Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inwentaryzacja, środki trwałe, zapasy, rozliczenie inwestycji budowlanych

3,113 views

Published on

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Inwentaryzacja, środki trwałe, zapasy, rozliczenie inwestycji budowlanych

  1. 1. Inwentaryzacja środki trwałe | zapasy | rozliczenie inwestycji budowlanych Sposób na sprawną inwentaryzację…
  2. 2. Czy inwentaryzacja jest konieczna? Konieczność inwentaryzacji majątku jednostki z jednej strony wynika z wymogów polskiego prawa bilansowego [tj. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości], z drugiej strony inwentaryzacja jest świetną kontrolą wewnętrzną weryfikującą stan ilościowy posiadanego majątku, jak i jego wartość. Spis z natury należy przeprowadzać regularnie, ale co ważniejsze, warto zrobić to efektywnie, kompletnie i dokładnie, osiągając określone cele i założenia tego procesu. Zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z Ustawy o rachunkowości, jednostka gospodarcza powinna co najmniej raz na 4 lata przeprowadzić spis z natury w odniesieniu do: • Nieruchomości zaliczanych do środków trwałych; • Innych środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym; • Maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie. Co w odniesieniu do składników rzeczowego majątku trwałego nie ujętego w powyższej specyfikacji? Naszym zdaniem, w takich wypadkach inwentaryzacja powinna być przeprowadzana na koniec każdego roku obrotowego, nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego końcem, i nie później niż 15 dni po dniu bilansowym. Sprawna inwentaryzacja według MDDP to dobrze przeprowadzone procesy: • Planowanie inwentaryzacji • Spis • Oznakowanie • Rozliczenie inwentaryzacji • Doradztwo księgowe dotyczące zasad ewidencji majątku trwałego Jaki jest cel procedury inwentaryzacji składników rzeczowego majątku trwałego? Proces inwentaryzacji jest procesem kontroli wewnętrznej, której celem jest: • Fizyczna weryfikacja istnienia danego składnika rzeczowego majątku trwałego przynależnego do jednostki; • Weryfikacja stopnia jego zużycia; • Stwierdzenie wykorzystywania składnika rzeczowego majątku trwałego przez jednostkę. W celu osiągnięcia podstawowych celów inwentaryzacji konieczne jest, aby proces został przeprowadzony w sposób dokładny i kompletny (tj. zliczone zostaną wszystkie składniki rzeczowego majątku trwałego i zostaną zliczone tylko jeden raz). Sam spis powinien obejmować fazy planowania, jego przeprowadzenia oraz opracowania wyników spisu. Faza przygotowawcza Przeprowadzenie inwentaryzacji Przetworzenie informacji Opracowanie planu inwentaryzacji • Przygotowanie procedury • Analiza polityki rachunkowości • Opracowanie harmonogramu działań Spis inwentaryzacyjny • Przygotowanie protokołu rozpoczęcia • Wydzielenie obszarów spisu • Spis z natury • Zestawienie wyników spisu Proces dokumentowania • Analiza kompletności spisu • Wyjaśnienie różnic oraz opracowanie raportu różnic • Przygotowanie protokołu zakończenia Raportowanie • Przekazanie kierownictwu kompletu dokumentacji • Opracowanie rekomendacji • Opracowanie innych raportów i list kontrolnych w uzgodnionym formacie
  3. 3. A może warto współpracować z firmą zewnętrzną? Nasze doświadczenia w pracy z Klientami potwierdzają fakt, że efektywne przeprowadzenie inwentaryzacji składników rzeczowego majątku trwałego jest ważnym procesem dla przedsiębiorstwa. Planowanie, przeprowadzenie, a następnie poprawne rozliczenie inwentaryzacji wymaga odpowiednich zasobów ludzkich - osób posiadających doświadczenie w realizacji spisu w naturze na etapie zliczenia, jak i osób posiadających doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu całym procesem. majątku trwałego. INWENTARYZACJA Z MDDP: • KOMPLEKSOWA WIEDZA KSIĘGOWO- PODATKOWA • REGIONALNE ZESPOŁY SPISOWE • NARZĘDZIA PRACY • METODOLOGIA • ROZLICZENIE INWENTARYZACJI W KSIĘGACH • DOŚWIADCZENIE W PROJEKTACH INWENTARYZACYJNYCH Korzyści, jakie możecie Państwo osiągnąć poprzez zaangażowanie konsultantów MDDP w proces inwentaryzacji: • Posiadamy zespół konsultantów o dużej wiedzy i doświadczeniu zdobytym w trakcie przeprowadzonych projektów ; • Przygotujemy pełną dokumentację procesu inwentaryzacji, począwszy od etapu planowania, skończywszy na etapie rozliczania i ewidencji księgowej; • Zaproponujemy Państwu metodologię przeprowadzania inwentaryzacji składników rzeczowego majątku trwałego w odniesieniu do wszelkiego rodzaju pozycji majątku; • Pomożemy Państwu zweryfikować wycenę księgowa składników majątku, ich przydatność, a następnie pomożemy uaktualnić ewidencję księgową; • Posiadamy fachową wiedzę księgową i podatkową w zakresie ewidencji składników rzeczowego majątku trwałego; • Proces inwentaryzacji będzie koordynowany przez doświadczonego konsultanta, który będzie w stanie rozwiązać wszelkie problemy merytoryczne; • Zapewnimy odpowiednią liczbę uczestników procesu inwentaryzacji, tak, aby proces ten w minimalnym stopniu kolidował z codziennymi zadaniami Państwa pracowników; • Możemy przeprowadzić szkolenia z zakresu metodologii przeprowadzania inwentaryzacji skierowane do zespołów spisowych oraz osób odpowiedzialnych za nadzór i koordynacje inwentaryzacji w Państwa jednostce; • Wiemy jak wykorzystać narzędzia oparte na kodach kreskowych w taki sposób, aby maksymalnie zautomatyzować cały proces, co ułatwi weryfikację stanu składników rzeczowego majątku trwałego w przyszłości oraz kolejne inwentaryzacje; • Proponujemy Państwu wsparcie w procesie budowania koncepcji wdrożenia rozwiązań IT służących do ewidencji i zarządzania składnikami majątku trwałego, zwłaszcza przy rozproszonej strukturze lokalizacji majątku trwałego. Szkolenia Przygotowanie procedur Przeprowadzenie pełnego procesu MDDP posiada unikatowe doświadczenie i kompetencje w obszarze inwentaryzacji, które można przedstawić następująco: • Szkolenia indywidualne i grupowe dla osób nadzorujących proces • Kompleksowe szkolenia dla zespołów inwentaryzacyjnych • Szkolenia z zakresu organizacji procesu • Tworzenie procedur inwentaryzacyjnych • Organizacja procesu inwentaryzacji – harmonogram • Optymalizacja polityki rachunkowości • Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji w wielu lokalizacjach • Nadzór i weryfikacja nad zespołami liczącymi • Wsparcie w procesie rozliczania inwentaryzacji
  4. 4. Ogrodzenia Grunty Drogi, chodniki, place Środki trwałe Nasze doświadczenia w pracy z Klientami potwierdzają fakt, że efektywne przeprowadzenie inwentaryzacji składników rzeczowego majątku trwałego jest ważnym procesem dla przedsiębiorstwa. Planowanie, przeprowadzenie, a następnie poprawne rozliczenie inwentaryzacji wymaga odpowiednich zasobów ludzkich - osób posiadających doświadczenie w realizacji spisu w naturze na etapie zliczenia, jak i osób posiadających doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu całym procesem inwentaryzacji majątku trwałego. MDDP do realizacji projektów inwentaryzacyjnych, polegających na przeprowadzeniu spisu z natury środków trwałych w wielu lokalizacjach na terenie Polski w krótkim czasie, angażuje doświadczone zespoły spisowe zlokalizowane w głównych miastach Polski: w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach, dzięki czemu osiąga wyższą efektywność realizowanych prac. Zapasy Spis z natury polega na przeliczeniu, zważeniu lub zmierzeniu ilości danego składnika aktywów, porównaniu wyniku spisu z danymi z ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic. Inwentaryzacja zapasów jest często procesem żmudnym, wykonywanym po godzinach pracy, gdy nie są realizowane bieżące czynności operacyjne. Pracownicy MDDP realizują inwentaryzację w godzinach elastycznych dla swoich klientów zapewniając przy tym, że zostanie one wykonana w sposób należyty i zgodnie z zasadami modelu „CAVE”. Pracownicy MDDP przeprowadzali kompleksowe rozliczenia inwestycji, których celem było dostarczenie kompletnego rejestru środków trwałych, uwzględniającego wykładnię polskich jak i międzynarodowych standardów rachunkowości, przepisów podatkowych oraz zasad klasyfikacji według GUS. Rozliczenie inwestycji budowlanych W procesie rozliczenia inwestycji biorą udział doradcy podatkowi MDDP. Doradcy na bazie opracowanego rejestru środków trwałych weryfikują posiadany majątek inwestora w ramach rozliczanej inwestycji oraz dokonują klasyfikacji obiektów budowlanych zgodnie z wykładnią polskich przepisów podatkowych. Następnie opracowywane są dane do deklaracji podatku od nieruchomości, przy uwzględnieniu możliwości zastosowania mechanizmów optymalizacji podatkowej. Budynki Budowle (Completeness) (Accuracy) (Validation) (Existense) Pracownicy MDDP realizowali projekty inwentaryzacji zapasów, w których kluczowe było przeprowadzenia liczenia i identyfikacji zapasów krótkim okresie czasu (np. noc), przy wykorzystaniu skanerów do odczytu kodów kreskowych,.
  5. 5.  Trwałe oznakowanie środka trwałego etykietą z kodem kreskowym umożliwi w przyszłości łatwą identyfikację za pomocą kolektora skanującego  Wykorzystywane do oznakowania etykiety są dopasowywane do potrzeb Klientów pod względem umieszczonych symboli i oznaczeń, jak również pod względem parametrów wytrzymałościowych samej etykiety. Oznakowanie kodami kreskowymi  MDDP zaleca wykorzystanie prostych etykiet zawierających 10 cyfrowy unikatowy numer środka trwałego, umożliwiający bezpośrednie powiązanie numeru etykiety do środka trwałego.  Takie podejście zapewni elastyczność w sczytywaniu i przetwarzaniu danych w przyszłości. Kolektory wykorzystywane przez MDDP (Cipher Lab 8001), generują zrzut danych do pliku tekstowego, który można dowolnie przetwarzać na dalszym etapie w aplikacji MS Excel. Systemy informatyczne W celu oznakowania i późniejszej inwentaryzacji wykorzystujemy: kolektory skanujące kody kreskowe, drukarki etykiet, oraz wysokiej klasy materiały eksploatacyjne dopasowane do potrzeb Klientów pod względem dopasowania ich jakości do warunków eksploatacji. MDDP korzysta z urządzeń skanujących Cipher Lab 8001, które są idealnym rozwiązaniem do inwentaryzacji pomieszczeń biurowych i usługowych dzięki małym gabarytom, niewielkiej wadze oraz wytrzymałej baterii. Kolektor skanujący dane ze stacja dokującą MDDP posiada drukarkę kodów kreskowych. MDDP posiada także edytor do indywidualnego projektowania etykiet kodów kreskowych. Drukarka umożliwia wydruk dużej ilości etykiet m. in. na papierze, tabliczkach znamionowych, folii, tekstyliach. Etykieta: Standardowa etykieta (srebrna) wykonana jest z materiału przylegającego się do wielu powierzchni, (drewno, metal, papier, plastik). Standardowa etykieta składa się z 10 znaków oraz oznaczenia nazwy właściciela środków trwałych. Etykiety 2D (biało-czarna), kody o bardzo niewielkich wymiarach stosowane dla tych składników majątku, które dysponują niewielką ilością miejsca np. urządzenia serwerowe, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne itp. Materiały eksploatacyjne Drukarka kodów kreskowych
  6. 6. Lista referencyjna wybranych projektów: Inwentaryzacja środków trwałych w 162 sklepach Empik na terenie Polski Stworzyliśmy metodologię pracy, opracowaliśmy podręcznik inwentaryzacji, wspólnie z klientem przygotowaliśmy katalog ŚT podlegających spisowi. Pracowaliśmy w oparciu o 6 zespołów spisowych realizujących swoje zadania w przydzielonych obszarach geograficznych Polski. Dokonaliśmy rozliczenia wyniku inwentaryzacji do ksiąg rachunkowych Empik. Inwentaryzacja środków trwałych w magazynach logistycznych Rossmann Stworzyliśmy instrukcję inwentaryzacji, zaprojektowaliśmy etykietę techniczną do oznakowania środków trwałych, które nie posiadały etykiety Rossmann. Prace spisowe przeprowadziły dedykowane zespoły spisowe. Środki trwałe obejmowały sprzęt biurowy, sprzęt IT, oraz specjalistyczne urządzenia magazynowo – logistyczne. Dokonaliśmy rozliczenia wyniku inwentaryzacji do ksiąg rachunkowych UDT. Inwentaryzacja środków trwałych w 35 jednostkach terytorialnych UDT Stworzyliśmy metodologię pracy, zaprojektowaliśmy etykietę z kodem kreskowym spełniającą potrzeby ewidencji środków trwałych w UDT. Prace spisowe przeprowadziły regionalne zespoły spisowe MDDP (Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk). Dokonaliśmy rozliczenia wyniku inwentaryzacji do ksiąg rachunkowych UDT. Inwentaryzacja środków trwałych w salonach sprzedażowychSuper-Pharm Inwentaryzacja ŚT we wszystkich salonach sprzedażowych Super-Pharm na terenie Polski oraz w siedzibie firmy. Zgodnie ze specyfikacją klienta oznakowaliśmy środki trwałe dedykowanymi etykietami zawierającymi kod kreskowy. Dokonaliśmy rozliczenia wyniku inwentaryzacji do ksiąg rachunkowych Empik. Inwentaryzacja środków trwałych w Banku Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych w banku oraz oznaczenie środków trwałych kodami kreskowymi, zapewniającymi powiązanie poszczególnych pozycji majątku ze stanem księgowym. ŚrodkiTrwałe Inwentaryzacja zapasów dla sieci Aptek Przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów dla aptek sieci Euro-Apteka. Nasze prace dotyczyły przeprowadzenie inwentaryzacji stanu zapasów w 66 aptekach na terenie całego kraju. Inwentaryzacje odbywały się podczas godzin nocnych, w których apteki nie prowadziły sprzedaży. Dokonaliśmy rozliczenia wyniku inwentaryzacji do ksiąg rachunkowych. Inwentaryzacja zapasów dla sieci Aptek Przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów aptek sieci Bliska. Nasze prace dotyczyły przeprowadzenie inwentaryzacji stanu zapasów w 3 aptekach w okolicach Warszawy. Inwentaryzacje odbywały się podczas godzin nocnych, w których apteki nie prowadziły sprzedaży. Dokonaliśmy rozliczenia wyniku inwentaryzacji do ksiąg rachunkowych. Opracowanie koncepcji inwentaryzacji ciągłej zapasów Dokonaliśmy oceny możliwości przeprowadzania inwentaryzacji zapasów w trybie ciągłym na terenie magazynów wydawnictwa OSDW Azymut w Strykowie. Przedstawiliśmy cele i dobre praktyki inwentaryzacji zapasów, dokonaliśmy analizy porównawczej inwentaryzacji w trybie ciągłym oraz trybie okresowym, określiliśmy specyfikę organizacji magazynów OSDW Azymut w Strykowie w zakresie przeprowadzenia procedury inwentaryzacji zapasów w trybie ciągłym. Szkolenie z zasad przeprowadzania inwentaryzacji zapasów Organizowanie szkolenia dla pracowników magazynowych Virtu, odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu inwentaryzacji zapasów. Szkolenie dla komisji spisowej sprawującej nadzór na inwentaryzacją zapasów. Koordynacja i obserwacja procesu inwentaryzacji zapasów w magazynach Virtu. Zapasy Rozliczenie inwestycji oraz inwentaryzacja środków trwałych Rozliczenie inwestycji w kilkunastu hotelach na terenie całego kraju. Przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej i wydzielenie środków trwałych (m.in. urządzeń, wyposażenia). Dla każdego z inwentaryzowanych budynków, stworzenie rejestru środków trwałych (w formie pliku eksportowanego do systemu finansowo-księgowego Klienta). Posiadamy wiedzę branżową w zakresie posiadanych składników majątku trwałego w hotelach. Rozliczenie inwestycji oraz inwentaryzacja środków trwałych Rozliczenie inwestycji w budynki biurowe kompleksu Eko-Park w Warszawie. Przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczą oraz wydzielenie środków trwałych (m.in. urządzeń, wyposażenia). Dokonaliśmy oznaczenia środków trwałych z wykorzystaniem etykiety z kodami kreskowymi. Wsparcie wdrożenia oprogramowania do ewidencji środków trwałych i zapasów Wsparcie w procesie wdrożenia oprogramowania do ewidencji środków trwałych i zapasów za pomocą kodów kreskowych. Wykonanie analizy fundamentalnej procesu wraz z opracowaniem koncepcji wdrożenia. Usprawnienie procedur obrotu dokumentów oraz kontroli wewnętrznych związanych z obrotem magazynowym. Szkolenie dla Banku z zasad realizacji inwentaryzacji środków trwałych Organizowanie szkolenia dla personelu Banku, odpowiedzialnego za przeprowadzenie i nadzór nad inwentaryzacją środków trwałych w około 400 placówkach. Rozliczenieinwestycji
  7. 7. Skontaktuj się z nami MDDP Business Consulting Ul. Mokotowska 49 | 00-542 Warszawa | www.mddp-bc.pl Paweł Kubik tel. 22 322 68 88|fax 22 322 68 89 |pawel.kubik@mddp.pl Karol Plewa tel. 22 376 52 60|kom 506 177 875 |karol.plewa@mddp.pl MDDP Business Consulting MDDP Business Consulting to dynamicznie rozwijający się zespół ekspertów z doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych firmach doradczych oraz w największych zagranicznych i polskich przedsiębiorstwach. Oferujemy szeroki zakres usług konsultingowych. Towarzyszymy naszym klientom od momentu wypracowywania i wdrażania strategii, poprzez optymalizację procesów i zarządzanie zmianą, po wsparcie w transakcjach kapitałowych. Od 2006 roku dostarczamy najwyżej jakości usługi doradcze, dzięki czemu zaufało nam już ponad sto przedsiębiorstw z różnych branż. Współpracujemy z największymi międzynarodowymi i polskimi firmami, w tym notowanymi na WIG20, jak i rozwijającymi się przedsiębiorstwami działającymi lokalnie. Restrukturyzacja – redukcja kosztów Optymalizacja procesów biznesowych Key Performance Indicators / Balanced Scorecard Projektowanie struktur organizacyjnych Warsztaty strategiczne Planowanie i budżetowanie Raportowanie zarządcze dla Grup Kapitałowych Konsolidacja sprawozdań finansowych Zarządzanie projektami – metodologia Outsourcing menedżerów projektów Narzędzia IT wspierające zarządzanie projektami Wsparcie w transakcjach kapitałowych i pozyskiwaniu kapitału Doradztwo w sporach Audyt wewnętrzny Zarządzanie ryzykiem i SOX Poprawa efektywności Planowanie, raportowanie i konsolidacja Zarządzanie projektami Doradztwo transakcyjne i zarządzenie ryzykiem Dedykowane rozwiązania informatyczne

×