Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, PMU 2013-2018

867 views

Published on

Presentació d'Adrià Gomila de l'Ajuntament de Barcelona en el marc de la jornada "L’avaluació ambiental estratègica de la mobilitat: enfocaments i eines per a una mobilitat urbana sostenible" organitzada per la la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental el 22 d'octubre de 2015.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, PMU 2013-2018

 1. 1. 22 Octubre 2015
 2. 2. MOBILITAT SEGURA MOBILITAT SOSTENIBLE MOBILITAT EQUITATIVA MOBILITAT EFICIENT • Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat. • Facilitar el transvasament modal cap als modes més sostenibles. • Reduir la contaminació atmosfèrica derivada del transport. • Reduir la contaminació acústica derivada del transport. • Moderar el consum d’energia en el transport i reduir la seva contribució al canvi climàtic. • Augmentar la proporció del consum d’energies renovables i “netes”. • Fomentar usos alternatius de la via pública. • Garantir l’accessibilitat al sistema de mobilitat. • Incrementar l’eficiència dels sistemes de transport. • Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat. OBJECTIUS DEL PMU
 3. 3. Aplicació Pla Local Seguretat Viària Mobilitat Sostenible Mobilitat Segura Mobilitat Equitativa Mobilitat Eficient 2012 2018 Compliment paràmetres UE* per NO2 i PM10 Nova xarxa bus redueix el temps espera a la meitat Millora de la gestió logística de la mobilitat 249 ferits greus 30 morts NO2: 4 estacions no compleixen (de 7) Valor mitjà anual . freqüència mitjana 12’ Sistema de distribució urbana convencional 2013 Prova Pilot Ciutat Vella -20% ferits greus -30% morts Compliment dels paràmetres UE en totes les estacions freqüènciamitjana 6’ Microplataformes logístiques i noves tecnologies. Eficiència ocupació espai públic i millores ambientals * El valor mitjà anual de NO 2 i de PM 10 no ha de superar els 40 microgr/m3 en cap de les estacions de mesura de la ciutat. Tampoc no s’ha de superar el valor límit diari de PM 10 (50 microgr/m3) més de 35 vegades a l’any, ni el valor límit horari de NO 2 (200 microgr/m3) més de 18 vegades l’any.
 4. 4. 1111 ORGANITZACIÓ DE LA TRAMA URBANA DE LA CIUTAT EN SUPERILLES I ALTRES MESURES DE PACIFICACIÓ 2222 IMPLANTACIÓ DE LA NOVA XARXA ORTOGONAL DE BUS 3333 DESENVOLUPAMENT TOTAL DE LA XARXA DE CARRILS BICI 4444 MANTENIR EL NIVELL DE SERVEI DE TRÀNSIT ACTUAL PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ 5555 COMPLIMENT DELS PARÀMETRES NORMATIUS LLINDARS DE QUALITAT AMBIENTAL 6666 PROMOCIÓ I MESURES DE DISCRIMINACIÓ POSITIVA DELS VEHICLES AMB ALTA OCUPACIÓ 7777 REVISIÓ DE LA REGULACIÓ DE L’APARCAMENT EN CALÇADA I FORA DE CALÇADA 8888 MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DE LA CÀRREGA I DESCÀRREGA
 5. 5. CANVI DE MODEL DE MOBILITAT Situació actual Escenari tendencial ModelModelModelModel de Mobilitat desijtat Evolució Actuacions PMU
 6. 6. REPARTIMENT MODAL 2011 Escenari tendencial 2018 Escenari PMU 2018 31,9%31,9%31,9%31,9% 35%35%35%35% 35,1%35,1%35,1%35,1% 1,5%1,5%1,5%1,5% 2,3%2,3%2,3%2,3% 2,5%2,5%2,5%2,5% 39,9%39,9%39,9%39,9% 40,4%40,4%40,4%40,4% 41,3%41,3%41,3%41,3% 26,7%26,7%26,7%26,7% 22,3%22,3%22,3%22,3% 21,1%21,1%21,1%21,1% 2011-PMU 2018 +10% +67% +3,5% -21%
 7. 7. ETAPES TOTALS ESCENARI ESCENARI PARTIDA PMU TENDENCIAL 2007-2011 2018 ESCENARI FINAL PMU INCREMENT (%) INCREMENT (ETAPES) INCREMENT VEHICLES ESCENARI ESCENARI PARTIDA PMU TENDENCIAL 2007-2011 2018 ESCENARI FINAL PMU INCREMENT (%) INCREMENT (ETAPES) INCREMENT VEHICLES ANY 2011 2018 2018 2011- PMU2018 2011- PMU2018 2011- PMU2018 TP 3.126.796 3.088.781 3.236.234 3,50% 109.438 VP 2.088.348 1.703.367 1.649.795 -21,00% -438.553 -350.842 A PEU 2.500.200 2.675.085 2.750.220 10,00% 250.020 BICICLETA 118.151 173.705 197.312 67,00% 79.161 TOTAL 7.833.495 7.640.937 7.833.561
 8. 8. ACTUACIONS Total: 66 actuacions 9999 13131313 19191919 7777 18181818
 9. 9. PRIORITZACIÓ ACTUACIONS AMB CRITERIS AMBIENTALS I DE MOBILITAT
 10. 10. Contaminació acústica

×