Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teocurri paav-1er-año curriculum-racionalidad_y_discurso_didactico

936 views

Published on

Teoría del Currículum y Didáctica de 1er año P.A.A.V. de la E.P.A.V.

Published in: Education, Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Teocurri paav-1er-año curriculum-racionalidad_y_discurso_didactico

  1. 1. ~ . ~" . ~ I (.' II ( " (' " I " " -' ~. -" 'I @ ~ t ! ApUNTES y ApORTES -" II ~ ~ -' - ~ 1 , ~ ~ I PARA LA Curriculum; -:, J ~ ~ ~ GESTION CURRICULAR racionalidad -., Margarjta Poggi (( ,'0111 P rI(} I (/ ) iltl y discurso ~ ~ ~ '. :j j MflIxnritn Poggi ~ Dino Sn./il1flS Fmzrl/l({cz Sara MeLga; - Patricia Sadovsky didactico' ~ ~. ~ SiLvia Duschatzky DINO SAUNA:-;" ~ ~< l . :;. ] ( ~ ,i. 1 lQUE ES ESO LLAi1AOO CURRiCULUM? .( ~ 1;'j · · t~ L:t rregUrlla «lie d:1 tilulo a este ;JpcJrtado I'rohahkll1erlle ha :;i<io ( .,.., ! ~ ~j .~ : ..':' '.:..; . , ,. planteada, en lo~ lillilll()~ anos, por gran p:lrk de l(Js proksores y pro ­ f'esor:ls tie nuestro sistem;1 eUUCJliv9. St: Ir;ila, ell re;i1idad. de una { ~ cuc:;li01l '1ue tamilien lIa sido f'orlllulaua por los prot'e~ure:; y pt'<l!t.':';o­ f :'...:..:'.y:( ..., --, I 'j'l.d I" 1 ~ ., I ,. -! I,: : l! ~'. ":.~~l~: . :.. : ':. ",-"'" _I • •~ ~t-"t:il_ .,:-... .... ­ faS, leoricos e invesligadores, tie Olros sislel11as edUClliH)S con una Ill'is larg:t lradicioll ell Ia lIliliwci6n del termino. ,Pm quf, entonccs: no hay una defin~!9..I.J.ii.n~~sQ!)f.J;..s~!H)~ . . ' '[un d tenllino "curriculu1Il" sliced: .ligo :lsi COIllO l'Uantlo intent:l­ ( . ' Ij"·; .", , '" ~.~ • 'L:'j'S" .. , ,~ .. ,.""'r----r ' ~" JII()~ dt:finir d «~nlliIlO "t;scut!a". Pens<.:mos en un:1 persona qIlt: ·jallci.s II' ~ , . . 'l" " .. ~ , - ., .... .' , ' . . ':"f}'~ . ..,._'. '-. . . . . ':I~"" '~')- 1 1. ".('-~ .• ... ,.. - I...... .­ hay;; ll:nitio t:xpcrit:ncia l'5,;oi;tr alguna Y qIle 110:; pregUlltar.l "que e.:; ~ ~ b1 !1 : i:~.i _: >:,.:i. .,~"1·~ L~ ... ~I ,~:..,."- ..t ,- .. , .. , :. . : ... • , ~t~J,~~n~i:·;:>~I. .. .' -: 'II "." ~ ''" :..:~,..t_ ... 1': .... "". . ........ " ~ • . • " ... -......;:.......... ... ~-t .. ,~~.:..-: ....'- ~,l .: " • . '. eSO lI;lJIueio e~clIda". C:on~'l'pLI:Jlmem<.: PlJdri;I1l)OS con:;lrllir uria tkli­ nici<">11 qlle hiciel:l rcfert:ncia a bs fUIlCioll"".~ pr()pi:l:; de 1: e's(''lle!a, co ­ lllenz:I1l.I,) pOl' aql;dl n de que "La CSCLIe;J eS una inSlilUCil)1I que lic:nt! , ( k~. .• ... • . ..• "'-j'Y:" , { ~ <"~;~'.!"~~'~;"...,.'- "~,!,,~~,; ... ~/~r.--~:,1-l~,..."· . '. ".' I • .. . , ~. • , •. . pOl' l'inalidac.I. .. ", lien) io ciello I.::S que UIla e,-:pliGlcj'-lII tII:is precis; y .. ... ; ; :.. .•":r.~" R~W~:!t"'·~·-.' it:£'~~ . ,.. l.· ;" '- iI .­ ~ 1 • .,.••••• ".: . _~ '~.~ • ::'l.~:" ~ ",:,~~, signitkativa de 1111.1 e!;-:ucia dd1<:r1a tie !lacer lei'erellcia a la dt::s<.."rip" f ~ I'. ..:1 i-,Il~'. k: ,... " '.. ... " '.. .•.• "" ',.... " ,_ ...... , ......" ,:'''' = .< : : .. : : ~~{,~.,I,.~'·'t~t;;~:·(_~t'·1q- '... ....... ~ , ... I - I_·,'· .... ~ I ' - .ll· L_:-~,,~ + . ~ ,: .... .t...,! • .L.:.... ci6n de Ins 1l1i'lIlipic,o; aspectos que ddinen Ia vida intern:., IlIncion:J­ Il,ientu y P':lClic',:;:31:t:J:.l"".~:.t!eb :JllU~Y 1 :1I11l>i~il las dikrL'Il'ias <Jue ~ ~ "~ i h:" ,. . , .. ' ~'.ci''-'·-:.l~t;1·~ .. t.~<) 1. • ,', ", .. ~~ .... ~~~~~.~ ..,.... ~1!~~ .."'1 ~:: ':xisll:n elltre escuei:!S direrI..'IlIL"S. ( ...., ,. I ~ ~; (1,:­ .. ' '.• '. . ,,:'1.' •. ' ."'1.' ... ... ' ". '., ' I_l . , ~'-I;;;-;', cU;Inllo J:li;;';;;;~~~T;~tld:' no h:tce1l1(l~ sino rdlcjar, [r;IJ..:.lr , .. L' <::.-:';.~i-.'~~"':/''::'::''' ! i : .1::..•. 'I d.... dt:sCI'ilJir, lin tipo, Ie experiencb 11"l1:l1;a; :ill Sigllil1c:luu, t:l1 lennio":; ( ;: '.'. ~ '.'-. ~ . Ii:: " '''' ': '.t'llt·l~dl:S, ha vari:ld,) ('I HI el P:ISO lk: b hi:;toria y, t1t::;<It: pe~pn'iV:L'i fXlr­ ( ~ m~; . ;llrlares '110S rcmit", .1 b hislOli:1 cS<,.'( ,Lor cit: ~;Id:t IIno ue lIo:;(IHOS. --, ....., Jr" ­ : .;j ~l/· Kapelusz ndl;-r;;J;I;; l.lIa I~ ;:;.~-li~' niclIi;;;;-;:-: g~;;I" q uec~;;lI'l~I~;I~~;i;i:~~~.~dt: l..~- t'u ( ( • I Jnin;rsidad de V;dl.'"IH·i:t. -.., ' /; . ~._ ­ .., _ .. ariliQJsr., "'2 ' -=­ . ~ , ..!.:. ..• ~ - • - - - .. . - - - .• . _- . - ­
  2. 2. .- .., ~ '.~ z! DINO SAlINJS CURRicULUM, flACIONAUOAO Y O<SCURSQ oloAcnco 23 ')I:. . .J ,, ­ cud:1. 11(1 ~'=,{;IIH)S h:)ciVlldo rdlT~')Kia, t~d corno :-<~'Ibl:) Cruildy (1)1) I). dl' L'xto nlll d !'in dl' prorundiz:lr L'n el 1(,111:1 S(lllr~' l'l qUL' l'l :dUIlHIO Ji;ol ' ~ <iii' a C(ll1n'pl()S :lhSII~)CI(lS t'uy:) c:-.:iSll'llci:l es :liella l t:SI:'1 por cilcillla tie Iv incidiclo. ;.;J..~ 1:1 L"xpt'ri<"Ill'i:1 hUlllan:!. Cuando ha!1;lllos sol>rc el curriculuill escol:!r f--~ ~ IHI 11:1hl:l1lH1S sino tl<.- 1:1 form:1 1.:11 1:1 qlle UIl:1 s()cil'<iad, en Ull 1ll01llel1­ to COlltTelo de Sli hislo~: i :i:·org:lIli7.a Ull cOlljlll1£O d'c pr:i(Jica~ L"dllclli ­ !) En d prilllerC):-;o, 1:1 ulilil:ll'i{lIl dd lermino c,:llrriculum ('s 1:1 tiL' mayor Iradicjc'ln hbl{lri(':l en liUL'.~lro COIll('Xto, (:omo progr:l1na 0 j..- .. ... ~ i ,-;;,'I)~'I;) llliSIll:1 fOrln:I, pOtieliHIS l'l1tender ror cmrft:ulul11 de lIl1:1 es­ piau ~ios_d~_. caractcr oficial, 0 como conjunto de mate ­ ;. ,;) r ~I:I, 1 1l1:lI1cr:1 :1 Cll 1:1 quc se org:lIli7.:lIl Cll ell:1 las pr:icticas edllClli- ~ rias 0 dlscipl!nas, <l veces como objetivos generales, que confor­ S~I:1. I:t llkrl:1 l'duClli':1 prnpi:1 dc-~t;8Ie5~T~P:.?/.r.,~ (j.'i<::: " ~ iL':lS: VII marian ese plan de estt:ldios, () tamhien. el conjunto de temas que I O~:;::;:i~';"11l:';;i)et:1 i~':1 g(,'I;~'I~II-d~' q'ie' eI C;il~{cl,it,;)'-r e:~cuE,r 'n~ repre,o;el{- :.1" :...) componen u:na determinada materia 0 di~c.il)lina. EI curriculum ~r, 1:1 sillo b forma en Ia qu(' ul.)a socicdad ~centrenl:l al prohlema de org:I-. tic 1: ·Edllclci6n Infanlil, r(ir ejellplo, secia 1:1 programa Rener:lI (ohjt'­ , ~ , ,..;J 1-.)..1 . lli/:iI: lIIi·~~i;ii~;i;-;-tk:-r,~ll'iil-;lsTdlii.~il·iv:l~:'I;is ()jX'iOI)es r;Il-a'(IefiI)ir y (~ livo,~, cOn!enido.~... r qu'e d;1 cohcrtUl::t,:l e:-;L' tramooncreo de I:t es[(}­ .).!':-;-;)iz:, ;:-;·~Ell~;:-; . 1~,::i'(1iZ':I;i®.::Slii~;:;:;;!~~:: i:1~~~Ki(lI)c~~re~ncil!:~,.!~;'>.I:i:I~-Y ' oJ ) '-r- '-', larid:ld, ;.. .~ j·l'l:·IiIGIS pl(:sla:-i ('n jll(.:g<2..r~I.,:!_~~~~p-ll.llna.~ r(Jrn~~I..G.!;U~IS(~~.':lseI7 2) I~n'd segundo CISO, eI Icrmino cllrrkuiulH SI: <.'nt'I~·Jllra :tS()l'i:t­ ~ .~-. -dirl'r~;ll;::s~ );, ';,~~(i'ci:,(I:I' :~ : c;ld:~l'ii(I'~l<::n:i~IIJ)jcfl!.(~ :'ohre~6..!~~~~~ 41: _. do a la idc:! I:lnl() del conlc:nid(l c:scolar .como I:IS activicl:adcs que !'it: ". »-.. ;) ;:.-­ ~ . nil:lI) dich:l:-i PI:·IC(ic:l ..., (':plicil:l 0 illlplicil:ln~C:QJ~l!:lY..~lri:l clt:fi!)i()ClO so­ 111'(' 1(; -;-l~;~~'ig!1ilicl.~[:cunt~!i,m, CSlo es, S~~2!:~q~.~:-i, IQ...,')ig[lifiS:~I;i~~ en d<.'riv:1I1 dellrah:ljo soJr('.I;d ('onlenicio, en O(I~IS p:d;dll';I.~, "J() que ocu­ rre el.~~llla". En eSle C:lSO rodriamos habl:lr cI~1 curriculum de lln:J. ji.. •.. ;> ~'~III) ~luC ~KUrr:I:_(~r~l~a" _(). SIS.I~<;]J.~ de own'if eJ~. J;'I""s!.;ic;..!~la. I'o-r ~tf:; escuela como el conjunlo de aqividades eclucativas ofertadas par eS:l lpall(" rrl:vi:lInen(c a (,s(ldi;~ :-ie ha ddlni~io~l curriculum desde <li­ escuela .. lL' :J CClll10 kKnll's pt'l;;pc:nil':ls Y pOI' esp('ci:distas difcrentcs, rodriamCA~ com('nZ:lr 3) En eI tercer C;lSO , eI tctrmino curriculum se asocia fundamental ­ 1J ~ por :tn:tliz:lr :dgUlios de los signitkados del terminG desde su uliliz.1ci6n menle ;1 propueSi:l.o proyecto couca(ivo:CsIO es, 'planificaci6n de "10 .~ en d('lc:nnin:lti:ls siluacione.~ rr~cticas, m:'is 0 menos co{idian;~'(i p(i~ihles: que la cscuela puede 0 dcb.e ofrecer" . . EI Cllrriuulum. en es(e cw;:-­ adquiere la c(insidefad{lii'de--c~lrricullim rroY('CI:ldo 0 curriculum rla­ '!J -3 :1) Un:1 proresora sdi:da a un proresor del cicio anterior: nificado. EI curricululj) de un:1 e~cllela. en e:;le caso, seria eI proyecto "OJIIIy,'/Idri(l c(lordina,.. (!{ C1IrrfCll/lI III de 511 cicio y el del t11lestm, y 1'3 l)tlC'S /Ie 16(10 los l,mgr(/l/ws.J' alglttlos cOl/lellirlm se {'(1Iilell". cullural, a cprlo"niedi() largo plno; siempre discu! ihlc y Il1cjorahle. 1-~, en el cu,d sc cnm;lrC:ln :is, ;lCtividades y :I org:lniz;tci<'lIl d(' eS:l CSCIIC-" 1:1, it I) 1:1 dirl'U()r d(' un ~'enlro a :dgunos padres: ~""~ 4) En el CU:1riO ejemplo, no aparece de form:1 exrlicila el termino "0 ClIlTfc11111 //I de' ('51(/ r.W: /I('la se "asa Ji mdrJlII(!/7/{,'/ll1el1le (!11 el es­ L~ ji/('J"zo i/l(lil'ir/J/(/1 de' los a/tllllnos, ('11 SJ/ Imhajo pe/,~()II(/I; 1(llI1hic;/I ad­ curriculum; sin emh:lrgo se encuenrra (1re,~enle en 1:1 sill:lcic'lIl. en a medida en que eI curriculum ruede sec lamhien deJinido como un .L~ (1 I1i('r('11 ('s/1eci(/1 illl/1011{1/lci(/ I(ls (/clil-'id(ld(~) al (lire Ii/we)' Ins depar­ I('s. 1>('rtJ loc/o d/o sill oll'idar qll(.' sciln a Iraues del eS!lIerzo individlwl "cruce de pr;icticas", EI curriculum de una esc'uda, en e~e ellso, sera l_:~ s(' pIIL'de oICC/llz{/r el c!xiIO. De /1('chp, la mayorparte de n1lestros alll/n. tanlo 10 que ocurre en sus aulas, planificaclo 0 improvi~ado, como. eI p('nsamien{o individu:i y colec(ivo, ~re la~ posillilidade~ y limilacio­ J . ' .~ , IIOS (lccede (/ /0 1111 iversidad.. . ". . nes de diversa indole para que ocurm eso 0 rucdan (0 no) QCurrir j-:~ c) lin ('C]uipo d(' rroresorc~ h<l realizado una rlanifiC:1ci6n conjun ­ olras cosas. _/ I . ·~ 1:1 d(' :-iU Ir:lh:ljo :I principios de curso . CU:lntio acd):1 eI primer trimes. Ir('. IIno d(' ('!los seiial:l: 5) Si cllcctor 0 k'ctor.I, a e!i(:lS altUr:lS de Il'Clura. ~c pregun!:Jr:l "pe ­ rf) ;ci(' que diahlos 11':11;1 ('sll: capitulo?". I:t r(,spll·.~la I'cndli:1 a L-:<I:II>Il"­ l-=~ 'ere''' (jJ/e! 1>(1 si('IIc/o hom d(' 1'(!I.'is(lr (!I CII l-r7C7tilllll , /lola cierla in­ cer un C'Juinto u:-;o del lermino descle la consideraci{)rt del curriculum COIllO :lmhito de reflcxl6n, de estudios, de an:iiisis. de Investlga- ~ l".:.~ sat i.~/(Icci( jll CII (/~~III1()S de lI(lsol J'()S, y los alL/llJ/ws I/O ('s/,111 17111.1' como­ dos C(}II ('/11/)(1 de I//alerial COli (111(.' Im/)(/icl1I({Is, (I{ /IIeilOS eso es 10 1 11 (' ciones y teori7.:JcIones. n('stle elillomento en que d (1.lmculum, Sl':l l~ be d('c/II(;iclo c/l' lei (~I'(/I/I(lcidl/". como proyecto cultural, :-;(:';1 como re::Jlid:ld 0 (nICC de pr.ictiC'as de di­ 1..-"4 Ii) ! III prcll'sor L's!:i (l:imlo tll:-iL', Ull alumn() lev:tnl:i la marIO Y 1;1­ vcr~a indole, sea como conjllnlo de rebcione.5 in(erper.;()n:1les, sea co­ 1.~ , n' d(,(,'fllli:l:I,I:1 I' fl'glll)!:). 1'1 p,d':SOf tr:II:1 til: il'spond('r y, ;nil.:n!r:ls, nlO conjunlo de rel:tciones inslilUcionales, sea C0l110 C()njllnl() de 01')­ jetos (' inslrUI1lCI1!Os pOI' ulili7.:lr en dich::ts rel:lci()nes, p;e<le y debe ser ':i .~ :» !lIL'Il:;: 1 '(" '.' 't.:: :;, l'I 1I 11'I 'nil'IOII' ((lII,(,lJl'i:lr Ul) 11);I[er;;I: ;iI' , ~rn:l!i'C~:d !ihro I. $ :In:il i7.:l(lo, inlcrprt'!:lcio, cri!icado v, por SliDlieS , mejor:Hln . lo
  3. 3. 211 DINO SAUNAS C Ufll1iCULUM, QACIONAlIilAU Y OISCUflSO DI[)AClICO 25 ely -' """"" ~ ( ( 1':lrli<:lltio tit: los sigl1iril":lti()S ;llll<:riorlll<:flrJ seli:d;ltlos CI1 I;J lIriliZ:l­ 7 De~ dl: es;! s ('ollsiticr:lciOI1(:s. h:lbbr tid l"lIrril'ullllll Sigllil'iC:l . .~(JiJrl: ") qll~n: ltos, c (:j('JlI tid Ici'1l1ilHl curricululll , pmh:lllos Ir:lI:lI': d<: org:ll1i l.:Ir!OS ell d eS­ n[odo, (jeb:uir los problelll:ls dd l'lIrricululll : qll": pn'YlT'II) ~ qll <: 111:1 ti<: 1:1 figlll:1 l. !'1<.:u:it ..:s la IlH:~()r t()"Illa dc dCS:IITo~brlo : ( '1,",") e'.I:lhl~CI:II(lS SWi crilL: : ' ( ~ : 1~ I ' t:S tid L:sqllelll:l pntil.:1l1os IIhs..:rv:lr 1;1 progn:sil':r ;ll1pli:ll'il'HI ij nllS y pro<.:t.:tillnlL:IHOS dl.: ' :tlul~IClon y 11I:>111ICll"lIl1l. c:>" nus Ilev:1 :1 ~ - del ,;i)-:lIilil':lti" tiL: currindl"l!. 1:1 disclIrs(J Cil lontO:l GI<i:1 lIlI() tiL: es()S :! l'llrn:II1:lrnos :1 1 pr:'t<.:licl :1 de Ia CII:iL:n:lllZ:1 C()IlHI -:df-o 11I:i,, " <jill: :Iquc­ c - Si!4l1iliL':ltiOS -10 quI.: L::; y 10 qut: Ijul.:d~' er(1I1:I:k1dllm~-;e con~rl'll­ I ~t)r~Tlb:lse de opciol1es de raciol1:di(l:Id que siellqm.! v ienen :I re­ : Iio que 'ha<':l:1l prorL:son:s y es(udi;llll<:S ell[re :I s cua(m p:lrL'liL's dL: Sll iI :luI:!, piJrqlle resul(;! que ' aqudlo llIe ' I!:ICl:Il" , CIl grail Illedid:t. s..: CIl­ ( ~ ( ; ~visi()m!s diferellCl:ldas sabre 1:1 re:Jlid:lu, sobre :Iqllellos :IS- ' :1 cuelllra metii:Hizatio por OIro lipo d..: pl:'l uic:t:i: soci:Jks. p()lilil~IS, L:Cll­ ~ ~a re:di~Ia,(Lqu~_, 'l_,erecen ser prohlelll:llizados 0 clles(iom: •~ 1l(lllicas~;I~r=;rOi'Ill;Jn lin ( 1llljunw tli: p()sil>ilicJ:lu~s >' lill;il:i(;iol1l's c --, uos , y ralllbien suhre :lqlle!os que no SOil tidinitios C~ ) 110 prohlem;Js, : t~[ln llli senrido CUllUr;J1 espl'cilko :II disL:i'IO, ul':i:lrrollo y c I':IIII:l­ ~ --, E1lu qUlcre decl r que l~n , ~_ euu C:HI~ para 1:1 pr:lcuci 0 de~~. i lion del curriculullI y :J enSell:1nz.:.1. r ~ ( I~l!:'liC:!~~I..lL'.,:..e-Ll:vn:sSI~[:l~!2a opci(m, no s(') lo pecbgog ica, ,ino [al1- - ­ Si el curricullllll rerrl;,e~la , 0::::;;1 p r:i l1icJ sOl 'i:1I e ill::>li!lll' i)n~lllll;llll: ~ I '('>it:" iti<:ologic:!, sobr!:! <!I papd-Y- las flll1cionL:s tie !a e:;~llela, y"'Jeno- ' org:lIl1 Z:l cb, cOlnrleJ" y c.l!n:lIl1ICI -<Iue cs, :I 1 ~' cL, de l:n.~L:Il:II1z;j y de :1 ( ......, I .- :;()(r(!~!I~i!ill1(; coino uocemt!s, con n; sjl.::clO a 1;1 socie~(;S~I- :lprencJiz:lje, org:lniz;Hiv;J, poli(ic:!, Ul: reia.::iollc:> jll:r:-.on:lks y d<.: co ­ I i 11?~nn:Js, e! <.:onocimiemo, etcetera . :i~ Illullicacion , ti<..:- re! :lciones de poder, t:lCerer:l-, qUl' ricll": IU~:Jr, qlll! c ""'"'I j ( ; "ocll r re" db :1 tii:.! en nliestr:IS ;ll1bs; ' cscue!as e ill~lilUl0S y Cil gl'IIl:1~" -,","" i j " ' I, I ) , l:1l lluestro qlleil:lcer cuu c.uivo, :;OIlIl:I'cr :I b dis(u~i~~1 <.:ririe:l. :li dl'h:l­ ( Significados de currIculum I' , ' Ie y :II .tn:'dbl:-' ,lquello qllt.: 'ocurrt::" 1;" 1.1 t.::,cudl "il;, l;~:d~· en eI · ma rco de lIll:! ~ocieu;JcJ UeJllucr.itic:J. lj::.I~:! r, U<: rc;~('n..<::!<::r'. ;J . !:IS 1l:1CelSI.: (. '"'"" 1 cuesliones ue que t.:nsen:llnos, C01110 10 hal't:!lllos J~llIC: () r;.rr:1 qll(: C ~i .y no (e O(l~l lIl;l1le(~I, ell O£I:IS p :lbhr:I:i, rellc:<iomr cr:lic;Ul1.9llQIl­ -~ ~ ~ ~ l , hrt: d curriculu1[1 , j!Ug~"':JLquc ::>ul'eue ~)lrO;!_J:J..!.!.I..uS ejl:fciCiUS ti<:s- t ':-, C ~r ,. Je d Je.!.?:.lle Pllhlico sobn: '10 ~(Xi;JI', solo PUL:UC i1l1pub:;rsl;; y u;:;;­ -"1 ! cruce IT~ efli~l2iloS tLe'!lo.q:iu<.:l.L'i, llI:is ut:.~d;;-~I-mulll~ru:"Z;-e-;~ d ( . proyecto que de practicas da sentido (~r[icutum (aillbien p uede ~--Wnsiuer;ldo, 1;1l1n: vrros :.I:ipeClO:;, CO­ - 1- '­ actividades diversas que I C '1 ~ , ,I plan de organizadas y, coherencia definen mo un ins(rl1lllcnw dt: prxkr 'i , U..: dUlllill:ICi('IIl, ('O[ 10 t:lI1to, u&utlr "~ l;; ' I ;- estudios de ensenanza a una oferta educativa los procesos de el1senanza soon! "10 qlle suceul: en la e:scuda" Y' soure 10 que: querri:l!llo:; que suceuierJ." eS, r~lllbi'::ll., un cjerciciu de y desde I:lliben;ul , Ell ( ,., H " ( ' ~ ;-; , y aprendizaje pabbr:1s de Kelllmis: I: -., ; ( "1 ') - - -; ~f. ;:~ t~ 'j f-;: .. ~i 'i " .a. I il I curriculum como ambito de reflexi6n, investigacion y teorizaci6n 1A .. I A r ; l.:l prjuic.I tie I~ o:duClcon t:S un:: forl11:1 de Ilo.Xlcr, :lUllque comparritb c ill1pU= IXI" O( r:IS p<:r.;u=, si~l' CiI::uW() ell ,,-~ran P:lI'1l.: en Ill:HlOS de 0::; 1ll::J.':ilros (S. K<.:I llllU:;, I~::'>' u~ flleO:::t din~ mic:! l:tnlO P:Jr.l b cominuKLd ,o.:i:1i ClJIIlU par.l d C!mhio ,;o<.i:t.I 'q lll;, / t ( f "J --- ,~ li': ' ~ : :o PC)[ eliu, d hedlO tie h:Jbbr Jc. cUrri<':l1ll111I, ell C>t0:; II IOfllC III us y <.:11 ,. .~ - ,j il!! i j.j ~ :'1. ',,, r ~:~ Fig_ 1_ SignificCJdos en la utilizacion del termino curriculum, 1111e:;(fO propio COIl(exto, $C c::ncu~ntr:l rci:lci oll:lUu t:011 d progn::;ivo ast:!nt:1111iellrO )' avance de fa ide:I de:: qUI; "10 qlll:: :;un:t!c" 1;11 eI :wI:! y <:n I:t eSllleia 110 es s6iu un probklll:l lecl1i<':Il, r:~llIl1iblc.: L:x.:iu;;iva­ , ~ '"J !,~ }i t:I curriculum, <.:u:dquier Clm:clllllIll, t.:S, en IlH.:llle :l p:II~'II11e! ros pl:tb:;u;.;jcu:-> y mi;i l1iz:llivllS, sill(j que, :;olXl: 10­ Nu [100cmos olvitbr qlle ~ -~ !J l;l prilllcr 11Ig:II', llll I~'('lrl til' nC'lClL:r <.:ul(LH:d. sud:!1 Y <.:uuc:Jrjv o,.!:!!!.u do, :;e cOI1,;1i(uye t::1'I ' lIll pru~' CUI(lll~ tI, ~llIllL1iJu :l (ucrz:l.:S de di ­ ~ ~ ~ly"O$ ':lluro lullthlllt!DI;lies 1~It1i<;;!SJl la CI[hlcilbu de prep:lr:lr ;J Vl.:r;;:J inuole, entre otr:.lS, soci::llc::s, iueol6 gic.ls, cCunOllIic::L!5, e(c., que :1 "':) ,' : {odos nos " fl:l.:1:l 11 , porque vi<..::n<..-n :;} cOllri~ul~lr r()cur.ls Jc L:nteyx.k:r y II)::> :J 11I11l1l1l::> y :lhllllll:IS en la "!c:C(lIr:l, inrerprecacion Y :Jcru:lcioll" 'de' ~ ''':) f. ,~ )' "~ II"--I:l;~'Cil;d : IJ ell b qll": 'i'en, r.ILioll:lii z:lr Illl~Srr:l prllpl:J funci60 so(:i:tI, <; .- ------- --- ­ , ~ '~J . ~.~: :
  4. 4. 1~!-:" 3 10 1~!:-3 26 DiNe SAUNAS CURRiculUM. RACIONAlIOAO Y DISCU1lSO DlO;"ClICO 27 '·-3~ I~~ iQut NOS DICEN LAS DEFlNICIONES? Ell t.'stt' CISO.' b cOIl~idcr;lci('lIl .mln", el curriculull1 st.' Ct'nll~1 1l1ut'ho I '-"~ , I Ill:is t'n "aqt~I-'<:_que , sl(ed(:~' ell 1:1 esclIl:'i:I: el cOllcerto de "aprelldi ­ 1-:J? _____ ~ dl.' " C()l1li'lI:ICil'lIl d:lrt'I1H1:-; 1111 P:ISO 111;'IS. Ir;lI:tnt!o dt' :1I1all7.:;r :tigull:lS las ddil1it'iolH:s qut' Ill'IlH1S "eil'cCi('l1ado, dt>"dt' I:t hil1iogr:lfi:l, so­ I 7.aj<.:" ':1 ili:T., all: del cO'KeprO tie ":lpl'Clldi7.;lje rredelerminado' , Por ,:up"esto que h:ljo el "par:tgll:ls" de curriculuill se Illclu),<':1l 1:1 ri:lnill­ I 1--:::: ~~:l '--"', I1n: ' ('1 l'rJlliIlO curriculum, Irat:ll1do til.' dcscuhl'ir algullos de los SlI· rU<.':-;loS tI<.: p:lrtid:1 qut' d:1fl lug:lr a 1 III iS111 a , lotio eilo h;lja la cOllsi· :1 I clci<"lIl, . los oi1jctil'w; 11:1lidad de J:,S r /:Is nn:ditl:ld<.:s prl'visr;ls, t.'1l SUI1I:" I:t inlcncio~ rroplI<.::;tas etlucltivas. Pem no neces:lri:lIllenle se eS(:l­ ----- ~ I I '-1~ -..1" dt"~lcil)11 tiL" (fU<': las dt'ni11~()ileS, SI liiel1 no, 1'C;ueiven los prohlcl1l:l.~ '</u<.: t'l -curricuitlll1 pl:lIltl':1,':d nH:nos, nos sugiert>n rl'rspectivas par:1 cOl1sidt'r:lros (SI<':I111ouse, 19H,j). I I --- hleee un:1 rel:lci{m clusitl entre "In que sucede' en Ia escuei:l ' el "arn:ndi7.:,je rrev.islO"; tilleda 1:1 rllert:! ahiert:l a 1:1 exis:cncia de Olros apren(h7.ajes tieriv:I(os de 1;1 vida l':;col:II' que'. 11:lst:l resull;! rn<ihle, no 1 -'~ V<.':II 11 ()S , l.'n I)rillll'r lug:II', un gnlpo dl' tres dl'finiciones: t:swilieran rrCaeIcr111i~;I~h1~'. Un:! leori:t (<:1 curriculu1ll. en esll' CISO: I~~ -' .J ~ b eI <:. fllcrzo conjllnlo Y rl:lnincatlo_dt: totia esclI<:i:I, tlc.<linatio :1 , comit'cir d aprelltii/,ajt: de los alun1llos hacia rt'SI"I:It!o., de aprt:lltli­ ' se centr:lr:"1 en los rrohlell;ls de 1;1 emenan7~1 desdc su u}iC:1cion eo '("()1lICxtClS espccil"ir()s: :11 i1:.., , t:s("ud:!s, 'sot'inl:1d: .< 11 "hjt'lin, 11" , I'r:i ,,,',­ < 10 (1plil11i7.:II·, sino tallll1i(.n an:tiil.:lr qt(~ medios y ;lClivitlades <I:ln lug:.r I~~. 7.:1jt: rret!t'ttTIl1in:.do~ (G, Inlow, 19(1G), --­ forllla~ conocimic~t'(i,-de .- ;? "- "f.. Es el conjullIo til' exrt:rit:ncbs rl:lnifjc:ld;t~ ilroporcjol1:ld:l~ ror la ~S- ct."':! :t que Pm 1)ltill1o, dt.' VC :1I110S cv:t/u:ld6n, clct:ll.'r:1. este o(ro gnlpo de dennicioncs: -;~ par.! :lyud:1r :1 los :lilll1mos " cons~gllir, ell ~I Illejor grado, los -'--"--~ ohje,iv()s tic :lprendilaje rroyt:ct:1dos, s(,Xlm SIiS c:lpacid:ldes (I<, Ne:1­ glt'{-Y N. EvaniCI9(,{ (i1;ii.!<iS" ror i,: Slenhouse. I';)R4). t. I'rol'ecto nexjlJle que conle,nrb I;. ro~ibilid;lu d~ Illodulacion par.! acomodarse :I I;IS sill",ciones sinRl1bre~, pero ~~ . ;In'~ lotio. un pro­ -:> t,~:' . ,.' I'rogr:lI11a dc :Icrividi~lt-s, dis!!ilado de rorma que los aillmn().~ :"C:ln, yeclo le()Jico, una hir61~sis tit: tr:d1;1jO que st' SOllll:te conlillU:l y rro­ ~ i--.. . . . C<:I1. tanto COIllO st:a 41()sihle, detc:rmin:idos nl1t:s y oiJjetiv()s t:dllC:lcio­ wesivalllenle;l Ia cOnlr:1.'tacion pr:iclic;I (A, P~r~7. GOI11<:7., I'JRXL -3:G, -:; , ~~, ~ n:1ks (I'. /lirst, [9731,' , _._-- ,. i.QUe.: lic:nen l.'n COIlH:,n C,~(:lS 'definicioncs 1 l3:lsicaIllCn(e 1:1 idea de ' . . Tent~tiva' p;lr:1 cOl1lunicar 1m rrincipi(),~ y r:1S,gos c'~nci:"e,~ de un pm­ '-~ r{J.~ ilO edu(;llivo, de rorma I;d qut: perlllJne7.GI "hierlo :1 b tli"CtI.<i()n " crilic;! y pue'da ~t:r Ira~bdado efeCliv;!nlente a b pr:iClic;I (L Stenhou· de fine~;~ohietivos 0 reslIit:ltlos de ~t:, 19R,n . .-, - , ;.,.. .... ;;:iT' rrctll'lerlllin:,t:il1n :lprendizaie. Nos l'nC()lllr:1I110S a ~..!'.D'L piJ~p,t:S,:tb-:i!.-,mb,~e el s'rricllll!!!L~~.tJ;..~l;.u:!L~1 prohbll:1 dt.' t.'sl:lblen'[ l"J1:llc>s.,son l~ioQs 0 medios mas id6neos , ;<" EI cllrrici.lum ~xJ1res~ una nr~or.a 0 filo~ofia ,< de edlicaciQn que '*l'l=: - ~,":, , tranSrOrln;1I1 los fines socieuucilivos rund:II11~nI;!l<:s en ~str.!t~j;]S de P:~!..~I.~:lU~.J:..JOS-J.)bjt.:t~vQ,<;..CJuc:l.dona1~PJ~os. Asl pu'es,"(fes: -...., tit.' esta rl'r.;pectiv:l , una teoria del currfcul,lIm se centrad en ei prc)hle· enSl'nan~:l <U' 1.11l1(p,ren, 1992). -J ', ~,3 :; ,; 111:1 de c('lIno .~e ruetien t'slahl<.:cer y organiz:ir esos medias que teng<ln 1:1 pOI<.:llcialidad de ~ener:lr los fines y ohjetivm pr'escrito,~ , II lraves <.Ie estas ("lim~ls definiciones 51' ronl' de manifieso la im ­ port:lncia de rei:lciona r " :lqU.~'-~UI!:!~~~en ' Ia escut>la :~01:t ra­ ~~ Vl':II110S allOra Olro gn'ro de definiciones: cionalidad , 1:1 leoria 0 la "[:17.on de ser" de :lquello )' nu de COS;!. mr.:J '~ ' L~ F_' 10 que OClirrI.' :1 lo~ ninos en 1:1 esclieia como conseclienci:1. d~ Ia F_s decir, el Glracter experiment:ll, de "hiE6,tes!.~~e. sc' rone :1 pruelY.1" '~~!i~ .. .:;" / :1<.1u:lci()n de los rroksmcs. Incluye todas I:1s exreri~ncias de k's,ni­ IiI'" por las qlle 1:1 t'SClI<:ia dehe ac~pl:lr rt:srons:1hilitbdes (A. Oliver, de todo curricuhllii, y que se justifici -;0 s610 "porque funciona", sino rorque "vale fa pena" que funcione de esa m:lnera, Un;] teori:! del cu ­ 1%5), ro­ '~ 0::--<9 ,-...­ rriculum, de" de CSt:1 rersrectiv:t , eo(tl(,'nlra su fU/l('i{ln h:i~i(a (.'n 1:1 ....,. 1: j EJ clirrieulu'lll consisle t:n I:i suma d~ las I:xrJrienci~s qut: 1;1., . il1ilid:ld til' < 1ll1'iol~lr 1:1 e IlSl' Ii: 1111;1 deidc ,"U COlllprCllsil'lIl r explit~lcit'X1 l '~.~~ C'. ~ ;ilillil· ~ J:'. f ~ _: 11., re:li7;m l1iclllras tr.lhaj:ln hajo 1<1 .~lIp~rvisi6n d~ fa escuela (H. :~~';no, 8!":.os.~<:'.i~~~,~ ' cnli;~~o: slemf5reJNI{!'-2!~.Y 110 i:t(dll1enle r~:" ,~ "--;~! ~.~~ .' .'= ; .:, ... .. ,Iflhll~on, ,1970), ' ' AI1ivitiau tra7.:I<I:I y cxpcrienci:1 -<>rg:lni7.:ld:l, enrocada y sisell1:I;ca­ vts'11Ie,J:'J1.J.o.~I:t~_::~I~.fu~'~, L:l mayor parle de las ddillicjun~ :.rrlllll:td:IS Cll b.~ Iin<.::ts :lntt'rio· ...... 1:;:1_ que la vitia, sill :lyuda, no proporcion:l. (...) En forll1~ :ldecll:!da ,'1.'­ res forma rart'e de lihros 0 tr:liJ;1j05 referentl:s a un:1 Il:llria tiel nt;ricu­ .~~~~ iL-<xi!>Il:1, org:11liza, (:Iahor:! )' a(:.:l:r:l :lrtirici;"mt:nte eI rroc~so d~ Ia lum, 10 cllal Cflliere dccir' que b tlefinici()n !'ohre <.'1 t<::nnino no h:lCe :'>i­ -~ '"1J'~_ 'ili:. ,n.::d (I'. ~hl',I(Ill'e , 1973). no e~tahlecer el "cltnrO de juego' descle el Cll:" lendr:i lin seruiuo es-­ ~~~ recifico eI consiguienre disClI"So en torno ;II Ulrrl(-lIll1111 Y ~lI:'> prohk- ,-; · ~!'2,~ T. ,,1:1. 1:1:< ('pnrIl1l1id:ldL'., de arrendi7.:lje ql.e la esclIel;1 prornrCi()11;1 1- .' ' :-;;I)I()r y 'i', ' ,'it-x:lIl(ln. 1<)(16), " 1l1:IS :1.~Oci:lcI[)s. Ctl:lndo lei:nlm II~S U olr:IS definici{llle-,. el r"o"lern:l '--" . ~. " .,,' -...'~ ~ _.J ~

×