Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jornada informativa subvencions TSAcat 2018-2019

551 views

Published on

Convocatòria de subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament de projectes d’educació i sensibilització ambiental duts a terme en règim de col·laboració, per als anys 2018 i 2019.

Published in: Environment
 • .DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .DOWNLOAD PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... .DOWNLOAD EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... .DOWNLOAD doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... .DOWNLOAD PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... .DOWNLOAD EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... .DOWNLOAD doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Jornada informativa subvencions TSAcat 2018-2019

 1. 1. Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya 2015-2018 Convocatòria pública de subvencions per a projectes d’educació i sensibilització ambiental 2018-2019 TSA cat
 2. 2. Sumari □ Normativa □ Dades generals. □ Entitats beneficiàries. □ Què es subvenciona? □ Presentem una subvenció. □ Torn obert de paraules.
 3. 3. Normativa ORDRE TES/209/2017, de 12 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d’actuacions i projectes d’educació i sensibilització ambiental. RESOLUCIÓ TES/1038/2018, de convocatòria de subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament de projectes d’educació i sensibilització ambiental duts a terme en règim de col·laboració, per als anys 2018 i 2019. I la normativa aplicable en matèria de subvencions.
 4. 4. DADES GENERALS
 5. 5. Dades generals - I □ Import de la convocatòria: □ Import màxim subvencionable per projecte: □ L’entitat beneficiària promotora assumeix la coordinació i direcció del projecte que en cap cas es poden subcontractar i també assumeix com a mínim el 50% del cost del projecte. (Ordre annex 2 base 3.2)
 6. 6. Dades generals - II □ Procediment de sol·licitud i justificació: únicament per via telemàtica. □ Procediment de concessió: concurrència competitiva. del pressupost inicial del total del projecte Despesa mínima realitzada i justificada de l'actuació subvencionada exigible per poder considerar complert l'objecte i finalitat de la subvenció, en cas contrari es revocarà tota la subvenció atorgada. (Ordre Annex1 base 5.3)
 7. 7. Dades generals - III □ Ordre de Pagament: • 80% de la subvenció concedida: com a bestreta inicial amb la resolució definitiva d’atorgament de la subvenció. • restant: justificació final de la subvenció. □ Terminis: • Presentació sol·licituds: 1mes des de la publicació de la Resolució de la convocatòria al DOGC. • Termini d’execució del projecte: des de l'endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria al DOGC fins al 31 de juliol de 2019. • Justificació fins al 14 de setembre de 2019.
 8. 8. ENTITATS BENEFICIÀRIES
 9. 9. Qui pot ser entitat beneficiària? Associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya. Finalitat principal per estatuts: la protecció i la millora del medi ambient. Tenir la seu o una delegació a Catalunya, exercir-hi la seva activitat 2 o més entitats beneficiàries que signin un acord de col·laboració per realitzar un projecte d’educació i sensibilització ambiental Associacions empresarials Col·legis professionals Sindicats
 10. 10. Requisits que han de complir les entitats sol·licitants - I Tots les que es contemplen a la base 4 de l’Ordre de bases, destaquem: □ Si les activitats proposades en el projecte suposen accés i impliquen contacte amb menors: disposar de les certificacions legalment establertes de no haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. □ Formalitzar acord de col·laboració entre les entitats beneficiàries. □ Totes les entitats han d’assumir una part del cost econòmic del projecte que realitzen en règim de col·laboració • L’entitat beneficiària promotora assumeix la coordinació i direcció del projecte que en cap cas es poden subcontractar i també assumeix com a mínim el 50% del cost del projecte.
 11. 11. Obligacions de les entitats beneficiàries Totes les que es contemplen a la base 19 de l’Ordre de bases, destaquem: □ Complir la finalitat i les condicions de la subvenció dins del termini que estableix la convocatòria. □ Dur a terme l’actuació subvencionada d’acord amb la memòria explicativa presentada. Qualsevol canvi s’ha de comunicar a l’òrgan instructor, mitjançant una proposta acompanyada d’una memòria justificativa, amb anterioritat a la finalització del termini d’execució. Cal que l'òrgan instructor, per resolució, accepti la nova proposta en el termini màxim de 2 mesos, en cas contrari s’ha d’entendre desestimada.
 12. 12. QUÈ ES SUBVENCIONA?
 13. 13. Projectes subvencionables □ Projectes d’educació i sensibilització ambiental que tinguin com a objectiu: • Conservar els ecosistemes aquàtics continentals, litorals i marins. • Valorar els serveis ambientals dels ecosistemes. □ Els projectes de ciència ciutadana que facin accions per promoure la participació ciutadana en la conservació i millora del medi ambient.
 14. 14. Despeses subvencionables - I □ IVA si l’entitat beneficiària n’és la consumidora final = no recupera l’IVA Model Declaració IVA □ Indemnitzacions per fi de contracte, quitances, pagues extraordinàries,... en proporció al temps dedicat a l’actuació subvencionable. □ Despeses personal autònom que treballa habitualment a la entitat beneficiària = que personal propi sense dietes. □ Altres despeses (personal extern,...) □ Despeses generals o indirectes relacionades amb el projecte subvencionat (funcionament i dietes de personal propi implicat) relacionades amb el projecte subvencionat, poden ser subvencionades fins a un import total del 10%, calculat de la suma del bloc de despeses de personal (Taula1 del pressupost de l’entitat) i el d’altres despeses subvencionables (Taula2 del pressupost de l’entitat) pressupost de l’entitat
 15. 15. Despeses subvencionables - II □ Justificació actuacions formatives: • Actuacions formatives amb format de jornada o curs han de ser com a mínim de 5 hores lectives i han de tenir una expectativa d’assistència ≥ 15 persones. • L’assistència real s’acredita d’acord amb el model normalitzat que trobareu al final de l’informe de seguiment i de la memòria d’execució. • Cada actuació formativa ha de tenir el seu full d’assistència degudament signat. Les subvencions concedides poden ser revocades quan en la fase de justificació es constatin assistències reals inferiors a 10 persones.
 16. 16. Despeses subvencionables - IV □ Subcontractació fins el 50% de l’import de les actuacions per cada entitat beneficiària (Ordre Annex 1 base 6.3) □ Despesa realitzada = la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació. (Ordre Annex 1 base 6.5) □ No hi ha ajornament de pagament fins a cobrar la bestreta. són subvencionables les despeses d’inversió, ni les despeses financeres
 17. 17. PRESENTEM UNA SUBVENCIÓ
 18. 18. Calendari: Presentació de la sol·licitud Comprovació de dades i compliment dels requisits Valoració tècnica del projecte Proposta de Resolució provisional (DGPAiMN) Presentar: - documentació sol·licitada - al·legacions Reformular el projecte si s’atorga per un import inferior al sol·licitat Desistir Resolució definitiva d’atorgament (Secretaria MAiS) Informe de seguiment (a la ½ de l’execució del projecte) Justificació i memòria d’execució 14 setembre 2019
 19. 19. Presentació de la sol·licitud - I □ Formularis electrònics amb signatura electrònica de representant legal de l’entitat. □ Un projecte per sol·licitud. □ Una entitat beneficiària pot participar com a màxim en 2 projectes i només en un d’ells pot ser promotora: PROMOTORA SÒCIA SÒCIA SÒCIA PROMOTORA PROMOTORA
 20. 20. Presentació de la sol·licitud -II □ Hi ha un formulari per a l’entitat beneficiària promotora i un altre per a l’entitat beneficiària sòcia, que ha d’anar signat pel representant legal de l’entitat. □ Entitat promotora del projecte actua com a coordinadora: recull tota la documentació que cal presentar i formalitza el tràmit a: http://tramits.gencat.cat □ Tramitació telemàtica entitats.
 21. 21. Valoració tècnica del projecte □ Comissió de valoració integrada per: • Subdirecció General d’Informació i Foment de la Sostenibilitat. • Servei d’Educació Ambiental. • Servei de Planificació de l’Entorn Natural. □ Es valoren les entitats sol·licitants i el projecte. □ Es puntua per trams i d’acord amb uns criteris de valoració, les puntuacions màximes assolibles són: □ Per obtenir la subvenció: Entitats 11 punts Projecte 59 punts Màxim assolible 70 punts
 22. 22. Criteris de valoració de les entitats ENTITAT SOL.LICITANT MÀXIMA PUNTUACIÓ ASSOLIBLE 11 PUNTS Experiència en educació i sensibilització ambiental (màxim 5 punts) Valor afegit que l’entitat aporta al conjunt del projecte ( màxim 6 punts)
 23. 23. Criteris de valoració del projecte PROJECTE: MÀXIMA PUNTUACIÓ ASSOLIBLE 59 PUNTS Interès socioambiental del projecte en l’àmbit territorial on s’hagi d’executar. (màxim 5 punts) Experiència en educació i sensibilització ambiental del responsable del projecte. (màxim 5 punts) Participació del voluntariat en la realització i execució del projecte. (màxim 4 punts) Disposar d’altres formes de finançament, públiques o privades per a l’execució del projecte. (màxim 5 punts) Qualitat del projecte (màxim 40 punts)
 24. 24. Procediment de notificació □ Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat S’hi realitzen totes les notificacions en relació a la tramitació de la subvenció. https://seu.gencat.cat □ No hi ha notificació de concessió o denegació individualitzada, es rep un avis per correu-e que cal consultar el □ Tan bon punt rebeu l’avís només disposeu de 10 dies per accedir a la notificació.
 25. 25. Procediment de concessió □ Publicació de la Proposta resolució provisional: l’endemà de la seva publicació disposeu de 10 dies hàbils per: • Presentar documentació requerida: • Desistir de la sol·licitud. • Presentar al·legacions. • Només es pot reformular el projecte, si s’atorga per un import < al sol·licitat. □ Publicació de la Resolució definitiva d’atorgament de la subvenció. • Documentació acreditativa de la representació de la entitat. • Sol·licitud de transferència bancària. • Declaració responsable relativa als òrgans de direcció o administració de l’entitat en subvencions > 10.000€.
 26. 26. Torn obert de paraules Gràcies per la vostra atenció! Persona de contacte: Montserrat Castellà – 934.445.098 entitats.ambientals.tes@gencat.cat www.gencat.cat/mediamb/tsa @mediambient.cat #ajutsTSAcat

×