Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Практична медіаосвіта. Частина 2.4.1

1,921 views

Published on

Практична медіаосвіта. Частина 2.4.1
Цифрова нерівність.
Автор: Фірсіна Світлана Іванівна, учитель інформатики Ольшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколаївської області

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Практична медіаосвіта. Частина 2.4.1

 1. 1. Цифрова нерівністьЦифрова нерівність Урок 1
 2. 2. Концепція постіндустріальногоКонцепція постіндустріального суспільствасуспільства
 3. 3. Постіндустріальне суспільствоПостіндустріальне суспільство називають інформаційнимназивають інформаційним тому що інформація починає відігравати провідну роль у всіх сферах життя. Обмін передовими технологіями приведе до появи нових видів енергії, транспорту й нових галузей економіки.
 4. 4. Філософська думкаФілософська думка «… з появою комп'ютера людина втрачає уявлення про себе як про єдину розумну істоту, так само як з відкриттям Коперника й Галілея вона перестала усвідомлювати себе центром Всесвіту, а з появою теорії Дарвіна похитнувся міф про людину як про вінець божественного творіння». Герберт Спенсер
 5. 5. Критики інформаційного суспільстваКритики інформаційного суспільства стверджують:стверджують: кількісне зростання інформації в суспільному обігу, а також збільшення питомої ваги працівників, зайнятих в інформаційній сфері, тощо не обов'язково мають трансформуватися в якісні зміни соціальної системи. Вони наполягають, що спершу потрібен якісний аналіз наявної в суспільстві інформації. При цьому мають розрізнятися дані (новітня, "свіжа" інформація), знання (інформація, накопичена й узагальнена не тільки певною особою, а й попередніми поколіннями за всю історію цивілізації), досвід та мудрість.
 6. 6. Теоретики інформаційного суспільстваТеоретики інформаційного суспільства стирають грані між цими безумовно різними компонентами інформаційного середовища, розглядаючи інформацію як однорідну масу, яка підлягає вимірам, тоді як ігноруються якісні характеристики: корисна чи шкідлива інформація, правдива вона чи ні.
 7. 7. Що принесло поширення інформаційнихЩо принесло поширення інформаційних технологій у життя суспільства?технологій у життя суспільства? Лікарі, психологи, вчителі, батьки тривожаться: діти все менше грають одне з одним а все більше - з комп'ютером, менше рухаються і більше сидять (та їдять!), а відтак гладшають і хворіють Багато людей завдяки новим технологіям зберігають контакти з близькими, яких доля закинула в далекі краї! Знайдено багато друзів, коханих, колег, соратників за допомогою Інтернету. Ті, хто раніше не міг через хворобу переступити поріг будинку, відкривають для себе нові можливості для спілкування, навчання, праці або дозвілля Позитивні явищаНегативні явища
 8. 8. Сьогодні можна спостерігатиСьогодні можна спостерігати як Інтернет (або мережа) змінює економічне та політичне обличчя нашого суспільства. Мережева спільнота починає виступати тією потугою, яку практично неможливо контролювати владі за допомогою традиційних методів, оскільки ця мережа - глобальна й не обмежена рамками держави.
 9. 9. Створення мережі Інтернет та її використання великою кількістю людей приводять до такої ситуації, в якій стає очевидним формування нових типів соціальних відносин і соціальної взаємодії: на зміну територіально обмеженій взаємодії між людьми приходят нові моделі соціальних відносин. • З іншого боку - розповсюдження Інтернету веде до соціальної ізоляції, розриву соціальних відносин і погіршення сімейного життя внаслідок того, що індивіди ховаються за анонімністю і встановлюють випадкові сьогохвилинні зв'язки, уникаючи особистої взаємодії з іншими в реальних обставинах.
 10. 10. ПоняттяПоняття ““цифрового розривуцифрового розриву”” • (digital divide), або, як його ще перекладають, “цифрової нерівності” уперше серйозно прозвучало у 1997 року в ухваленій ООН Програмі розвитку. • Цей історичний документ охопив практично всі відомі на той час глобальні загальнолюдські проблеми й накреслив вектори розвитку землян.
 11. 11. Головною метою ООН, сформульованоюГоловною метою ООН, сформульованою в Декларації Тисячоліттяв Декларації Тисячоліття • є зменшення бідності на планеті. • ООН висунула завдання до 2015 року скоротити вдвічі частку людей, чий доход у день є меншим за один долар США (сьогодні частка таких жителів нашої планети становить 22%). В контексті боротьби з бідністю ООН вирішує й завдання подолання інформаційної нерівності. Оскільки базовою нерівністю є нерівність економічна, соціальна і культурна. Інформаційна ж нерівність є тільки одним з найболючіших проявів цих базових нерівностей.
 12. 12. ПроблемаПроблема ““цифровоїцифрової нерівностінерівності”” • набула несподівано великого резонансу у світі. Висловлювалися полярні точки зору: – визнання цієї проблеми однією з глобальних загроз для держав і суспільств в інформаційну добу – визначення її як надуманої, такої, що сприяє подальшому збагаченню комп’ютерних і телекомунікаційних корпорацій. • Згодом дискусії перейшли в площину розробки практичних рекомендацій із подолання “цифрової нерівності” як у міжнародному масштабі, так і в масштабах окремих держав.
 13. 13. Чи згодні ви з твердженням:Чи згодні ви з твердженням: • «Бог створив людей нерівними? Тому цифрова нерівність має право на існування»
 14. 14. В основі нерівності лежать:В основі нерівності лежать: – відмінності людей за соціальним статусом, – за кількістю наявних коштів, – освітою, – віком, – місцем проживання тощо. • Нерівність є причиною конфліктів і соціальних катаклізмів різних масштабів. • Тож світова спільнота, передусім розвинені країни, докладає зусиль до нейтралізації загроз глобальної та локальної нестабільності, спричинених різного роду нерівністю.
 15. 15. В разі забезпечення рівного доступуВ разі забезпечення рівного доступу • до соціальних, економічних, культурних, освітніх, технологічних можливостей для всіх людей, усіх держав їм надається потенційна можливість домогтися однакового соціального становища. Й уже від їхньої волі, від їхніх зусиль залежить, триватиме фактична нерівність чи її буде ліквідовано.
 16. 16. Нерівність — це погано чи добре?Нерівність — це погано чи добре? Погано Добре Не можна бути байдужими, коли є країни, в яких велика кількість населення голодує. Виникають військові конфлікти. Виникають осередки інфекцій, хвороб тощо Усвідомлення нерівності є потужним стимулом для соціальних перетворень, для розвитку окремих людей, соціальних груп і взагалі держав
 17. 17. Маємо своєрідне зачарованеМаємо своєрідне зачароване коло:коло: • “цифрова нерівність” є наслідком інших нерівностей і водночас вона поглиблює інші, історично більш ранні нерівності. Через це держави, які не приділяють уваги стимулюванню інтеграції інформаційних технологій у всі сфери життя суспільства, виявляються неконкурентоспроможними у світовій економіці. • Так само невтішна перспектива очікує й на кожну конкретну людину, котра не приділяє уваги високим технологіям.
 18. 18. Ширше визначення:Ширше визначення: • “цифрова нерівність” — дедалі глибша нерівність у доступі до соціальних, економічних, освітніх, культурних та інших можливостей унаслідок нерівного доступу до інформаційних комп’ютерних технологій.
 19. 19. Часто говорять:Часто говорять: • для всіх слаборозвинених країн і низки країн із перехідною економікою цифрова нерівність не є найактуальнішою. Для них важливіше розв’язати насущні проблеми: будівництво житла, доріг, виробничої інфраструктури, реформування економіки й соціальних відносин, а проблеми інформаційних технологій лише відвертають від виконання першочергових завдань.
 20. 20. Світовий досвідСвітовий досвід найрізноманітніших країн свідчить, що таке протиставлення хибне. Широке використання інформаційних комп’ютерних технологій дозволяє ефективніше та швидше забезпечити суспільство доступом до багатьох соціальних можливостей і благ.
 21. 21. Існує особлива група чинниківІснує особлива група чинників • які впливають на зменшення саме “цифрової нерівності”. Це: – наявність у державі розвиненої сучасної телекомунікаційної мережі, яка відповідає повнофункціональній інфраструктурі інформаційних технологій, – системи освіти, орієнтованої на комп’ютерні технології, – наявність відповідної атмосфери, що сприяє затребуваності інформаційних технологій у суспільстві, тощо. • Саме ці чинники реально впливають на рівень “цифрової нерівності” у суспільстві.
 22. 22. Чи актуальна проблемаЧи актуальна проблема ““цифрової нерівностіцифрової нерівності”” длядля України?України?
 23. 23. • Так само, як і для всіх країн світу, проблема “цифрової нерівності” актуальна для України.
 24. 24. Як же подолатиЯк же подолати ““цифровуцифрову нерівністьнерівність””??
 25. 25. Світове співтовариствоСвітове співтовариство • напрацювало рецепти подолання “цифрової нерівності”, які відбито у низці документів: – Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства, – Міністерська декларація “Розвиток і міжнародне співробітництво у XXI столітті: роль інформаційних технологій у контексті глобальної економіки, що ґрунтується на знаннях” – документи численних експертних груп.
 26. 26. Аналіз цих документівАналіз цих документів • дозволяє дійти висновку, що розв’язання проблеми “цифрової нерівності” потребує збалансованого загальнодержавного системного підходу, який необхідно зосередити на таких основних напрямах: – політика, – доступ, – послуги, – контент, – знання й навички, – мотивація.
 27. 27. Експерти виокремлюють такі кроки з їїЕксперти виокремлюють такі кроки з її подоланняподолання 1. формування національної стратегії, міжнародної та внутрішньої політики, сприятливої законодавчої, суспільної, економічної атмосфери в галузі інформатизації, у сфері використання інформаційних комп’ютерних технологій.
 28. 28. 2. забезпечення потенційної можливості повсюдного технологічного доступу населення до інформаційних комп’ютерних технологій завдяки об’єднанню зусиль державного та приватного секторів економіки, спрямованих на розвиток інформаційної інфраструктури.
 29. 29. 3. сприяння збільшенню різноманітності й кількості послуг для населення й бізнесу, що надаються з допомогою інформаційних комп’ютерних технологій.
 30. 30. 4. концентрація зусиль держави й суспільства для створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів (контенту) на основі всебічного врахування національних, світоглядних, політичних, економічних, культурних, релігійних та інших аспектів розвитку України.
 31. 31. 5. забезпечення можливості набуття знань, умінь і навичок у використанні інформаційних комп’ютерних технологій при одержанні базової, спеціальної та вищої освіти, а також створення умов для одержання початкових знань і навичок у цій галузі для всіх верств населення.
 32. 32. 6. створення системи мотивацій впровадження й використання інформаційних комп’ютерних технологій для формування широкого попиту на використання таких технологій у всіх сферах життя суспільства.
 33. 33. Досвід багатьох країн свідчитьДосвід багатьох країн свідчить • що в процесі формування національної стратегії, виявляючи політичну волю, проблему широкого використання інформаційних комп’ютерних технологій необхідно поставити в один ряд з іншими найважливішими для нашої країни проблемами — подолання бідності, поліпшення освіти, підвищення якості медичного обслуговування тощо.
 34. 34. Таку політичну волю в УкраїніТаку політичну волю в Україні • було виявлено, стратегію в основному сформовано. Свідченням цього є кілька законодавчих актів нашого парламенту про Національну програму інформатизації, укази Президента України, зокрема про розвиток українського сегмента Інтернету, постанови уряду, присвячені виконанню окремих положень цих законів та указів. • І все-таки можна констатувати, що саме сьогодні державі необхідна цілісна і, найголовніше, послідовна, результативна політика в царині інформатизації.
 35. 35. Плани інформатизації вПлани інформатизації в УкраїніУкраїні
 36. 36. У 1998 роціУ 1998 році • було ухвалено закони України “Про концепцію Національної програми інформатизації”, “Про Національну програму інформатизації” (НПІ). • В останньому визначено правову регламентацію формування, виконання й контролю проектів інформатизації, виконуваних у рамках НПІ
 37. 37. Особливістю цього законуОсобливістю цього закону • є забезпечення прозорості й залучення громадськості на всіх стадіях виконання НПІ. • Це - експертиза проектів і результатів їх виконання на науково-технічній раді НПІ, до якої входили відомі вчені, висококваліфіковані фахівці відомств, підприємств, фірм та організацій; обов’язкове проведення конкурсів (тендерів) для визначення виконавців проектів; щорічна доповідь ВР України про стан інформатизації в Україні та багато іншого.
 38. 38. Основним локомотивомОсновним локомотивом • що найбільш потужно просуває послуги з використанням комп’ютерних технологій, є бізнес. Держава повинна максимально сприяти створенню й функціонуванню підприємств, діяльність яких будується на використанні комп’ютерних технологій. У всьому спектрі питань: реєстрація, оренда приміщень, використання місцевої інфраструктури, ресурсів та багато іншого.
 39. 39. Але проблеми єАле проблеми є • Перша з них — мовна: переважна більшість інформаційних ресурсів у Мережі англомовна. Інформації українською мовою катастрофічно мало. І тут не можна обмежитися закликом вивчати іноземну мову. Інтернет, інтернаціональний за формою, ще довго буде національним за змістом. Тому, безперечно, необхідно створювати, і якнайшвидше, національний електронний інформаційний ресурс.
 40. 40. Багато з тогоБагато з того • що нагромаджене суспільством упродовж його історії зберігається в бібліотеках та архівах. Але усі інформаційні продукти, створювані сьогодні, необхідно переводити в електронний вигляд. • Одне з можливих розв’язань цієї проблеми — у законодавчому порядку зобов’язати всіх видавців документів, літератури, які мають суспільний інтерес, передавати електронну копію в спеціальний електронний депозитарій, тим паче що сьогодні кожне видання спочатку готується в електронному вигляді.
 41. 41. ВикористанВикористані джерела:і джерела: • http://www.inau.org.ua/114.1125.1.0.1.0.phtml • http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=41794&pg=2 • http://www.inau.org.ua/114.1125.1.0.1.0.phtml • http://referatu.com.ua/referats/18/42843 • http://www.inau.org.ua/114.1125.1.0.1.0.phtml • http://referatu.com.ua/referats/18/41839/?page=9 • http://forum.kneu.net.ua/archive/index.php/t-18611.html • http://referatu.com.ua/referats/18/41839/?page=9 • http://www.confcontact.com/2009new/11-peskova.php • http://www.inau.org.ua/114.1125.1.0.1.0.phtml • http://referatu.com.ua/referats/18/41839/?page=9 • http://www.inau.org.ua/114.1125.1.0.1.0.phtml
 42. 42. • Автор: Фірсіна Світлана Іванівна, учитель інформатики Ольшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколаївської області

×