Rapport Overlegplatform Competenties

294 views

Published on

Rapport Overlegplatform Competenties, Lanceringsevenement Mediawijs.be, 27 maart 2013

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rapport Overlegplatform Competenties

  1. 1.     1 Rapport Overlegplatform Competenties 27 maart 2013, Lanceringsevenement Mediawijs.be Tijdens het lanceringsevenement van Mediawijs.be, het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, is er een overlegplatform opgestart rond Competenties. De overlegplatformen hebben een tweeledige doelstelling, met name: 1) Het zoeken naar en realiseren van potentiële samenwerkingsverbanden tussen actoren van verschillende achtergronden (cf. onderzoek, middenveld en media-industrie). De nadruk ligt hierbij op de realisatie van een reële en concrete meerwaarde voor mensen op het terrein. 2) De identificatie en concretisering van de potentiële rol van Mediawijs.be bij dergelijke samenwerkingsverbanden. Waar kan Mediawijs.be een meerwaarde betekenen? Welk type ondersteuning kan Mediawijs.be bieden? De belangrijkste aspecten uit het overlegplatform Competenties, kunnen we in volgende krachtlijnen samenvatten: • De identificatie van huidige pijnpunten en problemen - Met welke problemen worden de verschillende actoren momenteel geconfronteerd in hun werking en doelstellingen aangaande mediawijsheid? Wat zijn de voornaamste oorzaken van deze drempels en problemen? • De identificatie van opportuniteiten en prioritaire doelstellingen naar de toekomst toe - Welke elementen zijn prioritaire doelstellingen in het mediawijsheidsveld? Waarom? Waar zijn hier mogelijke opportuniteiten tot samenwerking en kennisdeling ? • De invulling van de rol van Mediawijs.be bij de concrete uitwerking van deze opportuniteiten en prioritaire doelstellingen – Welke rol kan Mediawijs.be, het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, spelen om de opportuniteiten en prioritaire doelstellingen te realiseren? Op welke manier kan Mediawijs.be ondersteuning en hulp bieden?
  2. 2.     2 1. Prioritisering huidige pijnpunten en problemen 1.1 Conceptueel kader 1. Nood aan een Europees kader 2. Terminologie: • Er is geen consensus over wat mediawijsheid is: Verschillende termen zoals mediageletterdheid, mediawijsheid en ICT-geletterdheid, worden door elkaar gebruikt 3. Competenties definiëren: • Er is geen consensus over welke vaardigheden vereist zijn om mediawijs te zijn 4. Nood aan een mediawijsheidskader voor leerkrachten/ leerlingen/ bibliotheekmedewerkers/ … 1.2 Ad hoc beleid 1. Nood aan systematische aanpak rond mediawijsheid: • Systematisch doorlopen van een leerlijn waarbij men start in het basisonderwijs en dit blijft verderzetten in het secundair onderwijs en hoger onderwijs 2. Versnipperd beleid: • Beleid is te projectmatig • De verschillende beleidsniveaus zijn niet op elkaar afgestemd. Er is nood aan een samenwerking tussen de verschillende niveaus • Nood aan structurele inbedding en ondersteuning 1.3 Doelgroepenbenadering 1. Nood aan een duidelijke doelgroepenbenadering: • Wie behoort tot welke doelgroep?: sommige doelgroepen worden uit het oog verloren, zoals maatschappelijk kwetsbaren 2. Het individu is kwetsbaar, meer focus op duurzaam groepswerk 1.4 Eenzijdige tools 1. De tools zijn te weinig gericht op creatieve vaardigheden 2. Er is een teveel aan informatie met een gebrek aan selectie tools: • Nood aan een crap detection instrument 3. Technische en pedagogische instrumenten op elkaar afstemmen 4. Hoe kan men juiste tool kiezen?
  3. 3.     3 1.5 Vaardigheden 1. Beperkte kennis: • Wanneer kan welke methodiek ingezet worden voor welk aspect van mediawijsheid? • Hoe kan men mediawijsheid meten? 2. Toegang naar online en digitale toepassingen stijgt, maar gericht, kritisch en doelmatig gebruik niet 3. Gebrek aan kennis over online reclame 4. Niet realistisch om iedereen op zelfde niveau van bijvoorbeeld strategische vaardigheden te krijgen 5. Plaats geven aan trage leercurve 6. Geen consensus over welke competenties er bereikt moeten worden 2. Prioritisering toekomstige opportuniteiten en doelstellingen 2.1 Train the trainer/mediacoach 1. Structureel inbedden en breder verspreiden 2.2 Geïntegreerde en structurele aanpak 1. Definiëren van het basisconcept (beleid) 2. Goede praktijken tonen 3. Meer inzetten op kansengroepen 4. Breder beleid rond mediawijsheid op school door integratie in pedagogie 5. Leraar als coach & bib in de school 6. Aanspreken van media-aanbieders op hun rol in scholen/maatschappij: • Ontwikkeling competentie • Voorlichting • MVO 7. Idee van Nederlands Clubhuis? 8. Campagnes voor mediawijsheid gericht op specifieke doelgroepen 9. Ook positieve kanten van media benaderen 2.3. Multi-stakeholderbenadering 1. Er is nood aan samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus, het werkveld en de industrie 2. Sector heeft ook nood aan een internationaal netwerk
  4. 4.     4 3. Conceptnota uitrollen door prioriteiten te laten uitvoeren door bijvoorbeeld koepels en pedagogische begeleidingsdiensten 4. Inzetten op peer-to-peer education: • Studenten hebben vaak grote kennis, hen begeleiden en workshops laten geven 2.4. Kennisdeling 1. Database met theorie, methodieken, goede praktijkvoorbeelden: • Gebruiker centraal stellen 2. Rol van bibliotheken 3. Doorstroom van kennis uit hoger onderwijs naar werkveld 3. Rol van Mediawijs.be bij concrete uitwerking van opportuniteiten en prioritaire doelstellingen 3.1. Kennisdeling 1. Bestaand materiaal ter beschikking stellen en delen, alsook nieuw materiaal ontwerpen en ontwikkelen 2. Evaluatie van bestaande trainingen 3. Aanbieden mediacoach als structurele opleiding & inschakelen van lokaal niveau (steden) voor het faciliteren van train the trainer sessies 4. Aanbieden van relevante goede praktijkvoorbeelden 5. Moderator functie (beperkte database) 6. Thema dossiers 7. Adequate monitoring 8. Mobiel mediakenniscentrum 9. Community building: inzetten op burgerschap en media 3.2. Beleidsbeïnvloeding 1. Bepalen van basiscompetenties mediawijsheid i.s.m. sector 2. Rapportering overlegplatformen aan beleid: • Signaalfunctie 3. Overlegplatform uitbouwen door betrekken van overheid, onderwijs, privé en sociale sector 4. Innovatie economie door samenwerking met onderwijs, cultuur, media, jeugd, welzijn, armoede… 5. Doorgeven van richtlijnen aan het beleid 6. Sensibiliserende rol naar beleid toe
  5. 5.     5 3.3 Netwerk 1. Samenwerking tussen verschillende actoren stimuleren en actief bruggen bouwen 2. In kaart brengen van de verschillende actoren en initiatieven 3. Voorzien in aanbod dat beantwoordt aan behoefte van de sector: • Bevraging: info over doelgroepen, inhoud/thema’s, concrete materiaal inhouden 4. Installatie overlegplatform 5. Samenbrengen onderwijs en cultuursector 6. Afstemmen van rolverdeling 3.4. Conceptualisering 1. Afbakenen en definiëren van het begrip mediawijsheid en dit concretiseren via indicatoren 2. Inzetten op groepsdynamiek voor leren (vnl. kwetsbare doelgroepen, weg van schuld van individu) 3. Integratie in opleidingen tot leerkrachten, bibliotheekmedewerkers…

×