Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA: CRITERIS DE CONTROL DEL VECTOR LLUM

244 views

Published on

Jornada informativa organitzada pel Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa de la Direcció general de Qualitat Ambiental t sobre “el control del vector llum”, el 2 i 3 d'abril de 2014

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA: CRITERIS DE CONTROL DEL VECTOR LLUM

 1. 1. 2 PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 3 CRITERIS DE CONTROL DEL VECTOR LLUM
 2. 2. 4 NORMATIVA ACTUAL • El 5 de desembre de 2011 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar nul de ple dret el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. • Actualment la normativa que és d’aplicació a Catalunya és la Llei 6/2001 i el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal—lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, en especial el que estableix la instrucció tècnica ITC-EA-03. Que entrà en vigor el 1 d’abril de 2009. • El Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, aprovat per Resolució de 19 de desembre de 2007, del conseller de Medi Ambient i Habitatge, continua vigent. 5 • La Llei 9/2011 ha afegit una lletra, la g, a l’apartat 1 de l’article 3 Exempcions d’aplicació de la Llei 6/2001, amb el contingut següent: “1. Són exempts del compliment de les obligacions fixades per aquesta Llei, en els supòsits i amb l’abast que siguin fixats per via reglamentària: [...] g) Les instal—lacions industrials que, per les característiques de llurs processos productius, funcionen habitualment les vint-i-quatre hores del dia i duen a terme llur activitat a l’aire lliure. Aquesta exempció afecta únicament els espais concrets que, en aplicació de la normativa vigent en matèria de seguretat industrial o de seguretat en el lloc de treball, necessiten unes condicions específiques d’il—luminació no conciliables amb la normativa de protecció del medi nocturn.”. NORMATIVA ACTUAL
 3. 3. 6 Com s’han de tractar l’exempció relativa a instal—lacions industrials que funcionen les 24h (I)? Les instal—lacions industrials que, per les característiques de llurs processos productius, funcionen habitualment les vint-i-quatre hores al dia i duen a terme llur activitat a l’aire lliure, què els sigui d’aplicació l’exempció de l’article 3.1.g de la Llei 6/2001, han de comunicar a l’entitat ambiental de control mitjançant una declaració escrita del responsable, que concorren els requisits per l’aplicació de la referida exempció. La declaració del responsable, justificativa d’aquesta exempció, ha de concretar els espais en què les exigències funcionals en matèria de seguretat industrial o de seguretat i salut en el lloc de treball requereixen necessitats lumíniques diferents a les establertes a l’autorització o llicència, especificar quina prescripció no és conciliable i la normativa de referència per la qual no es pot complir. L’entitat ambiental de control ha d’adjuntar l’escrit justificatiu del titular a l’informe que acompanya l’acta de control ambiental o inspecció, i d’acord amb la Llei 6/2001, les prescripcions tècniques no conciliables en els espais concrets declarades pel titular, no s’han de tenir en compte a efectes de la inspecció o control. CRITERIS DE CONTROL DEL VECTOR LLUM 7 Com s’han de tractar l’exempció relativa a instal—lacions industrials que funcionen les 24h (II)? Les prescripcions del vector llum de l’autorització/llicencia que poden ser no conciliables en matèria de seguretat industrial o seguretat en el lloc de treball, són les següents: • Les que estableixen valors mitjans màxims d’il—luminació. • Les que estableixen valors d’il—luminació mitjana de seguretat. • Les que fixen l’obligatorietat d’utilitzar làmpades de vapor de sodi, en els espais concrets que necessiten llum de característiques diferents. • Les que estableixen l’obligació d’il—luminar de dalt a baix o limiten el FHS quan es tracti d’il—luminació d’elements excepcionals que no permetin instal—lar els llums a la part superior per motius de seguretat (ex. il—luminació de forns, reactors, etc.) CRITERIS DE CONTROL DEL VECTOR LLUM
 4. 4. 8 NORMATIVA ACTUAL D’altra banda, Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, modifica la disposició transitòria primera de la Llei 6/2001, que resta redactada de la manera següent: L’enllumenat exterior existent ha de complir les prescripcions d’aquesta llei en les condicions que estableixi el reglament que la desplegui. L’adaptació de l’enllumenat exterior a la normativa vigent s’ha de fer tenint en compte el grau de protecció aplicable al lloc on es troba situat, d’acord amb el Mapa de protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya. 9 Què es considera enllumenat exterior existent? • L’enllumenat exterior de les instal—lacions i activitats de nova implantació que disposin d’autorització o llicència ambiental atorgada abans del 6 de maig de 2005 (data d’entrada en vigor del Decret 82/2005). • L’enllumenat exterior de les instal—lacions i activitats que ja es trobaven en funcionament abans del 6 de maig de 2005 i que han obtingut una autorització o llicència ambiental a través d’un procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/98 (Decret 50/2005), amb independència de la data en que l’hagin obtinguda. CRITERIS DE CONTROL DEL VECTOR LLUM
 5. 5. 10 Quines instal—lacions han de passar control ambiental pel que fa al vector llum? Les noves instal—lacions d’enllumenat exterior, en els controls inicials i periòdics s’ha de realitzar control del vector llum. En el cas de les modificacions substancials i les modificacions no substancials són objecte de control les instal—lacions d’il—luminació exterior noves que s’hagin instal—lat associades a les modificacions. Pel que fa a la resta s'entén que s’han de tractar com instal—lacions existents. Els enllumenats exteriors existents han d’acreditar el compliment de les prescripcions en matèria de contaminació lumínica en el primer control ambiental que es realitzi amb posterioritat al termini que estableixi el futur reglament de desplegament de la Llei 6/2001. CRITERIS DE CONTROL DEL VECTOR LLUM 11 NOU DECRET DE DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI 6/2001 • El tràmit d’exposició pública de la proposta de decret de desenvolupament de la Llei 6/2001 es preveu durant el primer semestre del 2014. • La proposta de decret inclou les condicions i els terminis per adequar les instal—lacions existents.
 6. 6. 12 IT-CL-01 PROTOCOL DE CONTROL DEL VECTOR LLUM EN LES INSTAL—LACIONS D’IL—LUMINACIÓ EXTERIOR I PROCEDIMENT DE MESURAMENT Web del DTES Medi Ambient i Sostenibilitat/Atmosfera/contaminació lluminosa/.??. INSTRUCCIÓ TÈCNICA DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL 13 Classificació de les instal—lacions segons la seva mida i la zona envers la contaminació lumínica on estan ubicades: Instal·lació baixa incidència: - Instal·lacions amb Φtotal < 100 klm ubicades en zones de màxima protecció envers la contaminació lumínica (E1). - Instal·lacions amb Φtotal < 500 klm ubicades en zones de protecció menor, moderada i alta envers la contaminació lumínica (E4, E3, E2). Instal·lació d’alta incidència: -Instal·lacions amb Φtotal ≥ 100 klm ubicades en zones de màxima protecció envers la contaminació lumínica (E1). - Instal·lacions amb Φtotal ≥ 500 klm ubicades en zones de protecció menor, moderada i alta envers la contaminació lumínica (E4, E3, E2). CLASSIFICACIÓ DE LES INSTAL—LACIONS IT-CL-01
 7. 7. 14 El Flux lluminós total de la instal—lació és pot calcular com: Φtotal = Σ Φlàmpada Φlàmpada= eficàcia lluminosa (lm/W) x potència (W) L’eficàcia típica de les làmpades és la següent: 70LED PC-ambre 80LED 130V.S.B.P. 100V.S A.P. 50V.M. 90Halogenurs M. 65Fluor. Compacte 80Fluorescents EFICÀCIA TÍPICA (lm/W) CLASSIFICACIÓ DE LES INSTAL—LACIONS IT-CL-01 15 El control ambiental de les instal—lacions de baixa incidència ha de verificar les prescripcions i determinacions del vector llum fixades en l’autorització/llicencia (la instal—lació correspon a la descrita en el projecte), i per tant es pot fer de dia. El control ambiental de les instal—lacions d’alta incidència ha de verificar les prescripcions i determinacions del vector llum fixades en l’autorització/llicencia (la instal—lació correspon a la descrita en el projecte), i si escau, ha de fer mesuraments luminotècnics d’il—luminació intrusa i luminància de rètols i de façanes,. Es pot fer de dia si no escauen mesuraments. CONTROL AMBIENTAL – INSTAL—LACIONS IT-CL-01
 8. 8. 16 CONTROL AMBIENTAL - PROCÉS MOSTRAL IT-CL-01 La selecció de la mostra a verificar s’ha de fer de per cada tipologia de llum/làmpada, de manera que hi quedin inclosos els punts de llum que poden provocar més susceptibles de causar molèsties o perjudicis al medi (punts de llum instal—lats a gran alçada i els perimetrals al recinte han d’estar inclosos en la mostra). La grandària de la mostra a verificar s’escull en funció de la grandària del lot, és a dir del nombre de punts de llum que hi hagi de la mateixa tipologia (tant pel que fa al pàmpol com a la làmpada), s’ha de fer seguint la taula següent: 31535.00010.001 20010.0003.201 1253.2001.201 801.200501 50500281 ......... Grandària de la mostraGrandària del lot Grandària de la mostra segons la UNE-ISO 2859 per inspecció normal 17 VERIFICACIÓ DE LA INSTAL—LACIÓ IT-CL-01 Cal verificar les característiques de les instal—lacions i els aparells d’il—luminació, prescrites a l’autorització/llicencia: Zona de protecció (E1, E2, E3, E4). Data autorització/llicencia (6 de maig de 2005). Horari de funcionament de la instal—lació d’il—luminació exterior. Es farà constar en l’acta de control l’horari de funcionament de la il—luminació exterior que declari el titular. Si disposa de sistema d’accionament d’encesa i apagada ha d’informar de quin és l’horari programat. Regulació de flux lluminós: El titular de la instal—lació ha de disposar de la documentació tècnica dels sistemes instal—lats. Tipologia de làmpades Identificació del FHS dels pàmpols i dels projectors
 9. 9. 18 Tipologia de làmpades IT-CL-01 La verificació de làmpades s’ha de realitzar en funció de les prescripcions establertes a l’autorització o llicència, de la següent forma: • Si ordena que les làmpades han de ser preferentment de sodi, no cal verificar les làmpades. • En el cas que fixi l’obligatorietat que les làmpades siguin de vapor de sodi: la verificació s’ha de fer mitjançant la documentació tècnica o, si el titular no disposa de la documentació donada l’antiguitat de les làmpades, es pot fer una comprovació visual. • Si ordena unes característiques determinades de les làmpades (temperatura de color, eficàcia mínima de les làmpades, etc.): la verificació pot confirmar la prescripció mitjançant la documentació tècnica de les làmpades. 19 Identificació del FHS dels pàmpols IT-CL-01 Cal comprovar el compliment de les condicions establertes en l’autorització o llicència de flux a l’hemisferi superior dels pàmpols. El titular de l’activitat ha de disposar de la documentació tècnica dels pàmpols en la que s’especifiqui el seu FHS. En el cas que, per l’antiguitat dels pàmpols, no es disposi de la documentació tècnica s’ha de buscar l’equivalència amb un llum del qual se’n conegui el FHS (veure taula equivalències a la web del Departament)
 10. 10. 20 Identificació del FHS dels pàmpols IT-CL-01 21 Pàmpols de tipus projector IT-CL-01 Pel que fa als projectors, la verificació s’ha de fer mitjançant la documentació tècnica, projecte d’instal—lació en la que s’especifiqui el FHSi o l’angle d'instal—lació. Si el titular no disposa de la documentació dels projectors, donada l’antiguitat es pot comprovar si es tracta d’un projector simètric o asimètric. Projector simètric: FHSi <50%: L’angle d’instal—lació ha de ser inferior a 90º FHSi <15%: L’angle d’instal—lació ha de ser igual o inferior a 45º Projector asimètric: No es pot comprovar sense la documentació que doni l’asimetria del projector, tot i que si l’angle del projector és inferior a 20º FHSi<15%.
 11. 11. 22 MESURAMENTS LUMINOTÈCNICS IT-CL-01 El mesuraments que poden escaure fer a les instal—lacions d’alta incidència, són: • Il—luminació intrusa • Luminància de l’enllumenat comercial i publicitari i/o ornamental. 23 Il—luminació intrusa (I) IT-CL-01 Cal fer mesuraments d’il—luminació intrusa en activitats que s’observa que hi ha afectació a zones E1, zones residencials o zones E2 fosques. Primer cal avaluar si la llum de l’activitat pot incidir en alguna de les zones esmentades. En cas que s’observi que l’activitat és limítrof amb zones E1, residencials o zones E2 fosques, cal fer una inspecció visual a tot el perímetre exterior de l’activitat. En els llocs on es detecti visualment més llum intrusa o sobrera procedent de l’activitat, es realitzaran els mesuraments d’il—luminació intrusa. Per realitzar el mesurament cal tenir en compte les condicions següents: - La il—luminació exterior a valorar s’ha d’encendre amb l’antelació suficient per permetre que la quantitat de llum que emeten les làmpades s’estabilitzi. Les làmpades de descàrrega necessiten 30 minuts per estabilitzar l’emissió. - El lloc per realitzar els mesuraments d’il—luminació intrusa ha de fer-se generalment a uns 10 m del recinte exterior de l’establiment on s’ha detectat la màxima incidència de la llum sobrera. - La il—luminació intrusa es mesura en el pla vertical.
 12. 12. 24 Il—luminació intrusa (II) IT-CL-01 Metodologia: En el lloc en el que hi hagi més afectació de llum sobrera, la cèl—la del luxímetre s’ha de col—locar en posició vertical en direcció a la instal—lació d’il—luminació que s’està avaluant. S’han de realitzar un mínim de 15 mesuraments d’il—luminació intrusa, distribuïts homogèniament en una retícula d’un pla vertical. La il—luminació intrusa es calcula com a la mitjana aritmètica dels valors d’il—luminació mesurats. El valor promig dels mesuraments efectuats haurà de complir amb els valors límit establert en l’autorització/llicencia o el reglament. Cal anotar a l’acta de control la situació del lloc on s’han fet els mesuraments de llum intrusa (a ser possible, indicant-ne les seves coordenades UTM) i fer un croquis de la retícula per mostrar la ubicació dels valors mesurats. En el cas de possibles influències d’altres instal—lacions d’il—luminació en la mesura, cal anotar-ho en l’acta de control en l’apartat observacions. Si el valor mesurat dona lloc a una disconformitat, cal buscar un sistema alternatiu per valorar l’afectació real de la instal—lació que s’està controlant. 25 Luminància IT-CL-01 Metodologia: En el cas d’il—luminació de façanes s’ha de situar el luminancímetre a una distància de l’objecte a mesurar que sigui superior a la meitat de la seva alçada (H/2) i s’han de prendre mesures de com a mínim 25 punts, distribuïts d’una manera homogènia en la superfície de la façana. La luminància de les façanes es calcula com a la mitjana aritmètica dels valors de luminància mesurats. Per tant el promig dels mesuraments efectuats ha de complir amb els valors límit establerts en l’autorització/llicència o el reglament. Pel que fa a rètols o il—luminació per realçar elements singulars de la façana, la luminància està referida a valors màxims i no mitjans, per tant, cal mesurar la zona més clara o de més brillantor. En el cas de tractar-se de rètols de superfície uniforme és recomanable que la mesura es realitzi des d’una distància superior a l’alçada del rètol. Cal que a l’informe que acompanya a l’acta de control s’hi afegeixi un croquis de la retícula per mostrar la ubicació dels valors mesurats, a ser possible sobreposada a la fotografia del rètol i /o façana.
 13. 13. 26 CRITERIS DE CONTROL DEL VECTOR LLUM Què es considera enllumenat exterior? Segons el previst a la Llei 6/2001, l’enllumenat exterior és la instal—lació prevista per enllumenar superfícies situades fora d’espais coberts. 27 Què s’ha de controlar pel que fa al vector llum? En els controls de les activitats, pel que fa a les prescripcions relatives a prevenció de la contaminació lumínica, s’actuarà de la forma següent: • En instal—lacions que disposin d’una autorització o llicència amb condicions específiques en quant a límits d’emissió lumínica, es verificarà que compleixen les prescripcions seguint el protocol establert per a la Instrucció tècnica de la DGQA, IT-CL-01 de criteris de control del vector llum en les instal—lacions d’il—luminació exterior i procediment de mesura. CRITERIS DE CONTROL DEL VECTOR LLUM
 14. 14. 28 Què s’ha de controlar pel que fa al vector llum (II)? • En les instal—lacions que disposin d’una autorització o llicència que no contempli condicions específiques i hi hagi una frase genèrica remetent al compliment de la Llei 6/2001 i el Decret 82/2005, només es verificarà que es compleixen les condicions que corresponen a la Llei 6/2001. Per tant s’haurà de controlar: No hi ha llums amb un FHS superior al 50%. No hi ha projectors convencionals o làsers que enfoquin per damunt la horitzontal. La il—luminació exterior està apagada quan no funciona l’activitat, excepte per raons de seguretat. CRITERIS DE CONTROL DEL VECTOR LLUM 29 ANNEX ESPECIFIC A L’ACTA/INFORME DE CONTROL
 15. 15. 30 ANNEX ESPECIFIC A L’ACTA/INFORME DE CONTROL 31 ANNEX ESPECIFIC A L’ACTA/INFORME DE CONTROL

×