SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
aif{ ! c+s !! ?s'd !% ;fpg @)&) d+unaf/ Aaha Sanchar National Weekly 30 Jul 2013 k[i7 $ d"No ?= !).—
Pd;LkLPd kl/0ffddf
?s'd lhla; /fKtLd} klxnf]
bIf sfdbf/sf] cefj
Pdfcf]afbL ?s'dn]
yfNof] r'gfaL cleofg
$ k[i7df
cfxf ;~rf/
 ?s'd
d]u/fh v8sf
 ?s'd
k'?if a9L
s] ;kgfb]V5g
Plss[t g]skf dfcf]afbL ?s'dn]
s]lGb|o sfo{qmd cg';f/ r'gfaL
cleofgsf] yfngL u/]sf] 5 .
lhNnf ;b/d'sfd d'l;sf]6
vn+ufdf ;f]daf/ kqsf/
;Dd]ng u/]/ bf];|f] ;+lawfg
;efsf] r'gfaL cleofg yfn]sf]
hfgsf/L u/fPsf] 5 . lhNnfsf
b'O{ lgaf{rg If]q cGt/ut
laefhg ul/ sfo{tflnsf
agfPsf] dfcf]afbLn] lgaf{rg
If]qdf b'O{ s]lGb|o ;b:o
v6fPsf] 5 . h; cGt/ut
lgaf{rg If]q g+ ! df s]lGb|o
;b:o cd/ td'sf] g]t[Tjdf !!
7fpFdf / If]q g+ @ df s]lGb|o
;b:o b]j]Gb| k/fh'nLsf]
pkl:ytLdf !& 7fpFdf u/L
;fpg #@ ut];Dd sfo{qmdx?
;+rfng ul/g] 5g . cleofgn]
lgaf{rgsf] aftfa/0f tof/,
hg;DaGw sfod tyf r'gfadf
dfcf]jfbLsf] :yfg ;lxtsf
;a]{If0f ;d]t ug]{ If]q g+ ! df
;xefuL x'g] s]lGb|o ;b:o cd/
td'n] hfgsf/L lbP .
dfcf]afbLsf cg';f/ @ cf]6}
lgaf{rg If]qsf] cleofg ;DkGg
ePkl5 efb| ! ut] ;b/d'sfd
vn+ufdf ;ldIff a}7s a;]/
cleofg k'/f x'g] atfO{Psf] 5
. lhNnf l:yt cGo bnx?n]
r'gfasf nflu cfGtl/s
tof/L u/]sf] atfO{Pklg
cf}krfl/s sfo{qmdx? eg] to
u/]sf 5}gg .
?s'dsf Jofkf/Ls s]Gb|x?df
;~rfng u/]sf l;nfO{ s6fO{
Joj;fodf bIf sfdbf/sf] cefj
/x]sf] 5 . lhNnfdf ;~rfng
u/]sf l;nfO{ s6fO{ Joj;fodf
ljz]if u/L sf]6, kfOG6, rf}jGbL
rf]nL, :6fsf]6 nufotsf sk8f
l;nfpg] bIf sfdbf/sf] cefj
/x]sf] lhNnf l;nfO{ s6fO{
Joj;foL ;+3 ?s'dn] hgfPsf]
5 . To:t} cGo sk8f l;nfpg]
sfdbf/sf] klg ;d:of p:t}
/x]sf] 5 . aif]{gL ;/sf/L tyf
u}/ ;/sf/L ;+3 ;:yfx?n] l;nfO{
s6fO{ Joj;foLs tflnd
;~rfng u/]klg bIf aGg
g;s]sf]n] yk ;d:of k/]sf]
lhNnf l;nfO{s6fO{ Joj;foL
;+3sf ;b:o 6f]kaxfb'/ kl/ofn]
atfP . pgsf cg';f/ o;
;DaGwL tflnd lng] w]/} /x]sf]
ePklg s]lx eQfsf nflu /
nx}nx}df l;Sg] u/]sf sf/0f klg
Joa;fodf ;d:of kg]{ u/]sf] 5
. æa]nf a]nf lhNnfdf ;/sf/L
tyf u}/ ;/sf/L ;+3 ;:yfn]
tflnd ;~rfng ubf{
l;nfO{s6fO{ Joj;foL ;+3 ;Fu
;dGjo ug{ cfu|x ;d]t ub{5'Æ
kl/of/n] eg] . ;+3sf cg';f/
?s'dsf] l;nfO{s6fO{ Joj;fodf
sl/a @ s/f]8 a9L nufgL ;d]t
/x]sf] 5 . kl5Nnf] ;dodf
Joj;fo km:6fpbf] /x]klg
lhNnfsf] dfu l;nfO{s6fO{
Joj;fon] yfDg ;s]sf 5}gg .
sfdbf/sf] cefj x'Fbf
;]jfu|fxLx?n] ^ dlxgf kl5
sk8f kfpg] u/]sf 5 . lhNnfdf
sf]6 kfOG6sf] dfu cToflws
k|la/ bb]n
 ?s'd
hglxtsf nflu
cfxf ;~rf/
cfkmgf] clwsf/sf] vf]hL
ubf{ c?sf clwsf/ Pad
k|rlnt lgod sfg'gx?sf]
klg Vofn /fvf}+ .
Go'gtd zt{ tyf sfo{ ;Dkfbg dfkgdf ?s'd lhNnf lasf; ;ldltn] &@
c+s k|fKt ul/ /fKtL c+rnsf cGo lhNnf lasf; ;ldltx?nfO{ kl5 kfb{}
klxnf] ePsf] 5 .
:yflgo lgsfo lalQo cfof]usf]
;lrjfnon] lnPsf] lhNnf
lasf; ;ldltx?sf] Go'gtd zt{
tyf sfo{ ;Dkfbg dfkgdf ?s'd
lhNnfn] &@ c+s k|fKt ug{ ;kmn
ePsf] 5 . cfly{s aif{ @)^*.
^( sf] dfkgsf] glthfdf lhNnfn]
cfly{s aif{ @)^&.^* sf]
t'ngfdf * c+sn] d'Nof8sg
glthf klg a[l4 ePsf] lhNnf
lasf; ;ldlt ?s'dn] hgfPsf]
5 . Ps cfly{s aif{sf] ;'?jft
b]lv cGTo ;Dddf x'g] laleGg
lasf; lgdf0f{sf ultlalw b]lv
lnP/ of]hgf 5gf]6 tyf
sfof{Gjogsf] If]q;Dd ul/
laleGg * lz{ifsdf ul/g]
d'Nof8sgdf !)) k'0f{8s
ePsf]df &@ c+s k|fKt ul/ ?s'd
lhla; /fKtLd} cufl8 cfPsf]
lhNnf lasf; ;ldlt ?s'dsf
;'rgf clws[t lrGtfd0fL
bfxfnn] hfgsf/L lbP . pgsf
cg';f/ Go'gtd ;'rssf]
dfkgdf ?s'd lhNnfdf ;a}
ufla;x? ;d]t plt{0f ePsf
5g . lhNnf lasf; ;ldlt
?s'dn] * c+sn] d'Nofªsg
glthf a[l4 ePsf] ePklg cem}
ltg c+s a9L cfpg'kg]{ bfaL
/x]sf] 5 . :yflgo lasf;
clwsf/L e/t s'df/ zdf{n]
?s'd lhla;n] cem} # c+s
a9Lsf] bfaL u/]sf] atfP . æcem}
ltg c+s yk ul/ &% c+ssf]
bfaL xfdLn] ul/ k'g
d'Nofªsgsf nflu k7fPsf 5f}Æ
:yflgo lasf; clwsf/L zdf{n]
eg] . ah]6sf] sfof{Gjog b]lv
lnP/ lhNnf lasf; ;ldltsf]
of]hgf tyf n]vf zfvf ;Ifd
ePdf Go'gtd d'Nofªsgsf]
;'rsdf lhNnfn] km8sf] df/]sf]
eGb} :yflgo lasf; clwsf/L
zdf{n] lhNnf lasf; ;ldlt
cGt/{ut of]hgf zfvf / n]vf
zfvfsf sd{rfl/sf] Ifdtf
clea[l4 ;Ifd agfpgsf nflu
cem} laz]if kxn ub{} n}hfg]
atfP . lhNnfsf] of]hgfsf]
If]qdf O{nfsf tyf ufla; :t/
af6 cfPsf of]hgfx?nfO{
cfkm'x?n] k|fyldstf lbg]
u/]sf] atfpb} lhNnf lasf;
;ldlt ?s'dn] /fd|f] c+s k|fKt
ug{ ;xof]u ug]{ :yflgo lgsfo
b]lv lnP/ lhNnfsf /fhg}lts
bn, ;+rf/sld{ tyf cfd
gful/sx?nfO{ kqsf/ ;Dd]ng
ul/ wGoafb ;d]t lbPsf] 5 .
lhNnf lasf; ;ldlt ?s'dn]
!% k'0ff{ªssf] of]hgf tyf
sfo{qmd Aoa:yfkgdf !), !!
k'0ff{ªssf] ah]6 Aoa:yfkgdf
&, !% k'0ff{ªssf] lalQo
Aoa:yfkgdf !@, !! k'0ff{ªssf]
lalQo ;|f]t kl/rfngdf (, !@
k'0ff{ªssf ah]6 lgsf;f /
sfo{qmd sfof{Gjogdf $, !$
k'0ff{ªssf ;~rf/ / kf/blz{tfdf
!@, !) k'0ff{ªssf] cg'udg tyf
d'Nof8sgdf ^, / !@ k'0ff{ªssf]
;+u7g ;+/rgf ;]jf k|afx /
;Dklt Aoa:yfkgdf !@ c+s
k|fKt ul/ hDdf &@ c+s k|fKt
u/]sf] xf] . /fKtLsf cGo lhNnfx?
klg ;a} plt0f{ ePsf 5g .
h;df Ko'7fgn] ^%, /f]Nkfn] %&,
;Nofgn] %( tyf bfªn] ^@ c+s
dfq k|fKt u/]sf x'g .
sfo{lalwsf] Aoa:yf cg';f/
?s'd lhNnf lasf; ;ldltn]
@% k|ltzt cg'bfg tyf cGo
lhNnfx?n] @) k|ltzt yk
cg'bfg /sd k|fKt ug]{ 5g .
lhNnf lasf; ;ldlt tkm{ *!
jf ;f] eGbf a9L c+s k|fKt
u/]df #), ^^ b]lv *) c+s
k|fKt u/]df @% / %! b]lv ^%
c+s k|fKt u/]df @) k|ltzt
yk k'lhut cg'bfg k|fKt x'g]
atfO{Psf] 5 . To:t} #^ b]lv
%) c+s k|fKt u/]df oyfjt yk
k'hLut /sd k|fKt tyf Go'gtd
;t{df ;kmn t/ sfo{;Dkfbg
sfo{If]qdf c;kmn ePdf @)
k|ltzt cg'bfg s6f}lt x'g]
Aoj:yf 5 .
afFsL # k[i7df
/fli6«o ;fKtflxs
…zflGt / ;d[l4sf] rfxf,;dfrf/ / larf/df cfxfÚ
cfxf ;~rf/www.aahasanchar.com
@!% ;fpg @)&) d+unaf/  ;DkfbsLo÷ cfxf larf/  cfxf ;~rf/ /fli6«o ;fKtflxs  @
lhla; ?s'dnfO{
awfO{ tyf z'esfdgf

g]kfndf sDo'lgi6
kf6L{sf] Ps cWofo
g]kfn sDo'lgi6 kf6L{sf ;+:yfks
dWo]sf ;a}eGbf sfG5f ;b:o
g/axfb'/ sd{rfo{sf] lgwg;u}
g]kfnsf] sDo'lgi6 cfGbf]ngsf]
Ps cWofo ;lsPsf] 5 . /fli6«o
k|hftflGqs ;+3af6 /fhgLlt ;'?
u/]/ sDo'lgi6 kf6L{sf] ;+:yfks
ag]sf sd{rfo{sf] lgwg;u} cj
sDo'lgi6 kf6{L{ ;+:yfks ljlxg
aGg k'u]sf 5g . /fhgLlts bn
k|ltaGwLt ePsf a]nf /fhgLlt
;'? u/]/ sDo'lgi6 kf6L{sf]
:yfkgf u/]sf dWo] Ps dfq
lhljt ;b:o g/axfb'/
sd{rfo{n] a'waf/ b]lv ;bfsf
nflu ljbf lnPkl5 ^$ alif{o
sDo'lgi6 cfGbf]ngsf] Ps
cWofon] klg ;lsPsf] xf] . ljqmd
;Dat !(*! ;fn sflt{s !$
ut] hlGdPsf g/axfb'/
sd{rfo{sf] *( jif{sf] pd]/df
a'waf/ lgwg eof] . g]kfnsf]
/fhgLltdf jLkL sf]O/fnf ;'?df
sDo'lgi6 eP/ kl5 k|hftGqjfbL
ePh:t} g/axfb'/ sd{frfo{ ;'?df
k|hftGqjfbL eP/ kl5 sDo'lgi6
kf6L{df nfUg' ePsf] lyof] .
sdf{rfo{ @))% ;fn;Dd g]kfnL
/fli6«o sf+u|];df cfj4 x'g'ePsf]
lyof] . kfFr ;fn kl5 snsQf
a:bf k'iknfn >]i7n] sDo'lgi6
kf6L{ :yfkgf u/]/ qmflGt cl3
a9fpg] k|:tfj /fv]kl5 sdf{rfo{
sDo'lgi6 kf6L{df cfa4 x'g
k'Ug'ePsf] xf] . @))^ ;fndf
sf]nsftfsf] a8f ahf/df
sDo'lgi6 kf6L{ :yfkgf ubf{
dxf;lrj k'iknfn >]i7;lxt gf/
fo0f ljnf; hf]zL / lg/~hg
uf]ljGb a}BdWo] ;a}eGbf sfG5f]
;b:o x'g'x'GYof] g/axfb'/
sdf{rfo{ . ;fgf] pd]/ b]lv g}
qmflGtsf/L :jefjsf sdf{rfo{
g]kfnL sDo'lgi6 g]tfx?sf] kb
gkfP/ gof" kf6L{ vf]Ng] /f]uaf6
lgs} lrGtLt x'g'x'GYof] . ;g
!($( sf] lrlgof" qmflGt /
ef/tsf] t]nªugf ls;fg
lab|f]xaf6 k|efljt sdf{rfo{
@)!^ ;fndf nlntk'/ gu/
kflnsfsf] d]o/df lgjf{lrt
x'gePsf] lyof] . nfdf] /fhgLlts
lhjgdf olt dfq nfesf] kb
u|x0f ug'{Psf sdf{rfo{ @)!(
;fndf t]:f|f] dxflwj]zgaf6
sDo'lgi6 kf6{L{sf] s]Gb|Lo ;b:o
lgjf{lrt x'g'eof] . To;kl5 kf6L{
afns[i0f zdf{
km'6 / ljefhgsf] >[ª+vnf ;'?
ePkl5 pxf" :jtGq eP/
sDo'lgi6 cfGbf]ngdf ;lqmo
x'g'eof] . ljeflht
sDo'lgi6x?nfO{ PsLs[t agfpg
sdf{rfo{n] lg/Gt/ k|oTg ug{'eof]
. Pstf s]Gb| lgdf{0f x'"bf pxf"
Pstf s]Gb| tby{ ;ldltsf]
cWoIf ;d]t x'g'ePsf] lyof] .
ef/tdf cªu|]hx?sf] zf;g /
g]kfndf lg/ªs'z /f0f zf;gsf]
lyrf]ldrf]sf la?4 ;ªul7t
?kdf nfUg km/s /fhgLlts
zlQm :yfkgf ug]{ k'iknfnsf]
k|:tfjdf ;a}eGbf klxn] ;dy{g
ug]{ sdf{rfo{ g]kfnL sf+u|];;Fu
ldn]/ qmflGt cl3 a9fpg] kIfdf
x'g'x'GYof] .
lhjgsf] clwsf+;
;do kf6L{ / qmflGtd} Jo:t /
xg'ePsf sd{rfo{ cljjflxt
/xg'eof] . lj;+ !(*! df kf6gsf]
s'De]Zj/df a'jf rGb|axfb'/
sdf{rfo{ / cfdf >Ls'df/L
sdf{rfo{sf k'qsf ?kdf hGdg'
ePsf sdf{rfo{n] :yfgLo e}/j
uf]kfn a}Baf6 /fhgLltdf nfUg]
k|]/0ff kfpg'ePsf] lyof] . hG8L;
eP/ lkQ gnLsf] SofG;/af6
kLl8t ;:yfks ;b:o
sdf{rfo{sf] ;/sf/L ;Ddfgsf
;fy kz'klt cfof{3f6df efO{
nId0f sdf{rfo{ / PsLs[t g]skf
dfcf]jfbLsf cWoIf k'iksdn
bfxfn k|r08n] ;fd'lxs ?kdf
bfuaQL lbP eg] g]kfn k|x/Lsf]
Ps 6's'8Ln] ;nfdL ck{g u/]sf]
lyof] . g]kfnL sDo'lgi6 kf6L{sf
g]tfx? Pdfcf]jfbL cWoIf k|r08,
afa'/fd e66/fO{ gf/fosfhL
>]i7, emngfy vgfn, df]xg
a}B, ;LkL d}gfnLn] ;+o'Qm ?kdf
sDo'lgi6 kf6L{sf] em08f cf]9fP/
clGtd >4f~hnL ck{0f u/]sf
lyP . lhjgsf] clGtd ;dodf
sdf{rfo{ PsLs[t g]skf
dfcf]jfbLsf] ;+/Ifssf] ?kdf /
xg'ePsf] lyof] .
/fhgLlts bn k|ltaGwLt ePsf a]nf /fhgLlt
;'? u/]/ sDo'lgi6 kf6L{sf] :yfkgf u/]sf dWo]
Ps dfq lhljt ;b:o g/axfb'/ sd{rfo{n]
a'waf/ b]lv ;bfsf nflu ljbf lnPkl5 ^$
alif{o sDo'lgi6 cfGbf]ngsf] Ps cWofon] klg
;lsPsf] xf] .
;a{k|yd t lhNnf lasf; lasf; ;ldlt ?s'dnfO{
awfO{ 1fkg ub{5f} . :yflgo lgsfo lalQo
cfof]usf] ;lrjfnon] lnPsf] lhNnf lasf;
;ldltx?sf] Go'gtd zt{ tyf sfo{ ;Dkfbg
dfkgdf /fKtLdf g} klxnf] ePsf]df . cfly{s aif{
@)^*.^( sf] dfkgsf] glthfdf lhNnfn] &@
c+s k|fKt ul/ cl3Nnf] cfly{s aif{sf] eGbf *
c+s glthf klg a[l4 ePsf] 5 . Ps cfly{s
aif{sf] ;'?jft b]lv cGTo ;Dddf x'g] laleGg
lasf; lgdf0f{sf ultlalw b]lv lnP/ of]hgf
5gf}6 tyf sfof{Gjogsf] If]q;Dd ul/ laleGg *
lz{ifsdf ul/g] d'Nofªsgdf &@ c+s k|fKt ul/
?s'd lhla; /fKtLd} cufl8 cfPsf] xf] . Go'gtd
;'rssf] dfkgdf ?s'd lhNnfdf ;a} ufla;x?
;d]t plt{0f ePsf 5g . lhNnf lasf; ;ldlt
?s'dn] * c+sn] d'Nofªsg glthf a[l4 ePsf]
ePklg cem} ltg c+s a9L cfpg'kg]{ bfaL /x]sf]
5 . :yflgo lasf; clwsf/L e/t s'df/ zdf{n]
?s'd lhla;n] cem} # c+s a9Lsf] bfaL u/]sf]
atfP . lhNnfsf] of]hgfsf] If]qdf O{nfsf tyf
ufla; :t/af6 cfPsf of]hgfx?nfO{ cfkm'x?n]
k|fyldstf lbg] u/]sf] atfpb} lhNnf lasf;
;ldlt ?s'dn] /fd|f] c+s k|fKt ug{ ;xof]u ug]{
:yfgLo lgsfo b]lv lnP/ lhNnfsf /fhg}lts
bn, ;+rf/sld{ tyf cfd gful/sx?nfO{ kqsf/
;Dd]ng ul/ wGoafb ;d]t lbPsf] 5 . lhNnf
lasf; ;ldlt ?s'dn] !% k'0ff{ªssf] of]hgf
tyf sfo{qmd Aoa:yfkgdf !), !! k'0ff{ªssf]
ah]6 Aoa:yfkgdf &, !% k'0ff{ªssf] lalQo
Aoa:yfkgdf !@, !! k'0ff{ªssf] lalQo ;|f]t kl/
rfngdf (, !@ k'0ff{ªssf ah]6 lgsf;f /
sfo{qmd sfof{Gjogdf $, !$ k'0ff{ªssf] ;~rf/
/ kf/blz{tfdf !@, !) k'0ff{ªssf] cg'udg tyf
d'Nof8sgdf ^, / !@ k'0ff{ªssf] ;+u7g ;+/rgf
;]jf k|afx / ;Dklt Aoa:yfkgdf !@ c+s k|fKt
ul/ hDdf &@ c+s k|fKt u/]sf] xf] . /fKtLsf cGo
lhNnfx? eGbf a9L c+s k|fKt u/]sf] ePklg
cem} s]lx laifox?df yf]/} c+s klg 5 . h;sf
nflu clxn];Ddsf] k|ultnfO{ ;+:yfut ub{} cufl8
a9f]; z'esfdgf .
# !% ;fpg @)&) d+unaf/  ;dfrf/  cfxf ;~rf/ /fli6«o ;fKtflxs 
af9L klx/f]df x/fPsf g]kfnLx?
3/ gkms]{kl5 sfhlsl/of
:ofk'{tfn / df5f kfng
cfxf ;~rf/
 ?s'd
a9]klg bIf sflnu9 cefj /x]sf] 5 .
lhNnfsf] ;b/d'sfd v+nuf nufot
Jofkf/Ls s]Gb|x? rf}/hxf/L, ?s'dsf]6,
em'Ng]6f, ;f]nfjfª nufotsf If]qdf
;~rfng u/]sf s/Lj @ ;o %)
l;nfO{s6fO{ k;nx?df bIf sfdbf/sf]
cefj /x]sf] Joj;foLx? Jftfp5g .
lhNnfsf] dfu l;nfO{s6fO{ Joj;fon]
yfDg g;s]sf] d'/fn 6]n;{sf ;~rfns
?kl;ª kl/ofn] atfP . pgsf cg';f/
bIf sfdbf/sf] cefjsf sf/0f km:6fpbf]
l;nfO{ s6fO{ Joj;fo ;+s6df kg{ yfn]sf]
5 . lhNnfsf ;j} h;f] l;nfO{s6fO{
Joj;fodf sfdbf/sf] dfu cToflws
/x]sf] 5 . æsfdbf/sf] dfu ubf{ klg
;fdfGo l;k l;s]sf x'b}gÆ dlxnf
Joj;foL nIdL k'gn] elgg æk|/dk|fut
tyf gofF l8hfO{gsf sk8fx? u|fxfssf]
/f]hfO{ cg';f/ l;nfpg ;Sg'k5{ .Æ pgsf
Ps dlxgfcl3 ef/tsf] pQ/fv08df
cfPsf] af9L klx/f]df x/fPsf g]kfnLx?
gkms]{kl5 3/kl/jf/n] d[To' ePsf] 7fg]/
pgLx?sf] sfhlsl/of ul//x]sf 5g . kl/
jf/n] s'zsf] zj agfP/ cGTo]li6 u/L
wfld{s k/Dk/fcg';f/ sfhlsl/of / z'4
zflGt ul//x]sf 5g . /fKtLsf kxf8L
lhNnfx? ;Nofg, /f]Nkf, ?s'd tyf
e]/Lsf] kxf8L lhNnf hfh/sf]6af6 w]/}
g]kfnL pQ/fv08sf] uf}/Ls'08 uPsf] a]nf
af9L klx/f]df k/]sf lyP . h;dWo] $)
eGbf a9Lsf] d[To' eO;s]sf] 7fg]/ kl/
jf/n] sfhlsl/of ul/;s]sf 5g eg] sof}+
a]kQfsf 3/kl/jf/n] kms{g] cfzf ul//
x]sf 5g .;a}eGbf klxnf]k6s s]lx lbg
cl3 /f]Nkfsf] cf]t uflj;- ( cf]Onfddf
Ps}3/sf b'O{ bfh'efOsf] sfhlsl/ofkl5
z'4 zflGt ul/Psf] 5 . cf]t ( /f]Nkfsf
k;f{/fd / dfgl;+x cf]nLsf] z'4 zflGt
ul/Psf] :yfgLo ;dfh;]jL eb|aL/ cf]nLn]
hfgsf/L lbP . kl/jf/n] k}tL; lbg ;Dd
kv]{ klg pgLx? gkv]{kl5 s'zsf] zj
agfP/ bfx;+:sf/ ul/Psf] / sfhlsl/of
u/]/ z'4zflGt ul/Psf] pgn] hfgsf/L
lbP . /f]Nkfs} cf]t uflj; * sf b'O{,
cf]t ( sf b'O{ / /fFs uflj; * sf b'O{
hgfsf] kl/jf/n] sfhls/of ul/;s]sf
5g eg] cf]t % hjfªsf rf/ hgf,
/fFssf Pshgf, kfvfkfgLsf Ps
hgf;lxt cf;kf;sf uflj;sf JolQmx?
a]kQf /x]sf] cf]nLn] hfgsf/L lbP .
kl/jf/n] u/]sf] sfhlsl/ofnfO{ cfwf/
dfg]/ :yfgLo k|x/Ln] ;+sng u/]sf]
tYof+s cg';f/ ;Nofgdf dfq} #! hgfsf]
Hofg uPsf] 5 eg] $@ hgf a]kQf 5g
. h;cg';f/ lzj/y, bfdf{sf]6, 9fsf8d,
eNrf}/, sfnfufpF, sf]6af/f, afFemsfF8f,
lemDk] nufotsf uflj;af6 ef/t
k'u]sfx?n] Hofg u'dfPsf] b]lvPsf] 5 .
To:t} ?s'ddf tLg hgfsf] sfhlsl/of
ul/Psf] 5 . vf]nfufpF uflj;sf rf/
hgf x/fPsfdWo] tLg hgfsf] sfhlsl/
of eO;s]sf] 5 . To:t} hfh/sf]6
6fn]ufpFsf ^ hgf o'jf x/fPsf]df tLg
hgfsf] sfhlsl/of eO;s]sf] 5 eg] afFsL
tLghgf kms{g] cfzfdf kl/jf/ /x]sf 5g
. d[To' ePsf] ;"rgf kfP/ cfkm"x?n]
sfhlsl/of ul/;Sbf klg ;/sf/ ef/tdf
Hofg u'dfPsf g]kfnLx?sf] af/]df Ps
zAb klg gaf]nsf] eGb} kLl8t kl/jf/
hgn] cfklQ hgfPsf 5g . pgLx?n]
ef/tdf Hofg u'dfPsf g]kfnL sfdbf/
sf kl/jf/nfO{ klg ef/tLo gful/s;/x
/fxt lbg] Joj:yf ldnfpg g]kfn
;/sf/;Fu cfu|x u/]sf 5g .
bIf======
cg';f/ zx/L If]qsf u|fxsx?sf] b}lgs
h;f] /f]hfO{ kl/jt{g eO{/x]sf] ePklg
l;kdf eg] kl/jt{g x'g ;s]sf] 5}g .
lhNnfdf bIf sfnLu9 gxF'bf l5d]sL lhNnf
bfª, afFs] nufotsf lhNnfjf6 s]xL
sflnu9 NofPsf] zflGt 6]n{/sf ;~rfns
;'Gb/ v8sfn] hgfP . h;n] ubf{ dxFuf]
;]jf z'Ns ltg{kg]{ afWotf 5 .
?s'dsf] sf]6hxf/L uflj; j8f g= %
df cjl:yt hgr]tgf k|fyflds
laBfnodf cWoog/t ljBfyL{ efO{/n
Hj/f]sf sf/0f lj/fdL k/]sf 5g .
ljBfnosf] sIff ! b]lv % ;Dd cWoog/
t !% hgf laBfyLx? lj/fdL k/]sf x'g
. ljBfyL{x?df 6fpsf] b'Vg], Hj/f]cfpg],
vf]sL nfUg] vfgf g?Rg] /fusf] nIo0f
b]vfk/]sf] ljBfnosf k|wfgWofks nIdL
clwsf/Ln] hfgsf/L lbO{g . ! ;ftf
b]lv laBfyL{x? lj/fdL k/]kl5 pgLx?sf]
k7gkf7g ;d]t k|efljt ag]sf]
cleefjsx?n] atfPsf 5g .
la/fdLk/]sf ljBfyL{x?nfO{ pkrf/sf]
nfuL k|fylds :jf:Yo s]Gb|
sf]6hxf/Ldf k'ofO{Psf] ePklg s]Gb|df
cf}iflw gx'Fbf :jf:Yo pkrf/df ;d:of
ePsf] 5 . efO{/n Hj/f]sf] ;+qmd0fdf
k/]sf laBfyL{x?sf] :yflgo :jf:Yo
s]Gb|df pkrf/ x'g g;s]kl5 306f}
nufP/ rf}/hxf/L ld;g c:ktfn
hfg'kg{] jfWotf /x]sf] gful/s ;dfhsf
j8f cWoIf s];/ cfrfo{n] u'0f;f] u/] .
uf]kfn /]UdL
 rf}/hxf/L
laBfyL{x?
efO{/n Hj/f]
af6 la/fdL
k|s[ltn] a/bfg lbPsf], xfd|f] uj{ ug]{
7fpF, :ofk"{tfndf ut @)^( ;fn j}zfv
dlxgfb]lv df5f kfNg yflnPsf] 5 .
o"PdPg / PgKofkmsf] ;xof]udf df5f
kfNg yfn]sf] sl/a !% dlxgf lalt;s]sf]
5 . df5f kfNgsf] nflu ;+:yf tyf :yfgLo
afl;Gbf ;xdlt eO;s]kl5 () xhf/
df5fsf e'/f NofP/ ;f] tfndf 5f]l8Psf]
;xof]uL ;+:yf PgKofkmsf sf]iffWoIf 6]s
axfb'/ s';f/Ln] atfP . :ofk"{tfndf df5f
x'G5 f x'b]]g eg]/ kl/If0f ul/Psf] ePklg
clxn] /fd|f] pTkfbg ePsf pgsf]] egfO{
/x]sf] 5g . :yfgLo jfl;Gbfsf] cfly{s,
;fdflhs, ;fF:s[lts, ef}lts ;'wf/sf
nflu df5f kfNg yflnPsf] xf] .
:ofk"{tfndf df5f gkfNb} klg cl3 df5f
/x]sf] / clxn] tL df5f nf]k x'Fb} uPsf]
:yfgLo jfl;Gbfsf] u'gf;f] /x]sf] 5 .
df5f kfNg yfn]b]lv ;dfhdf ;fgf]ltgf]
ljjfb cfPklg o;sf] dxTj lj:tf/} a'lemg]
ePsfn] df5f kfngnfO{ lg/Gt/tf lbg'kg]{
:ofk"{tfn dfWoflds ljBfno :ofk"{bxsf
k|wfgfWofks r'dfgl;Fx af]x/fn] atfp5g
. ;d'bfos} dfG5] Pscfk;df ;xsfo{
u/]/ sfd ug]{ xf] eg] df5f kfngn] klg
/fd|f] nfe lng ;lsg] 7fpF kSs} klg 5 .
ef]nL :ofk"{tfnsf] df5f aflx/L b]zdf
gk'Unf eGg ;lsGg olb nuftf/ df5f
kfngdf ;a}sf] Wofg hfg] u/]kl5 / x]/
rfx ug]{ u/]kl5 . olx :ofk"{tfn ef]nL
uP/ Pp6f k|d'v ko{6lso 7fpF klg aGg
;S5 t/ To;sf nfuL ;a}sf] ;sf/fTds
;f]r cfaZos 5 .
/fdaxfb'/ zfx
 ?s'd
bfªsf] t'n;Lk'/df /x]sf sl/a cfwf bh{g
al9 ;/sfl/ sfof{nosf zf}rfnodf ;fa'g
k|of]u gu/]sf] e]6LPsf] 5 . t'n;Lk'/df
lqmoflzn kqsf/x?4f/f ul7t jf; kmf]/
dsf] ;lqmotfdf ;f]daf/ ul/Psf]
cg'udgsf qmddf To:tf] e]6LPsf] xf] .
O{nfsf x'nfs sfo{fno,c+rn k|x/L
sfof{no, oftfoft Aoa:yf sfof{no
/fKtL, s[ifL ;]jf s]Gb|, /fKtL c+rn
c:ktfn, e";+/If0f, g]kfn laB't
k|flws/0f, g]kfn af/ P;f]l;P;g
nufotsf sfof{nodf /x]sf zf}rfnodf
;fa'g gePsf] e]6LPsf] xf] . To;df klg
;a} eGbf al9 kmf]xf]/ tyf cAoa:yLt
zf}rfnox? /fKtL c+rn k|x/L sfof{no,
g]kfn af/ P;f]l;P;g, /fKtL c+rn
c:ktfn, oftfoft Aoa:yf sfof{no,
Onfsf x'nfs sfof{nosf /x]sf] kfOPsf]
5 . lt sfof{nox?df k|of]u ul/g]
zf}rfnox?df ;fa'gkfgL tyf km]gfOn
k|of]u gul/Psf], kftklt+u/, ;"tL{ tyf
u'6vfsf 6'qmfx?n] kmf]xf]/ ePsf] kfOPsf]
5 . o;}lar zf}rfno kof{Kt gePsf
tyf ;/;kmfO gePsf sfof{nox?n]
cfufdL lbgdf ;wf/ ub}{ n}hfg] cfZjf;g
lbPsf 5g . o;}lar ef8fsf] 3/df a:b}
cfPsf sfof{onsf zf}rfnodf klg
;d:of b]vLPsf] 5 . t'lN;k'/ gu/
kfnLsfnfO{ cfufdL sflt{s !@ ut] v"Nnf
lb;fd'Qm 3f]if0ff ug]{ nIo cg';f/ o;
If]qsf ;/sf/L sfof{nosf zf}Rffnox?sf]
cg'udg ul/Psf] xf] . jf; kmf]/dsf]
g]t[Tjdf ul/Psf] cg'udg 6f]nLdf
t'Nl;k'/ gu/kfnLsfsf sfo{sf/L clws[t
gf]vL/fd cf]nL,O{nfsf k|zf;g sfof{no
t'Nl;k'/sf k|d'v o1 axfb'/ a'9f,
gu/fnLsfsf ;'rgf clws[t em/]Gb|
v/]n nufotsf] ;xefuLtf lyof] .
;/sf/L sfof{nosf
zf}rfnog} kmf]xf]/
3gZofd a'9fyf]sL
 t'n;Lk'/
Hofnf gkfPsf] eGb} k6s k6s
cfGbf]ng ub}{ cfPsf] ljhoZj/L rf}/
hxf/L vfg]kfgL dhb'/ ;+u7gn] km]/L
cfGbf]ng ug]{ tof/L u/]sf] 5 . uPsf]
j}zfv @& ut] ;j{klIfo a}7sdf ePsf]
;D´f}tf cg';f/ Hofnf gkfPsf] eGb}
;+3if{ ;ldlt km]/L cfGbf]ngsf] tof/Ldf
nfu]sf] xf] . ;a{klIfo j}7sdf c;f/
d;fGtleq tTsfnLg vfg]kfgL pkef]Qmf
;ldltn] dhb'/x?sf] afFsL Hofnf
pknJw u/fpg] ;xdlt ePtfklg
To;sf] Jojf:tf ePkl5 km]/L
cfGbf]ngdf hfg'sf] ljsNk gePsf] ;+3if{
;ldltn] atfPsf] 5 . tf]lsPsf]
;dol;df eGbf ´08} @ ;ftf
lalt;Sbf klg tTsfnLg ;ldlt a]va/
/x]sf] eGb} k'gM;+3if{df hfg' kg]{ cj:yf
cfPsf] ;+3if{ ;ldltsf ;lrj lago
s];Ln] atfP . o; ljifodf tTsfnLg
vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldltn] eg]
qmdfut of]hgfsf] ?kdf /x]sf] vfg]kfgL
cfof]hgf Ps}jif{df tf]lsP eGbf j9L
sfd u/]sf sf/0f ;ldltnfO{ cfly{s
Joj:yfkgdf ;d:of ePsf] atfpb}
cfPsf] 5 .
k'gM Hofnf
cfGbf]ng
z]]/k|;fb 9sfn
 rf}/hxf/L
 ?=lh=k|zf=sf=b=g+= !&÷@)^(÷&)  ?=lh=x'=sf=b=g+= )(÷@)^(÷&)  clGtd k[i7  cfxf ;~rf/ /fli6«o ;fKtflxs $
cfxf ;~rf/ /fli6«o ;fKtflxs, vn+uf-!, ?s'd . kmf]g M (&$*%!!&)^, d'b|s M /fKtL ckm;]6 k|]; . k|sfzs÷;Dkfbs M d]u/fh v8sf
Aaha Sanchar National Weekly, Khalanga-1, Rukum.E-mail-aahasanchar.weekly@gmail.com Editor-in-Chief MMegraj Khadka
k'?if a9L
s] ;kgf b]V5g
cfxf ;~rf/

hftLo 5'jf5't d'Qm gd'gf ufla; lgdf0f{ ;DaGwL
P]ltxfl;s 3f]if0ff kq @)&)
r'Gafª ufla;, ?s'd
egf{ v'Nof] Û egf{ v'Nof] Û Û
u0ftGq :yfkgf kl5sf] t];|f] lhNnf kl/ifbaf6 ?s'dnfO{ hftLo 5'jf5't d'Qm gd'gf lhNnf lgdf{0fsf nfuL cfaZos sfo{of]hgf agfP/ qmd;M nfu' ul/g] 5 eGg]
gLlt tyf sfo{qmdsf] cfwf/df 6]s]/ ck]lIft pTkLl8t blnt ju{ pTyfg lasf; lhNnf ;dGoo ;ldlt ?s'dsf] kxndf lqalif{o sfo{of]hgf lgdf{0f ul/Psf] / ;f]lx
cg'?k ;~rflnt cleofg cGt/utsf sfo{qmdx? dWo o;} cfly{s aif{df r'Gafª ufla;n] ;lqmo kxnsbdL lnP/ hftLo 5'jf5't d'Qm 3f]if0ff ug]{ h'g P]ltxfl;s
P+j b'/ufdL dxTjsf] sfo{qmd ;DkGg uO{/x]sf] 5 o; dxfg sfo{ ;dtfd'ns ;Eo ;dfh lgdf0f{df sf];]9'ªuf ;flat x'g]5 . laleGg ;dodf ePsf /fhg}lts tyf
;fdflhs cfGbf]ngx? / vf;u/L bz aif]{ zz:q ;+3if{ tyf !( lbg] P]ltxfl;s hgcfGbf]ngaf6 k|fKt pknAwLx?sf] /Iff ug]{ ;jfndf klg of] 3f]if0ffn] dxTjk'0f{ 6]jf
k'¥ofPsf] 5 . o;} P]ltxfl;s ca;/df r'Gafª ufla;n] v]n]sf] e'ldsfsf] pRr d'Nofªsg ub{} cfufdL lbgdf lgaf{x ug]{ e'ldsfaf/] k|lta4tf ;lxt lgDg lglt tyf
sfo{qmdx? 3f]if0ff ul/G5 .
!, ;lbof} b]lv dfga ;dfhdf sn+ssf] ?kdf /lx cfPsf] hftLo 5'jf5't k|yfsf la?4 r'Gafª ufla;n] laut b'O{ bzs b]lv ;+3if{ ub{} / ;r]tgfTds sfo{qmdx?
ub{} cfpg] qmddf ;+3if{s} k|ltkmn :j?k clxn] hftLo 5'jf5't sl/a () k|ltzt eGbf a9L cGTo eO{;s]sf] kl/k|]Ifdf o;nfO{ dxTjk'0f{ pknAwLsf] ?kdf lnP/
cfh}sf ldlt b]lv rGjfªnfO{ ;-uj{ hftLo 5'jf5't d'Qm gd'gf ufla; 3f]if0ff ul/Psf] 5 .
@, caz]ifsf] ?kdf s]lx dfqfdf /x]sf] hftLo 5'jf5'tnfO{ Golgs/0f ub{} o;sf] k'0f{ ?kn] cGTo ug{ ;r]tgfd'ns /rgfTds ;+3if{sf laz]if sfo{qmdx? lg/Gt/
;~rfng ul/g] 5 .
#, 3f]if0ffn] hftLo 5'jf5't d'Qm gd'gf lhNnf 3f]if0ff tyf lgdf0f{ ug{sf] nfuL alnof] cfwf/ tof/ t u5{ g} o;n] 5'jf5't d'Qm /fi6« 3f]if0ffsf] d'No dfGotfnfO{
Pp6f If]qaf6 hLjGt agfpg gofF phf{ k|bfg ug]{ 5 .
$, hftLo 5'jf5't d'Qm 3f]lift o; ufla;df k|f]T;fxg :j?k lasf; ah]6df /sd yk ug]{, ko{6sLo dxTjsf] gd'gf blnt a:tLsf] lasf; ug]{, P]ltxfl;s
dxTjsf >Job[io b:tfj]hx? lgdf0f{ ug]{ nufotsf sfdx?nfO{ laz]if k|fyldstfsf ;fy cufl8 a9fO{g] 5 .
e'ldsf M
tklzn
e/ts'df/ zdf{
:yfgLo lasf; clwsf/L
lhNnf lasf; ;ldlt, ?s'd
%,hftLo 5'jf5't d'Qm 3f]if0ff o; If]qdf ;sf/fTds lae]bsf] pRrtd cEof; ub{} ;dtfd'ns ;dfh lgdf{0ffy{ /fHo / ;fdflhs hLjgsf laleGg lgsfo /
If]qx?df blnt ;d'bfosf] ;dfg'kflts k|ltlglwTj ;lxtsf cy{k'0f{ ;xeflutf / g]t[Tj lasf;df laz]if hf]8 lbO{g] 5 .
^,blnt ;d'bfosf] ;jf{lªug hLjg :t/df ;'wf/ Nofpg] tyf vfB clwsf/ Pj+ vfB ;Dk|e'tfsf] ;'lglZrtfsf]
nfuL 5'jf5't d'Qm If]qdf laz]if kxn ul/g] 5 .
&, hftLo lae]bhGo sfo{nfO{ lg?T;flxt ug{ ;fdflhs Gofosf] l;4fGtnfO{ ;[hgfTds 9+un] nfu' ug{
;'/Iff Aoj:yfnfO{ ;'b[9 ub{} pTkLl8t ;d'bfonfO{ Gofo / ;'/Iffsf] Aoaxf/df g} k|ToIf cg'e'lt u/fpg
laz]if kxn ul/g] 5 .
o; lztn pRr dfWoflds laBfno rf}/hxf/L ?s'ddf z}lIfs ;q
@)&) ;fnsf] sIff !! df dfgljsL, Joj:yfkg / lzIff ;d'xdf
wdfwd egf{ v'n]sf] ;Dk'0f{ cleefjs tyf laBfyL{ ju{x?df ;xif{
hfgsf/L u/fpg rfxfG5f}+ . k'/s kl/Iff af6 plt0f{ x'g] laBfyL{]
5fq5fqfx?nfO{ /lhi6]zg kmf/d ebf{ ;Dd klg egf{ lng ;lsg]
hfgsf/L u/fpg rfxfG5f}+ .
ljlzi6 >]0fLdf plt0f{ x'g] ljBfyL{x?sf] nfuL egf{ / dfl;s z'Nsdf k'/} 5'6
ul/g] . bIf tyf cg'ejL lzIfx?af6 cWofkg u/fO{g] . k':tsfnosf] Joj:yf
ePsf] . 6f9fsf laBfyL{x?nfO{ xf]i6]nsf] Joj:yf . cfjZostf cg';f/ sf]lrª
/ l6p;gsf] Joj:yf . !)±@ df xfn ;Dd lhNnfd} ;j} eGbf /fd|f] k|lt;t
Nofpg ;kmn . v]ns'bsf nfuL ljleGg ;fdfu|L / k|ofKt v]nd}bfgsf] Joj:yf
ePsf] . lkpg] kfgL zf}rfnosf] Joj:yfsf ;fy} au}rf dgf]/db[io / zfGt
jftfj/0f ePsf] . yk hfgsf/lsf] nfuL )**-$)!)@* df ;Dks{
/fVg'xf]nf
xfd|f ljz]iftfx?
u0f]z l/hfn
k|frfo{
>L lztn pRr dfWoflds ljBfno rf}/hxf/L ?s'd
xfn}sf] Ps cWoog cg';f/ k'?ifx?
dlxnfsf] t'ngfdf ;Def]u ;DaGwL ;kgf
a9L b]Vg] u/]sf 5g . otf dlxnfx? eg]
P]7g kg]{ tyf 8/fpg] vfnsf ;kgf a9L
b]Vb5g . Sofgf8fsf] d]lG6/on
ljZjljBfnosf cg';Gwfgstf{x?n] !! jif{
nufP/ u/]sf] cWoog cg';f/ @) b]lv
#) jif{sf] pd]/df dlxnf tyf k'?if b'j}df
/fd|f ;kgfsf] dfqf lgs} sd x'G5 . cWoog
cg';f/ ;Def]usf ljifodf dlxnf / k'?if
b'j}n] ;kgf b]V5g t/ To;sf] dfqf
dlxnfsf] t'ngfdf k'?ifdf a9L x'G5 .
clwsf+z k'?ifsf] ;kgfsf] ljifo ;Def]u
x'G5 cyf{t *% k|ltzt k'?if ;Def]usf]
;kgf b]V5g . ;e]{df ljleGg %^
k|sf/sf ;kgf hfgsf/Ldf cfP, To;df
n8g], kf}8g], 8'Ag], ;k{, af9L tyf bfFt
v;]sf] h:tf klg lyP . cWoog cg';f/
&# k|ltzt dlxnfn] lgoldt ?kdf
;Def]usf] ;kgf b]V5g . w]/} dlxnf cyf{t
*# k|ltztn] ;kgfdf cfkm"nfO{ s;}n]
k5ofPsf] b]V5g . o:t} d/]sf], ckf+u
ePsf] tyf ;k{n] 8;]sf] ;kgf klg
dlxnfx?n] g} a9L b]V5g . dlxnf / k'?if
b'j}n] ;dfg ?kdf b]Vg] ;kgf eg]sf] s'g}
7fpFdf n8]sf] ;kgf xf] .
;|f]t M lk|mg]kfn

cfsif{s ;fO{gaf]8{, xf]l8ªaf]8{ tyf Aofg/ n]vgsf
nflu xfdLnfO{ ;Demg'xf]; .
vn+uf %, lkkng]6f ?s'd
df]=(*$&(#@%^^

More Related Content

What's hot

Aksharica - 016 (अक्षरिका - ०१६)
Aksharica - 016 (अक्षरिका - ०१६)Aksharica - 016 (अक्षरिका - ०१६)
Aksharica - 016 (अक्षरिका - ०१६)Rajesh Koirala
 
Aan edmcbdp training mannual 2004
Aan edmcbdp training mannual 2004Aan edmcbdp training mannual 2004
Aan edmcbdp training mannual 2004edmnepal
 
Sampatti suddhikaran
Sampatti suddhikaranSampatti suddhikaran
Sampatti suddhikaranDPNet
 
Case study dipecho v upca
Case study dipecho v upcaCase study dipecho v upca
Case study dipecho v upcaDIPECHO Nepal
 
Aksharica - 035 (अक्षरिका - ०३५)
Aksharica - 035 (अक्षरिका - ०३५)Aksharica - 035 (अक्षरिका - ०३५)
Aksharica - 035 (अक्षरिका - ०३५)Rajesh Koirala
 
Aksharica - 087 (अक्षरिका - ०८७)
Aksharica - 087 (अक्षरिका - ०८७)Aksharica - 087 (अक्षरिका - ०८७)
Aksharica - 087 (अक्षरिका - ०८७)Rajesh Koirala
 
Aksharica - 085 (अक्षरिका - ०८५)
Aksharica - 085 (अक्षरिका - ०८५)Aksharica - 085 (अक्षरिका - ०८५)
Aksharica - 085 (अक्षरिका - ०८५)Rajesh Koirala
 
Report of humanities faculties 2073
Report of humanities faculties 2073Report of humanities faculties 2073
Report of humanities faculties 2073Dammar Singh Saud
 
Aksharica - 034 (अक्षरिका - ०३४)
Aksharica - 034 (अक्षरिका - ०३४)Aksharica - 034 (अक्षरिका - ०३४)
Aksharica - 034 (अक्षरिका - ०३४)Rajesh Koirala
 
Aan dipecho 5 dmc management flip chart backup
Aan dipecho 5 dmc management flip chart backupAan dipecho 5 dmc management flip chart backup
Aan dipecho 5 dmc management flip chart backupDIPECHO Nepal
 
HRDC Child Protection & Safeguarding Policy Field Modality 2018
HRDC Child Protection & Safeguarding Policy Field Modality 2018HRDC Child Protection & Safeguarding Policy Field Modality 2018
HRDC Child Protection & Safeguarding Policy Field Modality 2018Bikash Singh
 
Aksharica - 005 (अक्षरिका - ००५)
Aksharica - 005 (अक्षरिका - ००५)Aksharica - 005 (अक्षरिका - ००५)
Aksharica - 005 (अक्षरिका - ००५)Rajesh Koirala
 
Disability Rights in Nepal: NAPD Magazine
Disability Rights in Nepal: NAPD MagazineDisability Rights in Nepal: NAPD Magazine
Disability Rights in Nepal: NAPD MagazineScott Rains
 
Aksharica - 037 (अक्षरिका - ०३७)
Aksharica - 037 (अक्षरिका - ०३७)Aksharica - 037 (अक्षरिका - ०३७)
Aksharica - 037 (अक्षरिका - ०३७)Rajesh Koirala
 
Peace, Love & Liberty in Nepali Version
Peace, Love & Liberty in Nepali VersionPeace, Love & Liberty in Nepali Version
Peace, Love & Liberty in Nepali VersionBasanta Adhikari
 
Aksharica - 036 (अक्षरिका - ०३६)
Aksharica - 036 (अक्षरिका - ०३६)Aksharica - 036 (अक्षरिका - ०३६)
Aksharica - 036 (अक्षरिका - ०३६)Rajesh Koirala
 
38 issue of paryawaran
38 issue of paryawaran38 issue of paryawaran
38 issue of paryawaranDPNet
 

What's hot (20)

Aksharica - 016 (अक्षरिका - ०१६)
Aksharica - 016 (अक्षरिका - ०१६)Aksharica - 016 (अक्षरिका - ०१६)
Aksharica - 016 (अक्षरिका - ०१६)
 
Aan edmcbdp training mannual 2004
Aan edmcbdp training mannual 2004Aan edmcbdp training mannual 2004
Aan edmcbdp training mannual 2004
 
Prasashan 120
Prasashan 120Prasashan 120
Prasashan 120
 
Sampatti suddhikaran
Sampatti suddhikaranSampatti suddhikaran
Sampatti suddhikaran
 
Case study dipecho v upca
Case study dipecho v upcaCase study dipecho v upca
Case study dipecho v upca
 
6 aaha sanchar
6 aaha sanchar 6 aaha sanchar
6 aaha sanchar
 
Aksharica - 035 (अक्षरिका - ०३५)
Aksharica - 035 (अक्षरिका - ०३५)Aksharica - 035 (अक्षरिका - ०३५)
Aksharica - 035 (अक्षरिका - ०३५)
 
Aksharica - 087 (अक्षरिका - ०८७)
Aksharica - 087 (अक्षरिका - ०८७)Aksharica - 087 (अक्षरिका - ०८७)
Aksharica - 087 (अक्षरिका - ०८७)
 
Aksharica - 085 (अक्षरिका - ०८५)
Aksharica - 085 (अक्षरिका - ०८५)Aksharica - 085 (अक्षरिका - ०८५)
Aksharica - 085 (अक्षरिका - ०८५)
 
Report of humanities faculties 2073
Report of humanities faculties 2073Report of humanities faculties 2073
Report of humanities faculties 2073
 
Spices crops booklet
Spices crops bookletSpices crops booklet
Spices crops booklet
 
Aksharica - 034 (अक्षरिका - ०३४)
Aksharica - 034 (अक्षरिका - ०३४)Aksharica - 034 (अक्षरिका - ०३४)
Aksharica - 034 (अक्षरिका - ०३४)
 
Aan dipecho 5 dmc management flip chart backup
Aan dipecho 5 dmc management flip chart backupAan dipecho 5 dmc management flip chart backup
Aan dipecho 5 dmc management flip chart backup
 
HRDC Child Protection & Safeguarding Policy Field Modality 2018
HRDC Child Protection & Safeguarding Policy Field Modality 2018HRDC Child Protection & Safeguarding Policy Field Modality 2018
HRDC Child Protection & Safeguarding Policy Field Modality 2018
 
Aksharica - 005 (अक्षरिका - ००५)
Aksharica - 005 (अक्षरिका - ००५)Aksharica - 005 (अक्षरिका - ००५)
Aksharica - 005 (अक्षरिका - ००५)
 
Disability Rights in Nepal: NAPD Magazine
Disability Rights in Nepal: NAPD MagazineDisability Rights in Nepal: NAPD Magazine
Disability Rights in Nepal: NAPD Magazine
 
Aksharica - 037 (अक्षरिका - ०३७)
Aksharica - 037 (अक्षरिका - ०३७)Aksharica - 037 (अक्षरिका - ०३७)
Aksharica - 037 (अक्षरिका - ०३७)
 
Peace, Love & Liberty in Nepali Version
Peace, Love & Liberty in Nepali VersionPeace, Love & Liberty in Nepali Version
Peace, Love & Liberty in Nepali Version
 
Aksharica - 036 (अक्षरिका - ०३६)
Aksharica - 036 (अक्षरिका - ०३६)Aksharica - 036 (अक्षरिका - ०३६)
Aksharica - 036 (अक्षरिका - ०३६)
 
38 issue of paryawaran
38 issue of paryawaran38 issue of paryawaran
38 issue of paryawaran
 

Viewers also liked

aaha sanchar weekly 9, rukum
aaha sanchar weekly 9, rukumaaha sanchar weekly 9, rukum
aaha sanchar weekly 9, rukummegraj khadka
 
1º ΓΕ.Λ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (Σχολ....
1º ΓΕ.Λ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (Σχολ....1º ΓΕ.Λ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (Σχολ....
1º ΓΕ.Λ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (Σχολ....Frantzeska Tsorteki
 
ΜΙΚΡΟΒΙΑ - ΕΥΚΟΛΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΑ - ΕΥΚΟΛΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑΜΙΚΡΟΒΙΑ - ΕΥΚΟΛΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΑ - ΕΥΚΟΛΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑFrantzeska Tsorteki
 
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑFrantzeska Tsorteki
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 2ου ΠΠ ΓΕΛ ΜΕ ΑΕΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟ 2014-2015.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 2ου ΠΠ ΓΕΛ ΜΕ ΑΕΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟ 2014-2015.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 2ου ΠΠ ΓΕΛ ΜΕ ΑΕΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟ 2014-2015.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 2ου ΠΠ ΓΕΛ ΜΕ ΑΕΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟ 2014-2015.Frantzeska Tsorteki
 
Aaha sanchar national weekly rukum 0
Aaha sanchar national weekly rukum 0Aaha sanchar national weekly rukum 0
Aaha sanchar national weekly rukum 0megraj khadka
 

Viewers also liked (8)

aaha sanchar weekly 9, rukum
aaha sanchar weekly 9, rukumaaha sanchar weekly 9, rukum
aaha sanchar weekly 9, rukum
 
1º ΓΕ.Λ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (Σχολ....
1º ΓΕ.Λ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (Σχολ....1º ΓΕ.Λ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (Σχολ....
1º ΓΕ.Λ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (Σχολ....
 
7 aaha sanchar
7 aaha sanchar 7 aaha sanchar
7 aaha sanchar
 
E aaha sanchar pfd
E aaha sanchar pfdE aaha sanchar pfd
E aaha sanchar pfd
 
ΜΙΚΡΟΒΙΑ - ΕΥΚΟΛΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΑ - ΕΥΚΟΛΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑΜΙΚΡΟΒΙΑ - ΕΥΚΟΛΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΑ - ΕΥΚΟΛΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
 
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 2ου ΠΠ ΓΕΛ ΜΕ ΑΕΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟ 2014-2015.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 2ου ΠΠ ΓΕΛ ΜΕ ΑΕΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟ 2014-2015.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 2ου ΠΠ ΓΕΛ ΜΕ ΑΕΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟ 2014-2015.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 2ου ΠΠ ΓΕΛ ΜΕ ΑΕΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟ 2014-2015.
 
Aaha sanchar national weekly rukum 0
Aaha sanchar national weekly rukum 0Aaha sanchar national weekly rukum 0
Aaha sanchar national weekly rukum 0
 

Similar to aaha sanchar national weekly 11

aaha sanchar weekly 10 , rukum
aaha sanchar weekly 10 , rukumaaha sanchar weekly 10 , rukum
aaha sanchar weekly 10 , rukummegraj khadka
 
Aaha Sanchar national weekly, rukum
Aaha Sanchar national weekly, rukumAaha Sanchar national weekly, rukum
Aaha Sanchar national weekly, rukummegraj khadka
 
Nepal pokhara armala sinkhole investigation final-report
Nepal pokhara armala sinkhole investigation final-reportNepal pokhara armala sinkhole investigation final-report
Nepal pokhara armala sinkhole investigation final-reportBhim Upadhyaya
 
NFDN Regional publication
NFDN Regional publicationNFDN Regional publication
NFDN Regional publicationUttam Siwakoti
 
E paper 5-aaha sanchar
E paper 5-aaha sancharE paper 5-aaha sanchar
E paper 5-aaha sancharmegraj khadka
 
Cheli sandesh 2
Cheli sandesh 2Cheli sandesh 2
Cheli sandesh 2KI Nepal
 
Cheli sandesh issue 3
Cheli sandesh issue 3Cheli sandesh issue 3
Cheli sandesh issue 3KI Nepal
 
Cheli Sandesh 1
Cheli Sandesh 1Cheli Sandesh 1
Cheli Sandesh 1KI Nepal
 
Singapore created by lee article written by bhim upadhyaya
Singapore created by lee article written by bhim upadhyayaSingapore created by lee article written by bhim upadhyaya
Singapore created by lee article written by bhim upadhyayaBhim Upadhyaya
 
Cheli sandesh issue 4
Cheli sandesh issue 4Cheli sandesh issue 4
Cheli sandesh issue 4KI Nepal
 
3. sd for disaster dks 3
3. sd for disaster dks 33. sd for disaster dks 3
3. sd for disaster dks 3DPNet
 
Fifth Issue Cheli Sandesh
Fifth Issue Cheli SandeshFifth Issue Cheli Sandesh
Fifth Issue Cheli SandeshKI Nepal
 

Similar to aaha sanchar national weekly 11 (20)

aaha sanchar weekly 10 , rukum
aaha sanchar weekly 10 , rukumaaha sanchar weekly 10 , rukum
aaha sanchar weekly 10 , rukum
 
Aahab sanchar 1 1
Aahab sanchar 1 1Aahab sanchar 1 1
Aahab sanchar 1 1
 
Aaha Sanchar national weekly, rukum
Aaha Sanchar national weekly, rukumAaha Sanchar national weekly, rukum
Aaha Sanchar national weekly, rukum
 
Nepal pokhara armala sinkhole investigation final-report
Nepal pokhara armala sinkhole investigation final-reportNepal pokhara armala sinkhole investigation final-report
Nepal pokhara armala sinkhole investigation final-report
 
Policy for starting technical college
Policy for starting technical collegePolicy for starting technical college
Policy for starting technical college
 
micronutrient.pptx
micronutrient.pptxmicronutrient.pptx
micronutrient.pptx
 
NFDN Regional publication
NFDN Regional publicationNFDN Regional publication
NFDN Regional publication
 
E paper 5-aaha sanchar
E paper 5-aaha sancharE paper 5-aaha sanchar
E paper 5-aaha sanchar
 
Eco
EcoEco
Eco
 
4 aaha sanchar
4 aaha sanchar 4 aaha sanchar
4 aaha sanchar
 
Cheli sandesh 2
Cheli sandesh 2Cheli sandesh 2
Cheli sandesh 2
 
Karuwa ashoj 1
Karuwa ashoj 1Karuwa ashoj 1
Karuwa ashoj 1
 
Cheli sandesh issue 3
Cheli sandesh issue 3Cheli sandesh issue 3
Cheli sandesh issue 3
 
What is hiv aids
What is hiv aidsWhat is hiv aids
What is hiv aids
 
Cheli Sandesh 1
Cheli Sandesh 1Cheli Sandesh 1
Cheli Sandesh 1
 
Singapore created by lee article written by bhim upadhyaya
Singapore created by lee article written by bhim upadhyayaSingapore created by lee article written by bhim upadhyaya
Singapore created by lee article written by bhim upadhyaya
 
Cheli sandesh issue 4
Cheli sandesh issue 4Cheli sandesh issue 4
Cheli sandesh issue 4
 
Bulletisn 23rd sept .
Bulletisn 23rd sept .Bulletisn 23rd sept .
Bulletisn 23rd sept .
 
3. sd for disaster dks 3
3. sd for disaster dks 33. sd for disaster dks 3
3. sd for disaster dks 3
 
Fifth Issue Cheli Sandesh
Fifth Issue Cheli SandeshFifth Issue Cheli Sandesh
Fifth Issue Cheli Sandesh
 

aaha sanchar national weekly 11

 • 1. aif{ ! c+s !! ?s'd !% ;fpg @)&) d+unaf/ Aaha Sanchar National Weekly 30 Jul 2013 k[i7 $ d"No ?= !).— Pd;LkLPd kl/0ffddf ?s'd lhla; /fKtLd} klxnf] bIf sfdbf/sf] cefj Pdfcf]afbL ?s'dn] yfNof] r'gfaL cleofg $ k[i7df cfxf ;~rf/  ?s'd d]u/fh v8sf  ?s'd k'?if a9L s] ;kgfb]V5g Plss[t g]skf dfcf]afbL ?s'dn] s]lGb|o sfo{qmd cg';f/ r'gfaL cleofgsf] yfngL u/]sf] 5 . lhNnf ;b/d'sfd d'l;sf]6 vn+ufdf ;f]daf/ kqsf/ ;Dd]ng u/]/ bf];|f] ;+lawfg ;efsf] r'gfaL cleofg yfn]sf] hfgsf/L u/fPsf] 5 . lhNnfsf b'O{ lgaf{rg If]q cGt/ut laefhg ul/ sfo{tflnsf agfPsf] dfcf]afbLn] lgaf{rg If]qdf b'O{ s]lGb|o ;b:o v6fPsf] 5 . h; cGt/ut lgaf{rg If]q g+ ! df s]lGb|o ;b:o cd/ td'sf] g]t[Tjdf !! 7fpFdf / If]q g+ @ df s]lGb|o ;b:o b]j]Gb| k/fh'nLsf] pkl:ytLdf !& 7fpFdf u/L ;fpg #@ ut];Dd sfo{qmdx? ;+rfng ul/g] 5g . cleofgn] lgaf{rgsf] aftfa/0f tof/, hg;DaGw sfod tyf r'gfadf dfcf]jfbLsf] :yfg ;lxtsf ;a]{If0f ;d]t ug]{ If]q g+ ! df ;xefuL x'g] s]lGb|o ;b:o cd/ td'n] hfgsf/L lbP . dfcf]afbLsf cg';f/ @ cf]6} lgaf{rg If]qsf] cleofg ;DkGg ePkl5 efb| ! ut] ;b/d'sfd vn+ufdf ;ldIff a}7s a;]/ cleofg k'/f x'g] atfO{Psf] 5 . lhNnf l:yt cGo bnx?n] r'gfasf nflu cfGtl/s tof/L u/]sf] atfO{Pklg cf}krfl/s sfo{qmdx? eg] to u/]sf 5}gg . ?s'dsf Jofkf/Ls s]Gb|x?df ;~rfng u/]sf l;nfO{ s6fO{ Joj;fodf bIf sfdbf/sf] cefj /x]sf] 5 . lhNnfdf ;~rfng u/]sf l;nfO{ s6fO{ Joj;fodf ljz]if u/L sf]6, kfOG6, rf}jGbL rf]nL, :6fsf]6 nufotsf sk8f l;nfpg] bIf sfdbf/sf] cefj /x]sf] lhNnf l;nfO{ s6fO{ Joj;foL ;+3 ?s'dn] hgfPsf] 5 . To:t} cGo sk8f l;nfpg] sfdbf/sf] klg ;d:of p:t} /x]sf] 5 . aif]{gL ;/sf/L tyf u}/ ;/sf/L ;+3 ;:yfx?n] l;nfO{ s6fO{ Joj;foLs tflnd ;~rfng u/]klg bIf aGg g;s]sf]n] yk ;d:of k/]sf] lhNnf l;nfO{s6fO{ Joj;foL ;+3sf ;b:o 6f]kaxfb'/ kl/ofn] atfP . pgsf cg';f/ o; ;DaGwL tflnd lng] w]/} /x]sf] ePklg s]lx eQfsf nflu / nx}nx}df l;Sg] u/]sf sf/0f klg Joa;fodf ;d:of kg]{ u/]sf] 5 . æa]nf a]nf lhNnfdf ;/sf/L tyf u}/ ;/sf/L ;+3 ;:yfn] tflnd ;~rfng ubf{ l;nfO{s6fO{ Joj;foL ;+3 ;Fu ;dGjo ug{ cfu|x ;d]t ub{5'Æ kl/of/n] eg] . ;+3sf cg';f/ ?s'dsf] l;nfO{s6fO{ Joj;fodf sl/a @ s/f]8 a9L nufgL ;d]t /x]sf] 5 . kl5Nnf] ;dodf Joj;fo km:6fpbf] /x]klg lhNnfsf] dfu l;nfO{s6fO{ Joj;fon] yfDg ;s]sf 5}gg . sfdbf/sf] cefj x'Fbf ;]jfu|fxLx?n] ^ dlxgf kl5 sk8f kfpg] u/]sf 5 . lhNnfdf sf]6 kfOG6sf] dfu cToflws k|la/ bb]n  ?s'd hglxtsf nflu cfxf ;~rf/ cfkmgf] clwsf/sf] vf]hL ubf{ c?sf clwsf/ Pad k|rlnt lgod sfg'gx?sf] klg Vofn /fvf}+ . Go'gtd zt{ tyf sfo{ ;Dkfbg dfkgdf ?s'd lhNnf lasf; ;ldltn] &@ c+s k|fKt ul/ /fKtL c+rnsf cGo lhNnf lasf; ;ldltx?nfO{ kl5 kfb{} klxnf] ePsf] 5 . :yflgo lgsfo lalQo cfof]usf] ;lrjfnon] lnPsf] lhNnf lasf; ;ldltx?sf] Go'gtd zt{ tyf sfo{ ;Dkfbg dfkgdf ?s'd lhNnfn] &@ c+s k|fKt ug{ ;kmn ePsf] 5 . cfly{s aif{ @)^*. ^( sf] dfkgsf] glthfdf lhNnfn] cfly{s aif{ @)^&.^* sf] t'ngfdf * c+sn] d'Nof8sg glthf klg a[l4 ePsf] lhNnf lasf; ;ldlt ?s'dn] hgfPsf] 5 . Ps cfly{s aif{sf] ;'?jft b]lv cGTo ;Dddf x'g] laleGg lasf; lgdf0f{sf ultlalw b]lv lnP/ of]hgf 5gf]6 tyf sfof{Gjogsf] If]q;Dd ul/ laleGg * lz{ifsdf ul/g] d'Nof8sgdf !)) k'0f{8s ePsf]df &@ c+s k|fKt ul/ ?s'd lhla; /fKtLd} cufl8 cfPsf] lhNnf lasf; ;ldlt ?s'dsf ;'rgf clws[t lrGtfd0fL bfxfnn] hfgsf/L lbP . pgsf cg';f/ Go'gtd ;'rssf] dfkgdf ?s'd lhNnfdf ;a} ufla;x? ;d]t plt{0f ePsf 5g . lhNnf lasf; ;ldlt ?s'dn] * c+sn] d'Nofªsg glthf a[l4 ePsf] ePklg cem} ltg c+s a9L cfpg'kg]{ bfaL /x]sf] 5 . :yflgo lasf; clwsf/L e/t s'df/ zdf{n] ?s'd lhla;n] cem} # c+s a9Lsf] bfaL u/]sf] atfP . æcem} ltg c+s yk ul/ &% c+ssf] bfaL xfdLn] ul/ k'g d'Nofªsgsf nflu k7fPsf 5f}Æ :yflgo lasf; clwsf/L zdf{n] eg] . ah]6sf] sfof{Gjog b]lv lnP/ lhNnf lasf; ;ldltsf] of]hgf tyf n]vf zfvf ;Ifd ePdf Go'gtd d'Nofªsgsf] ;'rsdf lhNnfn] km8sf] df/]sf] eGb} :yflgo lasf; clwsf/L zdf{n] lhNnf lasf; ;ldlt cGt/{ut of]hgf zfvf / n]vf zfvfsf sd{rfl/sf] Ifdtf clea[l4 ;Ifd agfpgsf nflu cem} laz]if kxn ub{} n}hfg] atfP . lhNnfsf] of]hgfsf] If]qdf O{nfsf tyf ufla; :t/ af6 cfPsf of]hgfx?nfO{ cfkm'x?n] k|fyldstf lbg] u/]sf] atfpb} lhNnf lasf; ;ldlt ?s'dn] /fd|f] c+s k|fKt ug{ ;xof]u ug]{ :yflgo lgsfo b]lv lnP/ lhNnfsf /fhg}lts bn, ;+rf/sld{ tyf cfd gful/sx?nfO{ kqsf/ ;Dd]ng ul/ wGoafb ;d]t lbPsf] 5 . lhNnf lasf; ;ldlt ?s'dn] !% k'0ff{ªssf] of]hgf tyf sfo{qmd Aoa:yfkgdf !), !! k'0ff{ªssf] ah]6 Aoa:yfkgdf &, !% k'0ff{ªssf] lalQo Aoa:yfkgdf !@, !! k'0ff{ªssf] lalQo ;|f]t kl/rfngdf (, !@ k'0ff{ªssf ah]6 lgsf;f / sfo{qmd sfof{Gjogdf $, !$ k'0ff{ªssf ;~rf/ / kf/blz{tfdf !@, !) k'0ff{ªssf] cg'udg tyf d'Nof8sgdf ^, / !@ k'0ff{ªssf] ;+u7g ;+/rgf ;]jf k|afx / ;Dklt Aoa:yfkgdf !@ c+s k|fKt ul/ hDdf &@ c+s k|fKt u/]sf] xf] . /fKtLsf cGo lhNnfx? klg ;a} plt0f{ ePsf 5g . h;df Ko'7fgn] ^%, /f]Nkfn] %&, ;Nofgn] %( tyf bfªn] ^@ c+s dfq k|fKt u/]sf x'g . sfo{lalwsf] Aoa:yf cg';f/ ?s'd lhNnf lasf; ;ldltn] @% k|ltzt cg'bfg tyf cGo lhNnfx?n] @) k|ltzt yk cg'bfg /sd k|fKt ug]{ 5g . lhNnf lasf; ;ldlt tkm{ *! jf ;f] eGbf a9L c+s k|fKt u/]df #), ^^ b]lv *) c+s k|fKt u/]df @% / %! b]lv ^% c+s k|fKt u/]df @) k|ltzt yk k'lhut cg'bfg k|fKt x'g] atfO{Psf] 5 . To:t} #^ b]lv %) c+s k|fKt u/]df oyfjt yk k'hLut /sd k|fKt tyf Go'gtd ;t{df ;kmn t/ sfo{;Dkfbg sfo{If]qdf c;kmn ePdf @) k|ltzt cg'bfg s6f}lt x'g] Aoj:yf 5 . afFsL # k[i7df /fli6«o ;fKtflxs …zflGt / ;d[l4sf] rfxf,;dfrf/ / larf/df cfxfÚ cfxf ;~rf/www.aahasanchar.com
 • 2. @!% ;fpg @)&) d+unaf/  ;DkfbsLo÷ cfxf larf/  cfxf ;~rf/ /fli6«o ;fKtflxs  @ lhla; ?s'dnfO{ awfO{ tyf z'esfdgf  g]kfndf sDo'lgi6 kf6L{sf] Ps cWofo g]kfn sDo'lgi6 kf6L{sf ;+:yfks dWo]sf ;a}eGbf sfG5f ;b:o g/axfb'/ sd{rfo{sf] lgwg;u} g]kfnsf] sDo'lgi6 cfGbf]ngsf] Ps cWofo ;lsPsf] 5 . /fli6«o k|hftflGqs ;+3af6 /fhgLlt ;'? u/]/ sDo'lgi6 kf6L{sf] ;+:yfks ag]sf sd{rfo{sf] lgwg;u} cj sDo'lgi6 kf6{L{ ;+:yfks ljlxg aGg k'u]sf 5g . /fhgLlts bn k|ltaGwLt ePsf a]nf /fhgLlt ;'? u/]/ sDo'lgi6 kf6L{sf] :yfkgf u/]sf dWo] Ps dfq lhljt ;b:o g/axfb'/ sd{rfo{n] a'waf/ b]lv ;bfsf nflu ljbf lnPkl5 ^$ alif{o sDo'lgi6 cfGbf]ngsf] Ps cWofon] klg ;lsPsf] xf] . ljqmd ;Dat !(*! ;fn sflt{s !$ ut] hlGdPsf g/axfb'/ sd{rfo{sf] *( jif{sf] pd]/df a'waf/ lgwg eof] . g]kfnsf] /fhgLltdf jLkL sf]O/fnf ;'?df sDo'lgi6 eP/ kl5 k|hftGqjfbL ePh:t} g/axfb'/ sd{frfo{ ;'?df k|hftGqjfbL eP/ kl5 sDo'lgi6 kf6L{df nfUg' ePsf] lyof] . sdf{rfo{ @))% ;fn;Dd g]kfnL /fli6«o sf+u|];df cfj4 x'g'ePsf] lyof] . kfFr ;fn kl5 snsQf a:bf k'iknfn >]i7n] sDo'lgi6 kf6L{ :yfkgf u/]/ qmflGt cl3 a9fpg] k|:tfj /fv]kl5 sdf{rfo{ sDo'lgi6 kf6L{df cfa4 x'g k'Ug'ePsf] xf] . @))^ ;fndf sf]nsftfsf] a8f ahf/df sDo'lgi6 kf6L{ :yfkgf ubf{ dxf;lrj k'iknfn >]i7;lxt gf/ fo0f ljnf; hf]zL / lg/~hg uf]ljGb a}BdWo] ;a}eGbf sfG5f] ;b:o x'g'x'GYof] g/axfb'/ sdf{rfo{ . ;fgf] pd]/ b]lv g} qmflGtsf/L :jefjsf sdf{rfo{ g]kfnL sDo'lgi6 g]tfx?sf] kb gkfP/ gof" kf6L{ vf]Ng] /f]uaf6 lgs} lrGtLt x'g'x'GYof] . ;g !($( sf] lrlgof" qmflGt / ef/tsf] t]nªugf ls;fg lab|f]xaf6 k|efljt sdf{rfo{ @)!^ ;fndf nlntk'/ gu/ kflnsfsf] d]o/df lgjf{lrt x'gePsf] lyof] . nfdf] /fhgLlts lhjgdf olt dfq nfesf] kb u|x0f ug'{Psf sdf{rfo{ @)!( ;fndf t]:f|f] dxflwj]zgaf6 sDo'lgi6 kf6{L{sf] s]Gb|Lo ;b:o lgjf{lrt x'g'eof] . To;kl5 kf6L{ afns[i0f zdf{ km'6 / ljefhgsf] >[ª+vnf ;'? ePkl5 pxf" :jtGq eP/ sDo'lgi6 cfGbf]ngdf ;lqmo x'g'eof] . ljeflht sDo'lgi6x?nfO{ PsLs[t agfpg sdf{rfo{n] lg/Gt/ k|oTg ug{'eof] . Pstf s]Gb| lgdf{0f x'"bf pxf" Pstf s]Gb| tby{ ;ldltsf] cWoIf ;d]t x'g'ePsf] lyof] . ef/tdf cªu|]hx?sf] zf;g / g]kfndf lg/ªs'z /f0f zf;gsf] lyrf]ldrf]sf la?4 ;ªul7t ?kdf nfUg km/s /fhgLlts zlQm :yfkgf ug]{ k'iknfnsf] k|:tfjdf ;a}eGbf klxn] ;dy{g ug]{ sdf{rfo{ g]kfnL sf+u|];;Fu ldn]/ qmflGt cl3 a9fpg] kIfdf x'g'x'GYof] . lhjgsf] clwsf+; ;do kf6L{ / qmflGtd} Jo:t / xg'ePsf sd{rfo{ cljjflxt /xg'eof] . lj;+ !(*! df kf6gsf] s'De]Zj/df a'jf rGb|axfb'/ sdf{rfo{ / cfdf >Ls'df/L sdf{rfo{sf k'qsf ?kdf hGdg' ePsf sdf{rfo{n] :yfgLo e}/j uf]kfn a}Baf6 /fhgLltdf nfUg] k|]/0ff kfpg'ePsf] lyof] . hG8L; eP/ lkQ gnLsf] SofG;/af6 kLl8t ;:yfks ;b:o sdf{rfo{sf] ;/sf/L ;Ddfgsf ;fy kz'klt cfof{3f6df efO{ nId0f sdf{rfo{ / PsLs[t g]skf dfcf]jfbLsf cWoIf k'iksdn bfxfn k|r08n] ;fd'lxs ?kdf bfuaQL lbP eg] g]kfn k|x/Lsf] Ps 6's'8Ln] ;nfdL ck{g u/]sf] lyof] . g]kfnL sDo'lgi6 kf6L{sf g]tfx? Pdfcf]jfbL cWoIf k|r08, afa'/fd e66/fO{ gf/fosfhL >]i7, emngfy vgfn, df]xg a}B, ;LkL d}gfnLn] ;+o'Qm ?kdf sDo'lgi6 kf6L{sf] em08f cf]9fP/ clGtd >4f~hnL ck{0f u/]sf lyP . lhjgsf] clGtd ;dodf sdf{rfo{ PsLs[t g]skf dfcf]jfbLsf] ;+/Ifssf] ?kdf / xg'ePsf] lyof] . /fhgLlts bn k|ltaGwLt ePsf a]nf /fhgLlt ;'? u/]/ sDo'lgi6 kf6L{sf] :yfkgf u/]sf dWo] Ps dfq lhljt ;b:o g/axfb'/ sd{rfo{n] a'waf/ b]lv ;bfsf nflu ljbf lnPkl5 ^$ alif{o sDo'lgi6 cfGbf]ngsf] Ps cWofon] klg ;lsPsf] xf] . ;a{k|yd t lhNnf lasf; lasf; ;ldlt ?s'dnfO{ awfO{ 1fkg ub{5f} . :yflgo lgsfo lalQo cfof]usf] ;lrjfnon] lnPsf] lhNnf lasf; ;ldltx?sf] Go'gtd zt{ tyf sfo{ ;Dkfbg dfkgdf /fKtLdf g} klxnf] ePsf]df . cfly{s aif{ @)^*.^( sf] dfkgsf] glthfdf lhNnfn] &@ c+s k|fKt ul/ cl3Nnf] cfly{s aif{sf] eGbf * c+s glthf klg a[l4 ePsf] 5 . Ps cfly{s aif{sf] ;'?jft b]lv cGTo ;Dddf x'g] laleGg lasf; lgdf0f{sf ultlalw b]lv lnP/ of]hgf 5gf}6 tyf sfof{Gjogsf] If]q;Dd ul/ laleGg * lz{ifsdf ul/g] d'Nofªsgdf &@ c+s k|fKt ul/ ?s'd lhla; /fKtLd} cufl8 cfPsf] xf] . Go'gtd ;'rssf] dfkgdf ?s'd lhNnfdf ;a} ufla;x? ;d]t plt{0f ePsf 5g . lhNnf lasf; ;ldlt ?s'dn] * c+sn] d'Nofªsg glthf a[l4 ePsf] ePklg cem} ltg c+s a9L cfpg'kg]{ bfaL /x]sf] 5 . :yflgo lasf; clwsf/L e/t s'df/ zdf{n] ?s'd lhla;n] cem} # c+s a9Lsf] bfaL u/]sf] atfP . lhNnfsf] of]hgfsf] If]qdf O{nfsf tyf ufla; :t/af6 cfPsf of]hgfx?nfO{ cfkm'x?n] k|fyldstf lbg] u/]sf] atfpb} lhNnf lasf; ;ldlt ?s'dn] /fd|f] c+s k|fKt ug{ ;xof]u ug]{ :yfgLo lgsfo b]lv lnP/ lhNnfsf /fhg}lts bn, ;+rf/sld{ tyf cfd gful/sx?nfO{ kqsf/ ;Dd]ng ul/ wGoafb ;d]t lbPsf] 5 . lhNnf lasf; ;ldlt ?s'dn] !% k'0ff{ªssf] of]hgf tyf sfo{qmd Aoa:yfkgdf !), !! k'0ff{ªssf] ah]6 Aoa:yfkgdf &, !% k'0ff{ªssf] lalQo Aoa:yfkgdf !@, !! k'0ff{ªssf] lalQo ;|f]t kl/ rfngdf (, !@ k'0ff{ªssf ah]6 lgsf;f / sfo{qmd sfof{Gjogdf $, !$ k'0ff{ªssf] ;~rf/ / kf/blz{tfdf !@, !) k'0ff{ªssf] cg'udg tyf d'Nof8sgdf ^, / !@ k'0ff{ªssf] ;+u7g ;+/rgf ;]jf k|afx / ;Dklt Aoa:yfkgdf !@ c+s k|fKt ul/ hDdf &@ c+s k|fKt u/]sf] xf] . /fKtLsf cGo lhNnfx? eGbf a9L c+s k|fKt u/]sf] ePklg cem} s]lx laifox?df yf]/} c+s klg 5 . h;sf nflu clxn];Ddsf] k|ultnfO{ ;+:yfut ub{} cufl8 a9f]; z'esfdgf .
 • 3. # !% ;fpg @)&) d+unaf/  ;dfrf/  cfxf ;~rf/ /fli6«o ;fKtflxs  af9L klx/f]df x/fPsf g]kfnLx? 3/ gkms]{kl5 sfhlsl/of :ofk'{tfn / df5f kfng cfxf ;~rf/  ?s'd a9]klg bIf sflnu9 cefj /x]sf] 5 . lhNnfsf] ;b/d'sfd v+nuf nufot Jofkf/Ls s]Gb|x? rf}/hxf/L, ?s'dsf]6, em'Ng]6f, ;f]nfjfª nufotsf If]qdf ;~rfng u/]sf s/Lj @ ;o %) l;nfO{s6fO{ k;nx?df bIf sfdbf/sf] cefj /x]sf] Joj;foLx? Jftfp5g . lhNnfsf] dfu l;nfO{s6fO{ Joj;fon] yfDg g;s]sf] d'/fn 6]n;{sf ;~rfns ?kl;ª kl/ofn] atfP . pgsf cg';f/ bIf sfdbf/sf] cefjsf sf/0f km:6fpbf] l;nfO{ s6fO{ Joj;fo ;+s6df kg{ yfn]sf] 5 . lhNnfsf ;j} h;f] l;nfO{s6fO{ Joj;fodf sfdbf/sf] dfu cToflws /x]sf] 5 . æsfdbf/sf] dfu ubf{ klg ;fdfGo l;k l;s]sf x'b}gÆ dlxnf Joj;foL nIdL k'gn] elgg æk|/dk|fut tyf gofF l8hfO{gsf sk8fx? u|fxfssf] /f]hfO{ cg';f/ l;nfpg ;Sg'k5{ .Æ pgsf Ps dlxgfcl3 ef/tsf] pQ/fv08df cfPsf] af9L klx/f]df x/fPsf g]kfnLx? gkms]{kl5 3/kl/jf/n] d[To' ePsf] 7fg]/ pgLx?sf] sfhlsl/of ul//x]sf 5g . kl/ jf/n] s'zsf] zj agfP/ cGTo]li6 u/L wfld{s k/Dk/fcg';f/ sfhlsl/of / z'4 zflGt ul//x]sf 5g . /fKtLsf kxf8L lhNnfx? ;Nofg, /f]Nkf, ?s'd tyf e]/Lsf] kxf8L lhNnf hfh/sf]6af6 w]/} g]kfnL pQ/fv08sf] uf}/Ls'08 uPsf] a]nf af9L klx/f]df k/]sf lyP . h;dWo] $) eGbf a9Lsf] d[To' eO;s]sf] 7fg]/ kl/ jf/n] sfhlsl/of ul/;s]sf 5g eg] sof}+ a]kQfsf 3/kl/jf/n] kms{g] cfzf ul// x]sf 5g .;a}eGbf klxnf]k6s s]lx lbg cl3 /f]Nkfsf] cf]t uflj;- ( cf]Onfddf Ps}3/sf b'O{ bfh'efOsf] sfhlsl/ofkl5 z'4 zflGt ul/Psf] 5 . cf]t ( /f]Nkfsf k;f{/fd / dfgl;+x cf]nLsf] z'4 zflGt ul/Psf] :yfgLo ;dfh;]jL eb|aL/ cf]nLn] hfgsf/L lbP . kl/jf/n] k}tL; lbg ;Dd kv]{ klg pgLx? gkv]{kl5 s'zsf] zj agfP/ bfx;+:sf/ ul/Psf] / sfhlsl/of u/]/ z'4zflGt ul/Psf] pgn] hfgsf/L lbP . /f]Nkfs} cf]t uflj; * sf b'O{, cf]t ( sf b'O{ / /fFs uflj; * sf b'O{ hgfsf] kl/jf/n] sfhls/of ul/;s]sf 5g eg] cf]t % hjfªsf rf/ hgf, /fFssf Pshgf, kfvfkfgLsf Ps hgf;lxt cf;kf;sf uflj;sf JolQmx? a]kQf /x]sf] cf]nLn] hfgsf/L lbP . kl/jf/n] u/]sf] sfhlsl/ofnfO{ cfwf/ dfg]/ :yfgLo k|x/Ln] ;+sng u/]sf] tYof+s cg';f/ ;Nofgdf dfq} #! hgfsf] Hofg uPsf] 5 eg] $@ hgf a]kQf 5g . h;cg';f/ lzj/y, bfdf{sf]6, 9fsf8d, eNrf}/, sfnfufpF, sf]6af/f, afFemsfF8f, lemDk] nufotsf uflj;af6 ef/t k'u]sfx?n] Hofg u'dfPsf] b]lvPsf] 5 . To:t} ?s'ddf tLg hgfsf] sfhlsl/of ul/Psf] 5 . vf]nfufpF uflj;sf rf/ hgf x/fPsfdWo] tLg hgfsf] sfhlsl/ of eO;s]sf] 5 . To:t} hfh/sf]6 6fn]ufpFsf ^ hgf o'jf x/fPsf]df tLg hgfsf] sfhlsl/of eO;s]sf] 5 eg] afFsL tLghgf kms{g] cfzfdf kl/jf/ /x]sf 5g . d[To' ePsf] ;"rgf kfP/ cfkm"x?n] sfhlsl/of ul/;Sbf klg ;/sf/ ef/tdf Hofg u'dfPsf g]kfnLx?sf] af/]df Ps zAb klg gaf]nsf] eGb} kLl8t kl/jf/ hgn] cfklQ hgfPsf 5g . pgLx?n] ef/tdf Hofg u'dfPsf g]kfnL sfdbf/ sf kl/jf/nfO{ klg ef/tLo gful/s;/x /fxt lbg] Joj:yf ldnfpg g]kfn ;/sf/;Fu cfu|x u/]sf 5g . bIf====== cg';f/ zx/L If]qsf u|fxsx?sf] b}lgs h;f] /f]hfO{ kl/jt{g eO{/x]sf] ePklg l;kdf eg] kl/jt{g x'g ;s]sf] 5}g . lhNnfdf bIf sfnLu9 gxF'bf l5d]sL lhNnf bfª, afFs] nufotsf lhNnfjf6 s]xL sflnu9 NofPsf] zflGt 6]n{/sf ;~rfns ;'Gb/ v8sfn] hgfP . h;n] ubf{ dxFuf] ;]jf z'Ns ltg{kg]{ afWotf 5 . ?s'dsf] sf]6hxf/L uflj; j8f g= % df cjl:yt hgr]tgf k|fyflds laBfnodf cWoog/t ljBfyL{ efO{/n Hj/f]sf sf/0f lj/fdL k/]sf 5g . ljBfnosf] sIff ! b]lv % ;Dd cWoog/ t !% hgf laBfyLx? lj/fdL k/]sf x'g . ljBfyL{x?df 6fpsf] b'Vg], Hj/f]cfpg], vf]sL nfUg] vfgf g?Rg] /fusf] nIo0f b]vfk/]sf] ljBfnosf k|wfgWofks nIdL clwsf/Ln] hfgsf/L lbO{g . ! ;ftf b]lv laBfyL{x? lj/fdL k/]kl5 pgLx?sf] k7gkf7g ;d]t k|efljt ag]sf] cleefjsx?n] atfPsf 5g . la/fdLk/]sf ljBfyL{x?nfO{ pkrf/sf] nfuL k|fylds :jf:Yo s]Gb| sf]6hxf/Ldf k'ofO{Psf] ePklg s]Gb|df cf}iflw gx'Fbf :jf:Yo pkrf/df ;d:of ePsf] 5 . efO{/n Hj/f]sf] ;+qmd0fdf k/]sf laBfyL{x?sf] :yflgo :jf:Yo s]Gb|df pkrf/ x'g g;s]kl5 306f} nufP/ rf}/hxf/L ld;g c:ktfn hfg'kg{] jfWotf /x]sf] gful/s ;dfhsf j8f cWoIf s];/ cfrfo{n] u'0f;f] u/] . uf]kfn /]UdL  rf}/hxf/L laBfyL{x? efO{/n Hj/f] af6 la/fdL k|s[ltn] a/bfg lbPsf], xfd|f] uj{ ug]{ 7fpF, :ofk"{tfndf ut @)^( ;fn j}zfv dlxgfb]lv df5f kfNg yflnPsf] 5 . o"PdPg / PgKofkmsf] ;xof]udf df5f kfNg yfn]sf] sl/a !% dlxgf lalt;s]sf] 5 . df5f kfNgsf] nflu ;+:yf tyf :yfgLo afl;Gbf ;xdlt eO;s]kl5 () xhf/ df5fsf e'/f NofP/ ;f] tfndf 5f]l8Psf] ;xof]uL ;+:yf PgKofkmsf sf]iffWoIf 6]s axfb'/ s';f/Ln] atfP . :ofk"{tfndf df5f x'G5 f x'b]]g eg]/ kl/If0f ul/Psf] ePklg clxn] /fd|f] pTkfbg ePsf pgsf]] egfO{ /x]sf] 5g . :yfgLo jfl;Gbfsf] cfly{s, ;fdflhs, ;fF:s[lts, ef}lts ;'wf/sf nflu df5f kfNg yflnPsf] xf] . :ofk"{tfndf df5f gkfNb} klg cl3 df5f /x]sf] / clxn] tL df5f nf]k x'Fb} uPsf] :yfgLo jfl;Gbfsf] u'gf;f] /x]sf] 5 . df5f kfNg yfn]b]lv ;dfhdf ;fgf]ltgf] ljjfb cfPklg o;sf] dxTj lj:tf/} a'lemg] ePsfn] df5f kfngnfO{ lg/Gt/tf lbg'kg]{ :ofk"{tfn dfWoflds ljBfno :ofk"{bxsf k|wfgfWofks r'dfgl;Fx af]x/fn] atfp5g . ;d'bfos} dfG5] Pscfk;df ;xsfo{ u/]/ sfd ug]{ xf] eg] df5f kfngn] klg /fd|f] nfe lng ;lsg] 7fpF kSs} klg 5 . ef]nL :ofk"{tfnsf] df5f aflx/L b]zdf gk'Unf eGg ;lsGg olb nuftf/ df5f kfngdf ;a}sf] Wofg hfg] u/]kl5 / x]/ rfx ug]{ u/]kl5 . olx :ofk"{tfn ef]nL uP/ Pp6f k|d'v ko{6lso 7fpF klg aGg ;S5 t/ To;sf nfuL ;a}sf] ;sf/fTds ;f]r cfaZos 5 . /fdaxfb'/ zfx  ?s'd bfªsf] t'n;Lk'/df /x]sf sl/a cfwf bh{g al9 ;/sfl/ sfof{nosf zf}rfnodf ;fa'g k|of]u gu/]sf] e]6LPsf] 5 . t'n;Lk'/df lqmoflzn kqsf/x?4f/f ul7t jf; kmf]/ dsf] ;lqmotfdf ;f]daf/ ul/Psf] cg'udgsf qmddf To:tf] e]6LPsf] xf] . O{nfsf x'nfs sfo{fno,c+rn k|x/L sfof{no, oftfoft Aoa:yf sfof{no /fKtL, s[ifL ;]jf s]Gb|, /fKtL c+rn c:ktfn, e";+/If0f, g]kfn laB't k|flws/0f, g]kfn af/ P;f]l;P;g nufotsf sfof{nodf /x]sf zf}rfnodf ;fa'g gePsf] e]6LPsf] xf] . To;df klg ;a} eGbf al9 kmf]xf]/ tyf cAoa:yLt zf}rfnox? /fKtL c+rn k|x/L sfof{no, g]kfn af/ P;f]l;P;g, /fKtL c+rn c:ktfn, oftfoft Aoa:yf sfof{no, Onfsf x'nfs sfof{nosf /x]sf] kfOPsf] 5 . lt sfof{nox?df k|of]u ul/g] zf}rfnox?df ;fa'gkfgL tyf km]gfOn k|of]u gul/Psf], kftklt+u/, ;"tL{ tyf u'6vfsf 6'qmfx?n] kmf]xf]/ ePsf] kfOPsf] 5 . o;}lar zf}rfno kof{Kt gePsf tyf ;/;kmfO gePsf sfof{nox?n] cfufdL lbgdf ;wf/ ub}{ n}hfg] cfZjf;g lbPsf 5g . o;}lar ef8fsf] 3/df a:b} cfPsf sfof{onsf zf}rfnodf klg ;d:of b]vLPsf] 5 . t'lN;k'/ gu/ kfnLsfnfO{ cfufdL sflt{s !@ ut] v"Nnf lb;fd'Qm 3f]if0ff ug]{ nIo cg';f/ o; If]qsf ;/sf/L sfof{nosf zf}Rffnox?sf] cg'udg ul/Psf] xf] . jf; kmf]/dsf] g]t[Tjdf ul/Psf] cg'udg 6f]nLdf t'Nl;k'/ gu/kfnLsfsf sfo{sf/L clws[t gf]vL/fd cf]nL,O{nfsf k|zf;g sfof{no t'Nl;k'/sf k|d'v o1 axfb'/ a'9f, gu/fnLsfsf ;'rgf clws[t em/]Gb| v/]n nufotsf] ;xefuLtf lyof] . ;/sf/L sfof{nosf zf}rfnog} kmf]xf]/ 3gZofd a'9fyf]sL  t'n;Lk'/ Hofnf gkfPsf] eGb} k6s k6s cfGbf]ng ub}{ cfPsf] ljhoZj/L rf}/ hxf/L vfg]kfgL dhb'/ ;+u7gn] km]/L cfGbf]ng ug]{ tof/L u/]sf] 5 . uPsf] j}zfv @& ut] ;j{klIfo a}7sdf ePsf] ;D´f}tf cg';f/ Hofnf gkfPsf] eGb} ;+3if{ ;ldlt km]/L cfGbf]ngsf] tof/Ldf nfu]sf] xf] . ;a{klIfo j}7sdf c;f/ d;fGtleq tTsfnLg vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldltn] dhb'/x?sf] afFsL Hofnf pknJw u/fpg] ;xdlt ePtfklg To;sf] Jojf:tf ePkl5 km]/L cfGbf]ngdf hfg'sf] ljsNk gePsf] ;+3if{ ;ldltn] atfPsf] 5 . tf]lsPsf] ;dol;df eGbf ´08} @ ;ftf lalt;Sbf klg tTsfnLg ;ldlt a]va/ /x]sf] eGb} k'gM;+3if{df hfg' kg]{ cj:yf cfPsf] ;+3if{ ;ldltsf ;lrj lago s];Ln] atfP . o; ljifodf tTsfnLg vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldltn] eg] qmdfut of]hgfsf] ?kdf /x]sf] vfg]kfgL cfof]hgf Ps}jif{df tf]lsP eGbf j9L sfd u/]sf sf/0f ;ldltnfO{ cfly{s Joj:yfkgdf ;d:of ePsf] atfpb} cfPsf] 5 . k'gM Hofnf cfGbf]ng z]]/k|;fb 9sfn  rf}/hxf/L
 • 4.  ?=lh=k|zf=sf=b=g+= !&÷@)^(÷&)  ?=lh=x'=sf=b=g+= )(÷@)^(÷&)  clGtd k[i7  cfxf ;~rf/ /fli6«o ;fKtflxs $ cfxf ;~rf/ /fli6«o ;fKtflxs, vn+uf-!, ?s'd . kmf]g M (&$*%!!&)^, d'b|s M /fKtL ckm;]6 k|]; . k|sfzs÷;Dkfbs M d]u/fh v8sf Aaha Sanchar National Weekly, Khalanga-1, Rukum.E-mail-aahasanchar.weekly@gmail.com Editor-in-Chief MMegraj Khadka k'?if a9L s] ;kgf b]V5g cfxf ;~rf/  hftLo 5'jf5't d'Qm gd'gf ufla; lgdf0f{ ;DaGwL P]ltxfl;s 3f]if0ff kq @)&) r'Gafª ufla;, ?s'd egf{ v'Nof] Û egf{ v'Nof] Û Û u0ftGq :yfkgf kl5sf] t];|f] lhNnf kl/ifbaf6 ?s'dnfO{ hftLo 5'jf5't d'Qm gd'gf lhNnf lgdf{0fsf nfuL cfaZos sfo{of]hgf agfP/ qmd;M nfu' ul/g] 5 eGg] gLlt tyf sfo{qmdsf] cfwf/df 6]s]/ ck]lIft pTkLl8t blnt ju{ pTyfg lasf; lhNnf ;dGoo ;ldlt ?s'dsf] kxndf lqalif{o sfo{of]hgf lgdf{0f ul/Psf] / ;f]lx cg'?k ;~rflnt cleofg cGt/utsf sfo{qmdx? dWo o;} cfly{s aif{df r'Gafª ufla;n] ;lqmo kxnsbdL lnP/ hftLo 5'jf5't d'Qm 3f]if0ff ug]{ h'g P]ltxfl;s P+j b'/ufdL dxTjsf] sfo{qmd ;DkGg uO{/x]sf] 5 o; dxfg sfo{ ;dtfd'ns ;Eo ;dfh lgdf0f{df sf];]9'ªuf ;flat x'g]5 . laleGg ;dodf ePsf /fhg}lts tyf ;fdflhs cfGbf]ngx? / vf;u/L bz aif]{ zz:q ;+3if{ tyf !( lbg] P]ltxfl;s hgcfGbf]ngaf6 k|fKt pknAwLx?sf] /Iff ug]{ ;jfndf klg of] 3f]if0ffn] dxTjk'0f{ 6]jf k'¥ofPsf] 5 . o;} P]ltxfl;s ca;/df r'Gafª ufla;n] v]n]sf] e'ldsfsf] pRr d'Nofªsg ub{} cfufdL lbgdf lgaf{x ug]{ e'ldsfaf/] k|lta4tf ;lxt lgDg lglt tyf sfo{qmdx? 3f]if0ff ul/G5 . !, ;lbof} b]lv dfga ;dfhdf sn+ssf] ?kdf /lx cfPsf] hftLo 5'jf5't k|yfsf la?4 r'Gafª ufla;n] laut b'O{ bzs b]lv ;+3if{ ub{} / ;r]tgfTds sfo{qmdx? ub{} cfpg] qmddf ;+3if{s} k|ltkmn :j?k clxn] hftLo 5'jf5't sl/a () k|ltzt eGbf a9L cGTo eO{;s]sf] kl/k|]Ifdf o;nfO{ dxTjk'0f{ pknAwLsf] ?kdf lnP/ cfh}sf ldlt b]lv rGjfªnfO{ ;-uj{ hftLo 5'jf5't d'Qm gd'gf ufla; 3f]if0ff ul/Psf] 5 . @, caz]ifsf] ?kdf s]lx dfqfdf /x]sf] hftLo 5'jf5'tnfO{ Golgs/0f ub{} o;sf] k'0f{ ?kn] cGTo ug{ ;r]tgfd'ns /rgfTds ;+3if{sf laz]if sfo{qmdx? lg/Gt/ ;~rfng ul/g] 5 . #, 3f]if0ffn] hftLo 5'jf5't d'Qm gd'gf lhNnf 3f]if0ff tyf lgdf0f{ ug{sf] nfuL alnof] cfwf/ tof/ t u5{ g} o;n] 5'jf5't d'Qm /fi6« 3f]if0ffsf] d'No dfGotfnfO{ Pp6f If]qaf6 hLjGt agfpg gofF phf{ k|bfg ug]{ 5 . $, hftLo 5'jf5't d'Qm 3f]lift o; ufla;df k|f]T;fxg :j?k lasf; ah]6df /sd yk ug]{, ko{6sLo dxTjsf] gd'gf blnt a:tLsf] lasf; ug]{, P]ltxfl;s dxTjsf >Job[io b:tfj]hx? lgdf0f{ ug]{ nufotsf sfdx?nfO{ laz]if k|fyldstfsf ;fy cufl8 a9fO{g] 5 . e'ldsf M tklzn e/ts'df/ zdf{ :yfgLo lasf; clwsf/L lhNnf lasf; ;ldlt, ?s'd %,hftLo 5'jf5't d'Qm 3f]if0ff o; If]qdf ;sf/fTds lae]bsf] pRrtd cEof; ub{} ;dtfd'ns ;dfh lgdf{0ffy{ /fHo / ;fdflhs hLjgsf laleGg lgsfo / If]qx?df blnt ;d'bfosf] ;dfg'kflts k|ltlglwTj ;lxtsf cy{k'0f{ ;xeflutf / g]t[Tj lasf;df laz]if hf]8 lbO{g] 5 . ^,blnt ;d'bfosf] ;jf{lªug hLjg :t/df ;'wf/ Nofpg] tyf vfB clwsf/ Pj+ vfB ;Dk|e'tfsf] ;'lglZrtfsf] nfuL 5'jf5't d'Qm If]qdf laz]if kxn ul/g] 5 . &, hftLo lae]bhGo sfo{nfO{ lg?T;flxt ug{ ;fdflhs Gofosf] l;4fGtnfO{ ;[hgfTds 9+un] nfu' ug{ ;'/Iff Aoj:yfnfO{ ;'b[9 ub{} pTkLl8t ;d'bfonfO{ Gofo / ;'/Iffsf] Aoaxf/df g} k|ToIf cg'e'lt u/fpg laz]if kxn ul/g] 5 . o; lztn pRr dfWoflds laBfno rf}/hxf/L ?s'ddf z}lIfs ;q @)&) ;fnsf] sIff !! df dfgljsL, Joj:yfkg / lzIff ;d'xdf wdfwd egf{ v'n]sf] ;Dk'0f{ cleefjs tyf laBfyL{ ju{x?df ;xif{ hfgsf/L u/fpg rfxfG5f}+ . k'/s kl/Iff af6 plt0f{ x'g] laBfyL{] 5fq5fqfx?nfO{ /lhi6]zg kmf/d ebf{ ;Dd klg egf{ lng ;lsg] hfgsf/L u/fpg rfxfG5f}+ . ljlzi6 >]0fLdf plt0f{ x'g] ljBfyL{x?sf] nfuL egf{ / dfl;s z'Nsdf k'/} 5'6 ul/g] . bIf tyf cg'ejL lzIfx?af6 cWofkg u/fO{g] . k':tsfnosf] Joj:yf ePsf] . 6f9fsf laBfyL{x?nfO{ xf]i6]nsf] Joj:yf . cfjZostf cg';f/ sf]lrª / l6p;gsf] Joj:yf . !)±@ df xfn ;Dd lhNnfd} ;j} eGbf /fd|f] k|lt;t Nofpg ;kmn . v]ns'bsf nfuL ljleGg ;fdfu|L / k|ofKt v]nd}bfgsf] Joj:yf ePsf] . lkpg] kfgL zf}rfnosf] Joj:yfsf ;fy} au}rf dgf]/db[io / zfGt jftfj/0f ePsf] . yk hfgsf/lsf] nfuL )**-$)!)@* df ;Dks{ /fVg'xf]nf xfd|f ljz]iftfx? u0f]z l/hfn k|frfo{ >L lztn pRr dfWoflds ljBfno rf}/hxf/L ?s'd xfn}sf] Ps cWoog cg';f/ k'?ifx? dlxnfsf] t'ngfdf ;Def]u ;DaGwL ;kgf a9L b]Vg] u/]sf 5g . otf dlxnfx? eg] P]7g kg]{ tyf 8/fpg] vfnsf ;kgf a9L b]Vb5g . Sofgf8fsf] d]lG6/on ljZjljBfnosf cg';Gwfgstf{x?n] !! jif{ nufP/ u/]sf] cWoog cg';f/ @) b]lv #) jif{sf] pd]/df dlxnf tyf k'?if b'j}df /fd|f ;kgfsf] dfqf lgs} sd x'G5 . cWoog cg';f/ ;Def]usf ljifodf dlxnf / k'?if b'j}n] ;kgf b]V5g t/ To;sf] dfqf dlxnfsf] t'ngfdf k'?ifdf a9L x'G5 . clwsf+z k'?ifsf] ;kgfsf] ljifo ;Def]u x'G5 cyf{t *% k|ltzt k'?if ;Def]usf] ;kgf b]V5g . ;e]{df ljleGg %^ k|sf/sf ;kgf hfgsf/Ldf cfP, To;df n8g], kf}8g], 8'Ag], ;k{, af9L tyf bfFt v;]sf] h:tf klg lyP . cWoog cg';f/ &# k|ltzt dlxnfn] lgoldt ?kdf ;Def]usf] ;kgf b]V5g . w]/} dlxnf cyf{t *# k|ltztn] ;kgfdf cfkm"nfO{ s;}n] k5ofPsf] b]V5g . o:t} d/]sf], ckf+u ePsf] tyf ;k{n] 8;]sf] ;kgf klg dlxnfx?n] g} a9L b]V5g . dlxnf / k'?if b'j}n] ;dfg ?kdf b]Vg] ;kgf eg]sf] s'g} 7fpFdf n8]sf] ;kgf xf] . ;|f]t M lk|mg]kfn  cfsif{s ;fO{gaf]8{, xf]l8ªaf]8{ tyf Aofg/ n]vgsf nflu xfdLnfO{ ;Demg'xf]; . vn+uf %, lkkng]6f ?s'd df]=(*$&(#@%^^