hfn a}7s lg0f{o ?s'd]nLsf] nfuL O{dfgof]Uo, :jfutof]Uo / laZn]if0f of]Uo ;a} kfO{G5 . ;+hfnn] la:t[t cWoog u/]/ dfq lg0f{o ;fa{hlgs ug'{k5{ . lsgsL o;df tYof+s unt ePdf pTkfbg /fd|f] x'g] 7fpFdf vfBfGg b'/kof]u x'g] ;+efagf x'G5 eg] vfBfGg ;d:of x'g] 7fpF 5'6]df ;d:ofdf k/]sf hgtfx?n] rfdn kfpg ;S5}gg . csf]{ s'/f xr'jfsf] e/df lg0f{o ubf{ lhNnf, /fli6«o tyf cGt/fli6«o :t/df ;d]t ;sf/fTds tyf gsf/fTds k|efakg{ hfG5 . xfdL ?s'd]nL ;w} cefa ul/aL / clzIffsf] kfq aGg rfxfb}gf}+ . cefa, ul/aL clzIffrfxfG5g t s]jn n"6 cleofgsf gfO{s] tyf ;xof]uLx? . pgLx?n] ?s'd]nLnfO{ cefasf] ;+1f lbP/ yf]/} slgsf 5/] h:tf] rfdn 5/]/ c? kmfO{bf cfkm} lbg rfxfG5g . t/ xfdL To;sf] v'n]/} la/f]w ul//x]sf 5f} / ul//xG5f} klg . ?s'dsf s]lx 7fpFdf / s'g} a]nf avt cefa 5}g eg]/ hf] s;}n] klg eGg ;'xfpb}g . t/ hlxn} plx 7fpF / kl/a]; x}g lhNnfsf ;a} 7fpFdf cg';Gwfg ug'{xf]; t clxn] ;Dd g;d]l6Psf 7fpFsf hgtfx? klg s]lx ;d:ofdf x'g ;S5g, ;do / kl/l:yltn] ubf{ x'G5 klg . t/ hlxn} ?s'd]nL o;/Lg} ckdflgt /xg'x'Gg / x'gklg rfxfb}gg xf]nf . xfdLn] o;cl3 klg o;s} vfhd'ns l/kf]l6ª u/]sf lyof} t/ Tof] ;dfrf/ dg gk/]klg n'lsn'ls x]g]{ sfd eg] eof] . h;df xfdLn] s'g} AolQm tyf ;+:yfdf] la?4df n]v]sf lyPgf} . Tof] s]jn lyof] t ;+sf/ tyf cfTd;Ddfgsf nflu s]lx ;d:of ePklg u/]/, ug{ nufP/ s]lx sd u/f} Tolt dfq lyof] . ?s'ddf o; k6ssf] ;+hfn lg0f{oklg w]/}nfO{ dg k/]sf] 5}g, h;sf sf/0f s'g} rrf{ klg ul/Pg . lsgsL oxfF kmfO{bf x'g] s'g} 7fpF 5}g tTsfnnfO{ . lhNnfsf s]lx ldl8of tyf kqsf/x?nfO{ klg of] s'g} ;dfrf/ nfu]s} 5}g . cefadf gfd lbP/ xf]; of eP/ cfkmgf] lhNnfsf] cfTd;Ddfg n'l6/x]sf] a]nf of] ;sf/fTds lg0f{o pgLx?sf nflu ;dfrf/ klg s;/L agf];. cGtdf?s'ddf vfB;+u ;/f]sf/ /fVg] lgsfox?n] cfpbf lbgx?df vfBfGg c;'/Iff e}xfn] klg s;}nfO{ b]p eg]/ xft yfKg] / yfKg nufpg] dfq l;sfpg] x}g lt cefa /x]sf] 7fpFdf s;/L :yfoL cfTdlge{/ aGg] eg]/ l;sfpg' h?/L 5 . gq eg] ?s'dsf] vfBfGgsf gfddf 8n/ a6fpg] t/ slgsf 5g]{ sfd /lx/xg] 5 .
 • 3. # $ c;f/ @)&) d+unaf/  ;dfrf/  cfxf ;~rf/ /fli6«o ;fKtflxs  @4G4 ;'?jfg]kfn / fli6"o lzIfs ;+u7gsf] s]lGb|o cWog]kfn / fli6"o lzIfs ;+u7gsf] s]lGb|o cWoIfdf afj'/ g]kfn / g]kfn / fli6"o lzIfs ;+u7gsf] s]lGb|o cWoIfdf afj'/ f d y f k f lgjf{lrt ePsf 5g . sf7dfG8f}+ df ;DkGg !! cf}+ clwj] zgjf6 nId0f z d f { dxf;lrj lgaf{lrt ePsf 5g . % ( ;b:oLo g o f F sfof{ ;ldltdf dWoklZrdf~rn lasf; If]qjf6 v ' n f tkm{jf6 ?s'dsf gGb/ fdla/ fdLx?sf] ;d:ofnfO{ Wofgdf /fv]/ ?s'dsf] r f } / hxf/L c:ktfnn] gkl5Nnf] ; d o / fKtLdf ko{6g k|j4{gsf nflu laeGg sfo{qmd rf}/hxf/L c:ktfnn] ;]jf a9fof] cfxf ;~rf/  ?s'd cfxf kmf]6f] vf/fafl;sf] sfd M ?s'dsf] vf/f ufla; z'qmaf/ v'Nnf lbzfd'Qm ufla;sf] ?kdf 3f]if0ff ul/Psf] k|lta4tf :j?k ul/Psf] x:tfIf/ . o; ;+u} ?s'dsf ?3fF, cf7la;8fF8fufp, rf}vfafª, dUdf ul/ kfFr ufla; v'Nnf lbzfd'Qm 3f]if0ff ul/Psf] 5 . tl:a/ M cfxf ;~rf/ g]kfn /fli6«o lzIfs ;+u7gsf] s]lGb|o cWoIfdf afj'/fd yfkf lgjf{lrt ePsf 5g .sf7dfG8f}+df ;DkGg !! cf}+ clwj]zgjf6 nId0f zdf{ dxf;lrj lgaf{lrt ePsf 5g . %( ;b:oLo gofF sfof{;ldltdf dWoklZrdf~rn lasf; If]qjf6 v'nf tkm{jf6 ?s'dsf gGb/fd b]jsf]6f laho la/fdLx?sf] ;d:ofnfO{ Wofgdf /fv]/ ?s'dsf] rf}/hxf/L c:ktfnn] gofF cfw'lgs pks/0fx? yk u/]sf] 5 . dfgj lasf; tyf ;fd'bflos ;]jf4f/f ;~rflnt c:ktfnn] k|bfg ub}{ cfO/x]sf] :jf:Yo ;]jfnfO{ u'0f:t/Lo k|efjsf/L / ;j{;'ne agfpg pks/0f yk u/]sf] k'n gaGbf ofq'x? cfjthfjt ug{ tyf Jofkf/LnfO{ dfn;dfg cf];f/k;f/ ug{ ;d]t ;d:of k/]sf] 5 . k'n agfpg z'? ubf{ pT;flxt ePsf] ePklg ;dod} k'n gaGbf Tof] eGbf a9L b'MvL ePsf] :yflgo Jofkf/L O{Zj/L vqLn] atfO{g . pQm ;8s v08df lxp"bsf] ;dodf km]/Laf6 uf8L jf/kf/ ul/"b} cfPsf] 5 . t/, aiff{ofdsf] ;dodf gbL 7"nf] x'g] ePsfn] km]/L klg aGb x'g] uf]kfn /]UdL÷cfxf ;~rf/  rf}/hxf/L,?s'd hgfO{Psf] 5 . k'/fgf pks/0f la:yfkg u/]/ ;Nolqmo sIfsf] nflu P;Lsf8{ Ps, dlg6/ d]lzg, clS;hg, sG;]G6]6/, ;S;g d]lzg / ;'Ts]/L ;]jfsf] nflu yk d]lzg ;~rfngdf NofPsf] k|zf;s l8naxfb'/ lu/Ln] hfgsf/L lbP . ;fy} k|of]uzfnfaf6 la/fdLnfO{ rfF8f] ;]jf k|bfg ug{ dfOqmf]:sf]ksf] ;+Vof yk u/]sf] klg c:ktfnn] hgfPsf] 5 . c:ktfndf gofF pks/0f yk u/]kl5 la/fdLsf] :jf:Yo kl/If0f, pkrf/ tyf ;Nolqmof ug{ ;xh ePsf] egfO c:ktfn k|zf;gsf] /x]sf] 5 . rf}/hxf/L c:ktfnn] ?s'd ;lxt ;Nofg, hfh/sf]6, h'Dnf / 8f]Nkfsf la/fdLnfO{ ;]jf k|bfg ub}{ cfPsf] 5 . $) ;}ofsf] c:ktfn ;g !((% df :yfkgf ul/Psf] atfO{sf] 5 . 7]s]bf/sf] l9nf;':tL=== ?s'ddf ;+rfngdf cfPsf] hl6n k|z'lt ;]jf ?s'd]nLx?sf] nflu ca;/ / r'gf}lt b'a} /x]sf] Ps sfo{qmdsf ;xeflux?n] atfPsf 5g . lhNnf c:ktfn ;Nn] ?s'dn] cfof]hgf u/]sf] k|z+;gLo vf]hdf cfwfl/t sfo{zfnf uf]i7L] ;ldIff tyf eVv/} ;+rfngdf cfPsf] hl6n k|z'lt ;]jfsf] ;DaGwdf u/]sf] 5nkmndf ;xefuLn] o:tf] atfPsf x'g . sfo{qmddf ;xefuL ?s'dsf k|d'v lhNnf clwsf/L s[i0fk|;fb clwsf/Ln] ?s'd h:tf] b'u{d lhNnfdf hl6n k|z'lt ;]jf k|bfg ug]{ c:ktfnsf] sfo{ ;sf/fTds / k|z+;gLo /x]sf] atfP . pgn] o; sfo{df /utsf] cefa b]lvg] ;+efagf a9]sf]n] /]8qm;sf] ;xsfo{df o;sf] klg s]lx xb;Dd ;d:of ;fdfwfg x'g] hfgsf/L lbP . æ;'Ts]/L x'g g;s]/ 56k6fpg] dlxnfx?sf nflu o:n] ;Sbf] ;]jf lbg] 5Æ k|lhc clwsf/Ln] eg] . To:t} :yflgo lasf; clwsf/L e/t s'df/ zdf{n] hl6n k|;'lt ;]jf lg/Gt/ ;+rfng x'g'kg]{ atfP . …?s'd c:ktfndf ca 8fS6/ cfpg ckm7]/f] dfGg] 5}ggÚ sfo{/t 8fS6/k|lt c+lst ub{} pgn] eg], …tkfO sDtLdf klg bz kGb| aif{ ?s'ddf g} ;]jf ug'{xf]; .Ú k};fsf] eGbf ;]jfsf] efagf lnP/ b'u{d lhNnfx?df sfd ug'{ g} dfgatf ePsf] ;d]t pgn] s'/f /fv] . sfo{qmddf lhNnf :jf:Yo sfo{no ?s'dsf k|d'v 8f= ob'rGb l3d]/]n] clxn];Dd ^ hgfsf] gofF k|lalwaf6 ;kmn ck|]zg u/]/ aRrf lgsflnPsf] hfgsf/L lbP . o:t} ;]jf utaif{ lhNnfdf gx'Fbf hxfh tyf x]lnsK6/ rf6{/ u/]/ !#& a9L dlxnfnfO{ l/km/ ul/Psf] atfpb} ;'Ts]/Lsf] ck|]zg qmddf /utsf] Aoa:yfkgdf ;d:of b]lvg] ;+efagf a9]sf]n] ;xof]u ul/lbgx'g ;a}nfO{ cg'/f]w u/] . hl6n k|z'lt ;]jfsf sfo{/t 8fS6/ /fd cfwf/ dxtf]n] lgs} r'gf}ltsf lar ?s'dsf o:tf ;]jf ;+rfngdf /x]sf] atfP . ?s'ddf hl6n k|z'lt ;]jf ;+rfng x'g' /fd|f] s'/f ePsf] atfpb} ;|f]t ;fwgx?sf] cefa gePdf /fd} ;]jf kfpg] ;d]t laZjf; AoQm u/] . :yflgo lasf; clwsf/L zdf{sf] cWoIftfdf ePsf] sfo{qmddf k|lhc clwsf/L k|d'v cflyltsf] ?kdf /x]sf lyP . c:ktfn lasf; ;ldltsf cWoIf wgla/ cf]nL, /]8qm; ?s'dsf dGqL lza/fd vqL ;lxt cGo ;/sf]/jfnf lgsfox?sf k|d'v tyf k|ltlgwL, kqsf/ nufotsf] ;xeflutf /x]sf] sfo{qmdsf] ;+rfng s[i0f s];Ln] u/]sf lyP . hl6n k|z'lt ;]jf cj;/ klg rgf}lt klg xfdLnfO{ 6'O{6/df kmnf] ug'{xf]; . @aahasanchar u/]sf] 5 . ;dod} k'n gaGbf :yfgLox? ;f] 7fpF jf/kf/ ug{ s/La $% ldg]6sf] k}bnofqf ug{ afWo ePsf 5g . e]/L gbLdf k'n gag]s} sf/0f ;'v]{t l;Dtf, /fsd, hfh/sf]6 / 8f]Nkfjf;Lx? n] vfBfGg tyf b}lgs pkef]Uo j:t' n}hfg km]/L rNg] ;do s'g'{ kg]{ afWotf 5 . :yfgLox?sf cg';f/ e]/L gbLdf kfgL 36]kl5 dªl;/ b]lv h]7 ;Dd km]/L k|of]u u/L oftfoft rnfpg] ul/G5 . km]/L grNbf el/of nufP/ dfn;dfg cf];f/k;f/ ubf{ dxFuf] kg{ hfg] 8f]Nkfsf Jofkf/L /fdjxfb'/ zfxL atfp5g . b]asf]6f s]lGb|o ;b:odf lgaf{lrt cfxf ;~rf/  ?s'd ePsf 5g . b]asf]6f g]kfn lzIfs o'lgog ?s'ddf lgat{dfg cWoIf x'g . lzIfssf Aoj;flos ;d:of ;dfwfg / cfkmgf dfux? k'/f ug{ gofF g]t[Tjn] e"ldsf v]Ng] lgjf{lrt kbflwsf/Lx?n] atfPsf 5g . ;+u7gn] cfufdL lbgx?df z}lIfs cfGbf]ngnfO{ ;zQm ?kdf cuf8L a9fpFg] lg0f{o u/]sf] s]lGb|o ;b:o gGb/fd b]asf]6fn] hfgsf/L lbP . ko{6g ;"rgf s]Gb| :yfkgf x'g]cfxf ;~rf/  ?s'd kl5Nnf] ;do /fKtLdf ko{6g k|j4{gsf nflu laeGg sfo{qmd eO/x]sf] a]nf xf]6]n Aoj;foL ;+3 bfªn] /fKtLsf ko{6g If]qsf] clen]v ;lxtsf] ;"rgf s]Gb| :yfkgf ug{ nfu]sf] 5 . ko{6g / xf]6n Aoj;fosf] ;DaGw gª / df;'sf] h:t} ePsf] eGb} ;+3n] g} ;"rgf s]Gb| :yfkgf ug{ nfu]sf] cWoIf lhtaxfb'/ s];Ln] hfgsf/L lbP . /fKtLdf cfpg] ko{6sx?nfO{ oxfFsf ko{6sLo If]qsf] pko'Qm hfgsf/L / ko{6sLo :ynsf] af/]df ;"rgf gx'Fbf ko{6sLo ;Defjgf af]s]sf] /fKtLdf afXo ko{6s cfpg g;s]sf] oxfFsf ko{6g Aoj;foLx?sf] ;d]t egfO{ /x]sf] 5 .
 • 4.  ?=lh=k|zf=sf=b=g+= !&÷@)^(÷&)  -clGtd k[i7_  cfxf ;~rf/ /fli6«o ;fKtflxs $ cfxf ;~rf/ /fli6«o ;fKtflxs, vn+uf-!, ?s'd . kmf]g M (&$*%!!&)^, d'b|s M /fKtL ckm;]6 k|]; . k|sfzs÷;Dkfbs M d]u/fh v8sf Aaha Sanchar National Weekly, Khalanga-1, Rukum.E-mail-aahasanchar.weekly@gmail.com Editor-in-Chief MMegraj Khadka ;d:of sfnfGt/ ;Dd km];a's h:tf ;f];n ;fO6dfkm{t k|]d ;DaGw ufFl;g] tyf ;DaGw 6'6g] h:tf 36gfx?sf sf/0f k|of]ustfx?df PSnf]kgf, tgfj h:tf ;d:of b]lvG5g h;n] sfnfGt/df dgf]/f]u l;h{gf u5{ . cfxf ;~rf/  ?s'daf6 k[ys Anu kqsfl/tfsf] cEof;laZje/ kx'Frsf nflu km];a's kl5Nnf] ;dodf dflg;sf] hLjgz}nL g} ag]sf] 5 eGbf km/s gknf{ . gofF k':tf Ps lsl;dn] km];a's h:tf] ;fdflhs ;+hfnsf] cDdnL g} aGb} uPsf] 5 . la1x?n] km];a'ssf sf/0f o'jfx? dgf]/f]uL aGb} uPsf] atfPsf 5g . Oh/fonL zf]wstf{x?n] km];a'ssf sf/0f o'jfk':tfdf dgf]/f]u a9b} uPsf] atfPsf x'g . t]nclaa laZjlaBfnosf zf]wstf{sf cg';f/ km];a'sdf aGg] er'{cn l/n];gl;kn] OG6/g]6sf] s'ntdf o'jfo'jtLx?nfO{ km;fO/x]sf] 5 / 7"nf] Ef|d l;h{gf ;d]t ul/lbg] u/]sf] 5 . zf]wstf{ 8fS6/ p/L lgThfgsf cg';f/ km];a'ssf] 36gf btf{ s;n] ug]{ < ;dfh jf /fi6«nfO{ x'g] kmfO{bf AolQmnfO{ x'g] kmfO{bf 36gf 36]sf] #% lbgleq ;DalGwt ufpF lasf; ;ldltdf uO{ lgMz'Ns kfO{g] kmf/d e/L 36gf btf{ u/f} . hGd tyf d[To'sf] btf{ kl/jf/sf] d'Vo AolQmn] . lajfx tyf ;DaGwlaR5]bsf] 36gf kltkTgL b'a}n] . a;fOF;/fO{sf] 36gf kl/jf/ eP d'Vo AolQm tyf cGo eP a;fOF;/L hfg] AolQmn] . !, /fli6«o hg;+Vof lglt th'{df ug{ d4t ldNg] . @, lzIff, :jf:Yo tyf vfg]kfgL ;]jf pknAw u/fpg d4t ldNg] . #, vfBfGg sfo{qmd ;+rfng ug{ ;xof]u x'g] . $, cfjf;sf] Aoj:yf ug{ ;xof]u x'g] . !, 36gf btf{sf] k|df0fkqnfO{ sfg"gL dfGotf k|fKt ePsf]n] h'g;'s} c88f cbfntdf k|df0fsf] ?kdf k|:t't ug{ ;lsg] . @, cfdf, afa', pd]/ cflbsf] a}wflgs k|df0f x'g] . #, :s'ndf egf{ x'gsf nfuL ;lhnf] kg]{, $, gful/stf k|df0fkq lng ;lhnf] kg]{ %, gftf sfod ug{ ;lhnf] kg]{, ^, rncrn ;DklQ gfd;f/L ug{ ;lhnf] kg]{ . &, klt kTgL aLr a}wflgs ;DaGw sfod x'g] . *, hLjg aLdf, k]G;g, pkbfg jf a}+saf6 /sd lemSg ;'lawf x'g] (, lab]z hfgsf] nfuL le;f k|fKt ug{ ;'lawf x'g] . AolQmut 36gf btf{ u/f} clws k|of]u / o'jfx?sf] dgf]j}1flgs ;d:ofsf aLrdf b|lxnf] ;DaGw aGb} uPsf] 5 . km];a's h:tf ;f];n ;fO6dfkm{t k|]d ;DaGw ufFl;g] tyf ;DaGw 6'6g] h:tf 36gfx?sf sf/0f pgLx?df PSnf]kgf, tgfj h:tf ;d:of b]lvG5g h;n] sfnfGt/df dgf]/f]u l;h{gf u5{ . zf]wstf{x?sf cg';f/ !* b]lv #$ aif{ pd]/sf $* k|ltzt o'jfo'jtLn] lgb|faf6 hfUg] lalQs} rfx] dWo/ft g} lsg gxf]; df]afOnd} ePklg cfkmgf km];a's nuO{g ul/xfN5g . o;/L km];a's rnfpg]dWo] @* k|ltztn] cf]5ofgdf ;'t]/} km];a's rnfpg] u/]sf 5g . ;|f]t M cgnfO{gva/ 86sd hglxtsf nflu ;Gb]z