Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació DG Pla i procés TSA

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentació DG Pla i procés TSA

 1. 1. TSA catPla de suport al tercersector ambiental deCatalunya 2011-2014
 2. 2. TSAcat Pla de suport (2011 - 2014) Objectius del Pla Identificar i dur a terme mesures i accions encaminades a consolidar i enfortir el tercer sector ambiental. Pla de suport 2011-2014 Departamental entitats altres actors ambientals + Departament + socials + altres departaments i ens locals complicitat / corresponsabilitat / sinèrgia / eficiència LÍNIES D’ACCIÓ / MESURES
 3. 3. TSAcat Pla de suport (2011 - 2014) Com volem elaborar el Pla Amb la IMPLICACIÓ de les entitats ambientals i d’altres actors relacionats PROCÉS DE PARTICIPACIÓ ESPAIS per a la participació Comissió de Seguiment Sessions de debat Comissió Interdepartamental Espai virtual
 4. 4. TSAcat Pla de suport (2011 - 2014) DIAGRAMA del procés de participació FASE 1 Constitució de la Comissió de Seguiment Sessió inaugural 31 de març de 2011 Presentació de la proposta del document base per al debat
 5. 5. TSAcat Pla de suport (2011 - 2014) Comissió de Seguiment del Pla FUNCIONS: Seguiment del procés de participació i d’elaboració del Pla. Col·laborar activament en la difusió del procés. Fer propostes, des de la intersectorialitat i la corresponsabilitat, en relació amb els continguts del Pla. Entitats ambientals Ens locals Federació de Municipis de Catalunya Federació d’Ecologistes de Catalunya Associació Catalana de Municipis Xarxa de Custòdia del Territori Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya Universitats Associació per a la Promoció del Transport Públic Institut d’Innovació Social (ESADE) Societat Catalana d’Educació Ambiental Institut de Sostenibilitat (Universitat Politècnica de Catalunya) Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya Associació Barnamil Entitats empresarials Club EMAS Fundació Terra CECOT Associació Hàbitats Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, DEPANA Entitat financera Associació per la Defensa i Estudi de la Natura, ADENC Fundació "La Caixa"
 6. 6. TSAcat Pla de suport (2011 - 2014) FASE 2 abril PROPOSTES de línies d’actuació ESPAIS per a la participació Comissió Web i 2.0 Interdepartamental entitats.ambientals.tes@gencat.cat Comissió de Seguiment Formulari de propostes 13 d’abril 31 març – 11 abril Tancament Document base per al debat
 7. 7. TSAcat Pla de suport (2011 - 2014) FASE 3 maig PROPOSTES de mesures i accions ESPAIS per a la participació Web i 2.0 entitats.ambientals.tes@gencat.cat Formulari de propostes 15 abril – 15 maig Propostes rebudes abans de la sessió SESSIONS DE DEBAT 2 de maig 11 de maig PERSONES I ENTITATS SOCIETAT, MEDI i (excepte finançament) finançament Document de resultats del debat
 8. 8. TSAcat Pla de suport (2011 - 2014) FASE 4 maig Redacció de la proposta del Pla de suport al TSA de Catalunya ESPAIS per a la participació Web i 2.0 Comissió de Seguiment entitats.ambientals.tes@gencat.cat Document final FASE 5 juny PRESENTACIÓ pública Document de retorn Pla de suport al TSA de Catalunya 2011-2014
 9. 9. TSAcat Pla de suport (2011 - 2014) TSA cat Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya 2011-2014 Document base Proposta 31/03/2011
 10. 10. TSAcat Pla de suport (2011 - 2014) ANTECEDENTS 2009 Fòrums del TSA REPTES / objectius comuns / treball en xarxa 2010 Diagnosi del TSA eina / informació / coneixement / propostes de futur
 11. 11. TSAcat Pla de suport (2011 - 2014) REPTES – 1r fòrum, Observatori del Tercer Sector La necessitat del treball en xarxa La millora de la comunicació externa i interna Establiment de noves relacions amb lAdministració El finançament de les entitats La implicació de la ciutadania La construcció duna identitat comuna com a sector La innovació organitzativa La professionalització del sector El treball amb altres àmbits del Tercer Sector
 12. 12. TSAcat Pla de suport (2011 - 2014) ESTRUCTURA del Document 15 línies d’actuació ENTITATS MEDI SOCIETAT PERSONES 9 reptes
 13. 13. TSAcat Pla de suport (2011 - 2014) ESTRUCTURA del Document Reptes ÀMBITS Línies dactuació A B C D E F G H I 1. Promoure la formació del voluntariat 2. Fomentar la promoció i el reconeixement social del voluntariat PERSONES 3. Fomentar la captació i fidelització del voluntariat 4. Promoure la formació del personal directiu i de gestió 5. Millorar la gestió del finançament públic 6. Millorar el finançament privat 7. Fer el seguiment de l’estat del sector ENTITATS 8. Donar suport tècnic a les entitats 9. Fomentar la col·laboració i el treball en xarxa dins del sector 10. Actualitzar i dinamitzar el Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat 11. Promoure i facilitar la presència del TSA en els espais consultius i de participació de la Generalitat SOCIETAT 12. Millorar i promoure la comunicació externa de les entitats 13. Enfortir les relacions entre les entitats i la resta de la societat 14. Millorar la qualitat i incidència dels projectes que es desenvolupen MEDI 15. Promoure projectes model, innovadors i replicables per a la millora de l’entorn
 14. 14. TSAcat Pla de suport (2011 - 2014) Extret de la DIAGNOSI PERSONES Dades i comentaris : VOLUNTARIAT • “Un 63% de les entitats ambientals treballen amb voluntaris” • “El voluntariat és un valor difícilment substituïble” • “Cada vegada hi ha menys voluntaris compromesos” • “Dificultat de disposar de bons professionals alliberats” CAPACITACIÓ RECONEIXEMENT Propostes: CAPTACIÓ • “Cal tenir cura dels voluntaris” FIDELITZACIÓ PROFESSIONALITZACIÓ • “És important reconèixer la seva tasca” #3congres @jaume_albaiges: La formació permanent, també del voluntariat, clau per construir comunitat 2.0. #3congres
 15. 15. TSAcat Pla de suport (2011 - 2014) Extret de la DIAGNOSI ENTITATS Dades i comentaris: TSA • “Dificultats per accedir al finançament públic” • “Finançament privat insuficient per disposar d’una estructura estable” • “Manca de relleu generacional” • “Mancances en la comunicació entre les entitats ambientals” FINANÇAMENT RENDIMENT DE • “ Baix coneixement del TSA” COMPTES CONEIXEMENT Propostes: IDENTITAT • “Simplificar la gestió de les ordres de subvencions, diàleg amb les XARXES entitats” EINES 2.0 • “Cal escoltar i conèixer millor les entitats i els projectes” • “Cal recolzament tècnic per optimitzar el funcionament de les entitats” #3congres • “ Posar a l’abast eines per conèixer quins projectes fan les altres entitats i afavorir les relacions entre elles”@jaume_albaiges: @soniaflotats(altercompany) diu Espanya 11% dedonants, França 41%, USA 90%. • “Disposar d’una agenda comuna d’activitats”Models diferents, sí, però estem a lacua. Hi ha camp per créixer.
 16. 16. TSAcat Pla de suport (2011 - 2014) Extret de la DIAGNOSI SOCIETAT Dades i comentaris: • “Baix reconeixement social del TSA: les entitats ambientals segueixen jugant a segona divisió” • “Baix grau d’associacionisme” • “En aquest país, falta cultura de col·laboració entre empreses i entitats” • “Es donen unions i col·laboracions puntuals per projectes” PARTICIPACIÓ VISIBILITAT RECONEIXEMENT Propostes: ESPAIS DE • “Promoure la participació de les entitats en la presa de decisions” RELACIÓ COL·LABORACIÓ • “Fomentar la relació i creació de xarxes en el tercer sector i amb la resta d’actors socials, especialment el sector empresarial “ #3congres @xarxanetorg: @oveslascob: "Amb les xarxes socials la comunicació deixa de ser piramidal i passa a ser transversal" #TIC #3Congres
 17. 17. TSAcat Pla de suport (2011 - 2014) Extret de la DIAGNOSI MEDI Dades i comentaris: • “171 projectes rellevants o emblemàtics” • “Les entitats tenen un alt coneixement de les problemàtiques territorials, són unes bones observadores del territori” • “Falta de recursos per involucrar-se en totes les iniciatives” • “Treballar conjuntament entre entitats és útil sempre que hi PROJECTES DE hagi un projecte o interessos comuns “ QUALITAT MAJOR INCIDÈNCIA INNOVACIÓ Propostes: TRANSVERSALS • “ Dur a terme projectes amb impacte “ • “Visualitzar el 3r sector com a col·laborador de les polítiques públiques” #3congres@jaume_albaiges #3Congres #TIC:Inversió col·laborativa entre entitats • “ Definir un Pla de suport per al TSA, igual que s’ha fet ambper fer eines conjuntament i entitats de el social “2n nivell poden impulsar-ho@jlcleries "El tercer sector és una força emergentque fa avançar el país" #3congres
 18. 18. TSAcat Pla de suport (2011 - 2014) ÀMBITS PERSONES ENTITATS SOCIETAT MEDI TSA CAPACITACIÓ FINANÇAMENT PARTICIPACIÓ PROJECTES RECONEIXEMENT RENDIMENT DE VISIBILITAT DE QUALITAT CAPTACIÓ COMPTES RECONEIXEMENT MAJOR FIDELITZACIÓ CONEIXEMENT ESPAIS DE INCIDÈNCIAPROFESSIONALITZACIÓ IDENTITAT RELACIÓ INNOVACIÓ XARXES COL·LABORACIÓ TRANSVERSALS EINES 2.0 LÍNIES D’ACTUACIÓ
 19. 19. TSAcat Pla de suport (2011 - 2014) Gràcies per la vostra implicació! www.gencat.cat/mediamb/tsa entitats.ambientals.tes@gencat.cat

×