Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ครบเครืองสร้างเว็บไซต์แสดงในทุกอุปกรณ์
่
(Responsive Website) (รุ่นที่ 2)
“ครบเครืองสร้าง และออกแบบเว็บไซต์ทีแสดงได้ในทุกอ...
หลักสูตรก้าวสู่ศกยภาพการแข่งขัน AEC ด้วยการใช้
ั
Photoshop & Illustrator สร้างบรรจุภณฑ์ SMEs
ั
อย่างมืออาชีพ (รุ่นที่ 1)
“...
ครบเครื่องการใช้งาน MS Excel
Advance Functions (รุ่นที่ 1)
“พบกับความครบเครืองทุกการประยุกต์ใช้งานร่วมกับสายงานในองค์กร ทั...
บริหารโครงการมืออาชีพด้วย Microsoft Project
Plus HR | Health | Safety | Engineer Workshop (รุ่นที่ 7)
“บริ หารจัดการโครงกา...
ครบเครืองสร้าง E-Book, E-Pub แสดงผลในทุก
่
อุปกรณ์มืออาชีพ (รุ่นที่ 1)
“ครบเครืองเรืองการพัฒนา E-Book และ ePub ให้คณสร้างเ...
สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย
Joomla 3.x (รุ่นที่ 8)
“เปิดอบรมต่อเนื องตามกระแสเรียกร้อง! โปรแกรมรางวัลการพัฒนาเว็บไซต์...
Joomla 3.x Advance Extensions
for AEC's Website (รุ่นที่ 2)
นาเว็บไซต์ Joomla ของคุณก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน AEC ได้อย่างมื...
สร้าง Android Application มืออาชีพด้วย
PhoneGap Framework (รุ่นที่ 3)
“พัฒนา Android Application ใน Platform ต่าง ๆ ด้วยสุ...
สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย
Microsoft Access (รุ่นที่ 5)
“สร้างและบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูลในระดับองค์กรด้วย Micros...
รายละเอียดการดาเนินการเบิกจ่าย


ข้าราชการและเจ้าหน้าทีรฐ วิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถอเป็ นวันลาและมีสทธิ ์เบิก...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cityhubs หลักสูตรอบรมที่ กทม. - ไตรมาส 1 พ.ศ. 2557

754 views

Published on

Cityhubs หลักสูตรอบรมที่ กทม. - ไตรมาส 1 พ.ศ. 2557 รายละเอียดทั้งหมดและการสมัครอบรมที่ http://www.cityhubs.net

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cityhubs หลักสูตรอบรมที่ กทม. - ไตรมาส 1 พ.ศ. 2557

 1. 1. ครบเครืองสร้างเว็บไซต์แสดงในทุกอุปกรณ์ ่ (Responsive Website) (รุ่นที่ 2) “ครบเครืองสร้าง และออกแบบเว็บไซต์ทีแสดงได้ในทุกอุปกรณ์ (Responsive Design) ด้วย ่ ่ เทคโนโลยีทีสะดวก สวยงาม รวดเร็ว HTML5, Bootstrap และ JQuery Workshop ่ ่ ตังแต่เริ มต้นจนใช้งานได้จริ ง” ้ ั ั ปจจุบนแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบ Responsive Design ทีทาให้หน้า ่ เว็บไซต์แสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็ น Desktop, Mobile หรือ Tablet ได้อย่างเหมาะสม สวยงาม และสะดวกในการอ่านข้อมูล โดยทีเรามีเว็บไซต์เพียงแต่ชุดเดียว ไม่ตองพัฒนาชุดเว็บไซต์สาหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ เฉพาะทีมความซ้าซ้อนและดูแลยาก ่ ้ ่ ี ดังนันในหลักสูตรนี้ ผูเข้าอบรมจะสามารถพัฒนาเว็บไซต์อย่างเป็ นขันตอนด้วยเทคโนโลยี HTML5 | CSS3 | Bootstrap ้ ้ ้ Framework และ JQuery ทีมความสามารถในการรองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์ได้อย่างสวยงาม และสะดวกในการพัฒนาต่อยอด ่ ี ได้ง่าย การันตีผเข้าอบรมได้เว็บไซต์ทนทีเมื่อเสร็จสินการอบรม ู้ ั ้ รายละเอียดหลักสูตร แนะนาคอนเซป Responsive Design  สร้าง Mockup และ Flexible HTML  จัดการ Web Graphics สาหรับการแสดงผล Auto-Resize  คอนเซป CSS ควบคุม Screen  Bootstrap Framework  เสริมแต่งลูกเล่นด้วย JQuery  Workshop: JQuery Scripts    Workshop สร้างเว็บไซต์ หลักสูตรนี้ เหมาะสาหรับ บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชนผูสนใจด้านการพัฒนาเว็บไซต์ โดยผูเข้าอบรมควรมีความรูพืนฐานด้านการ ้ ้ ้ ้ ้ พัฒนาเว็บไซต์หรือภาษา HTML มาก่อน | ระดับหลักสูตร: ขันปานกลาง ้ อบรม 3 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์อบรม The Connecion กรุงเทพฯ | ค่าลงทะเบียนท่านละ 6,420 บาท (รวม VAT แล้ว) สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่
 2. 2. หลักสูตรก้าวสู่ศกยภาพการแข่งขัน AEC ด้วยการใช้ ั Photoshop & Illustrator สร้างบรรจุภณฑ์ SMEs ั อย่างมืออาชีพ (รุ่นที่ 1) “ก้าวสู่ศกยภาพการแข่งขันด้าน SMEs ของท่านอย่างมืออาชีพ ด้วย Workshop การใช้สดยอด ั ุ เครืองมือด้านกราฟิ กพัฒนาบรรจุภณฑ์ด้วยตัวคุณเอง” ่ ั การเปิ ดเสรีทางการค้าและการรวมตัวกันของประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ทาให้เกิดการแข่งขันด้านการค้าทีสง ใน ู่ การตัดสินใจซือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ มิได้ขนอยู่กบชนิดและคุณภาพของสินค้าเพียงอย่างเดียว หากแต่ยงขึนอยู่กบรูปแบบและ ้ ้ึ ั ั ้ ั ภาพลักษณ์ของบรรจุภณฑ์จงใจภายนอกของสินค้า นันด้วยทาให้บรรจุภณฑ์มบทบาทสาคัญยิงต่อการจาหน่วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ ั ู ้ ั ี ่ ต่างๆ บรรจุภณฑ์จงช่วยในการเพิมปริมาณการขาย และเพิมมูลค่าของสินค้า สาหรับ SMEs ผูประกอบการต้องเร่งสร้างจุดแข็งทาง ั ึ ่ ่ ้ การค้า เพื่อการจาหน่ายสินค้าเพื่อให้สามารถเทียบเคียงกับคู่แข่งในประเทศอื่น ๆ ได้ เนื้ อหาหลักสูตร หลักการออกแบบและทิศทางการตลาด SMEs  หลักการออกแบบเพื่อให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย  กระบวนการออกแบบบรรจุภณฑ์ ั  เข้าใจโหมดสี  รูจกเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม ในการทางาน ้ั การเพิมลูกเล่นโดยสร้างเอฟเฟ๊กต์ดวย Layer Style ่ ้  Workshop ประกอบงานออกแบบลวดลายบนบรรจุภณฑ์ ั  เข้าใจ Vector กราฟฟิค นามสกุลทีแตกต่าง ่  หน้าต่างพาเนลทีควรรูจกใน Illustrator ่ ้ั    การสร้างภาพจากรูปทรงเลขาคณิตทีมอยูในเครื่องมือ ่ ี ่  เรียนรูการสร้างเส้น Path และจุดแองเคอร์ ้ หลักสูตรนี้ เหมาะกับ ผูประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ OTOP บุคคลกรหน่ วยงานราชการและหน่ วยงานด้าน ้ ธุรกิ จที่สนใจงานออกแบบและปรับแต่ง ไฟล์กราฟิ กรูปภาพในการนาไปใช้ประยุกต์ทาสื่อนาเสนอ ประเภทต่ างๆ ระดับหลักสูตร: ขันปานกลาง ผูเข้าอบรมควรมีพืนฐานการใช้งานโปรแกรมกราฟิ กหรือตกแต่งรูปมาก่อน ้ ้ ้ อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 20 - 21 มกราคม 2557 ณ ศูนย์อบรม The Connecion กรุงเทพฯ | ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,136 บาท (รวม VAT แล้ว) สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่
 3. 3. ครบเครื่องการใช้งาน MS Excel Advance Functions (รุ่นที่ 1) “พบกับความครบเครืองทุกการประยุกต์ใช้งานร่วมกับสายงานในองค์กร ทังด้านการขาย ่ ้ การตลาด งานบุคคล งานบัญชีการเงิน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยระบบฟังก์ชนของ Microsoft Excel ” ั งานในองค์กรเป็ นงานทีใช้การคานวณข้อมูลและวิเคราะห์ขอมูลมากมาย สูตรการคานวณคิดค่าต่าง ๆ มีความสลับซับซ้อนมีขอมูล ่ ้ ้ ในองค์กรในหลายส่วนประกอบกัน ทังนี้ประสิทธิภาพของงานขึนอยู่กบความรวดเร็ว ถูกต้อง และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ ้ ้ ั โปรแกรม Microsoft Excel ทีเน้นการทางานด้านคานวณข้อมูลได้รบความนิยมในการเป็ นเครื่องมือสาหรับการ คานวณในองค์กร ่ ั ั ั ในหลักสูตรนี้จงนา Microsoft Excel มาใช้งานในด้านการจัดการข้อมูลและการคานวณสูตร ฟงก์ชนต่าง ๆ ในงานระดับองค์กร ใน ึ ทุกสายงาน เพื่อการทางานทีสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยเน้น Workshop ประกอบการเน้นการทางานจริง ่ เนื้ อหาหลักสูตร     คานวณระบบวันทางาน อายุงาน และอายุจริง พร้อมระบบ ั ั การคิดค่าจ้างสาหรับงานบุคคล ผ่านฟงก์ชน (Date & Time) ั ั คานวณดอกเบีย เงินกู้ ค่าเสื่อมราคา ด้วยฟงก์ชนกลุ่ม ้ การเงิน (Finance) ั ั การจัดการฟงก์ชนด้านข้อความ (Text) การจัดการดึง ข้อมูลจากฐานข้อมูลภายนอกลง Excel ั ั จัดการฟงก์ชนกลุ่มคานวณทางคณิตศาสตร์และเชิงตรรกะ    เชื่อมความสัมพันธ์และดึงข้อมูลจากหลาย ั ั ตารางฟงก์กนกลุ่ม Array และ LookUp ตานวณและใช้งานระบบนิพจน์ Criteria สาหรับงานต่าง ๆ เช่น Conditional Formatting ั ั ้ จัดการฟงก์ชนทังหมดทีใช้ใน Workshop ่ แต่ละสายงาน หลักสูตรนี้ เหมาะกับ บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผูสนใจในงานด้านการขาย การตลาด งานบริหารบุคคล งานด้านบัญชีการเงิ น ้ พนักงานคานวณ/วิ เคราะห์งบประมาณ เป็ นต้น โดยผูเข้าอบรมจะต้องมีพืนฐานการใช้งาน Microsoft Excel ในระดับ ้ ้ ทัวไปมาก่อน | ระดับหลักสูตร: ขันปานกลางถึงขันสูง ่ ้ ้ อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 23 - 24 มกราคม 2557 ณ ศูนย์อบรม The Connecion กรุงเทพฯ | ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,243 บาท (รวม VAT แล้ว) สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่
 4. 4. บริหารโครงการมืออาชีพด้วย Microsoft Project Plus HR | Health | Safety | Engineer Workshop (รุ่นที่ 7) “บริ หารจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยเทคโนโลยีคณภาพ Microsoft Project พร้อมด้วย Workุ shop เน้ นการเขียนและบริ หารโครงการได้จริ งในสายงานบุคล (HR) สายสุขภาพ (Health) สายความอาชีวอนามัย และปลอดภัย (Safety) และงานวิ ศวกรรม (Engineer)” ั ั การบริหารโครงการ (Project Management) ในปจจุบนได้มบทบาทและความสาคัญในการทางานในองค์กรเป็ นอย่างมาก ี ทังนี้การบริหารโครงการโดยทัวไปแล้วเป็ นความรูและขันตอนดาเนินงานในส่วนของการวางแผน การจัดการ การบริหารทรัพยากร ้ ่ ้ ้ ้ าหมายได้ถูกต้องตามทีวางแผนไว้ โดยมีหวใจสาคัญคือการบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง เวลา เพื่อทาให้โครงการแล้วเสร็จตามเป ่ ั ราคา และคุณภาพ ในทรัพยากรทีกาหนดเพื่อให้ได้เป้าหมายตามต้องการในงานสายงานต่างๆ ได้แก่ งานทรัพยากรบุคคล งานซ่อม ่ บารุงใหญ่ประจาปี (Shut Down) งานสุขภาพและการสาธารณสุข ความปลอดภัยในการทางาน งานโครงการก่อสร้างหรือโครงการ ใหม่ต่างๆ ขององค์กร ในหลักสูตรนี้จงนา Microsoft Project ซึงเป็ นโปรแกรมใช้ในการบริหารโครงการโดยตัวโปรแกรมสามารถจัดการงาน เวลา ึ ่ ทรัพยากรทีใช้ในโครงการ และสามารถออกรายงานและเชื่อมโยงการทางานกับโปรแกรม Office ส่วนอื่น ๆ ด้านการบริหารจัดการ ่ เวลา เช่น Outlook หรือ Word โปรแกรมทีใช้ในการอบรม Microsoft Project/Word/PowerPoint สอดแทรกระหว่างการอบรม ่ รายละเอียดหลักสูตร 1.แนะนาการบริหารโครงการพร้อมตัวอย่าง เช่น ก่อสร้าง,สุขภาพ,Shut Down, ฝึกอบรมและความปลอดภัย 2. สร้างไฟล์งาน Project 3.จัดการวันทีบนปฏิทน (Calendar) ่ ิ 4.การจัดการงานในโครงการ (Tasks) 5.การจัดการทรัพยากร (Resource) 6.การจัดการด้านมุมมอง (Views) 7.การจัดการงบประมาณ ค่าใช้จ่าย (Cost) 8.จัดระดับและปรับปรุงทรัพยากร ั 9.ติดตามโครงการและแสดงรายงานปญหา (Tracking) 10.การเชื่อมโยงการทางานกับโปรแกรมอื่น 11.การนาเข้าและส่งออกไฟล์งานในรูปแบบเอกสาร หลักสูตรนี้ เหมาะสาหรับ บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชนของสายการผลิต สายบริการและสายก่อสร้าง ในตาแหน่ งการบริหาร ้ โครงการ เช่น นักวิ เคราะห์นโยบาย นักวิ เคราะห์แผนงาน ผูจดการโครงการ วิ ศวกร เจ้าหน้ าที่ความปลอดภัย นักวิ ชาการ ้ ั สาธารณสุข เจ้าหน้ าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้ าที่วางแผนการผลิ ต เจ้าหน้ าที่ซ่อมบารุง เป็ นต้น อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 25 – 26 มกราคม 2557 ณ ศูนย์อบรม The Connecion กรุงเทพฯ | ค่าลงทะเบียนอบรม 4,280 บาท (รวม VAT แล้ว) สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่
 5. 5. ครบเครืองสร้าง E-Book, E-Pub แสดงผลในทุก ่ อุปกรณ์มืออาชีพ (รุ่นที่ 1) “ครบเครืองเรืองการพัฒนา E-Book และ ePub ให้คณสร้างเอกสารสาหรับอ่านในอุปกรณ์ ่ ่ ุ ทุกประเภททัง PC, Tablet, Smart Phone, E-Book Reader ด้วยเทคโนโลยี ePub Format ้ ให้คณสามารถเผยแพร่เอกสารได้อย่างไร้ขีดจากัด” ุ E-Book | ePub ถือเป็ นสิงพิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ให้ผชมสามารถเปิ ดอ่านดูได้ตาม คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ ่ ู้ ั ั ต่าง ๆ เช่น Smart Phone และ Tablet เป็ นต้น ไฟล์สงพิมพ์เหล่านี้ได้รบความนิยมอย่างมากในปจจุบนด้วยความสามารถในการ ย้าย ิ่ ั หนังสือหรือเอกสารเป็ นเล่มเข้าสูคอมพิวเตอร์และยิงสามารถเปิดได้จาก อุปกรณ์พกพาต่าง ๆ เป็ นการอานวยความสะดวกอย่างยิงสาหรับ ่ ่ ่ ผูใช้ในยุค Digital นี้ในการเผยแพร่สอเอกสารบนคอมพิวเตอร์ ้ ่ื ในหลักสูตรนี้เป็ น การlสร้างเอกสาร E-Book และ ePub โดย ePub จะเป็ นการสร้างไฟล์สาหรับเปิ ดในอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ กัน ั ั โดยฟงก์ชนการทางานทังหมดจะมุ่งเน้นไปทีการพัฒนา E-Book | ePub ให้ผผ่านการอบรมพัฒนาสิงพิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์เหล่านี้ได้อย่างมือ ้ ่ ู้ ่ อาชีพ เนื้ อหาหลักสูตร      แนะนาระบบ E-Book | ePub แนะนาโปรแกรมประกอบการทางาน สร้างและจัดรูปแบบเอกสาร จัดการระบบ Style เอกสาร ระบบการเชื่อมโยง TOC | Bookmarks     Convert เอกสารเป็ น E-Book และ ePub ปรับแต่งไฟล์ ePub ทีได้ผ่านระบบ Style ่ แทรก Assets ต่าง ๆ สาหรับ ePub Workshop สร้างสิงพิมพ์ E-Book | ePub ่ หลักสูตรนี้ เหมาะสาหรับ บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชน ผูสนใจในการพัฒนาสิ่ งพิ มพ์อิเลคทรอนิ กส์สาหรับเผยแพร่ในเครือง ้ ้ ่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ เช่น บุคลากรทางการเรียนการสอน บุคลากรในสายงานประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น ระดับหลักสูตร: ขันพืนฐานถึงปานกลาง ผูเข้าอบรมควรมีความรูการใช้งานโปรแกรมเอกสารเบืองต้น เช่น MS Word มาก่อน ้ ้ ้ ้ ้ อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 30 - 31 มกราคม 2557 ณ ศูนย์อบรม The Connecion กรุงเทพฯ | ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,815 บาท (รวม VAT แล้ว) สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่
 6. 6. สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla 3.x (รุ่นที่ 8) “เปิดอบรมต่อเนื องตามกระแสเรียกร้อง! โปรแกรมรางวัลการพัฒนาเว็บไซต์องค์กรยอด ่ เยียม! Step-to-Step สร้างเว็บไซต์ในองค์กรด้วย Joomla 3.x ่ ใครๆ ก็เขียนเว็บได้ไม่ต้องรู้เรืองเขียนโปรแกรม” ่ ั ั ในปจจุบนมีโปรแกรมสร้างเว็บไซต์พร้อมระบบบริหาร จัดการ (Content Management System – CMS) ทีให้ผพฒนา ่ ู้ ั สามารถพัฒนาเว็บไซต์ทมระบบฐานข้อมูลพร้อมกับระบบจัดการ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและไม่ตองใช้ความรูเรื่องการเขียน ่ี ี ้ ้ โปรแกรม พัฒนาเว็บไซต์มากนักทาให้ได้รบความนิยมในหมู่เจ้าของเว็บไซต์ทตองการ พัฒนาเว็บไซต์ในหน่วยงานตนอย่างมี ั ่ี ้ ประสิทธิภาพ Joomla เป็ นโปรแกรมลิขสิทธิ ์ Open Source - CMS (สามารถใช้งานได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) ประกอบด้วยส่วนเว็บไซต์ท่ี แสดงเนื้อหาให้ผทมาเยียมชม และส่วนระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์สาหรับผูดแลระบบ ู้ ่ี ่ ้ ู ั ั ในหลักสูตรนี้ผเข้าอบรมจะสามารถใช้งานและสร้างเว็บไซต์ได้ดวยตนเองจาก Joomla ด้วยเนื้อหาฟงก์ชนระดับองค์กร ู้ ้ เนื้ อหาหลักสูตร      แนะนาและเริมต้นสร้างเว็บไซต์ดวย Joomla ่ ้ แนะนาโปรแกรมพืนฐานประกอบการอบรม ้ จัดการบทความ เนื้อหา หมวดหมู่ จัดการแม่แบบ จัดการ Module     จัดการ Components กาหนดสิทธิ ์ของสมาชิก ตังค่าระบบ ้ ระบบ Server และการนาเว็บไซต์ขนสู่ ้ึ Server หลักสูตรนี้ เหมาะกับ บุคลากรในองค์กรต่ าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชนหรือผูสนใจ ในตาแหน่ งงานพัฒนาเว็บไซต์ ้ ้ เช่น เจ้าหน้ าที่ด้านสารสนเทศ (IT) เจ้าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ นักวิ ชาการคอมพิ วเตอร์ เป็ นต้ น ทังนี้ ผ้ ู ้ เข้าอบรมไม่จาเป็ นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนเว็บไซต์มาก่อน | ระดับหลักสูตร: ขันพื้นฐาน ้ อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 17 –18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์อบรม The Connecion กรุงเทพฯ | ค่าลงทะเบียนอบรม 4,280 บาท (รวม VAT แล้ว) สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่
 7. 7. Joomla 3.x Advance Extensions for AEC's Website (รุ่นที่ 2) นาเว็บไซต์ Joomla ของคุณก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน AEC ได้อย่างมืออาชีพ ด้วย Workshop พัฒนาระบบหลายภาษา, รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ Mobile, Social Linking, Portal Media, ระบบ Gallery, Forum และ Download และอีกมากมาย ในการเตรียมความพร้อมเข้าสูประชาคมอาเซียนหรือ AEC ของประเทศไทย การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ขอมูลข่าวสารใน ่ ้ องค์กรเป็ นสิงจาเป็ นในการนี้ในหลักสูตรจึงเป็ นการประยุกต์การใช้ Extensions ต่าง ๆ มาปรับระบบเว็บไซต์ทพฒนาด้วย Joomla ให้มี ่ ่ี ั ังก์ชนรองรับการสารสนเทศข้อมูลข่าวสารทังในและนอกประเทศ ตอบรับความพร้อมในการเข้าสูยุค AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ฟ ั ้ ่ เป็ นมืออาชีพ เนื้อหาในหลักสูตรจะเป็ นการประยุกต์ตดตังระบบเว็บไซต์หลายภาษา ระบบเว็บบอร์ด ระบบดาวน์โหลดเอกสาร ระบบแกลลอรี่ ิ ้ รูปภาพ เสริมการเชื่อมต่อกับระบบ Social Network และปรับแต่ง Template สาหรับเน้นการพัฒนาเว็บไซต์ลงในทุกอุปกรณ์ เนื้ อหาหลักสูตร      เกรินนาหลักสูตร แนะนาการพัฒนาเว็บไซต์รองรับ AEC ่ ประยุกต์/ติดตังระบบเว็บบอร์ด ้ ติดตังระบบ Photo Gallery ้ เชื่อมต่อระบบ Social Network ติดตังระบบจัดการเอกสารบนหน้าเว็บไซต์ ้ (Download Documentation)     ติดตัง Extensions กลุ่ม JQuery ควบคุม ้ Content จัดการระบบเว็บไซต์หลายภาษา พัฒนาระบบ Templates ในการรองรับ Responsive Design มากขึน ้ Workshop ครบเครื่องพัฒนาเว็บไซต์ Joomla ใน การรองรับเว็บไซต์ AEC หลักสูตรนี้ เหมาะกับ บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชนหรือผูสนใจ ในตาแหน่ งงานพัฒนาเว็บไซต์ เช่น เจ้าหน้ าที่ด้าน ้ ้ สารสนเทศ (IT) เจ้าหน้ าที่ประขาสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ทังนี้ ผเข้าอบรมจะต้องประสบการณ์การใช้ ้ ู้ งาน Joomla หรือผ่านการอบรมหลักสูตร Joomla มาก่อน | ระดับหลักสูตร: ขันปานกลางถึงขันสูง ้ ้ อบรม 3 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์อบรม The Connecion กรุงเทพฯ | ค่าลงทะเบียนอบรม 8,025 บาท (รวม VAT แล้ว) สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่
 8. 8. สร้าง Android Application มืออาชีพด้วย PhoneGap Framework (รุ่นที่ 3) “พัฒนา Android Application ใน Platform ต่าง ๆ ด้วยสุดยอด Framework เน้ น Workshop ตังแต่พฒนา HTML5 ไปสู่การพัฒนา Application ด้วย PhoneGap ” ้ ั Phonegap เป็ น Framework (ลิขสิทธิ ์ OpenSource) ทีนามาใช้ในการพัฒนา Mobile Application ทีรองรับทุก OS ไม่ว่าจะเป็ น ่ ่ iOS, Android, Windows Phone, Black Berry เป็ นต้น โดยคอนเซปของ PhoneGap คือใช้การพัฒนา Application ด้วยภาษา HTML5 | CSS | JavaScript แล้วนาเข้าการสร้างเป็ น Mobile Application ของแต่ละ OS ด้วย PhoneGap Framework ทาให้นกพัฒนาสามารถ ั ั ั พัฒนา Application ได้ในทุก OS ปจจุบน PhoneGap ได้รบความนิยมนามาพัฒนา Application บนมือถืออย่างมากมาย ทีแม้แต่บริษท ั ่ ั ั่ Adobe ได้ซอไปพัฒนาเข้ากับโปรแกรมของฝงตน เช่น DreamWeaver เป็ นต้น ้ื ในหลักสูตรนี้จงมุ่งเน้นให้ผเข้าอบรมใช้ PhoneGap Framework ในการนามาพัฒนา Application บนมือถือ (โดยในการอบรมจะ ึ ู้ มุ่งเน้นการพัฒนาบน Android) โดยใช้พนฐานการพัฒนาโปรแกรมด้วย HTML5 | CSS | JavaScript นามาพัฒนาร่วมกับ Library ของ ้ื PhoneGap Framework เนื้ อหาหลักสูตร      ติดตังโปรแกรมทีจาเป็นในการพัฒนา Eclipse | PhoneGap ้ ่ สร้าง PhoneGap Project บน Tools พัฒนา Application ระบุตาแหน่ง (Accelerometer) พัฒนาการระบุตาแหน่งบนแผนที่ (Location & Map) การจัดการเก็บข้อมูล File Storage | SQLite      จัดการระบบทีตดต่อ (Contacts) ่ ิ พัฒนา Application จัดการ ภาพ | เสียง | วีดโอ ี จัดการเข้าระบบ Native Event พัฒนาระบบ DOM และ JQuery Mobile Workshop หลักสูตรนี้ เหมาะกับ บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชนผูสนใจ ในสายงานการพัฒนาโปรแกรมหรือ IT โดยผูเข้า ้ ้ ้ อบรมจะต้องมีความรูเบืองต้นในการพัฒนาภาษา HTML5 | CSS มาก่อนการอบรม ้ ้ ระดับหลักสูตร: ขันปานกลางถึงขันสูง ้ ้ อบรม 3 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์อบรม The Connecion กรุงเทพฯ | ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,025 บาท (รวม VAT แล้ว) สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่
 9. 9. สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft Access (รุ่นที่ 5) “สร้างและบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูลในระดับองค์กรด้วย Microsoft Access ให้คณบูรณาการข้อมูลสารสนเทศในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ุ อบรมใช้งานได้ในเวอร์ชน 2003, 2007, 2010, 2013 ” ั Microsoft Access เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลระดับองค์กรทีมความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ่ ี ข้อมูล กาหนดการแสดงผลและการค้นหาข้อมูล เพื่อนาเสนอข้อมูลสรุปสาหรับใช้งานในองค์กรตามต้องการ สาหรับ โปรแกรม Microsoft Access ได้รบการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทีเน้นการประยุกต์ใช้งานได้สะดวกและมี ประสิทธิภาพ ั ่ ยิงขึน ในหลักสูตรนี้ผเข้าอบรมจะได้เรียนรูตงแต่ การเริมต้นสร้างและจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล ทาระบบค้นหา ่ ้ ู้ ้ ั้ ่ วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลด้วยคอนเซปองค์ประกอบของ Microsoft Access ประกอบด้วย Table / Query / Form / Report และทา Workshop ในการสร้างฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลในองค์กร เนื้ อหาหลักสูตร      หลักการใช้งานเครืองมือ Office แต่ละเวอร์ชน ่ ั เกรินนาคอนเซปฐานข้อมูล ่ ใช้งานระบบ Ribbon MS Office สร้างตารางฐานข้อมูล (Tables) ใส่ขอมูลลงฐานข้อมูล (Data) ้      กาหนดความสัมพันธ์ตาราง (Relationship) สร้างและจัดการฟอร์ม (Form) สร้างและจัดการเรียกดูขอมูล (Query) ้ กาหนดรายงานแสดงผล (Report) Work Shop: สร้างฐานข้อมูลองค์กร หลักสูตรนี้ เหมาะกับ บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชน ที่ใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลสานักงาน รวมทังบุคคลทัวไปที่ ้ ้ ่ ต้องการเรียนรูการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access | ระดับหลักสูตร: ขันพืนฐานถึงปานกลาง ้ ้ ้ อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์อบรม The Connecion กรุงเทพฯ | ค่าลงทะเบียนอบรม 4,280 บาท (รวม VAT แล้ว) สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่
 10. 10. รายละเอียดการดาเนินการเบิกจ่าย  ข้าราชการและเจ้าหน้าทีรฐ วิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถอเป็ นวันลาและมีสทธิ ์เบิก ่ั ื ิ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จายในการฝึกอบรม การจัดงาน ่ และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555  หลักสูตรอบรมทุกหลักสูตร ทางบริษทต้นสังกัดสามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติ ั ส่งเสริมการพัฒนาฝีมอแรงงาน พ.ศ. 2545 ื ช่องทางการสมัคร  สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.cityhubs.net  ส่งข้อมูลการสมัครได้ท่ี E-Mail: info@cityhubs.net  โทรศัพท์แจ้งชื่อผูสมัครได้ท่ี ้ 088-5573497, 093-5608885 การชาระเงินค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขามหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ชื่อบัญชี “บริ ษท ซิ ตี้ฮบส์ คอร์ปอเรชัน จากัด” ั ั ่ เลขที่บญชี 235-231297-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ั ทางเราสามารถออกหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม ใบเสนอราคาหรือเอกสารประกอบการเบิกจ่าย หน่วยงานของแต่ละหลักสูตรได้เมือผูสมัครได้มการสมัครเข้าระบบทันที ่ ้ ี สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร รายละเอียดเพิมเติมที่ http://www.cityhubs.net ่ ่ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมทีสายตรงฝายประสานงาน 088-5573497, 093-5608885 ่ ่

×