Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mamasz kkv-marketing-felmeres-2010

874 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mamasz kkv-marketing-felmeres-2010

 1. 1. MAMASZ KKV Marketing Felmérés 2010 KKV Marketing Felmérés 2010 avagy mint mond 1200 kis- és középvállalkozás a saját marketingjér lKedves Olvasó! Üdvözlöm Önt abból az alkalomból, hogy immár harmadik éve (2009 I. és 2009 IV. negyedév után) készítettük el felmérésünket, amelyben a kis- és középvállalkozások döntéshozóit, egyéni vállalkozókat és marketing szakembereket kérdeztünk meg arról, hogyan sikerült a 2010-es évük marketinges szemmel vizsgálva. A nem reprezentatív felmérésünk alapjául szolgáló minta 1200 f volt, akiket online kitölthet kérd ívvel kérdeztünk meg. A felmérésre e-mailben és fizetett, kattintás alapú hirdetéseken keresztül invitáltunk kitölt ket. Továbbra is koncepció volt, hogy ne a mennyiségre menjünk és ne más, hasonló kisvállalati felmérésekkel bocsátkozzunk „ki tud nagyobb mintát mondani” versenybe, hanem min ségi, átfogó képet adjunk a kis- és középvállalati szektor marketing helyzetér l.Mivel – mi, a készít k – nem vagyunk piackutatók, még sok helyen javítható a felmérésünk.Mindenképpen szeretnénk egy év múlva figyelembe venni a megkérdezettek demográfiai helyzetét(f városi vagy vidéki székhely), pénzügyi helyzetét (bevétel), tevékenységük típusát (termék vagyszolgáltatás), de egy piackutató céggel történ együttm ködésünk sem zárható ki. Miklovicz Norbert kkv marketing szakért http://www.internetvallalkozas.comhttp://www.mamasz.hu 1.
 2. 2. MAMASZ KKV Marketing Felmérés 2010Ki foglalkozik az Önvállalkozásában a marketinggel?Tapasztalatunk: Továbbra is a cégvezet k kezében összpontosul a kkv-kmarketingjeMegjegyzés a kérdéshez: Mivel egy cégnél ma már általában több szerepl s a marketingtevékenység,és nem köthet kizárólag egy emberhez, a válaszadáskor megengedtük, hogy több választ ismegjelöljenek a kitölt k.Eredmény: Az eredmény alapján megállapíthatjuk, hogy a 2009. IV. negyedév eredményeihez képeststagnálás mutatkozik (akkor is 83% volt ez az eredmény), továbbra is a cégvezet személye az, aki amarketinggel foglalkozik.Kiugrás a marketing végzettség alkalmazottak terén tapasztalható. 2009. I. negyedév eredményeihezképest 1%-ról 8%-ra ugrott azon válaszadók aránya, akik bevallása alapján van marketing végzettségmunkatársuk.Kommentár: Ennek több oka is lehet. Kevés a jó ár/érték aránnyal dolgozó marketingszolgáltató/szakért , nem terjedt még el a sikerdíjas marketing tanácsadás, és a vezet k vagy nem tudjákvagy nem akarják átadni azokat a cég- és folyamatismereteket, marketing koncepciókat, ami alapján egyküls s szakért is értékes marketingtevékenységet végezhetne. 2010. Én, a cégvezet 83% Küls , marketing szakért 8% Alkalmazott marketing végzettség 8% Alkalmazott, marketing végzettség nélkül 8% egyéb 6% küls , tanácsadó cég 4% küls , reklámügynökség 1%http://www.mamasz.hu 2.
 3. 3. MAMASZ KKV Marketing Felmérés 2010Milyen marketingeszközökethasználtak 2010-ben?Tapasztalatunk: A kis- és középvállalati (kkv) szektorban még mindig az e-mail a sláger, de a Facebook megdöbbent teret szerzett magának.Megjegyzés a kérdéshez: Mivel ma már egy cégnél kivétel nélkül több marketingeszközt használnak(mixelnek) egyszerre, a válaszadáskor megengedtük, hogy több választ is megjelöljenek a kitölt k.Ugyanakkor nem vizsgáltuk azt, hogy a válaszadók hány százaléka gondolja marketingeszköznek a sajátweboldalát. Úgy gondoljuk, hogy a XXI. század online marketingjében, internetes jelenlétében alapvetfeltétel egy weboldal, és ezt a saját tapasztaltaink is alátámasztják.Eredmény: A Facebook penetrációja az internetez k között már meghaladta a 42%-ot, tehát majdnemminden második internetez ember, ismeri vagy használja a Facebookot (de legalább is regisztrált). Ígynem meglep , ha a kis- és középvállalkozások is új meghódítandó piacot látnak a legismertebb közösségioldal több mint 2,6 M tagjában. A korábbi években is el l végzett e-mailmarketing (hírlevél, dm e-mail)továbbra is a csúcson áll és masszív marketingeleme még mindig a kis- és középvállalkozásnak.Kommentár: Jól látható, hogy 10%-os csökkenés mutatkozik a partnerkapcsolatok (affiliate,keresztmarketing) terén, aminek az oka az lehet, hogy az e-mailmarketingre is egyre inkább jellemz areklámvakság, a listatulajdonosok próbálják kímélni az olvasóikat a küls promócióktól. Másrészr l egyküls , partneri promóció soha sem hoz akkora konverziót, mint annak a szakért nek a saját akciója,terméke, akihez a lista tagjai lojálisak. 2010. 2009. I e-mail, hírlevél 79% 80% Facebook 56% keresztmarketing, partnerkapcsolatok, affiliate 39% 49% kattintás alapú hirdetések, PPC (adwords, etarget) 33% hálózatépítés, MLM 30% fizetett hirdetések nyomtatott sajtóban (hirdetés újságban, magazinban) 28% fizetett hirdetés (banner, PR-cikk) 20% Twitter 18% egyéb 10% fizetett hirdetések ATL (TV, rádió, plakát) 10%http://www.mamasz.hu 3.
 4. 4. MAMASZ KKV Marketing Felmérés 2010Mi jellemezte 2010-ben az Ön(cégének) marketingstratégiáját?Tapasztalatunk: Az új piacok felkutatása helyett a meglév ügyfelekkel ésúj termékek fejlesztésével foglalkoztak a legtöbbet 2010-ben a kis- ésközépvállalkozások.Megjegyzés a kérdéshez: Az el z kérdéshez hasonlóan, tekintettel a válaszok tartalmára, itt is többválaszt elfogadtunk.Eredmény: Az eredmény a korábban is népszer stratégiák konszolidációját mutatja. Még mindig ameglév ügyfelekkel való foglalkozás, az új piacok felkutatása és az új termékek fejlesztése azels dleges, de már sokkal kisebb különbséggel, mint egy évvel ezel tt.A legnagyobb mértékben az új termékek fejlesztése növekedett, a legnagyobb csökkenést pedig az újpiacok felkutatása mutatja.Kommentár: Megdöbbent csökkenést mutat az ügyfélszolgálat és a folyamatok javítása, amelystratégiai fontosság szempontjából 1/3-ra esett vissza, ami nem azt jelenti, hogy ez nem fontos a cégek,döntéshozók számára, csupán arról van szó, hogy a tavalyi világválság idején a cégeknek a meglévügyfelek megtartása mellett az ehhez kapcsolódó ügyfélszolgálat és a folyamatok javítása volt a cél. Ezvalószín leg idénre már befejez dött.A három legfontosabb stratégiai cél konszolidációja pozitív képet tár elénk, hiszen azt mutatja, hogy acégeknek egyaránt fontos a meglév ügyfél, az új piac és az új termék. 2010 2009. I. meglév ügyfeleimmel foglalkozom többet 45% 53% új piacok felkutatása 44% 68% új termék(ek) fejlesztése 43% 33% Több keresztmarketing, partnerkapcsolat 32% ügyfélszolgálat, folyamataim javítása 13% 34% Csökkentettem a költségeket 10%http://www.mamasz.hu 4.
 5. 5. MAMASZ KKV Marketing Felmérés 2010Mi fogja jellemezni 2011-ben az Ön(cégének) marketingstratégiáját?Tapasztalatunk: 2011-ben továbbra is új piacokat kutatnak fel a kis- ésközépvállalkozások.Megjegyzés a kérdéshez: A vállalkozások stratégiája több területet is érinthet, így a kérdésre többválaszt is elfogadtunk.Eredmény: Az eredmény szerint 2011-ben a kis- és középvállalkozások az új piacok felkutatását t zik kicélul és az eddigi stratégiájukat fogják folytatni. Biztató, hogy csupán 5%-uk nyilatkozta azt, hogytervezetten fogja a marketingköltségeit csökkenteni.Kommentár: A meglév ügyfelekkel való foglalkozásból sosem elég. Új termék fejlesztése pedig csak afejl dést szorgalmazza. Ha viszont az új piacok felkutatása nem az új termékek kapcsán történik (eztkülön nem mértük), nagy kérdés, hogy van-e még új piac az adott termék, szolgáltatás számára, vagyegyszer en arról van szó, hogy a tavalyi elmaradt eredményeket egy (valójában nem is létez ) új piactólvárják a vezet k. Erre ez a felmérés sajnos nem adja meg a választ. 2011 (terv) új piacok felkutatása 73% meglév ügyfeleimmel foglalkozom többet 55% új termék(ek) fejlesztése 52% Több keresztmarketing, partnerkapcsolat 48% ügyfélszolgálat, folyamataim javítása 21% Csökkenteni fogom a marketingköltségeket 5%http://www.mamasz.hu 5.
 6. 6. MAMASZ KKV Marketing Felmérés 2010A bevétele hány százalékát költimarketingre 2010-ben?Tapasztalatunk: Növekedett azon kis- és középvállalkozások száma, akiktöbbet költenek marketingre.Megjegyzés a kérdéshez: Ahogy a korábbi években, idén is csak egy választ fogadtunk el erre akérdésre.Eredmény: Az idei évben némi elmozdulás látható – els sorban abban, hogy a tavalyi évhez képestismét többen válaszolták azt, hogy többet költenek marketingre mint 5%. Ez egy nagyon pozitív jel, f kéntannak ismeretében, hogy a cégvezet k, döntéshozók még mindig úgy gondolnak a marketingre, mint egyolyan költségre, ami a legtöbbször nem térül meg.Az is látszik, hogy a 15% feletti marketingköltés a tavalyi évben volt a legmagasabb a három évet tekintve,továbbá azt is láthatjuk, hogy csökkent azok száma, akik alig (0-5%) költenek marketingtevékenységre.Kommentár: Az el z évi „spórolás” valószín leg a gazdasági válság hatása. Annak ellenére, hogyegyes szakemberek épp az ilyenkor meger sítend kommunikációt ajánlották, ezt csak azok tudtákmegvalósítani, akik elegend tartalékkal vagy lojális ügyfélbázissal rendelkeztek. A felfelé mutatótendencia azt mutatja, hogy a vállalkozók és a cégvezet k bizalma és optimalista szemlélete kezdvisszatérni. 2010. 2009 IV. 2009 I. 0-5% 58% 64% 54% 5-10% 25% 21% 29% 10-15% 7% 8% 9% 15% felett 9% 7% 8%http://www.mamasz.hu 6.
 7. 7. MAMASZ KKV Marketing Felmérés 2010 A Marketing tagjai http://www.marketinghir.hu http://www.uzletiotlet.eu KKV Marketing Blog http://www.internetvallalkozas.com/blog 33 napos internetvállalkozási mesterkurzus http://mesterkurzus.internetvallalkozas.comhttp://www.mamasz.hu 7.
 8. 8. MAMASZ KKV Marketing Felmérés 2010Honnan szerzi be Ön (vagy cége) amarketingtudást?Tapasztalatunk: Idén el ször már nem a hazai guruktól várják a megoldásta kis- és középvállalati döntéshozók.Megjegyzés a kérdéshez: Egy döntéshozó marketingtudása több forrásból épülhet fel, így több választ iselfogadtunk a kérdésnél.Eredmény: A KKV Marketing Felmérésünk három évében eddig mindig a hazai guruk anyagai voltak alegnépszer bbek, idén azonban – bár csak 2%-ról van szó, és ez önmagában még nem jelenttrendváltozást – már sokkal többen vesznek kezükbe marketing- és menedzsment típusú könyveket aválaszok alapján. Változás látható még a tréningek területén is. Közel duplájára n tt azon válaszadókszáma, akik már tréningekre is járnak és így próbálják a legfrissebb marketingtudást magukba szívni.Kommentár: Két említésre méltó információ olvasható ki az eredményekb l. Egyrészt az, hogy bár mégnem jelenthet ki, hogy a könyvek „legy zték” a hazai marketingszakemberek infotermékeit, blogjait éshírleveleit, de talán alátámasztja azt a tényt, hogy az e-mailmarketing ma már egy nagyon zajoskommunikációs csatorna, és a fogyasztói oldal sokkal nyitottabb az egyedi, kézzel fogható megoldásokra(könyv, tréning). 2010. 2009. I. önképzés könyvekb l 75% 66% hazai guruk anyagaiból 73% 68% személyes el adások, konferenciák 57% 45% tréning 41% 24% személyes coach 13% 13% egyéb 7% 10%http://www.mamasz.hu 8.
 9. 9. MAMASZ KKV Marketing Felmérés 2010Hogyan értékelné a 2010-es évimarketingtevékenységüket?Tapasztalatunk: A kis- és középvállalkozások többsége közepesre vagygyengére értékelte a 2010-es évi marketingtevékenységét.Megjegyzés a kérdéshez: Erre a kérdésre is csak egy választ fogadtunk el.Eredmény: Az eredmény alapján a legtöbb válaszadó azt nyilatkozta, hogy vagy közepesen elégedett atavalyi marketingtevékenységükkel vagy kevésbé. Bizakodásra ad okot, hogy a válaszadók csak 1%-ajelölte pénzkidobásnak a tavalyi évi marketingjét. 2010 Pénzkidobás volt 1% 2 7% 3 16% 4 13% 5, közepesen 16% 6 13% 7 14% 8 12% 9 2% Nagyon sikeres volt 4%http://www.mamasz.hu 9.
 10. 10. MAMASZ KKV Marketing Felmérés 2010Mit gondol a saját honlapjáról?Tapasztalatunk: A kkv döntéshozók 70%-a nem elégedett cégénekjelenlegi weboldalával.Megjegyzés a kérdéshez: Erre a kérdésre is csak egy választ fogadtunk el.Eredmény: A válaszadók többségének van weboldala, de annak teljesítményével nincs megelégedve(20%), így vagy nem tudja még, hogy továbbfejleszti-e, vagy már elhatározta, hogy ezt házon belül végzi(26%), vagy küls szakember segítségét kéri (23%).Ha ezt a három választ konszolidáljuk, akkor kijelenthetjük, hogy a válaszadók közel 70%-a kisebb-nagyobb mértékben fejleszteni fogja a weboldalát. A megkérdezettek közül a legsz kebb réteg (7%) az,aki meg van elégedve a weboldalával. 2010 van, saját magam fogom továbbfejleszteni 26% van, de szakember segítségével szeretném 23% továbbfejleszteni van, de nem valósítja meg a kit zött célokat 20% (pl. nem hoz elég profitot) nincs még, magam fogom elkészíteni 10% nincs még vagy szerintem elavult 9% meg vagyok vele elégedve 7%http://www.mamasz.hu 10.
 11. 11. MAMASZ KKV Marketing Felmérés 2010Végez-e tudatos marketingkutatástegy marketingtevékenység (pl.kampány) előtt?Tapasztalatunk: Még nem divat piackutatást végezni a kis- ésközépvállalkozásoknál.Megjegyzés a kérdéshez: Erre a kérdésre is csak egy választ fogadtunk el.Eredmény: Az eredmény jól tükrözi a válaszadók véleményét a piackutatás, marketingkutatásfontosságáról. Szinte minden második (50%) válaszoló felelt úgy, hogy eddig nem végzettmarketingkutatást, aki pedig végzett az is saját er forrásból, saját lehet ségeihez képest. Meglep , hogyannak ellenére, hogy számos ingyenes és részben ingyenes piackutatási eredmény érhet el, aválaszadók csupán 2%-a veszi figyelembe az elérhet kutatási adatokat a döntéséhez.Kommentár: A kérdésre adott válaszok alapján bemutatott eredmény már csak azért is meglep , mertminden marketingtevékenységet komoly piackutatás, felmérés és tesztelés kellene megel zzön ahhoz,hogy a bevezetett szolgáltatás vagy a piacra dobott termék a megfelel (és elvárt) eredményeket hozza. Amarketingkutatás nagyon fontos és kihagyhatatlan része a marketingtevékenységnek, de ezt a mai kkvdöntéshozók még nem látják be. eddig nem végeztem marketingkutatást 49% rendszeresen, saját kutatást végzek 43% rendszeresen, piackutató cég 2% felméréseinek figyelembevételével rendszeresen, piackutató céget bízok meg 1% egyéb 5%http://www.mamasz.hu 11.
 12. 12. MAMASZ KKV Marketing Felmérés 2010Szakmai kommentárA MAMASZ KKV Marketing Felmérés 2010 eredményei fontos éshasznosítható eredményeket közölnek a kis- és középvállalkozásoktulajdonosainak, döntéshozóinak helyzetér l, tevékenységeir l és terveir l.De vajon mit mond erre két, elismert marketingszakember?Tonk Emil : Vélemény a kkv-k marketingjér l szóló felmérésr l “Nagyon hasznosnak tartom szondázni a kkv-k marketingmunkáját, és ebb l el remutató következtetéseket levonni, illetve közre adni okulásul az egyre növekv szektor felé. A gazdaság növekedésének és er södésének a garanciája a kis és közepes vállalkozások er södésében és gyarapodásában rejlik. Pozitívum, hogy a marketinget érint döntések a cégvezetés szintjén történnek, ami a korszer piaci gondolkodás térnyerését jelentheti. Természetesen ez csak akkor jó tendencia, ha nem kényszer és az egyszemélyi döntés az okozója. A marketingtudással rendelkez k részarányának növekedése a szervezetekben pozitív jelenség. Az online eszközök térnyerése gazdaságossági okokból is indokolt, de a gyorsaság, a rugalmasság szempontjából is logikus. A költséghatékonymarketingeszközök (e-mail, webes felületek, közösségi portálok használata) logikus döntés.Veszélye azonban a „személytelenség”, az egyre nagyobb „zaj”, ami a hatékonyságát csökkenti. Fontosazonban megtalálni az egészséges arányt az online eszközök és a hagyományos marketingeszközökközött. Nem nélkülözhet k a klasszikus marketingmódszerek, az írott, nyomtatott kiadványok, a közterületiés egyéb felületek alkalmazása, és egyáltalán nem mell zhet k az „offline” kapcsolatok (kiállítások,találkozók, konferenciák, személyes kapcsolatok, stb.) sem. Az új trendek el retörése nem jelentheti azt,hogy az ún. klasszikus eszközök háttérbe szorulnak.Ha csak marketingkommunikációból állna a marketing (reklámból), akkor kétség kívül, hogyköltségtakarékos eszköz az online módszerek alkalmazása.Kissé ellentmondásos, hogy a kkv-k a meglév üzleti kapcsolataik meg rzésére fordították a nagyobbfigyelmet az új piacok megszerzése mellet. Az okok logikusak és el remutatók, de a meglév meg rzésenem szolgálja a növekedést, csak a stabilitást. Ami ez elmúlt évek nehéz gazdasági viszonyai melletrészben indokolt, de a növekedés, a fejl dés az új piacok megnyerése, a vev kapcsolatok b vítésénkeresztül lehetséges. Azonban itt a legnagyobb a verseny, mert a növekedés minden piaci szereplevidens érdeke.Feltétlen értékelend a vállalkozások azon törekvése, hogy új piacokat szerezzenek, aminek hatékonyeszközei az új online eszközök. A költségszemlélet vezetés nem progresszív. Az új piaci esélyekfeltárása, piaci kapcsolatok b vítése kell a stratégia fontos eleme legyen, ez jellemzi igazán a korszermarketing gondolkodásmódot. Ahol a növekedés a fontos és nem csak a költségek csökkentése, ott apiaci esélyek nagyobbak. Valójában a marketing err l szól.Örvendetes jelenség a felmérés alapján, hogy a tudás, a szakismeret, és a készségismeretek gyarapításakomoly, pozitív tendenciát mutat. Természetesen nem csak a tendencia a fontos, hanem a mennyiség, aráfordítások mértéke és hasznossága is. A tréningek, a gyakorlati tartalommal bíró könyvek iránti keresletnövekedése ígéretes és feltétlen támogatandó!http://www.mamasz.hu 12.
 13. 13. MAMASZ KKV Marketing Felmérés 2010Figyelemre méltó jelzés, hogy a vállalkozások milyen mértékben elégedettek a marketingmunkájukkal. Azelégedetlenség azonban jelen esetben feltétlen pozitívum, hiszen ha valaki a tevékenységévelmaximálisan elégedett, de az eredményeivel nem, akkor nincs nagyon kivezet út a válságból. Ellenkezesetben, ha a tevékenység hatékonyságával és az eredménnyel is elégedetlen, akkor a marketingmunkahatékonyságának javításával javulnak az eredmények is.A költséghatékony online eszközök nagyban segítik a rugalmas alkalmazkodást, a gyors információcseréta potenciális és a meglév partnerek között, ezért törvényszer a webes felületek gyakoribb frissítése,aktualizálása és az online kapcsolatokért felel s személy biztosítása vagy ebben jártas szakért kalkalmazása. Ez a versenytársak számára is hasonló lehet ség, itt nem érdemes „elvérezni”.Végül logikus és okos jelenségnek tartom, hogy a piac fokozatos szondázása, a meglév piacikapcsolatok folyamatos mérése és értékelése állandó feladata egy okosan gondolkodó vállalkozásnak. Azerre fordított id és pénz igazi befektetés, mint ahogy a marketingre fordítottak is. Nem szabad ezentakarékoskodni. A marketingtanácsadók, kutatók tudása rengeteget segít a gyors alkalmazkodásban. Atudásuk, tapasztalatuk megszerzése és megvásárlása feltétlen megéri!!” Tonk Emil Ügyvezet alelnök Magyar Marketing Szövetség http://www.marketing.huMezriczky László : A változás már a spájzban van „Nagy érdekl déssel vártam a 2010-es felmérést, mivel kíváncsi voltam rá, hogy e nagyon izgalmas id szakot hogyan tükrözik vissza marketing oldalról a kis- és közepes vállalatok. Az adottságaiból adódóan legmotiváltabb piaci szerepl nek tekinthet szegmens szándékaiban, attit djében nem is kellett csalódnom, arccal el re tekintve keresik a boldogulást, a megoldást az adódó helyzetekre. Fontos üzenet és lehet ség mindenki számára az az információ, amely szerint gyorsan, sokszor egy személyben születnek a döntések ezeknél a vállalatoknál, vagyis tempósan lehet haladni, eredményeket elérni. A vev központúság szerencsére továbbra is markáns, új elem viszont az interaktív eszközök kvázi berobbanása: a Facebook említése szembet n , ám az is tapasztalható, hogy kevesen tudják, pontosan ezzel mit is lehet kezdeni, és alig akad olyan, aki megfelel en alkalmazza is. Ez mindenképpen 2011 egyik meghatározó kihívása lesz. Ehhez a területhez kapcsolódnak ahonlapok, amelyeknél szintén elbizonytalanodás érzékelhet : már sokan sejtik, hogy az eddigi statikusmegoldások nem lesznek versenyképesek, az új irány viszont még nem világos. A megkérdezettek felenem végez marketingkutatást, talán ezért is tart tovább az új igények megérzése, a megfelel válaszokmegfogalmazása. Ne felejtsük: a piacról sosem tudtatunk meg eleget, a megismerés alapja pedig akérdezés.Összességében változások el szelét érzem ki a kutatásból, érdemes lesz tehát ezen a területen nyitottszemmel és füllel járni.” Mezriczky László elnök Magyar Reklámszövetség http://www.mrsz.huhttp://www.mamasz.hu 13.

×