Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Медиумска писменост - модул 4

1,950 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Медиумска писменост - модул 4

 1. 1. “ Унапредување на медиумската писменост во Република Македонија ”
 2. 2. <ul><li>МЕДИУМИ </li></ul><ul><li>И </li></ul><ul><li>ПОЛИТИКА </li></ul>
 3. 3. <ul><li>оформување контакти, пријатели или с оработници, преземање одредени активности, објавување и споделување различни содржини и тн. </li></ul>Функции на медиумите
 4. 4. <ul><li>УРЕДУВАЧКА ПОЛИТИКА н ачинот на кој медиумот ги прифаќа, селектира и претставува информациите за политичките настани и чинители </li></ul><ul><li>Пренесување на ставовите на политичките чинители и јавноста на избалансиран начин </li></ul>Однос меди уми и политика
 5. 5. Информативната ф-ја на медиумите
 6. 6. Сопствеништвото како фактор во односот политика и медиуми
 7. 7. <ul><li>Програмската рамка е медиумски процес на создавање на јавна свест за најистакнатите и најважните јавни работи. </li></ul><ul><li>„ Печатот, т.е. медиумите, можеби и не се толку успешни во тоа да им кажат на луѓето што да мислат, но е вчудоневидувачки колку се успешни во тоа да им кажат на луѓето на што да мислат“ </li></ul><ul><li>Bernard Cohen </li></ul>Програмска рамка
 8. 8. <ul><li>Во Македонија има </li></ul><ul><li>11 дневни весници, </li></ul><ul><li>111 приватни електронски медиуми, </li></ul><ul><li>2 непрофитни радио станици, и </li></ul><ul><li>сè поголем број на ‘медиуми’ Интернет (блогови, онлајн социјални мрежи, портали...) </li></ul>ЛОКАЛЕН МЕДИУМСКИ АМБИЕНТ
 9. 9. <ul><li>Недозволена концентрација на сопственоста </li></ul><ul><li>Политички и економски притисоци врз медиумите </li></ul><ul><ul><li>Цензура </li></ul></ul><ul><ul><li>Автоцензура </li></ul></ul>ДВА НАЈГОЛЕМИ ПРОБЛЕМИ ВО МЕДИУМСКАТА СФЕРА ВО РМ
 10. 10. Кој е најголем медиумски сопственик во Македонија?
 11. 11. Медиумски сопственик: Велија Рамковски Сопственик на трговски компании и поранешен лидер на ПЕО нелегално
 12. 12. Медиумски сопственик: Љубисав Иванов Ѕинго Сопственик на неколку компании за производство и трговија Лидер на СПМ и пратеник во Собранието на РМ
 13. 13. Медиумски сопственик: Борис Стојменов Сопственик на неколку компании Екс министер за финансии Лидер на ВМРО-Македонска
 14. 14. Медиумски сопственик: Штерјо Наков Сопственик на Фершпед Близок до СДСМ
 15. 15. Сопственик на приватен универзитет и неколку трговски компании; Близок до актуелната власт Медиумски сопственик: Бојо Андревски
 16. 16. Медиумска војна Неделник Глобус, 25.11.2008
 17. 17. Рамковски VS WAZ Ноември 2009
 18. 18. Рамковски VS WAZ
 19. 19. <ul><li>систематско ширење на информација (или информации) со цел да се претстават интересите на оние кои ги шират односно застапуваат ваквите информации </li></ul><ul><li>главната цел на пропагандата е да натера што повеќе луѓе да веруваат во однапред дадена идеја </li></ul>ПРОПАГАНДА
 20. 20. Видови пропаганда ВИДОВИ ПРОПАГАНДА Политичка пропаганда Религиозна пропаганда Комерцијална (економска пропаганда) Пропаганда во воени услови Пропаганда во тоталитарни режими Пропаганда во демократски режими
 21. 21. <ul><li>Говорни пропагандни техники </li></ul><ul><li>Именување (Name Calling) </li></ul><ul><li>Генерализации (Glittering Generalities) </li></ul><ul><li>Еуфемизми (Euphemism) </li></ul><ul><li>2. Лажни асоцијации </li></ul><ul><li>Пренос (Transfer) </li></ul><ul><li>Признанија (Testimonial) </li></ul><ul><li>3. Други пропагандни техники </li></ul><ul><li>Идентификација со мнозинството ( Plain Folk ) – видео (Груевски оди на работа) </li></ul><ul><li>Следење на мнозинството (Bandwagon) </li></ul><ul><li>Страв ( Fear ) </li></ul>Пропаганд ни техники
 22. 22. <ul><li>Именување </li></ul><ul><li>Целта на оваа техника е да се направи поврзување на некоја личност или идеја со негативен симбол...поврзаноста со негативната симболика ќе ја отфрли идејата или личноста без притоа да ја земе во предвид вистин ските аргументи и факти. Најчесто користени тер мини во оваа техника се: фашист, расист, радикал, демагог, терорист и сл. </li></ul><ul><li>Видео – дебата на претседателски кандидати </li></ul>Време 12.02.2008 Време 9.02.2008 Именување ( Name Calling)
 23. 23. <ul><li>Именување </li></ul><ul><ul><li>Употреба на погрдни имиња во функција на напад на другиот </li></ul></ul>Именување ( Name Calling) Вест 31.01.2008 Вечер 07.02. 2008 Шупаци и Шупци (наслов на колумна Вечер 24.09.2007 Автор Д.П.Латас) Тачи испраќа новинари во Бардовци! (Утрински весник 21.02.2007)
 24. 24. ГЕНЕРАЛИЗИРАЊЕ Користењето на генерални термини како демократија, цивилизација, христијанство, патриотизам, татковина и слични на нив... Генерализацијата е обратен процес од именувањето, затоа што со користењето на универзални термини се очекува од луѓето да прифатат одредена појава или личност која се поврзува со тој поим, додека кај именувањето се очекува да се одбие заради негативната симболика која му се дава.
 25. 25. ЕУФЕМИЗМИ замена на строги, директни, отворени и непријатни термини и изрази со меки, благи, нејасни и неодредени термини Како најпластичен пример за користењето на оваа техника е во 1940 година во Америка промената на министерството за војна во министерство за одбрана, како што е пракса и со сите министерства за одбрана.
 26. 26. ЛАЖНИ АСОЦИЈАЦИИ   Се инструмент со кој пропагандистот прави асоцијација со авторитетот на некоја појава или личност што го многу ја почитуваме со новата идеја која што треба да ја прифатиме... ПРИЗНАНИЈА Оддадено јавно признание за заслугите на некоја личност во определена сфера само со неговата појава во јавноста се перцепира како „херој“.
 27. 28. ДРУГИ ТЕХНИКИ: СТРАВОТ е една од најмоќните пропаганди техники. За да биде успешна оваа техника потребно е да постојат четири елементи : закана, препорака како јавноста треба да се однесува, перцепција кај јавноста дека следењето на препораката ќе ја победи над заканата и перцепција дека јавноста е спремна да ја следи дадената препорака.
 28. 29. ПОЛИТИЧКИ КАМПАЊИ Политичката кампања исклучиво служи за контрола на политичките ставови на јавноста. Тие се најсилно изразени во време на избори (изборни кампањи) иако постојат и различни манифестации, како и појава на т.н. „перманентни (постојани) политички кампањи“.
 29. 30. <ul><li>ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА ВНИМАНИЕТО </li></ul><ul><li>www.mediumskapismenost.edu.mk </li></ul>

×