Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wijkgerichte aanpak door inzet van Online Communities

1,216 views

Published on

Wijkgerichte aanpak door inzet van Online Communities

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wijkgerichte aanpak door inzet van Online Communities

 1. 1. KENNISCLINICWijkgerichte aanpak door inzet Online Communities<br />
 2. 2. PRESENTATIE INHOUD<br />Wijkgerichte aanpak door inzet van Online Communities<br />Doel: Aanzetten tot discussies, prikkelen, onderlinge kennisoverdracht<br />Vandaagniet: toepassen van de bestaandeSocialmediaoplossingen (hyves, facebook, twitter etc)<br />Het Programma:<br />Met welke partijen hebben we te maken - -> signaleringen<br />Internetstatistieken<br />Definitie Social media<br />Hoe ziet een Online Community voor een woonwijk er dan uit?<br />Online Community in relatie tot sociale cohesie, reputatiemanagement, grip op communicatie, besparing op bedrijfsvoering<br />Inzetbaarheid van een Online Community<br />Kritische beschouwingen<br />
 3. 3. OVERHEID/GEMEENTE<br />WONINGCORPORATIE<br />DE WIJK<br />DE BEWONERS<br />ZORG, WELZIJN, MIDDENSTAND etc..<br />
 4. 4. OVERHEID/GEMEENTE<br />WAT SIGNALEREN WE <br />Kostenbesparen<br />Minder diensten/faciliteitenaanbieden<br />Grotereafstandtussen burger en overheid<br />Minder grip op communicatie<br />Omschakeling van servicegerichtnaarvraaggestuurd<br />
 5. 5. WONINGCORPORATIE<br />WAT SIGNALEREN WE <br /><ul><li>Kostenbesparendemaatregelen
 6. 6. Verkoop en verhuurverlooptmoeizaam
 7. 7. Moeilijk grip op communicatie
 8. 8. Imago problemenliggen constant op de loer
 9. 9. Geengebruikmaken van middelenomgedragsverandering tot stand tebrengen(bvenergiebesparingsproblematiek)
 10. 10. Mondige burgers
 11. 11. Omschakeling van servicegerichtnaarvraaggestuurd</li></li></ul><li>WAT SIGNALEREN WE <br /><ul><li>Kostenbesparendemaatregelen
 12. 12. Dezeinstantiesbenaderenhundoelgroep op eigenwijze
 13. 13. Door gebrekaan (financiele) middelenniet in staatoptimaaltefunctioneren en communiceren</li></ul>ZORG, WELZIJN, MIDDENSTAND etc..<br />
 14. 14. WAT SIGNALEREN WE <br /><ul><li>Door terugtredende overheidwordteenberoepgedaan op het zelfoplossendvermogen
 15. 15. Solidariteit/socialecohesie is al langgeenautomatismemeer (gedragsverandering)
 16. 16. Doorvandalisme, criminaliteit , verpaupering en geen “prachtwijk”
 17. 17. We moetenweerterugnaar het ouderwetsedorpsgevoel (onskentons, socialecontrole)
 18. 18. De bewonerwordtoverstelpt met informatie via meerderekanalen….waarmoetikzijn?</li></ul>DE BEWONERS<br />
 19. 19. INTERNET<br />INTERNET STATISTIEKEN<br />Fabels en feiten<br /><ul><li>Nietiedereenheeft internet  93%
 20. 20. Allochtoneninternettenniet71%
 21. 21. Oudereninternettenniet 63%
 22. 22. Socialehuurdersinternettenniet2001: 30% 2008: 55% 2011:……
 23. 23. CONCLUSIE: INTERNET IS GEMEENGOED!</li></ul> Signalering: Explosieve groei gebruik Social Media als communicatie middel<br />
 24. 24. DEFINITIE SOCIAL MEDIA<br />Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, met <br />geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen.<br />Tevens is er sprake van interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling. <br />De plekken op het internet waar de “feestjes” plaatsvinden met als kenmerken<br />Ontmoeten en communiceren met bekenden<br />Ontmoeten van nieuwe mensen, soulmates<br />Uitwisselen van ervaringen en meningen<br />Deze kenmerken inzetten in de vorm van een besloten wijk-community<br />
 25. 25. HOE ZIET EEN ONLINE COMMUNITY VOOR EEN WOONWIJK ER DAN UIT?<br /><ul><li>Besloten online gemeenschap van wijkbewoners
 26. 26. Faciliteren van slimme diensten om sociale cohesie te bevorderen
 27. 27. Interactie tussen de bewoners onderling
 28. 28. Informatieverstrekking mogelijk door de verschillende betrokken partijen.
 29. 29. Een plek waar alle informatie voor de bewoner voorhanden is
 30. 30. Interactie tussen bewoners en betrokken partijen</li></li></ul><li>HOE ZIET EEN ONLINE COMMUNITY VOOR EEN WOONWIJK ER DAN UIT?<br /><ul><li>Besloten online gemeenschap van wijkbewoners
 31. 31. Faciliteren van slimme diensten om sociale cohesie te bevorderen
 32. 32. Interactie tussen de bewoners onderling
 33. 33. Informatieverstrekking mogelijk door de verschillende betrokken partijen.
 34. 34. Een plek waar alle informatie voor de bewoner voorhanden is
 35. 35. Interactie tussen bewoners en betrokken partijen</li></li></ul><li>ONLINE COMMUNITY - LEEFBAARHEID EN SOCIALE COHESIE<br />Een Online Community werkt drempelverlagend en stimuleert het leggen van contacten<br />Open communicatie bevorderd elkaar leren kennen en bewerkstelligd begrip en respect voor elkaar, met als resultaat een stuk sociale controle (in de goede zin van het woord).<br />De interactie tussen bewoners brengt talenten in de woonwijk naar boven, dit stimuleert om elkaar te helpen. <br />Een Online Communityfaciliteert bewoners waardoor zij hun talenten in de praktijk kunnen brengen<br />Een online community maakt een grotere rol van zelforganisatie en verantwoordelijkheid mogelijk (empowerment)<br />Een goed leefklimaat gaat leegstand en verloop tegen en maakt een wijk populair.<br />
 36. 36. ONLINE COMMUNITY - REPUTATIE MANAGEMENT<br />Voor gemeente, overheid, woningcorporaties en overige partijen<br />Wie zich goed profileert, creëert een beter imago!<br />“U doet veel voor de bewoners. Helaas klinken ontevreden klanten vaak harder en hebben ze een behoorlijke impact op het imago.”<br /><ul><li>Bewoners zijn zich vaak niet bewust welke meerwaarde corporaties en gemeenten bieden, laat goed zien wat u doet…. Positieve informatie op de Online Community draagt bij aan een goede reputatie
 37. 37. Opinie beïnvloeding  Krijg waardering voor dat waar u voor staat, zoals bijv. prettig wonen en een veilige woonomgeving
 38. 38. Mensen kijken niet alleen naar eigen ervaringen, maar hechten ook juist veel waarde aan de mening van anderen (uit de community)</li></li></ul><li>ONLINE COMMUNITY - DE GRIP OP COMMUNICATIE<br /><ul><li>Snel en gemakkelijk informatie delen op de plaats waar de doelgroep vertegenwoordigd isExterne partijen zijn zichtbaar voor de bewoners, u kunt nieuws en informatie uitwisselen en archiveren
 39. 39. Negatieve publiciteit modereren en waar mogelijk ontkrachten
 40. 40. In vroegtijdig stadium problemen signaleren en bewoners betrekken bij wijkgerelateerde zaken (bewonersparticipatie eenvoudig te regelen)</li></li></ul><li>ONLINE COMMUNITY - BESPARING OP BEDRIJFSVOERING<br />Minder klantcontact voor informatie, onderhoudsmeldingen etc.<br />Communicatie via digitale nieuwsbrieven (naast traditionele methodes) -> Minder administratieve afhandelingen, post, verzendkosten etc. (30%-60% tijdbesparing aan communicatie, zie onderzoek Price Waterhouse & Cooper)<br />Wijkprofessionals gaan meer digitaal werken, leggen snel en gemakkelijk contacten <br />Door toenemende sociale cohesie minder vandalisme/overlast<br />Door “Prachtwijk” minder leegstand / sneller verhuur en verkoop<br />Door grotere sociale cohesie wordt het zelf oplossend vermogen van de gemeenschap vergroot<br />
 41. 41. INZETBAARHEID VAN EEN ONLINE WIJKCOMMUNITY<br />Voor iedere fase van de woonwijk<br />Bouw- of Renovatiefase<br />De community wordt al gevormd voordat deze er fysiek daadwerkelijk is!<br />Via een Online Community een woonwijk al laten leven voordat de wijk gebouwd is! Toekomstige bewoners en belangstellenden zoeken eenvoudig contact met elkaar.<br />Toekomstige bewoners van A to Z betrekken bij de planontwikkeling<br />Toepassen van interactieve oplossingen die verleiden tot verhuizen  zelf online een woning samenstellen/inrichten<br />Community doorzetten naar de beheerfase!!!<br />Beheerfase<br />Direct contact tussen de uitvoerders en de bewoners, ondersteund door <br />slimme online toepassingen.<br />Een community waarin dienstbaarheid tussen de bewoners centraal staat!<br />
 42. 42. KRITISCHE BESCHOUWINGEN<br /><ul><li>Een Online Community is geen totaal oplossing….maar een middel
 43. 43. Hoe bewoners en uitvoerders zover te krijgen dat ze de Online Community omarmen?
 44. 44. Het introduceren van nieuwe oplossingen vergt aanpassingen in de bestaande organisatie
 45. 45. Niet voor iedere schaalgrootte toepasbaar
 46. 46. Professionele begeleiding is noodzakelijk
 47. 47. Stel realistische doelen
 48. 48. Uw kritische beschouwingen?Neem gerust eens contact met ons op om te sparren over uw vragen en ideeën.info@woonwijkonline.nlwww.woonwijkonline.nl</li>

×