Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RÈGIM DE DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL AMB AUTORITZACIÓ SUBSTANTIVA ACTIVITATS EXTRACTIVES Generalitat de Catalunya Depar...
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats Annex I.3. MINERIA <ul><li>Activitats e...
Procediment <ul><li>Pronunciament sobre el contingut mínim de l’EIA i sobre l’amplitud i el nivell de detall del projecte ...
Pronunciament sobre el contingut mínim, amplitud i nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental, projecte i informació...
Avaluació d'impacte ambiental en activitats extractives Documentació <ul><li>Formulari tècnic estructurat per activitats e...
Formulari tècnic Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat
Estudi d’Impacte Ambiental Contingut mínim (article 18 de la Llei 20/2009) <ul><li>Descripció del projecte </li></ul><ul><...
Programa de restauració Contingut mínim segons la Llei 12/1981 i Decret 343/1983 <ul><li>Memòria tècnica </li></ul><ul><li...
Informe urbanístic Article 60 de la Llei 20/2009 Ha d’acreditar la compatibilitat de l’activitat amb el planejament urbaní...
Suficiència (1) Contingut mínim del projectes tècnics DADES GENERALS Generalitat de Catalunya Departament de Territori i S...
Suficiència (2) Emplaçament i/o ubicació Instal·lacions associades Altres condicionants Mesures correctores Grau de cober...
Suficiència (3) Medi potencialment afectat Altres Drenatges naturals Possible afecció aqüífers Captacions aigua Afecció z...
Suficiència (4) Programa de restauració Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat  Estudi econòm...
Suficiència (5) Informació sobre medi natural Elements necessaris per a la prevenció d’incendis forestals Mesures de corre...
Suficiència (6) Informació sobre les aigües Punts d’abocament Especificar si hi ha abocament d’aigües residuals i si escau...
Suficiència (7) Informació sobre els residus Especificar el sistema d’emmagatzematge dels residus en les pròpies instal·la...
Suficiència (8) Vector aire Emissions de sorolls i vibracions Contaminació lluminosa Estudi d’impacte acústic amb el conti...
RÈGIM DE DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL AMB AUTORITZACIÓ SUBSTANTIVA ACTIVITATS EXTRACTIVES www.gencat.cat Generalitat de ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Llei PCAA. Activitats extractives.pps

931 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Llei PCAA. Activitats extractives.pps

 1. 1. RÈGIM DE DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL AMB AUTORITZACIÓ SUBSTANTIVA ACTIVITATS EXTRACTIVES Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat
 2. 2. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats Annex I.3. MINERIA <ul><li>Activitats extractives i les seves instal·lacions dels recursos explotats </li></ul><ul><li>Explotacions mineres subterrànies i operacions connexes i perforacions geotèrmiques </li></ul><ul><li>Explotacions que es trobin ubicades en terreny de DPH per extraccions superiors a 20.000 m 3 /any o en zona de policia de llera i la seva superfície sigui superior a 3 ha </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat
 3. 3. Procediment <ul><li>Pronunciament sobre el contingut mínim de l’EIA i sobre l’amplitud i el nivell de detall del projecte i la informació bàsica per a portar a terme l’AIA (Ponència Ambiental) </li></ul><ul><li>Presentació de la sol·licitud a Mines </li></ul><ul><li>Suficiència i idoneïtat </li></ul><ul><li>Informació pública (30 dies) </li></ul><ul><li>Formulació de la DIA (Ponència Ambiental) </li></ul><ul><li>Resolució minera que incorpora les determinacions de la DIA </li></ul>Integrat dins el procediment corresponent d’autorització minera Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat
 4. 4. Pronunciament sobre el contingut mínim, amplitud i nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental, projecte i informació bàsica La presentació de sol·licituds sobre el contingut mínim, amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, projecte i informació bàsica es realitzarà únicament per Internet a partir del dia 1 d’abril de 2011 . OFICINA VIRTUAL DE TRÀMITS http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/ Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat
 5. 5. Avaluació d'impacte ambiental en activitats extractives Documentació <ul><li>Formulari tècnic estructurat per activitats extractives </li></ul><ul><li>Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) </li></ul><ul><li>Programa de restauració </li></ul><ul><li>Informe urbanístic </li></ul>Les persones sol·licitants s’han d’adreçar al departament de la Generalitat competent en matèria de mines, mitjançant  l’Oficina de Gestió Empresarial . Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat
 6. 6. Formulari tècnic Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat
 7. 7. Estudi d’Impacte Ambiental Contingut mínim (article 18 de la Llei 20/2009) <ul><li>Descripció del projecte </li></ul><ul><li>Anàlisi d'alternatives </li></ul><ul><li>Descripció del medi </li></ul><ul><li>Detecció o identificació dels impactes </li></ul><ul><li>Caracterització dels impactes, descripció </li></ul><ul><li>Avaluació i valoració dels impactes </li></ul><ul><li>Mesures correctores (descripció, relació i pressupost) </li></ul><ul><li>Pla de vigilància ambiental </li></ul><ul><li>Document de síntesi </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat
 8. 8. Programa de restauració Contingut mínim segons la Llei 12/1981 i Decret 343/1983 <ul><li>Memòria tècnica </li></ul><ul><li>Estudi econòmic </li></ul><ul><li>Programa d’execució </li></ul><ul><li>Plànols de situació, topogràfic i geològic </li></ul><ul><li>Perfils comparatius de l’estat inicial, final i d’explotació </li></ul><ul><li>Annexes (estudis previs i de detall) </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat
 9. 9. Informe urbanístic Article 60 de la Llei 20/2009 Ha d’acreditar la compatibilitat de l’activitat amb el planejament urbanístic, sens perjudici de la tramitació davant la Comissió d’Urbanisme, d’acord amb l’article 48 del Text refós en matèria d’urbanisme Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat
 10. 10. Suficiència (1) Contingut mínim del projectes tècnics DADES GENERALS Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Mesures de manteniment de la terra vegetal Abassegaments Profunditat i volum del decapatge Mètode d’extracció Recurs miner, potència i profunditat d’explotació, percentatge de rebuig, ... Delimitació de l’àrea d’afecció amb coordenades UTM Reserves Superfície
 11. 11. Suficiència (2) Emplaçament i/o ubicació Instal·lacions associades Altres condicionants Mesures correctores Grau de cobertura vegetal inicial Vies de comunicació Poblacions i habitatges propers Grau d’artificialització Situació de l’entorn Altres Planta asfàltica Plantes tractament Afeccions a tercers Serveis afectats Accessos i mobilitat Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat
 12. 12. Suficiència (3) Medi potencialment afectat Altres Drenatges naturals Possible afecció aqüífers Captacions aigua Afecció zona policia d’aigües Afecció zona domini públic hidràulic Fauna Flora i vegetació Gea Tipus de sòl Usos del sòl Espais forestals ENPE XARXA NATURA 2000 EIN Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat
 13. 13. Suficiència (4) Programa de restauració Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Estudi econòmic i pressupost de la restauració Acceptació del Programa de restauració pels titulars cadastrals del terreny Mesures de manteniment Densitats de les espècies i ordenació Elecció d’espècies Revegetació Usos finals Prevenció i control de l’erosió Necessitat esmenes Característiques edàfiques finals Pendents finals Talussos Necessitat de rebliment i procedència dels materials Morfologia final (plànols de morfologia inicial i final) Franges de protecció Fases explotació – restauració. Superfície màxima d’explotació i restauració Mesures de restauració integrada
 14. 14. Suficiència (5) Informació sobre medi natural Elements necessaris per a la prevenció d’incendis forestals Mesures de correcció i restauració aplicades Mesures de protecció de l’entorn natural Mesures d’atenuació en el disseny del projecte per reduir, evitar o contrarestar els impactes adversos i estudi de les diferents alternatives Avaluació dels impactes sobre la fauna, flora gea, aigua i el paisatge Definició de les zones de més sensibilitat per la fauna Descripció de la vegetació i usos actuals i finals Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat
 15. 15. Suficiència (6) Informació sobre les aigües Punts d’abocament Especificar si hi ha abocament d’aigües residuals i si escau, sistema de gestió Xarxa de drenatge i mesures correctores Piezometria de la zona Mesures preventives i/o correctores, si s’escau, per no afectar el nivell freàtic. Definició de les zones de resguard. Profunditat del nivell freàtic, mitjançant cales o sondejos d’investigació in situ, de com a mínim 1 m més profunda de la cota màxima d’extracció, o un inventari de captacions properes. Descripció de la hidrologia subterrània de la zona Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat
 16. 16. Suficiència (7) Informació sobre els residus Especificar el sistema d’emmagatzematge dels residus en les pròpies instal·lacions, indicant les quantitats màximes i ubicació sobre plànol Tipus i codi d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus (CER) dels possibles residus generats, especificant la quantitat anual aproximada i la destinació prevista Dades sobre la generació de residus en el mateix emplaçament de l’activitat extractiva Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat
 17. 17. Suficiència (8) Vector aire Emissions de sorolls i vibracions Contaminació lluminosa Estudi d’impacte acústic amb el contingut mínim de l’annex 10 del Decret 176/2009 Abassegaments Planta i operacions de tractaments Activitat Vials Possibles afeccions a tercers Quadre de l’annex I de l’ITVCA-08 Estimació de les emissions de partícules PST i PM10 segons la metodologia del document de “ Càlcul d’emissions fugitives de partícules en activitats extractives ” Justificar el sistema d’enllumenat d’acord amb la Llei 6/2001 i el Decret 82/2005 Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat
 18. 18. RÈGIM DE DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL AMB AUTORITZACIÓ SUBSTANTIVA ACTIVITATS EXTRACTIVES www.gencat.cat Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat

×