Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Llei PCAA. Els gestors de residus.pps

695 views

Published on

Published in: Lifestyle, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Llei PCAA. Els gestors de residus.pps

 1. 1. Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental d’activitats Tramitació electrònica, procés de suficiència i idoneïtat: els gestors de residus Identificació de l’organisme Xavier Nicolau Tarrats, cap de l’OGAU de Barcelona 20 de juny de 2011. Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
 2. 2. Suficiència i idoneïtat: gestors de residus annex I Canvis d’annex per alguns gestors <ul><ul><li>Ecoparcs: passen de l’annex II a l’I.2 amb un tall de 100.000 Tn/a </li></ul></ul><ul><ul><li>Desballestadors de vehicles (VFU): la majoria passen de l’annex I al II </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>amb la Llei 3/1998 sempre eren annex I, tant si eren IPPC com si no, pel fet de classificar-ho com valorització de residus perillosos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>amb la Llei 20/2009 només son annex I els que son IPPC i per tant >10 tones/dia (per comptar les 10 tones s’han de comptar els components dels cotxes que son residus perillosos i no tot els cotxe). </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Suficiència i idoneïtat: gestors de residus annex I Plantes d’emmagatzematge i valorització de residus <ul><ul><li>Plantes d’emmagatzematge ( I.2.- 10.2 centres per a la recollida i transferència de residus perillosos amb una capacitat >30 Tn/dia). </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb la llei 3/1998 es classificava per la capacitat d’emmagatzematge (30 Tn) ara, amb la llei 20/2009, es classifica per la capacitat de transferència (30 Tn/dia) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tipus de residus (codi CER) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quantitat a gestionar (dia/any) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quantitat emmagatzemada </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Suficiència i idoneïtat: gestors de residus annex I Plantes de valorització de residus <ul><ul><li>Valorització de residus no perillosos: >100.000 Tn/any </li></ul></ul><ul><ul><li>Ecoparcs: >100.000 Tn/any </li></ul></ul><ul><ul><li>VFU: >10 Tn/dia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quantitat a valoritzar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tipus de residus (codi CER) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sistema de valorització </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quantitat d’emmagatzematge abans de la valorització </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diagrama de blocs i balanç de matèria </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Suficiència i idoneïtat: gestors de residus annex I <ul><ul><li>Planta de tractament de sòls amb una capacitat superior a 10 Tn/dia (per ser un annex I el sòl a tractar ha de contenir les substàncies perillosos d’acord amb el que estableix l’Ordre MAM/304/2002): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sistema de tractament (transferència de contaminació d’un medi a l’altre) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quantitat de residus emmagatzemats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capacitat de tractament anual </li></ul></ul></ul>Plantes de valorització de residus
 6. 6. Suficiència i idoneïtat: gestors de residus annex I Valorització energètica <ul><ul><li>residus municipals: > 3 Tn/dia </li></ul></ul><ul><ul><li>residus perillosos: > 10 Tn/dia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reial Decret 653/2003, de 30 de maig, sobre incineració de residus </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Suficiència i idoneïtat: gestors de residus annex I Dipòsits controlats <ul><ul><li>residus perillosos: classe III </li></ul></ul><ul><ul><li>residus no perillosos: classe II </li></ul></ul><ul><ul><li>terres i runes: classe I </li></ul></ul><ul><ul><li>inerts: classe I </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estudi geològic de l’emplaçament </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Manual d’explotació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pla d’emergència </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Descripció de les característiques constructives i dimensionament </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Càlcul d’estabilitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anàlisi econòmic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Restauració / segellat </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Suficiència i idoneïtat: gestors de residus annex I Dipòsits controlats: normativa <ul><ul><li>Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen las operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus (classificació). </li></ul></ul><ul><ul><li>Real Decreto 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula la eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. </li></ul></ul><ul><ul><li>Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre disposició de rebuig en dipòsit controlat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel que s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats. </li></ul></ul>
 9. 9. Suficiència i idoneïtat: gestors de residus Residus produïts: <ul><ul><li>Desballestador de vehicles: </li></ul></ul><ul><ul><li>- Indicar el codi i classificació de cadascun dels residus generats per l'activitat (cal considerar més a més dels olis i les bateries, els líquids de frens, anticongelant, residus generals, plàstics, vidres, pneumàtics, anticongelants, combustibles, filtres d'oli, sabates de fre, airbags, fluids de l'aire condicionat, catalitzadors, llots del decantador, olis del separador d'hidrocarburs etc.), d'acord amb el Catàleg Europeu de Residus (CER). </li></ul></ul><ul><ul><li>Indicar la producció anual (en kg/a o tones/any) de cadascun dels residus generats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Indicar el sistema i la capacitat màxima d’emmagatzematge (en kg o tones) de cadascun dels residus generats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Indicar la destinació final (gestors de residus autoritzats) de cadascun dels residus autoritzats. </li></ul></ul>
 10. 10. Suficiència i idoneïtat: gestors de residus Residus produïts: <ul><ul><li>Recuperador de dissolvents: </li></ul></ul><ul><ul><li>- Indicar el codi i classificació de cadascun dels residus generats per l'activitat (cal considerar més a més dels olis i les bateries, els líquids de frens, anticongelant, residus generals, plàstics, vidres, pneumàtics, anticongelants, combustibles, filtres d'oli, sabates de fre, airbags, fluids de l'aire condicionat, catalitzadors, llots del decantador, olis del separador d'hidrocarburs etc.), d'acord amb el Catàleg Europeu de Residus (CER). </li></ul></ul>
 11. 11. Suficiència i idoneïtat: gestors de residus Taula de producció de residus:
 12. 12. www.gencat.cat Identificació de l’organisme

×