Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Joan Pino - Les invasions biològiques a Catalunya primera avaluació

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
P1 revision poweroint
P1 revision poweroint
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 39 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Medi Ambient. Generalitat de Catalunya (20)

Advertisement

Joan Pino - Les invasions biològiques a Catalunya primera avaluació

 1. 1. L’estat d’invasió de Catalunya per espècies exòtiques: primera diagnosi Joan Pino Jara Andreu Núria Gassó Juliol de 2010
 2. 2. Les invasions biològiques Espècie nativa Espècie al·lòctona Transport (fora de l’àrea de distribució nadiua, Introducció per medis antròpics) Espècie adventícia o no establerta Naturalització Espècie naturalitzada o establerta Expansió (àmbit regional o local) Duncan R.P., Blackburn T.M., Sol D. (2003) Espècie invasora Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 34:71-98
 3. 3. Les invasions biològiques provoquen impactes ecològics i econòmics Vilà et al. (2008) Frontiers in Ecology and the Environment
 4. 4. Les invasions biològiques es troben en expansió. El seu interès científic i aplicat, també 100 Percentatge d’espècies 75 exòtiques per regions 50 25 0 Crooks J.A. (2005). Ecoscience 12: 316–329 1900 1800 1850 1950 2000 Any Publicacions sobre invasions biològiques Richardson D.M., P. Pyšek (2008). Diversity & Distributions 14: 161-168. Any
 5. 5. Què determina l’èxit de les invasions? Èxit d’invasió Èxit invasor Grau d’invasió de les espècies d’hàbitats i regions Factors Concordança Capacitat Invasibilitat antropogènics climàtica invasora Pressió de propàgul Temps de residència Via d’introducció Gassó, N. (2008).Tesi doctoral inèdita, UAB
 6. 6. Estat d’invasió de Catalunya: preguntes • Quantes espècies exòtiques hi ha, en total i per grups taxonòmics? • Quines són les més esteses? • Quins són els territoris més envaïts? • Quins són els hàbitats més envaïts? • Els patrons d’invasió dels diversos grups són coincidents?
 7. 7. Macroecologia i invasions Anàlisi de fenòmens ecològics a escales espacials i temporals grans, expansiva i sintètica alhora Aproximació top-down, adequada per a l’estudi de patrons (bio)geogràfics d’abundància, distribució i diversitat Resultats útils per a la presa de decisions, que ajuden a superar la coneguda “paradoxa del gestor” “seeing the forest for the trees” (T.M. Blackburn) Brown, J.H. 2000. Macroecology. University of Chicago Press. Gaston, K.J. and T.M. Blackburn. 2000. Pattern and Process in Macroecology. Blackwell Sci.
 8. 8. El Banc de dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC) Recull la major part de les citacions florístiques i els inventaris de vegetació de Catalunya, inèdits i publicats: 1.200.000 citacions 17.000 inventaris Citacions Organitzats per quadrats UTM (10x10 km) Hereu de l’ORCA (http://biodiver.bio.ub.es/orca/) Esforç de mostreig heterogeni entre UTM http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html Inventaris
 9. 9. El Sistema d’Informació de les Espècies Exòtiques dels Ecosistemes Aquàtics de Catalunya (SI-ExoAqua). En desenvolupament per part de l’ACA i el CREAF Pretén reunir la informació disponible sobre els organismes exòtics del medi aquàtic, organitzada en quatre mòduls: •Organismes (característiques relacionades amb el seu estat d’expansió) •Territori (distribució de les espècies i els hot spots d’invasió; variables relacionades) •Experts (persones i grups de recerca) •Dades i metadades (links, bibliografia, etc)
 10. 10. Quantes espècies exòtiques hi ha a Catalunya? • Algues: 24 (15 macroalgues, 2 dinoflagelats i 7 diatomees) • Plantes vasculars: 657 (17 arqueòfits i 58 invasores) • Peixos: 34 (27 continentals i 7 marins) • Amfibis: 3 • Rèptils: 16 (5 arqueozoa) • Ocells: 159 (8 establerts) • Mamífers: 9 (6 arqueozoa) TOTAL: 902
 11. 11. Quines són les més esteses? Algues Asparagopsis armata (19 UTMs) Codium fragile (13 UTMs)
 12. 12. Quines són les més esteses? Plantes vasculars Amaranthus blitoides (379 UTMs) Amaranthus retroflexus (341 UTMs) Medicago sativa (395 UTMs) Arundo donax (382 UTMs)
 13. 13. Quines són les més esteses? Peixos Carassius auratus(133 UTMs) Cyprinus carpio (161 UTMs) Gambusia holbrooki (141 UTMs) Micropterus salmoides (120 UTMs)
 14. 14. Quines són les més esteses? Amfibis: Discoglossus pictus Rèptils: Trachemys scripta (72 UTMs) Hemidactylus turcicus (50 UTMs)
 15. 15. Quines són les més esteses? Ocells Myopsitta monachus (66 UTMs) Psittacula krameri (17 UTMs) Aix galericulata (19 UTMs)
 16. 16. Quines són les més esteses? Mamífers Mus musculus Rattus norvegicus Rattus rattus Mustela vison (73 UTMs)
 17. 17. Quins són els territoris més envaïts? Plantes vasculars Riquesa d’algues exòtiques 1 2 3 Riquesa de plantes 4 exòtiques 5 [1, 17] N [18,34] 10 0 50 km [35, 51] [52, 68] [69, 84] [85, 101] Algues N 10 0 50 km [102, 118] [119, 135] [136, 152]
 18. 18. Quins són els territoris més envaïts? Rèptils Riquesa de peixos exòtics [1, 3] [4, 5] Riquesa de rèptils exòtics [6, 8] 1 [9, 10] 2 [11, 13] 3 N 10 0 50 km 4 5 6 Peixos N 10 0 50 km
 19. 19. Quins són els territoris més envaïts? Mamífers Riquesa d’aus exòtiques [1, 7] [8, 13] [14, 19] Riquesa de mamífers [20, 25] exòtics [26, 31] 1 2 [32, 37] 3 [38, 43] N 10 0 50 km 4 [44, 49] 5 [50, 56] 6 Ocells N 10 0 50 km
 20. 20. Una visió conjunta Riquesa total d'espècies exòtiques [1, 21] [22, 41] [42, 62] [63, 82] [83, 103] [104, 123] [124, 144] [145, 164] [165, 185] N 10 0 50 km
 21. 21. Correlacions entre grups: moderades i generalment positives Algues Plantes Peixos Amfibis Rèptils Ocells Algues Plantes 0.19 Peixos -0.07 0.24 Amfibis 0.30 0.38 0.17 Rèptils 0.20 0.48 0.25 0.15 Ocells 0.11 0.47 0.28 0.15 0.50 Mamífers 0.01 0.32 0.26 0.29 0.23 0.24
 22. 22. Regions més envaïdes Costes metropolitanes (Maresme, Garraf) Planes i maresmes litorals (Empordà, Baix Llobregat) Corredors prelitorals Planes amb regadius (Vallès) (Selva, Gironès)
 23. 23. Regions menys envaïdes Paisatges agroforestals meridionals (Garrigues) Secans interiors (Segarra) Serralades forestals prelitorals Pirineu (Pallars Sobirà) (Garrotxa)
 24. 24. Anàlisi del grau d’invasió per plantes a Catalunya, a partir de FLORACAT Per regions 1. Distribució de la riquesa de plantes exòtiques per quadrats UTM i anàlisi dels factors associats Per hàbitats 2. Distribució de la riquesa de plantes exòtiques per hàbitats EUNIS i relació amb la riquesa de nadiues
 25. 25. Distribució de la riquesa de neòfits per UTM de 10 km a Catalunya i factors associats
 26. 26. Qüestions 1. Quin és el patró geogràfic del grau d’invasió per UTM a Catalunya? 2. Podem associar el grau d’invasió a determinades variables? 3. Hi ha relació entre la riquesa per UTM de nadiues i d’exòtiques ?
 27. 27. Mètodes •Obtenció del nombre i percentatge de plantes exòtiques (neòfits) per UTM (FLORACAT) •Anàlisi de l’homogeneïtat en l’esforç de mostreig •Selecció i càlcul d’un conjunt de variables predictores per UTM •Eliminació de les variables més redundants (correlacions de Pearson, límit |r|=0.75) •Ortogonalització de les variables restants (ACP, rotació varimax) •Anàlisi de l’associació de la riquesa i el percentatge de neòfits per UTM amb les components principals (Models de regressió backward stepwise amb tractament de l’autocorrelació espacial)
 28. 28. Models: variables predictores Riquesa d’espècies nadiues Altitud mitjana (m) Rang d’altituds (m) Diversitat geològica (Índex de Shannon) Distància als rius principals Distància a la costa Mitjana de les temp. mínimes de gener (ºC) Mitjana de les temp. màximes de juliol (ºC) Densitat de població (hab km-2) Temperatura mitjana anual (ºC) Distancia a les carreteres principals (m) Pluviositat mitjana al mes de gener (mm) Distància a ciutats de més de 50000 hab. (m) Pluviositat mitjana al mes de juliol (mm) Precipitació mitjana anual (mm) Percentatge d’àrees protegides Radiació mitjana anual (kJ m-2 dia-1) Distància a les àrees protegides (m) Percentatge de recobriment d’àrees urbanes UTM X (km) Percentatge de recobriment de conreus UTM Y (km) Percentatge de recobriment de bosc UTM XY (km2) Percentatge de recobriment de matollars i prats UTMX2 (km2) Percentatge de recobriment de sòl nu UTMY2 (km2) Diversitat de cobertes (índex de Shannon) UTM XY2 (Km3) Freqüència d’incendis entre 1973 i 2000 UTM X2Y (km3) UTM X3 (km3) UTM Y3 (km3) (Gris: variables eliminades)
 29. 29. Relacions amb el clima, la diversitat del paisatge i l’activitat humana 140 140 Riquesa de neòfits Riquesa de neòfits 120 120 Riquesa d'espècies Riquesa d'espècies 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 0 5 10 15 20 Diversitat de de cobertes (I Shannon) Diversitat cobertes (Shannon) Temp. Mitjana anual (ºC) (ºC) Temperatura mitjana anual 140 Riquesa de neòfits 120 Riquesa d'espècies 100 80 60 40 20 0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Proporció de cobertes urbanes Proporció d'urbà
 30. 30. Relacions amb la riquesa de nadiues Ordenació dels hàbitats (PCA) PC1 PC5 PC2 PC4 PC8 PC3 PC9 PC7 PC6 PC10 Land use Shannon diversity index -0.24 0.12 0.35 -0.16 0.23 -0.19 0.20 0.73 Geologic Shannon diversity index 0.97 Distance to main roads 0.24 0.15 -0.20 0.89 0.13 -0.11 Distance to main cities 0.80 0.14 -0.26 0.27 -0.13 0.16 Distance to main rivers 0.11 0.11 0.95 Distance to the sea 0.92 -0.14 Solar Radiation -0.13 -0.82 0.10 -0.26 -0.11 Mean January temperature -0.93 -0.12 0.15 0.19 Mean July temperature 0.83 -0.46 -0.14 -0.13 Mean annual temp. -0.90 -0.33 -0.12 -0.13 January precipitation 0.39 0.83 0.15 0.13 0.16 July precipitation 0.69 0.6 -0.10 Annual precipitation 0.55 0.74 0.17 Mean altitude 0.90 0.28 0.19 0.12 Altitudinal range 0.78 0.42 0.14 0.24 0.15 Population density -0.15 -0.13 0.90 -0.11 No. habitats 0.99 % Forest 0.11 0.76 -0.14 0.14 -0.42 -0.24 0.18 -0.12 % Scrub 0.55 -0.15 0.72 0.21 0.20 % Agriculture -0.44 -0.64 -0.11 -0.39 -0.26 0.14 0.12 -0.16 -0.15 % Urban land use -0.37 0.74 -0.10 0.25 0.27 % Bare soil 0.38 0.13 0.13 0.12 0.84 0.14 Fire frequency -0.26 0.91 -0.15 Cumulative Variance 0.31 0.49 0.56 0.63 0.68 0.73 0.78 0.83 0.88 0.92
 31. 31. Relacions amb la riquesa de nadiues Quatre grups d’UTMs amb característiques diferents...... Riquesa d’exòtiques Bartomeus et al., en prep. Riquesa de nadiues ....però igual comportament pel que fa a la relació nadiues-exòtiques
 32. 32. 2. Distribució de la riquesa de neòfits per hàbitats EUNIS a Catalunya i relació amb la riquesa de nadiues
 33. 33. Qüestions 1. Quin és el grau d’invasió dels diversos hàbitats? 2. Quina relació hi ha entre el nombre d’espècies nadiues i el d’exòtiques entre hàbitats? 3. Quina relació hi ha entre el nombre d’espècies nadiues i el d’exòtiques dins de cada hàbitat?
 34. 34. Mètodes • Selecció de 15.655 inventaris de FLORACAT dotats d’adscripció sintaxonòmica (aliances SIGMA) • Classificació en hàbitats EUNIS a partir de la seva aliança • Obtenció del nombre i percentatge d’espècies nadiues (inc. arqueòfits) i exòtiques (neòfits) per inventari • Anàlisi de la relació entre la riquesa de nadiues i de neòfits entre hàbitats (a partir dels valors mitjans per hàbitat) i dins de cada hàbitat
 35. 35. Patrons d’invasió dels hàbitats a Catalunya S’han detectat: •neòfits a 24 dels 32 hàbitats EUNIS estudiats (75%) •diferències significatives entre hàbitats en el nombre de neòfits i de nadiues per inventari Percentatge de neòfits Hàbitats EUNIS
 36. 36. Hàbitats més i menys envaïts Més Menys (gens) D1, D2, D4 I1 Molleres i Conreus torberes E4, E5.5, F2 E5.6, H5.6 Prats i Herbassars matollars ruderals i alpins i trepitjats subalpins F9.1, F9.3 F7 Boscos i Matollars bosquines mediterranis de ribera espinosos
 37. 37. Relació escassa entre la riquesa de nadiues i la d’exòtiques Dins de cada hàbitat: La relació és: positiva (7 casos), negativa ( 7) i i no significativa (10) Entre hàbitats: 1.5 I1 Riquesa mitjana species per plot Mean number of alien d’exòtiques La relació tendeix a ser E5.6 1 unimodal H5.6 F9.1 Els hàbitats amb una riquesa 0.5 E3 D6 B1 E3 F5 G1 intermèdia de nadiues són E6 C1 B3 F3 E5.2 G2 G3 E1 F4 F6 els més envaïts H2 0 H3 E2 C2 D1,D4,D2 F2,F7,E4,E5.5 5 10 15 20 25 30 Mean numbermitjana species per plot Riquesa of native de nadiues
 38. 38. El futur: què cal fer a curt termini? 1. Millorar l’estat de coneixement de molts grups 2. Completar la georeferenciació de les dades 3. Posar a punt mètodes específics per a avaluar, per a grups pocs coneguts: • La capacitat invasora de les espècies (WRA) • La invasibilitat dels hàbitats i les regions Utilitzar aquest coneixement en estratègies de prevenció, control i eradicació
 39. 39. Gràcies a tots Col·laboradors M. Vilà (Estación Biológica de Doñana, CSIC-EBD) D. Sol (CSIC-CREAF) N. Bartomeus (CREAF) C. Başnou (CREAF) X. Font (Dep. Biologia Vegetal UB) Finançament Agència Catalana de l’Aigua Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya

×