Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LA DIRECTIVA DE EMISSIONS INDUSTRIALS    APLICACIÓ A CATALUNYA     Barcelona, 29 d’octubre de 2012
Directiva d’Emissions Industrials (DEI)  La DEI refon en un text únic les següents directives:   Directiva IPPC (Direc...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI)  Motivacions  Insuficient aplicació de les millors tècniques disponibles (MTD). ...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI)  La DEI s’aplicarà a les següents activitats industrials:   Activitats enumera...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI)El permís ambiental  La DEI manté la necessitat d’obtenir un permís (autorització ...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Contingut de l’autorització • El permís inclourà:       Valors límit d’emi...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Valors límit d’emissió (VLE)   Els VLE, els paràmetres i les mesures tècniques ...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Valors límit d’emissió (VLE)    Exempcions al compliment de VLE-MTD (art. 15.4...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Valors límit d’emissió (VLE). Normes generals d’obligat compliment   Les norme...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Revisió i actualització de les autoritzacions   Per a la revisió de l’autoritza...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Revisió i actualització de les autoritzacions   Quan una instal·lació no estigu...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Participació i informació pública   Es garantiran les possibilitats reals de pa...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Participació pública   L’autoritat competent posarà a disposició del públic:  ...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Inspecció i control   Els estats membres s’asseguraran que totes les instal·lac...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI)       Noves activitats incloses a la DEI       Industries energètiques...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI)        Noves activitats incloses a la DEI      Industria química   ...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI)  Calendari de les revisions i actualitzacions                  ...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Actualització de l’autorització ambiental   Procediment que s’efectuarà d’ofici...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Revisió de l’autorització ambiental   Procediment que s’efectuarà a instància d...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Transposició a l’ordenament jurídic de l’Estat   El govern de l’Estat ha presen...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Canvis més rellevants a curt i mig termini a Catalunya   Modificació de la llei...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Principals al·legacions presentades a la proposta d’avantprojecte de modificació...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI)  Nombre d’activitats IPPC afectades                       ...
Directiva d’Emissions Industrials (DEI)      Nombre d’activitats amb EMAS a Catalunya                ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

presentacio CETIB - Pere Poblet.pdf

426 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

presentacio CETIB - Pere Poblet.pdf

 1. 1. LA DIRECTIVA DE EMISSIONS INDUSTRIALS APLICACIÓ A CATALUNYA Barcelona, 29 d’octubre de 2012
 2. 2. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) La DEI refon en un text únic les següents directives: Directiva IPPC (Directiva 2008/1/CE, que modifica la Directiva 96/61/CE) Directiva de COV (Directiva 1999/13/CE) Directiva d’incineració de residus (Directiva 2000/76/CE) Directives relatives al Diòxid de Titani (78/176/CEE , 82/882/CEE i 92/112/CEE) Directiva de grans instal·lacions de combustió (Directiva 2001/80/CE) Aquestes directives quedaran derogades, amb efectes a partir del 7 de gener de 2014, a excepció de la directiva 2001/80/CE, que quedarà derogada amb efectes a partir de l’1 de gener de 2016. 2/24
 3. 3. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Motivacions Insuficient aplicació de les millors tècniques disponibles (MTD). Limitacions relacionades amb el compliment, el control de la seva aplicació i les millores ambientals. Càrregues administratives innecessàries. Àmbit daplicació insuficient i disposicions poc clares de la Directiva IPPC. 3/24
 4. 4. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) La DEI s’aplicarà a les següents activitats industrials: Activitats enumerades a l’Annex I, corresponents principalment a l’àmbit d’aplicació de la Directiva IPPC, el qual s’ha modificat lleugerament. Instal·lacions de combustió Instal·lacions d’incineració de residus i coincineració de residus Activitats que utilitzen dissolvents orgànics Instal·lacions de producció de diòxid de titani La DEI no s’aplicarà a: Activitats de R+D Experimentació de nous productes i processos 4/24
 5. 5. Directiva d’Emissions Industrials (DEI)El permís ambiental La DEI manté la necessitat d’obtenir un permís (autorització escrita), concedit per les autoritats competents, per poder explotar una instal·lació (art.4.1). Els permisos podran ser vàlids per: Dues o més instal·lacions o parts d’instal·lacions que siguin explotades pel mateix titular en la mateixa ubicació (art.4.2). Diverses parts d’una instal·lació explotada per diferents titulars. En aquests casos, el permís detallarà la responsabilitat de cada titular (art.4.3). Els Estats Membres podran incloure obligacions per categories específiques d’instal·lacions en normes generals obligatòries. Quan s’adoptin normes generals obligatòries, es podrà incloure en el permís una referència a aquestes normes (art.6). 5/24
 6. 6. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Contingut de l’autorització • El permís inclourà: Valors límit d’emissió (VLE) per aquelles substàncies incloses a l’annex II de la DEI, i per altres que puguin ser emeses en quantitats significatives Prescripcions que garanteixin la protecció del sòl i de aigües subterrànies Mesures relatives al control i la gestió dels residus, Requisits en matèria de control d’emissions (mètodes mesura, freqüència, ...) Obligació de comunicar a l’autoritat competent regularment, i mínim un cop l’any, informació sobre els resultats dels controls que permeti verificar el compliment de les condicions del permís Requeriments adients pel manteniment i supervisió periòdica de les mesures adoptades per evitar emissions al sòl i a les aigües subterrànies Mesures relatives a condicions diferents de les condicions normals de funcionament (arrancades i parades, fuites, tancament definitiu de l’explotació). 6/24
 7. 7. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Valors límit d’emissió (VLE) Els VLE, els paràmetres i les mesures tècniques equivalents [...] es basaran en les MTD, sense prescriure la utilització d’una tècnica o tecnologia específica (art. 15.2). L’autoritat competent fixarà VLE que garanteixin que les emissions no superen els nivells d’emissió associats a les MTD establerts a les decisions sobre les conclusions relatives a les MTD (art. 15.3) Els VLE podran ser complementats o reemplaçats per paràmetres o mesures tècniques equivalents que garanteixin un nivell equivalent de protecció mediambiental (art.14.2). 7/24
 8. 8. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Valors límit d’emissió (VLE) Exempcions al compliment de VLE-MTD (art. 15.4) L’autoritat competent podrà fixar VLE menys estrictes si es justifica adequadament que els costos serien desproporcionadament més alts que els beneficis ambientals degut a: – la ubicació geogràfica o la situació de l’entorn local de la instal·lació, o – les característiques tècniques de la instal·lació. En aquests cas l’autoritat competent documentarà en un annex a les condicions del permís els motius de l’aplicació d’aquest article 15.4, i els VLE no podran superar els VLE establerts als annexes de la DEI. L’autoritat competent podrà fixar exempcions temporals, a l’aplicació de VLE basats en les MTD, en cas d’aplicar tècniques emergents, per un període de temps total no superior a nou mesos. 8/24
 9. 9. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Valors límit d’emissió (VLE). Normes generals d’obligat compliment Les normes generals obligatòries es basaran en les MTD, sense establir l’ús de cap tècnica ni tecnologia específica, amb la finalitat de garantir el compliment dels articles 14 i 15 (art. 17.2) Es garantirà l’actualització d’aquestes normes per tenir en compte l’evolució de les MTD, per garantir el compliment de l’article 21 –revisió i actualització de les condicions del permís- (art. 17.3) 9/24
 10. 10. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Revisió i actualització de les autoritzacions Per a la revisió de l’autorització, el titular de la instal·lació, a instancia de l’autoritat competent, presentarà informació on inclourà, en concret, els resultats del monitoratge i d’altres dades, que permetin una comparació del funcionament de la instal·lació amb les MTD descrites a les conclusions sobre les MTD aplicables i amb els nivells d’emissió associats (art. 21.2) En un termini de 4 anys a partir de la publicació de decisions sobre les conclusions sobre les MTD, l’autoritat competent garantirà que (art. 21.3): – S’han revisat i, si s’escau, actualitzat totes les condicions del permís de la instal·lació en qüestió, per garantir el compliment de la DEI, en particular dels articles 15.3 i 15.4 – La instal·lació compleix les condicions del permís. 10/24
 11. 11. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Revisió i actualització de les autoritzacions Quan una instal·lació no estigui coberta per cap de les conclusions sobre les MTD, les condicions del permís es revisaran i, si s’escau, actualitzaran quan els avenços en les MTD permetin una reducció significativa de les emissions (art. 21.4) Igualment, es revisarà l’autorització, quan (art. 21.5): – la contaminació produïda per la instal·lació faci necessari revisar els VLE, o calgui incloure nous VLE. – la seguretat de funcionament faci necessari emprar d’altres tècniques – quan sigui necessari complir amb normes noves o revisades de qualitat ambiental 11/24
 12. 12. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Participació i informació pública Es garantiran les possibilitats reals de participació del públic interessat, en una etapa inicial, en els següents procediments (art. 24.1): – Concessió d’un permís per a noves instal·lacions – Concessió d’un permís relatiu a un canvi substàncial – Concessió d’un permís quan s’apliqui l’article 15.4 (aplicació de VLE que superin els derivats de l’aplicació de les MTD). – Actualització de les condicions d’un permís quan s’apliqui l’article 21.5 a) (contaminació produida per instal·lació sigui tant important que calgui revisar VLE o incloure’n de nous) 12/24
 13. 13. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Participació pública L’autoritat competent posarà a disposició del públic: – el contingut del permís ambiental – els motius en els que basa la decisió d’atorgament – els resultats de les consultes prèvies portades a terme i com s’han tingut en compte – el títol dels documents de referència MTD aplicables a la instal·lació o activitat – el mètode emprat per determinar les condicions de l’autorització, incloent els valors límit d’emissió en relació a les MTD i els nivells d’emissió associats a les MTD – quan es concedeixi una exempció, d’acord amb l’article 15.4, els motius concrets i les condicions imposades – informació rellevant sobre les mesures adoptades pel titular en cas de cessament definitiu de l’activitat – els resultats del monitoratge de les emissions exigits d’acord amb les condicions del permís 13/24
 14. 14. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Inspecció i control Els estats membres s’asseguraran que totes les instal·lacions estiguin cobertes per un pla d’inspecció ambiental, que s’actualitzarà regularment (art. 23.2). L’autoritat competent elaborarà programes d’inspecció ambiental que inclouran la freqüència de visita a les instal·lacions. El període entre visites es basarà en una avaluació del risc ambiental de les instal·lacions, i serà com a mínim d’un any i com a màxim de 3 anys (art. 23.4). 14/24
 15. 15. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Noves activitats incloses a la DEI Industries energètiques S’incorporen les activitats de gasificació o liqüefacció d’altres combustibles (diferents del carbó) utilitzats en instal·lacions amb una potència tèrmica nominal total ≥ 20MW. U NO Producció i transformació de metalls S’incorporen les següents variacions en el redactat dels codis 2.5.b i 2.6: 2.5.b) fusió de metalls no ferrosos, inclusive l’aliatge, inclosos els productes de t recuperació i altres processos en la fosa de metalls no ferrosos amb una i ca dif capacitat de fusió > 4t/dia pel plom i el cadmi o 20 t/dia per la resta de metalls.Mo 2.6) Tractament de superfície de metalls o materials plàstics per processos electrolítics o químics, quan el volum de les cubetes o de les línies de completes destinades al tractament utilitzades sigui > 30 m3. Industries minerals S’incorporen instal·lacions de producció d’òxid de magnesi en forns amb una capacitat U de producció > 50 t/dia. NO 15/24
 16. 16. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Noves activitats incloses a la DEI Industria química Aquesta categoria es relativa a activitats de fabricació, a escala industrial i mitjançant transformació t i ca química o biològica, de productes químics orgànics i inorgànics (abans productes químics orgànics de dif base i inorgànics de base). Les subcategories de productes químics específics es mantenenMo pràcticament iguals que en l’antiga IPPC. Gestió de residus Variacions en la redacció dels codis 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4, relatius a la valorització i eliminació de residus t i ca perillosos i no perillosos i als abocadors. No hi ha variació en els llindars establerts per classificar les difMo activitats. Actualment sespecifiquen els processos de transformació i eliminació de residus. S’incorporen certes activitats de valorització o valorització i eliminació de residus no perillosos, les activitats d’emmagatzematge temporal de residus perillosos i les d’emmagatzematge subterrani de UNO residus perillosos. Altres activitats t Variacions en la redacció dels codis 6.4 i 6.6 relatius a les activitats de transformació de matèries i ca dif primeres per producció d’aliments o pinsos i a activitats ramaderes.Mo S’incorporen les activitats de fabricació de taulers derivats de la fusta, de tractament i transformació de matèries primeres animals i vegetals per producció d’aliments o pinsos, de captura de fluxos de CO2, UNO 16/24 de conservació de fusta i derivats de la fusta i activitats de tractament d’aigües residuals abocades per una instal·lació també de l’annex I.
 17. 17. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Calendari de les revisions i actualitzacions AMB DOCUMENT CONCLUSIONS SENSE DOCUMENT CONCLUSIONS MTD MTD ACTIVITAT NOVA A partir de 7-01-2013 ACTIVITAT CANVI A partir de 7-01-2014 EXISTENT SUBSTANCIAL O CANVI NO SUBSTANCIAL QUE COMPORTI NOUS Quan li toqui la revisió que, en qualsevol FOCUS EMISSORS cas, no podrà ser més enllà de 4 anys des CANVI NO Quan li toqui la revisió que, en qualsevol de l’aprovació del document de SUBSTANCIAL QUE cas, no podrà ser més enllà de 4 anys conclusions sobre les MTD NO COMPORTI des de l’aprovació del document de NOUS FOCUS conclusions sobre les MTD EMISSORS O CAP CANVI DES DE L’ENTRADA EN VIGOR DE LA DEI ACTIVITAT EXISTENT DE NOVA A partir de 7-07-2015 INCLUSIÓ DEI 17/24
 18. 18. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Actualització de l’autorització ambiental Procediment que s’efectuarà d’ofici l’administració ambiental per adequar les autoritzacions ambientals existents abans del 7 de gener de 2014, i més concretament en allò relatiu a: – Incidents i accidents – Aplicació de la jerarquia de residus per a la seva gestió – mesures de prevenció de la contaminació de sòls i aigües subterrànies, i requeriments de control d’aquests supòsits (cada 10 i cada 5 anys respectivament) – mesures en condicions anormals de funcionament de les activitats Aquest procés s’haurà de realitzar en el termini que hi haurà en la transposició de la directiva a l’ordenament jurídic de l’Estat i el 7 de gener de 2014. 18/24
 19. 19. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Revisió de l’autorització ambiental Procediment que s’efectuarà a instància de l’administració ambiental per revisar les autoritzacions en un termini màxim de 4 anys a partir de la publicació dels documents de conclusions sobre les MTD aplicables, per tal de garantir ladequació de l’autorització als mateixos. Desapareix l’obligació de revisar l’autorització ambiental cada 8 anys 19/24
 20. 20. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Transposició a l’ordenament jurídic de l’Estat El govern de l’Estat ha presentat l’avantprojecte de llei de modificació de la llei 16/2002, de prevención y control integrado de la contaminación, que transposava l’anterior directiva IPPC. És una transposició parcial de la DEI, ja que aquesta refon en únic text 6 directives més, a part de la IPPC. Està prevista l’aprovació d’un Reial Decret que establirà el reglament de la llei 16/2002, i transposarà la resta de la directiva DEI a l’ordenament jurídic de l’Estat. 20/24
 21. 21. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Canvis més rellevants a curt i mig termini a Catalunya Modificació de la llei 20/2009 (títol I i II), per adequar-la a la directiva i a la modificació de la llei 16/2002 estatal, pel que fa a: – Inclusió de mesures i controls relatives a la prevenció i control de la contaminació de sòls i aigües subterrànies, i de mesures en cas de funcionament anormal de les instal·lacions – Obligacions derivades de l’aplicació de les millors tècniques disponibles, tant pel que fa a prescripcions, renovacions de les autoritzacions, com a informació i participació pública – Obligacions derivades del sistema de control i inspecció, tant pel que fa a prescripcions com a informació pública – Contingut de la sol·licitud d’autorització per donar compliment als punts anteriors 21/24
 22. 22. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Principals al·legacions presentades a la proposta d’avantprojecte de modificació de la llei estatal 16/2002 En la documentació d’autorització ambiental incloure una avaluació justificativa en cas de no poder assolir els nivells d’emissió associats a l’ús de les MTD Quan s’apliqui l’article 15.3.b) de la DEI (7.4.b) de la llei 16/2002) incloure, en l’informe anual, un resum dels resultats que permeti comparar-los amb els nivells d’emissió associats a les MTD En el cas de tancament definitiu d’instal·lacions, el restabliment de l’emplaçament a una situació de contaminació no significativa , es portarà a terme aplicant les MTD, si n’hi ha. No obstant, en tot cas, es prioritzaran les tècniques de tractament in situ que evitin la generació, trasllat i eliminació de residus. En els supòsits de contaminació no significativa, en el tancament definitiu d’instal·lacions, el restabliment de l’emplaçament al seu estat inicial tindrà caràcter voluntari. Vigència dels BREF, excepte per la fixació de valors límit d’emissió. Els organismes competents en matèria d’inspecció ambiental podran autoritzar a entitats que demostrin la competència tècnica adient per a la realització d’actuacions d’inspecció Es consideraria més adient transposar la DEI en el seu conjunt, i derogar la resta de normes afectades. 22/24
 23. 23. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Nombre d’activitats IPPC afectades Andalusia Aragó 201 Asturies 1 Balears 177 56 2 Canaries 168 Cantabria 346 739 252 Castella i Lleó 95 878 Castella-La Manxa Catalunya Comunitat Valenciana 573 75 Extremadura Galícia 677 17 1122 424 Madrid 51 Murcia 64 Navarra País Basc La Rioja Ceuta Melilla 1122 activitats a Catalunya 5918 activitats a l’Estat espanyol inclosa Catalunya 23/24
 24. 24. Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Nombre d’activitats amb EMAS a Catalunya Evolució Registres EMAS a Catalunya 450 416 400 342 356 350 297 300 268 295N m re 250 223 Nombre o b 249 255 Organitzacions 200 177 229 145 201 Nombre 150 123 180 centres 104 155 86 135 100 116 47 22 101 50 84 6 45 2 20 0 2 4 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 97 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Any Per nombre de registres EMAS, Catalunya es trobaria en quarta posició a Europa, per darrera d’Itàlia. Per nombre de registres EMAS per milió d’habitants, Catalunya es trobaria entre els 24/24 tres primers països a la Unió Europea

×