Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social media & het mkb

930 views

Published on

Deze editie van het Social Media rapport heeft een focus op locatie gebaseerde diensten (Location Based Services). Naast algemene cijfers en kenmerken van een aantal sociale netwerken, geeft het rapport inzicht in wat de stand van zaken is op het gebied van Location Based Services: welke sociale netwerken het aanbieden, wat de adoptie onder het MKB en wie de gebruikers zijn. Ondanks dat er veel wordt gesproken over Sociale media, zijn er weinig feiten over bekend. Vandaar dat we een serie aan rapporten publiceren die de stand van zaken van Social media in Nederland aan het licht moeten brengen.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Social media & het mkb

 1. 1.                      Social  Media  &  het  MKB          Editie:  Location  Based  Services  (LBS)        Stand  van  zaken  2011                
 2. 2.                    Inhoud  INLEIDING  .................................................................................................................................................  4  HET  LANDSCHAP:  MEDIABESTEDINGEN   .........................................................................................  6   MEDIABESTEDINGEN  .................................................................................................................................................  6  DE  SPELERS   ...............................................................................................................................................  7   GOOGLE  ........................................................................................................................................................................  7   FACEBOOK  ...................................................................................................................................................................  9   FOURSQUARE  ............................................................................................................................................................  10   YELP  ...........................................................................................................................................................................  12   FEEST.JE  .....................................................................................................................................................................  13   WHATSER  ..................................................................................................................................................................  14   REPUDO  .....................................................................................................................................................................  15  LOCATION  BASED  MARKETING   ........................................................................................................     17 DE  ROL  VAN  DE  LOCATIE  BINNEN  LOCATION  BASED  SERVICES  ......................................................................  18   MARKETING  TOOLS  RONDOM  LOCATIES  EN  INCHECKEN  ..................................................................................  21   LAB-­‐RESULTS:  AANGEMAAKTE  BEDRIJFSLOCATIES  ..........................................................................................  24   MARKETING  TOOLS  RONDOM  LOCATIES  EN  INCHECKEN  ..................................................................................  27   CHECK-­‐IN  AANBIEDINGEN  ......................................................................................................................................  27   HET  DELEN  VAN  INFORMATIE   ................................................................................................................................  30   HET  SPEL  ...................................................................................................................................................................  39   LAB-­‐RESULTS:  BADGES  EN  MAYORS  ....................................................................................................................  40   LAB-­‐RESULTS:  BEDRIJVEN  DIE  EEN  MAYOR  HEBBEN  ........................................................................................  41   CONCLUSIE:  STAND  VAN  ZAKEN  GEBRUIK  LBS  EN  HET  MKB  .........................................................................  42  OVER  DIT  RAPPORT  ............................................................................................................................     45OVER  MEDIA  INTELLIGENCE  LAB  ....................................................................................................     45   |  P a g .  2    
 3. 3. Let  op:  dit  is  een  gratis  versie  van  het   rapport,  voor  een  volledige  versie  kunt  u   terecht  in  onze  webshop       |  P a g .  3    
 4. 4.  Inleiding        Social  Media    Social   media   zijn   zonder   twijfel   het   allerlei     toepassingen   waarbij   de  buzzword   van   2011:   er   worden   ondernemer   zijn   winkel   of  marketingboeken  vol  over  geschreven,   bedrijfspand   onder   de   aandacht   kan  seminars   over   georganiseerd   en   het   brengen  en  zelfs  actief  kan  promoten.  ene  na  het  artikel  over  geblogd.  Social    media   marketingbureaus   en   Onbekend   is   nog   in   hoeverre   deze  zelfverklaard   specialisten   schieten   als   lokale   ondernemer   actief   is   met   deze  paddestoelen   uit   de   grond.   Er   wordt   diensten   en   hoe   hij   ze   effectief   kan  rondom   social   media   vergaderd,   inzetten   als   marketinginstrument.    geborreld   en   genetwerkt.   Kortom   Ook   weten   we   niet   veel   over   wat   de  social  media  zijn  hot!   overeenkomsten  en  verschillen  tussen     de  aangeboden  netwerken.    Cijfers    Als   we   zoeken   naar   kerncijfers   over   Het  rapport  het   gebruik   van   social   media   door   Deze   rapportage   geeft   inzicht   in   het  mensen   en   bedrijven   in   Nederland,   speelveld   tussen   deze   netwerken,  valt  het  aanbod  vies  tegen:  uiteindelijk   lokale  ondernemers  en  consumenten.    zijn   er   alleen   gebruikscijfers   voor    Facebook   beschikbaar   en   als   het   over   Ten   behoeve   ervan   bestudeerden   we  bedrijven   gaat,   heeft   men   het   altijd   sociale   media   die   zich   volledig   of  over   grote   merken   en   landelijk   gedeeltelijk   richten   op   de   lokatie,   ook  opererende  bedrijven.   wel   Location   Based   Services   genoemd  En   dat   is   jammer:   99%   van   het   totale   (LBS).  In  dit  rapport  illustreren  we  op  bedrijfsleven   wordt     onder   het   MKB   basis   onderzoek   van   feiten,   wat   de  gerekend   welke   verantwoordelijk   stand  van  zaken  is  anno  2011.    wordt   gehouden   voor   bijna   60%   van    de  omzet  in  het  bedrijfsleven1.       Bronnen  Het   lijkt   -­‐alle   aandacht   voor   social   Bronnen   voor   het   rapport   zijn   onder  media   ten   spijt   –   alsof   er   geen   andere   twee   onderzoeken   die   we  interesse   is   in   wat   de   ‘ruggengraat’   hielden   dit   jaar:   het   ene   vond   plaats  van  onze  economie  doet  op  dit  gebied.     onder   lokale   bedrijven   (restaurants)  Kerncijfers   over   het   aantal   actieve   in   Nederland,   het   andere   vond   plaats  bedrijven,   mediabestedingen   en   onder  gebruikers  van  LBS.  klanteninteractie   ontbreken  vooralsnog.     Voor  wie  is  dit  rapport  bedoeld?   Uitgevers,   marketeers,     adviseurs:   het  De  lokale  ondernemer     mag   duidelijk   zijn   dat   dit   rapport   een  Steeds   meer   sociale   netwerken   en   must   is   voor   iedereen   die  zoekmachines   richten   zich   met   hun   professioneel   of   vanuit   interesse  toepassingen   en   andere   producten   op   betrokken   is   bij   social   media   en   het  een   specifiek   deel   van   de   MKB’ers:   de   bedrijfsleven   in   Nederland.   Het   vormt  lokale  ondernemer.  Zo  ontstaan  er     het   startpunt   voor   onderzoek   naar   LBS  in  Nederland.                                                                                                                  1  Obv  cijfers  EIM/CBS,  2011     |  P a g .  4    
 5. 5. .   |  P a g .  5    
 6. 6. Het  landschap:  mediabestedingen    Mediabestedingen    Om   een   idee   te   krijgen   wat   er   in   engine   marketing   dat   aan   lokale  Nederland   wordt   uitgegeven   aan   zoekopdrachten    wordt  toegeschreven      online   media   in   het   algemeen,   kijken   (20%),   mobiele   marketing   en   out-­‐of  we   eerst   naar   de   cijfers   die   het   IAB   home  marketing.    daarover  ter  beschikking  stelde:           Figuur  1:  online  ad  spend  H1  2011,  Bron:  IAB  Deze   cijfers   laten   zien     aan     dat   er   op    jaarbasis   in   Nederland   ongeveer   een    miljard   euro   wordt   uitgegeven   aan  online  adverteren.   Onze  analyse     Deze   cijfers   geven   een   idee   van   de   grootte   is   van   de   markt,   om   ons   een  Location  based  services     idee  te  geven  over  wat  voor  bedragen   we   het   hebben.   Wat   bestedingen   zijn    De  location  based  marketing  associatie     bij   de   door   ons   onderzochte   spelers,   is      (thelbma.com)   maakte   mede   aan   de   niet   duidelijk:       cijfers   over   MKB  hand   van   deze   data   een   schatting   van   bedrijven   worden   over   het   algemeen  hoeveel   er   in   Nederland   wordt  uitgegeven   aan   location   based   niet   meegenomen,   voor   zover   deze   kosten   al   als   adverteren   gezien  marketing.     Zij   schatten   dit   in   op   zo’n   worden.    122   miljoen   euro.     Hierin   zijn    verwerkt:  het  gedeelte  van  search         |  P a g .  6    
 7. 7.   De  spelers         Spelers       In   dit     volgende   hoofdsuk   beschrijven     we   de   belangrijkste   aanbieders   van     LBS   in   Nederland   en   hun   kenmerken,     Ook   bespreken   we   twee   Nederlandse     start-­‐ups  actief  op  het  gebied  van  LBS.           Google             locaties.   Google   Places:   een   mobiel   en   online   netwerk   dat   bedrijven   en   mensen  Feiten   met  elkaar  verbindt.    Google  Inc.   Google+:  het  sociale  netwerk  dat  Google  Opgericht:  1998   eerder   dit   jaar   startte.   Doordat   deze  Gebruikers:  40  miljoen       diensten   steeds   meer   naar   elkaar   toe  Opgericht  door:  Larry  Page,  Sergey  Brin   groeien,   vormen   ze   samen   en   location  HQ:  Mountainview  ,  California  (VS)   based   service   vergelijkbaar   met   andere.  Kantoor  in  Nederland:  Amsterdam   Op  dit  moment  zijn  check-­‐ins  uit  Google  Werknemers:  30.000   Latitude   bijvoorbeeld   ook   zichtbaar   in  Actief:  wereldwijd   Google+.    Multimediaal  Website:  google.com  Blog:  googleblog.blogspot.com  Mobiele  website:  google.com/mobile  Relevante  mobiele  apps:  Google+/  Google  Maps/Google  Latitude  Mobiele  apps:  Iphone,  Android,  Blackberry,  Nokia,  Palm  en  Windows  Phone       Figuur   2:   schematisch   overzicht:   Latitude   en     places  zijn  verbonden  aan  locaties  in  Google  maps  De   zoekgigant   Google   behoeft   weinig   en  aan  het  sociale  netwerk  Google+  introductie.     Waar   we   in   dit   rapport   in     Gebruikers  Google    geïnteresseerd   in   zijn,   is   in   welke   mate   Het   is   onduidelijk   hoeveel   gebruikers  Google   als   LBS   dient.     Door   middel   van   3   GooglePlaces   precies   heeft.   Google  verschillende   producten   die   allemaal   Latitude  wordt  wereldwijd  ingeschat  op  met  elkaar  verbonden  zijn  via  de  Google   10  miljoen  gebruikers.    account,   worden   online   en   mobiele      check-­‐ins  en  ratings&reviews  met  elkaar  verbonden.   Het   gaat   om   de   volgende  diensten:      Google   Latitute:   mobiele   applicatie  waarop   mensen   kunnen   inchecken   op   |  P a g .  7    
 8. 8.           Google+       Demografie  Google  +   Sinds   eind   juli   van   dit     jaar  doen  we  onderzoek   naar  de  adoptie  en  groei   van   Google+   in   Nederland.   Hiervoor   doen   we   onderzoek   onder   naar   aanwezigheid   op    Google+   binnen   een   groep   van   8500  Nederlanders.   We   hebben   voor   dit  rapport  alvast  een  paar  dingen  op  een  rij  gezet.    In  de  loop  van  de  tijd  rapporteren  we  hier  meer  over.       Figuur   4:   Man/vrouw   verdeling   Google+   gebruikers  Ontwikkeling  aantal  leden  Google+   Nederland  Sinds  Google  in  juni  van  dit  jaar  Google+  lanceerde   is   het   volgens   eigen   zeggen   De  vermoedens  dat  het  grootste  gedeelte  hard   gegaan   met   het   sociale   netwerk.   van   Google+   gebruikers   man   zou   zijn,  Onlangs   rapporteerde   het   de   40   worden   bevestigd   door   ons   onderzoek:    miljoenste   gebruiker.     We   berekenden   hieruit     blijkt   dat   de   man/vrouw  aan   de   hand   van   ons   onderzoek   dat   het   verdeling  80/20%    is.  aantal   gebruikers   in   Nederland   begin  oktober  hoogstens  325.000  bedroeg.  Dit  komt  overeen  met  nog  geen  3%  van  de  internetpopulatie.   Opvallend   is   dat   na  het   vrijgeven   van   de   toegang   tot    Google+   halverwege   september,   het  aantal   gebruikers   in   2   weken   tijd  ongeveer   net   zoveel   groeide   als   in   de   7  weken  ervoor.     Figuur   5:   gemiddeld   hebben   leden   6   vrienden   op   Google+.  Interessant  is  dat  dit  gemiddelde  daalde  in  de   loop  van  het  onderzoek.  Waarschijnlijk  komt  dit  door   de   grote   aanwas   van   nieuwe   leden.   Het   zou   erop   kunnen  wijzen  dat  Google+  nog  altijd  sterk  groeit     Gebruikte  bronnen:   Figuur  3:  groei  Google  +  in  Nederland  eind  juli  tot   • Aanwezigheidsonderzoek  Google+:  juli  -­‐ begin  oktober  2011:  Er  is  een  grotere  groei   oktober  2011,  n=8500   zichtbaar  vanaf  het  moment  dat  Google  ‘de   • Gebruikersonderzoek  Google+  augustus   poorten  open  heeft  gegooid’  voor  iedereen   2011,  n=189   |  P a g .  8    
 9. 9.       Facebook             Opgericht:  2004   Demografie  Facebook     Gebruikers:  600  miljoen  (NL:  5,1     miljoen)   De  demografie  van  Facebook  laat  zien   Opgericht  door:  Mark  Zuckerberg   dat   het   door   zowel   mannen   als   HQ:  Palo  Alto,  California  (VS)   vrouwen   en   over   alle   Kantoor  in  Nederland:  Amsterdam   leeftijdscategorieën  wordt  gebruikt   (Facebook  Benelux)     Werknemers:   Leeftijdsverdeling  Facebook   1000   Actief:  wereldwijd   Multimediaal   Website:   facebook.com   Blog:  blog.facebook.com   Twitter:@facebook   Mobiele  website:   foursquare.com/mobile   Mobiele  apps:  Iphone,  Android,   Blackberry,  Nokia,  Palm  en  Windows   Phone       Figuur  6:  Facebook  wordt  gebruikt  door  mensen  van  alle   leeftijden.  Wel  is  de  helft  van  de  gebruikers  tussen  de18  en   Het   social   network   Facebook   dat   sinds   34  jaar  oud   2004   bestaat   kent   een   grote   populariteit.   Begin   dit   jaar   werden   er   wereldwijd   600   miljoen   gebruikers   geteld.   Naar   verwachting   zijn   5,1   miljoen   daarvan   uit   Nederland   afkomstig  2     Facebook  Places     De   reden   dat   Facebook   meegenomen   wordt   in   deze   analyse,   is   dat   het   afgelopen   jaar   de   dienst   Places   uitrolde   in   Nederland.   Hiermee   kwalificeert   het   zich   naast   social   Figuur  7:  Facebook  wordt  in  tegenstelling  tot  Google  +  bijna   net  zoveel  door  m annen  als  door  vrouwen  gebruikt,  Bron:   netwerk,   ook   als   location   based   Social  Bakers  2011   service.   Gebruikers   van   Facebook   kunnen   online   en   mobiel   inchecken   en   Gebruikte  bronnen:   deze  informatie  met  anderen  delen.       • Social  Bakers,  2011                                                                                                                         2  Bron:  Social  Bakers     |  P a g .  9    
 10. 10.  Foursquare             uit  Nederland,  waarmee  we  het  aantal   gebruikers   in   Nederland   op   150.000  Foursquare     schatten.    Opgericht:  2009      Gebruikers:  10  miljoen  wereldwijd  (NL:  150.000,  schatting)  Opgericht  door:  Dennis  Crowley  en  Naveen  Selvadurai  Gevestigd:  New  York  Werknemers:  80  Wie  zit  er  achter:  Union  Square   Business  model    Ventures,  OReilly  AlphaTech   Op   dit   moment   verdient   Foursquare  Ventures,  Andreessen  Horowitz  en   nog   niet   structureel   geld,   in   ieder  enkele  andere  investeerders.   geval  niet  in  Nederland.  Eerder  dit  jaar  Actief:  wereldwijd     gaf   Foursquare   aan,   in   de   toekomst     bedrijven   willen   te   laten   betalen   voor   Foursquare  gebruikersstatistieken.    Multimediaal    Website:  foursquare  .com   Voor  welke  bedrijven  interessant?  Blog:  blog.foursquare.com   Duidelijk   mag   zijn   dat   het   in   eerste  Twitter:@foursquare   instantie   voor   lokale   bedrijven  Mobiele  website:   interessant   is:   winkels,   restaurants   en  foursquare.com/mobile   salons.     Zij   kunnen   op   eenvoudige  Mobiele  apps:  Iphone,  Android,   wijze   het   aantal   walk-­‐ins   beïnvloeden  Blackberry,  Nokia,  Palm  en  Windows   door   zichzelf   te   profileren   en  Phone     passanten   en   vaste   klanten     aanbiedingen  te  doen  (zgn.  specials).    Wat  is  Foursquare?    Foursquare  is  een  (mobiele)  location   Gebruikers   laten   zien   dat   ze  based  service  waarbij  mensen  met   Foursquare   gebruiken   om   op   allerlei  anderen  kunnen  delen  waar  ze  zijn   verschillende   locaties   in   te   checken  door  op  een  locatie  in  te  checken.  Het   (zie  presentatie  Media    inchecken  vindt  plaats  via  een   Intelligence  Lab/  Roamler  resultaten)    smartphone  app  of  sms  (in  VS).      Gebruikers  kunnen  door  in  te  checken   Maar   ook   voor   grote   merken   zijn   er  punten  verdienen  of  een  bepaalde   voordelen   te   behalen:   zo   belonen  publieke  status  bereiken.    Hiernaast   Louis   Vuitton,   Starbucks   en   History  wisselen  gebruikers  tips  met  elkaar   channel,   mensen   die   op   plekken  uit.     incheckten   met   een   zogenaamde     badge.   In   Nederland   zijn   Heineken   en  Gebruikers     Selexyz   de   enige   grote   bekende  Wereldwijd   kende   Foursquare   in   mei   merken   die   hier   iets   mee   hebben  van   dit   jaar   10   miljoen   gebruikers.   gedaan.   Sinds   kort   bestaat   er   een  Naar  verwachting    komt  1,5%  hiervan   mogelijkheid   voor   bedrijven   om   |  P a g .  10    
 11. 11. pagina’s   in   Foursquare   aan   te   maken,   online  Heineken  profiel    (aan  te  maken   die  gebruikers  kunnen  volgen.   via   Heinken.nl)   verbinden   aan   hun     Foursquare-­‐account   kunnen   (als   ze   Samenwerkingen   inchecken   bij   een   van   de   cafés   die     Heineken   schenken)   loyalty   punten     sparen.     American  Express         Onlangs   sloot     Foursquare   in   de   VS   een   Demografie  Foursquare   deal   met   American     Express.   De   deal   werkt   In  augustus  van  dit  jaar   alsvolgt:     allereerst   moet   deden  we  onderzoek  naar   men  de  American  Express  en   Foursquare  gebruikers.   Foursquare   acount   met   elkaar   Dit  gaf  de  volgende   verbinden.   Vervolgens   ontvangt   men   inzichten:   bij   sommige   winkels   (mits   men     incheckt   en   betaalt   met   American     Express)   een   kortingspercentage   op     de   inkoop,   welke   automatisch   via     Foursquare   verrekend   wordt.   Naar   eigen  zeggen  is  deze  deal  in  de  VS  een   groot  succes  geweest.     Onder   de   bedrijven   in   de   VS   die     inmiddels   aangesloten   zijn   bij   deze     deal   bevinden   zich:   H&M,   Sports     Authority  en  een  aantal  cafés     Figuur  8:  De  m an-­‐vrouw  verdeling  in     Nederland  is  ongeveer  60/40%                        Figuur  9:  2  Foursquare  screenshots:  1    van  het    inchecken  bij  Sports  Authority  en  1  van  de   Figuur  10:  gemiddeld  hebben    bevestiging  van  de  korting  na  aankoop     mensen  9  vrienden  op  Foursquare           Heineken       Gebruikte  bronnen:   Ook   Heineken   Nederland   • Gebruikersonderzoek  Foursquare   ging   een   samenwerking   augustus  2011,  n=255   met   Foursquare   aan.   Gebruikers   die   het   |  P a g .  11    
 12. 12.      Yelp        Yelp  Opgericht:  2004      Gebruikers:  53  miljoen  (bron:  Yelp/  Quantcast)  Opgericht  door:  Russel  Simmons  en  Jeremy  Stoppelman   voor  bedrijven  die  er  ook  het  meest  op  HQ:  San  Francisco     besproken  worden.  Onderzoek  op  de  Werknemers:  800     website  laat  zien  dat  de  helft  van  de  Actief  in:  Verenigde  Staten,  Oostenrijk,   gereviewde  locaties  bestaat  uit  Canada,  Frankrijk,  Duitsland,  Ierland,   winkels  en  restaurants.  De  andere  Italië,  Spanje,  Zwitserland,  Nederland   helft  is  verspreid  over  verschillende  (sinds  dec  2010),  Verenigd  Koninkrijk   lokale  diensten.        Multimediaal    Website:  Yelp:  yelp.com,  Yelp.nl  Mobiele  website:  m.yelp.com  Mobiele  apps:  Iphone,  Android,  Blackberry,  Palm  Pre  en  Windows  Phone  7  Community  Nieuwsbrief    Wat  is  Yelp?    Yelp  is  een  location  based  service  bedoeld  om  lokale  bedrijven  te  vinden  en  meningen  erover  te  delen.  Yelp  is  in  2004  opgericht  in  San  Fransisco.      Al  snel  breidde  het  uit  naar  andere  steden  in  de  Verenigde  Staten.  Sinds  eind  2010  is  Yelp  ook  in  Nederland  aanwezig.  Yelp  ziet  steden  als  aparte   Figuur  11:  bijna  de  helft  van  de  gereviewde   bedrijven  in  Nederland  zijn  restaurants  en  communities,  waarbinnen  Yelp  als  een   winkels.  Bron:  Yelp  sociaal  netwerk  wil  fungeren:  mensen  maken  profielen  aan  en  kunnen    ratings/  reviews/  tips  en  andere    ervaring  omtrent  bedrijven  met  elkaar   Gereviewde  bedrijven  delen.  Yelp  zegt  een  langzame  uitrol  in    Europa  voor  ogen  te  hebben.     Wereldwijd  kent  Yelp  53  miljoen     gebruikers,  het  is  onbekend  hoeveel  Voor  welke  bedrijven  is  Yelp   dit  er  in  Nederland  zijn.  interessant?      Yelp  is  waarschijnlijk  het  meest    interessant  als  marketinginstrument       |  P a g .  12    
 13. 13. Gebruikers  Yelp   Business  model         Bedrijven  kunnen  gratis  een  zakelijke   account  aanmaken  in  Yelp  waardoor   ze  toegang  krijgen  tot  de   basisgegevens  van  de  vermelding  en   bezoekers  statistieken.  Bedrijven  in  de   VS  die  adverteren  bij  Yelp,  komen   prominenter  naar  voren  in  de   zoekresultaten  en  hebben  additionele   marketing  mogelijkheden  (zoals  het   toevoegen  van  video’s  en  een   persoonlijke  boodschap   Vooralsnog  is  adverteren  in  Nederland   Figuur  12:De  ontwikkeling  naar    53   niet  mogelijk.     miljoen  bezoekers(wereldwijd)  tussen     2005  en  2011.  Bron:  Yelp            Feest.je        Feest.je    Opgericht:  2010    Aantal  gebruikers:  onbekend  Opgericht  door:  Aldert  Greydanus  en   Contact  Erik  Huisman    +31 (0)627590365  Eigendom  van:  Feest.je  BV     Aldert@feest.je  Gevestigd:  Amsterdam        Werknemers:  <10     Wat  is  Feest.je  Actief  in:  Nederland     Feest.je     is   een   Nederlandse   LBS,   die     erg   lijkt   op   Foursquare.   Verschillen  Multimediaal   zijn   dat   Feest.je   zich   naast   locaties  Website  Feest.je:  Feest.je     (spots)   zich   ook   specifiek   richt   op  Mobiel:  m.feest.je   evenementen   (‘feestjes’).   Een   ander  Blog:  blog.feest.je   verschil   is   dat   men   ook   een  Twitter:  @fstje   beoordeling   kan   toevoegen   aan   een  Mobiele  apps:  Iphone,  Android,   spot   (wat   bij   Foursquare   niet   kan).  Blackberry   Feest.je   profileert   zich   als   een   lokaal     initiatief.     |  P a g .  13    
 14. 14.   Op   dit   moment   is   het   niet   bekend   dat  Voor   welke   bedrijven   is   Feest.je   Feest.je   geld   verdient   met     bedrijven.    interessant?   Het   lijkt   er   dan   ook   op   dat   het   in  Feest.je   is   voor   dezelfde   groep   eerste   instantie   bezig   is   met   het  bedrijven   interessant   waarvoor   vergroten   van   het   gebruik   en  Foursquare   ook   interessant   is:       relevantie    voornamelijk   lokale   bedrijven.   Extra    interessant  zou  het  voor  evenementen   Samenwerkingen      in  Nederland  kunnen  zijn.         Door  tijdens  het  bezoeken  van  het  WK     2010   in   te   checken   via   Feest.je,  Gebruikers     konden   mensen   kans   maken   op  Het   aantal   gebruikers   dat   Feest.je   in   verschillende  medailles  en  kaartjes  en  Nederland   heeft   is   niet   duidelijk.   We   bovendien   een   nieuwe   TV   winnen   via  verwachten  niet  dat  het  er  al  veel  zijn.     partner  Expert.            Business  model       Mobiele  apps:  Iphone,  Android,  Whatser     Blackberry      Whatser  Opgericht:  2011    Aantal  gebruikers:  25.000  (Bron:  Whatser)      Opgericht  door:  Michiel  Verberg    Eigendom  van:  SoGeo  company  BV    Gevestigd:  Amsterdam       Plekken  delen  Werknemers:  <10     Gebruikers   kunnen   ermee   op   basis  Actief:  wereldwijd     van  locatie  en  voorkeuren,    Whatser  is  niet  meer  actief  !  (red,   suggesties   ontvangen   van   anderen.  2012)   Verschil   met   andere   locatie     gebaseerde   diensten   is   dat   het   niet  Wat  is  Whatser  ?   erom   gaat   om   aan   te   geven   waar   je  Whatser  is  een  platform  voor  menseen   bent,  maar  om  aan  te  geven  wat  je  leuk  om   hun   favoriete   plekken   of   merken   vindt.    bij  te  houden.         Aanbiedingen  Multimediaal   Gebruikers   kunnen   een   bedrijf   aan  Website:  whatser.com   hun   lijst   toevoegen   (volgen).    Mobiel:  whatser.com/mobi   Bedrijven   kunnen   hun   volgers  Blog:  blog.whatser.com   aanbiedingen   doen,   die   deze  Twitter:  @whatser   gebruikers  op  hun  beurt  weer  kunnen   delen  met  hun  vrienden.   |  P a g .  14    
 15. 15.   kunnen  op  deze  manier  zien  of  er  in  de     buurt   een   kroeg   is   waar   dit     geschonken  wordt.    Business  model    Vanaf   de   start   heeft   Whatser   een   De  Telefoongids/  Gouden  Gids    business   model: voor   iets   meer   dan   8   Onlangs     kwam   Whatser   tot   een  euro  per  maand  kan  een  plek  door  een   afspraak   om   meer   dan   100.000  merk   of   bedrijf   worden   geclaimd,   iets     locaties  afkomstig  van  De  Telefoongids  wat  bij  andere  partijen  gratis  is.       &   Gouden   Gids   toe   te   voegen   aan     Whatser.   De   toegevoegde   locaties  Samenwerkingen       bestaan   voornamelijk   uit   restaurants,  Bugaboo   kroegen,  musea  en  winkels  en  worden  Het   eerste   merk   dat   op   wereldwijd   in   veel   gevallen   voorzien   van   de  niveau   meedoet   is   Bugaboo.   Deze   openingstijden,   een   omschrijving   en  stelde   een   hotlist   samen   van   350   spots   eventueel  ook  foto’s.    waaronder:   parken,   winkels,   musea,    cafés,   restaurants   en   speeltuinen   Contact  Whatser  opgenomen   in   steden   als   Amsterdam,   Rietlandpark  301  Berlijn,  Barcelona,  London,  Parijs,  New   1019  DW  Amsterdam  York  en  Los  Angeles.    +31  20  528  6604        info@whatser.com  Heineken      Heineken   voegde   een   collectie   van   Oprichter  Michiel  Verberg  1600   zaken   in   Nederland   toe   waar    +31  681  612  866  Heineken   Extra   Cold   geschonken   michiel@whatser.com  wordt.   Volgers   van   deze   collectie      Repudo      Repudo   Mobiel:  m.repudo.com  Opgericht:  2010   Twitter:  @repudo    Aantal  gebruikers:  100.000  (bron:   Mobiele  apps:  Iphone,  Android,  Repudo)       Blackberry,  Windows  Phone  Opgericht  door:  Lucas  Tieleman    Eigendom  van:  Repudo  BV  Gevestigd:  Amsterdam      Werknemers:  <10    Actief:  wereldwijd      Multimediaal   (binnenkort)  Website:  repudo.com     |  P a g .  15    
 16. 16. Wat  is  Repudo  ?   bezoekers   die   de   Repudo   app   hadden  Repudo  staat  voor  Real  Public  Domain.   kregen   een   inlogcode   waarmee   ze  Het  is  een  dienst  waarmee  gebruikers   vervolgens   het   album   konden  en  bedrijven  digitaal  op  een  locatie  nar   downloaden.  keuze   iets   kunnen   achterlaten   voor  iemand  anders.  De  ontvanger  kan  deze   Heineken    actie  of  dit  cadeau  fysiek  incasseren  op   Heineken  ontwikkelde  mbv  Repudo  een  locatie.     een  location  based  spel:  via    een     wereldkaart  op  Heineken’s  Facebook  Samenwerkingen       pagina,  konden  Heineken  fans  virtuele     prijzen  oppikken.    Sony  Music      In   samenwerking   met   Sony   Music   Contact  Repudo  Nederland,   ontwikkelde   Repudo   een   Barbara  Strozzilaan  201  campagne,  waarin  fans  een  virtuele  EP   Amsterdam,  1083  HN  konden   ophalen   in   de   real   world   Zo   +31  6  34920241  ‘dropte’   zangeres   Jacqueline   Govaert    lucas@repudo.com  haar   EP   ‘Hold   my   fire’   tijdens   een    concert   in   Amsterdam.   Alleen         |  P a g .  16    
 17. 17.  Location  Based  Marketing            Om   te   beschrijven   hoe   bedrijven   • De  locatie    gebruik   kunnen   maken   van   LBS   als   • Het  delen    marketing   instrument,   is   het   • Het  spel  belangrijk   om   de   functionaliteiten   te    kennen   die   ze   aanbieden.   Om   deze   te    begijpen,   delen   we   Location   Based   We  zullen  deze  drie  onderdelen  hierna  Services   op   in   drietal   als  aparte  hoofdstukken  behandelen  hoofdfunctionaliteiten,  te  weten:            Figuur  13:  de  3  hoofdfunctionaliteiten  van  Location  Based  Services:  de  locatie,  het  spel  en  het  delen  van  informatie   |  P a g .  17    
 18. 18. De  rol  van  de  locatie  binnen   gaat   via   het   mobiele   apparaat:   door  Location  Based  Services     middel   van   positiebepaling   (GPS)   kan     worden  bepaald  waar  de  persoon  is  en  Als   eerste   zullen   we   de   rol   van   de   welke   locaties   in   de   buurt   zijn.     Deze  locatie  bespreken.  Hiernaast  kijken  we   locaties   zijn   óf   al   aanwezig   in   het  hoe   bedrijven   er   gebruik   van   kunnen   systeem   óf   ze   kunnen   door   de  maken.   Onderzoek   laat   ons   vervolgens   gebruiker   ter   plekke   worden  zien   in   welke   mate   gebruikers   en   aangemaakt.    bedrijven   actief   zijn   rondom   de    locatie.        De  locatie    De   locatie   vervult   een   centrale   rol  binnen   LBS:   het   is   de   plek   waar  gebruikers   van   de   verschillende  netwerken   naar   toe   gaan,   waar   ze  inchecken   en   welke   ze   met   elkaar  bespreken.   Voor   ondernemers   is   het  het   startpunt   voor   hun   location   based  marketing:   waarvandaan   ze   nieuwe  klanten   kunnen   aantrekken   en  bestaande   klanten   kunnen   belonen.    We   zullen   in   dit   hoofdstuk   2  onderdelen   bespreken   die   met   de  locatie   van   doen   hebben.   Het   eerste  gaat  over  wat  de  gebruiker  doet  op  de  locaties:   bijv.   inchecken.   Het   tweede  onderdeel   gaat   over   de   ondernemer  en   de   marketingmogelijkheden   die  deze   ter   beschikking   heeft   als   het   om  de   locatie   gaat.   Voor   beide  onderwerpen   zullen   we   uitkomsten  van   onze   onderzoeken   gebruiken   die  we   eerder   dit   jaar   deden   rondom  Location  Based  Services.    Incheken    Typisch   voor   een   LBS   is   de  mogelijkheid  van  een  persoon  om  er  in  te   checken.   Bij   het   inchecken   geeft   de  persoon   aan   dat   deze   zich   op   een  bepaalde   locatie   bevindt.   Deze  informatie   wordt   vervolgens   met   het  netwerk  gedeeld.        Wat  is  een  locatie?  De   locatie   kan   van   alles   zijn:   een  station,   een   winkel,   een   restaurant   of  huis   van   een   vriend.   Het   inchecken   |  P a g .  18    
 19. 19. is.   Belangrijk   hierbij   om   te   bedenken   is   dat   gedrag,   maar   ook   iets   over   hoe   lang   de   LAB-­‐Results:  Check-­‐ins   het   aantal   opgenomen   restaurants   bij   locaties  aanwezig  zijn  in    op  de  netwerken.     Facebook   het   laagst   is.   Het   betreft   maar     Interessant   is   het   om   te   kijken   22,3%   van   de   onderzochte   restaurants   dat   Wat  zeggen  de  cijfers  dan  wel?   in     hoeverre   er   op   locaties   van   een  Facebook  places  vermelding  had.     De   cijfers   geven   aan   hoe   vaak   gebruikers   bedrijven   wordt   ingecheckt.     inmiddels   de   locatie   hebben   bezocht   en   de   We   stelden   dit   vast   voor   Een   ander   punt   van   aandacht   bij   de   moeite   waard   vonden   om   de   moeite   nemen  restaurants   die   opgenomen   waren   in   interpretatie   van   de   cijfers   is   dat   het   om   om   in   te   checken.   Check-­‐ins   worden   vaak  Facebook  Places,  Foursquare  en  Feest.je.   cumulatieve   cijfers   gaat   en   dus   niet   op   met  anderen  in    het  netwerk  gedeeld.  Dit  is     belangrijk  gegeven,  want  iedere  keer  dat  er     Figuur  14:  Overzicht  van  het  gemiddeld  aantal  check-­‐ins  per  locatie   Figuur  15:  Overzicht  van  het  percentage  restaurants  waar  weleens  op   was  ingecheckt     cijfers   per   maand   of   jaar.   Maw:   de   cijfers   ingecheckt   wordt,   betekent   dat   gratis  De   resultaten   laten   zijn   dat   het   gemiddeld   zeggen   niet   alleen   iets   over   het   incheck-­‐ exposure  voor  het  bedrijf.    aantal   check-­‐ins   bij   Foursquare   het   hoogst       |  P a g .  19    
 20. 20. Foursquare  gebruikers:  hoe  vaak  checken  ze   Driekwart   van   de   gebruikers   met   een   gebruikers   135   bedraagt.   Dit   aantal  in?   Foursquare   account   heeft   wel   eens   check-­‐ins  moet  zijn  gerealiseerd  in  de  1  à     ingecheckt.   Bij   een   kwart   van   alle   anderhalf   jaar   tijd   dat     Foursquare   in  Nog   meer   cijfers   komen   uit   het   gebruikers  liep  het  aantal  check-­‐ins  op  tot   Nederland  actief  is.    gebruikersonderzoek.   Specifiek   voor   boven   de   50.     Het   gemiddelde   van   deze    Foursquare  konden  we  vaststellen  hoe  vaak   laatste   groep   zorgde   ervoor   dat   het   Let   wel:   het   gaat   hier   om   inchecken   op  mensen  inchecken.  We  zagen  hetvolgende:   gemiddeld   aantal   check-­‐ins   van   alle   iedere   willekeurige   locatie   en   niet   alleen   om   inchecken   bij   restaurants   zoals   in   het   Locatieonderzoek.   Gebruikte  bronnen:   • Locatieonderzoek  Media  Intelligence   n=255   Lab  juni  2011,  n=355  restaurants   • Gebruikersonderzoek  Foursquare   Augustus  2011,  n=255  Foursquare   Figuur  16:  gemiddeld  aantal  check-­‐ins  Foursquare  gebruikers.     gebruikers   |  P a g .  20    
 21. 21.      Marketing  tools  rondom  locaties  en  inchecken      Het   proces   rondom   het   inchecken,   locaties   soms   meerdere   keren  biedt   voor   het   bedrijf   een   aantal   voorkomen  op  het  netwerk.    mogelijkheden   op   het   gebied   van    marketing.   Voorwaarde   om   aan   de  slag   te   gaan     is   dat   de   locatie   aanwezig   Claimen  van  locatie  is  op  het  netwerk  en  dat  het  bedrijf  de   Als  bedrijf  kun  je  de  eigenaar  worden       Google Facebook Foursquare   Yelp   Feest.je   Places   Places   Gebruikers kunnen Nee   Ja   Ja   Ja   Ja   locatie aanmaken   Gebruikers kunnen Ja   Nee   Ja   Ja   Nee   locatie aanvullen met info   Bedrijven kunnen Nee   Ja   Ja   Ja   Ja   hun locatie Claimen     Tabel  1:  Het  aanmaken,  aanvullen  en   van  een  locatie  (de  locatie  claimen)     claimen  van  locaties  bij  de  verschillende   waarmee   je   deze   actief   kunt   inzetten   netwerken   voor   verschillende   marketing-­‐locatie   geclaimd   heeft.   Hiermee   geeft   doeleinden.    het   aan   de   gebruiker   aan   dat   deze   te    maken  heeft  met  de  officiële  locatie.         Gegevens  toevoegen  aan  de  locatie    Aanmaken  van  de  locatie   Afgezien  van  de  naam  en  de  plaats  van  Het  bedrijf  hoeft  vaak  zelf  geen  actie  te   de   locatie,   kan   de   vermelding   nog  ondernemen   als   het   gaat   om   het   als   meer   informatie   bevatten   over   de  locatie   op   te   nemen.   Bedrijfs   -­‐en/of   locatie   bevatten.     Sommige   van   deze  positiegegevens   zijn   regelmatig   al   informatie   is   door   het   bedrijf   zelf   aan  verzameld   door   het   netwerk   zelf   te   vullen,   sommige   informatie     wordt  (zoals   bij   Google   places)   of   door   de   door   gebruikers/   bezoekers  gebruikers   (zoals   bij   Foursquare).   toegevoegd.    Door   deze   laatste   mogelijkheid,   kan    het   zijn   dat   bedrijven   en   andere   |  P a g .  21    
 22. 22. Informatie  toegevoegd  door  het  bedrijf       Op  alle  netwerken  kan  de     bedrijfseigenaar  een  set  aan     bedrijfsgegevens  toevoegen.  Het  gaat       hier  in  eerste  om  NAWT-­‐,  email-­‐  en           URL-­‐gegevens.  Hiernaast  bieden  de     verschillende  netwerken     mogelijkheden  van  het  toevoegen  van    Tabel  2:  gegevens  die  bedrijfseigenaren  aan  h un  vermelding  k unnen  toevoegen  op  de  verschillende  netwerken     gegevens  als  het  wel/niet  accepteren       van  credit  cards,  de  aanwezigheid  van     een  terras  worden  uitgevraagd.      Yelp  gebruikt  deze  methode  effectief     om  de  informatie  in  hun  database  te     vergroten.                         |  P a g .  22    

×