Successfully reported this slideshow.

Portfoli

1,969 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Portfoli

 1. 1. PORTFOLI CARPETA D’APRENENTATGE
 2. 2. PORTFOLI <ul><li>“ Col·lecció de treball que mostren a l’alumne “com és”, quins són els seus interessos i les seves potencialitats en una o diverses àrees de contingut” </li></ul><ul><li>Arter y Spandel 1991 </li></ul>Núria Alart, 2007
 3. 3. PORTFOLI <ul><li>“ El ventall de tipologies de Portfoli és molt ampli” </li></ul><ul><li>Kimball, 2002 </li></ul><ul><li>Els més utilitzats s’identifiquen com a un “instrument que té com a objectiu comú la selecció de mostres de treballs o evidències de consecució d’objectius personals que, ordenats i presentats d’una determinada manera, compleixen la funció de potenciar la reflexió sobre cadascuna de les pràctiques” </li></ul><ul><li>Barberà, 2005 </li></ul>Núria Alart, 2007
 4. 4. PORTFOLI com a sistema d’ensenyament i aprenentatge <ul><li>El portfoli el podem entendre com un sistema d’avaluació integrat en el procés d’ensenyament i aprenentatge. </li></ul><ul><li>Consisteix en una selecció d’evidències/mostres (activitats acadèmiques) que permeten a l’alumne demostrar allò que està aprenent, i alhora possibiliten al professor un seguiment del progrés d’aquest aprenentatge. </li></ul><ul><li>Barberà, 2005 </li></ul>Núria Alart, 2007
 5. 5. EVIDÈNCIES <ul><li>S’han d’acompanyar d’una justificació i una reflexió de l’alumne, posant de manifest la relació entre l’evidència i l’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Aquesta qualitat de reflexió constant sobre el propi aprenentatge converteix el PORTFOLI en un sistema d’avaluació coherent amb el marc de l’avaluació continuada i formativa. </li></ul><ul><li>Coll, 2004 </li></ul>Núria Alart, 2007
 6. 6. AVALUACIÓ ALTERNATIVA <ul><li>Basada amb la negociació i l’intercanvi comunicatiu entre el professor i l’alumne durant el desenvolupament del PORTFOLI. </li></ul><ul><li>L’alumne té un paper fonamental com a persona ACTIVA en el procés avaluatiu, ha de ser conscient del seu progrés en l’aprenentatge, identificant quins aspectes domina i quins necessita millorar. </li></ul><ul><li>Mateo, 2005 </li></ul>Núria Alart, 2007
 7. 7. DESTAQUEM <ul><li>Pràctica reflexiva. </li></ul><ul><li>Aprenentage significatiu. </li></ul><ul><li>Avaluació: continuada i formativa. </li></ul><ul><li>Mostra i/o evidències d’habilitats/intel·ligències múltiples. Teoria H. Gardner. </li></ul><ul><li>Habilitats emocionals. </li></ul>Núria Alart, 2007
 8. 8. PRÀCTICA REFLEXIVA <ul><li>Aquest model pedagògic s’anomena aprenentatge reflexiu-experiencial. Inicialment dissenyat a la Universitat de Harvard. </li></ul><ul><li>Un ensenyament centrat en l’alumne i que potencia la seva capacitat d’aprendre a aprendre. </li></ul><ul><li>Fomenta el desenvolupament de les seves habilitats de pensament crític i creatiu. </li></ul>Núria Alart, 2007
 9. 9. CINC ESTRATÈGIES Núria Alart, 2007 1.DIÀLEG REFLEXIU : a través de les preguntes. 5. DIARI REFLEXIU: PORFOLI: Relat seqüencial i relacional 3. TRADUCCIÓ DIALÒGICA : APRENENTATGE SIGNIFICATIU 2.MODELAT METACOGNITU: APRENDRE A APRENDRE 4.INTERROGATORI MÚLTIPLE: Preguntes i respostes per part delprofessor/a i els alumnes
 10. 10. Crítica a la classe expositiva <ul><li>Com s’aprèn? </li></ul><ul><li>Tothom igual i de la mateixa manera (auditiva) </li></ul><ul><li>La informació és idèntica per a tothom </li></ul><ul><li>El ritme d’aprenentatge és el mateix per a tothom </li></ul><ul><li>S’aprèn sense discutir </li></ul>Núria Alart, 2007
 11. 11. Preguntes per a la reflexió <ul><li>Què és l’aprenentatge? </li></ul><ul><li>Quin és el paper de la instrucció en l’aprenentatge? </li></ul><ul><li>Com podem millorar l’aprenentatge? </li></ul><ul><li>Cal dissenyar noves estratègies d’aprenentatge? </li></ul><ul><li>Com ha de ser l’aprenentatge en el futur? </li></ul>Núria Alart, 2007
 12. 12. Núria Alart, 2007 APRENDRE A APRENDRE APRENENTATGE SIGNIFICATIU Estratègies Àrea d’interès Intel·ligències Múltiples Seleccionar la informació Organitzar la informació Treballar amb a informació Actituds
 13. 13. Núria Alart, 2007 PRINCIPIS APRENENTATGE SIGNIFICATIU ACTIU CONSTRUCTIU COL·LABORATIU CONVERSACIONAL CONTEXTUALITZAT INTENCIONAL REFLEXIU
 14. 14. TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Dr.HOWARD GARDNER de la Universitat de Harvard. Núria Alart, 2007 INTEL·LIGÈNCIA Capacitat per a resoldre problemes i crear productes 8 INTEL·LIGÈNCIES Tots les tenim totes en diferents graus de desenvolupament Les necessitem totes Totes són igualment importants Es combinen de forma única en cada ésser humà
 15. 15. Núria Alart, 2007 LA TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Permet conèixer els punts forts I dèbils dels alumnes Reconeix la importància d’altres aprenentatges (musical, social: inter i intra, cinestèsico… Proposa ensenyar les disciplines de formes diferents, com: expressió artística, experiència inter i intra personal,….. Fomenta tant el treball individual com el cooperatiu Utilitza els projectes de treball per afavorir l’aprenentatge per descobriment
 16. 16. LES 8 INTEL·LIGÈNCIES DE H. GARNER <ul><li>Lingüística </li></ul><ul><li>Sensibilitat especial pel </li></ul><ul><li>llenguatge parlat i escrit </li></ul><ul><li>Musical </li></ul><ul><li>Capacitat de produir i </li></ul><ul><li>apreciar ritmes, tons, </li></ul><ul><li>timbres… </li></ul><ul><li>Espacial </li></ul><ul><li>Capacitat de reconèixer </li></ul><ul><li>i manipular espais. </li></ul><ul><li>Lògico- </li></ul><ul><li>matemàtica </li></ul><ul><li>Sensibilitat als patrons </li></ul><ul><li>lògics o numèrics. </li></ul><ul><li>Cinètico-corporal </li></ul><ul><li>Capacitat de controlar els </li></ul><ul><li>moviments corporals i de </li></ul><ul><li>manipular objectes amb </li></ul><ul><li>habilitat. </li></ul><ul><li>Naturalista </li></ul><ul><li>Capacitat d’identificació </li></ul><ul><li>del llenguatge natural. </li></ul><ul><li>Intrapersonal </li></ul><ul><li>Capacitat d’autoestima </li></ul><ul><li>i automotivació. </li></ul><ul><li>Interpersonal </li></ul><ul><li>Capacitat de percebre i </li></ul><ul><li>comprendre a les altres </li></ul><ul><li>persones. </li></ul>Núria Alart, 2007
 17. 17. PORTFOLIS A DESENVOLUPAR <ul><li>ALUMNE </li></ul><ul><li>DOCENT </li></ul><ul><li>DEPARTAMENT </li></ul><ul><li>CENTRE ESCOLAR </li></ul>Núria Alart, 2007
 18. 18. CARACTERÍSTIQUES DE LA CARPETA DOCENT <ul><li>És un document personal. </li></ul><ul><li>Acumulació de documentació. </li></ul><ul><li>Es basa en dades i opinions sistemàtiques: recull d’evidències de la professió docent. </li></ul><ul><li>Potencia l’organització personal del coneixement pedagògic: recopilació, selecció, estructuració i comunicació. </li></ul><ul><li>Documenta un procés: des d’un punt de partida, (d’on vinc) fins a un punt d’arribada (avenços assolits) </li></ul><ul><li>Fomenta la reflexió sobre la pràctica docent, el pensament crític i la implicació activa en el propi procés formatiu. </li></ul><ul><li>Permet demostrar els propis mèrits i el desenvolupament professional com a docent durant un període de temps concret. </li></ul>Núria Alart, 2007
 19. 19. PORTFOLI DOCENT DVD Núria Alart, 2007
 20. 20. WEBQUEST: RECENCIÓ LLIBRE Núria Alart, 2007 DE NADOR A VIC “ EL COMIAT”(CAPÍTOL 1) Una WebQuest adreçada als alumnes d’aules d’acollida de secundària, a partir d’un aprenentatge per problemas (PBL) i aplicant la teoria de les Intel·ligències Múltiples.
 21. 21. Portfoli en quatre etapes Núria Alart, 2007 3-7 8-12 13-18 Per a recórrer al llarg de tota la vida
 22. 22. La creació del portfoli en 10 fases Elisabeth F. Shores i Cathy Grace (1998) <ul><li>Establir un pla per a utilitzar-los. </li></ul><ul><li>Recopilar mostres de treball. </li></ul><ul><li>Fer fotografies. </li></ul><ul><li>Utilitzar els diaris d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Fer entrevistes als alumnes. </li></ul><ul><li>Fer anotacions sistemàtiques. </li></ul><ul><li>Fer anotacions anecdòtiques. </li></ul><ul><li>Escriure informes. </li></ul><ul><li>Mantenir entrevistes amb: pare-mare i alumne. </li></ul><ul><li>Preparar el portfoli acumulatiu per passar d’un curs a l’altre. </li></ul>Núria Alart, 2007
 23. 23. Per a què ens serveix? <ul><li>Com a eina que revela a l’estudiant allò que ha après d’una forma personal i completa. </li></ul><ul><li>Proporciona evidència d’allò que s’aprèn i del grau d’assoliment dels objectius en relació amb el pla de treball. </li></ul><ul><li>Per incrementar la responsabilitat de l’estudiant en el seu aprenentatge. </li></ul>Núria Alart, 2007
 24. 24. AVALUACIÓ ALTERNATIVA Núria Alart, 2007 Recopilar evidències sobre com els estudiants processen i completen tasques reals d’un tema particular Huerta, 1995 pretén
 25. 25. AVALUACIÓ ALTERNATIVA Núria Alart, 2007 <ul><li>Documentar el creixement de l’individu en un temps. </li></ul><ul><li>No comparar els estudiants entre si. </li></ul><ul><li>Destacar la força positiva dels estudiants, en comptes </li></ul><ul><li>de les debilitats. </li></ul><ul><li>4. Considerar els estils d’aprenentatge, totes les capacitats, </li></ul><ul><li>les experiències culturals i educatives i els nivells </li></ul><ul><li>d’estudi. </li></ul>permet
 26. 26. AVALUACIÓ ALTERNATIVA Núria Alart, 2007 CANVI <ul><li>Poden mesurar-se: </li></ul><ul><li>Els coneixements </li></ul><ul><li>Les habilitats </li></ul><ul><li>Les actituds </li></ul>
 27. 27. AVALUACIÓ ALTERNATIVA Núria Alart, 2007 Rúbriques Projecte Diari Mapa mental Debat Portfoli Tècniques per a l’avaluació del procés
 28. 28. RÚBRICA “Dissenyar una gràfica d’avaluació entre professors i alumnes” Núria Alart, 2007 Criteris: que s’han de dominar en el tema a treballar. Categories: serviran per avaluar el domini de cada criteri. Exemples: EI: Gat, pantera, tigre, I lleó. EP: plom, bronze, plata i or. ES: pagès, artesà, noble i faraó.... MURAL 1. NOVELL 2. APRENENT 3. EXPERT 4. DISTINGIT Detalls i aprofun. diment Pocs fets o incorrectes, escassos detalls . Alguns fets precisos, alguns detalls Quantitat important de fets, quantitat bona de detalls Quantitat excepcional de fets, descripcions viscudes Aclara cions del tema Escàs i poc clar Suficientment organitzat Ben organitzat i clarament presentat Molt ben organitzat i fàcil de seguir Alta qualitat disseny Poc disseny i mal plantejat Disseny simple, però més organitzat Disseny atractiu, convida a mirar-lo Disseny excel·lent i atractiu visualment
 29. 29. MAPA MENTAL Núria Alart, 2007 <ul><li>El mapa mental és una expressió del pensament irradiant i, </li></ul><ul><li>per tant una funció natural de la ment….. El Mapa Mental té </li></ul><ul><li>4 característiques: </li></ul><ul><li>Imatge central. 2. De la imatge central irradien els temes </li></ul><ul><li>Les branques poden ser imatges o paraules 4. Les branques </li></ul><ul><li>formen una estructura nodal connectada. Tony Buzan,1993 </li></ul>Consisteix en una representació en forma de diagrama que organitza certa quantitat d’informació. Parteix d’una paraula, imatge, símbol, o concepte central i al seu voltant s’organitzen les paraules relacionades amb aquest concepte. Com fer un mapa mental: http://www.xtec.es/~nsarsane/t_e/lleis_mm.html
 30. 30. MAPA MENTAL Núria Alart, 2007
 31. 31. DIARI Núria Alart, 2007 Es centra en tècniques d’observació i registre dels aconteixements Plasma l’experiència personal de cada estudiant, durant determinats períodes de temps i/o activitats. L’experiència d’escriure en un diari permet als alumnes sintetitzar els seus pensaments i actes, i sobre tot, escriure els comentaris sobre el progrés acadèmic, actitudinal i d’habilitats Exemple: Diari autodirigit Nom Recursos: Qui te’ls proporciona i què? Tema Tasques i terminis Objectius: Què aprendre? Demostració: De quina manera? Estratègies d’aprenentatge: De quina manera.? Avaluació: De quina manera voldries?
 32. 32. DEBAT Núria Alart, 2007 <ul><li>És una tècnica que s’utilitza per a discutir sobre un tema. </li></ul><ul><li>Diferents maneres com: els alumnes per parelles se’ls assigna un tema a discutir junts. Posteriorment, els alumnes un a un anirà argumentant sobre el tema i la resta estarà prenent notes. </li></ul><ul><li>Per a l’elaboració cal: </li></ul><ul><li>Definir l’objectiu del debat. </li></ul><ul><li>Definir el tema del debat. </li></ul><ul><li>Oferir recursos materials. </li></ul>
 33. 33. PORTFOL I <ul><li>Modalitat d’avaluació que permet al professor i a l’estudiant seguir l’evolució del procés d’aprenentatge, de tal manera que es poden introduir canvis durant aquest procés. </li></ul>Núria Alart, 2007
 34. 34. PORTFOLI <ul><li>El portfoli és una forma de recopilar la informació que demostra les habilitats i els èxits dels estudiants: com pensen, com qüestionen, analitzen, sintetitzen, produeixen o creen i com interactuen (intel·lectual, emocional i social) amb altres; és a dir, permet identificar els aprenentatges de conceptes, procediments i actituds dels estudiants. </li></ul><ul><li>Pot utilitzar-se de forma d’avaluació, autoavaluació i coavaluació. </li></ul>Núria Alart, 2007
 35. 35. PORTFOLI DE L’ALUMNE Núria Alart, 2007 El portfoli és una forma de recopilar la informació que demostra les habilitats i els èxits dels estudiants COM pensen qüestionen creen produeixen analitzen sintetitzen
 36. 36. PORTFOLI DE L’ ALUMNE Núria Alart, 2007 INTERACTUEN AMB ALTRES intel·lectual emocional social IDENTIFICAR APRENENTATGES permet CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS
 37. 37. RECOMANACIONS PER A L’ELABORACIÓ <ul><li>Determinar el propòsit del portfoli </li></ul><ul><li>Seleccionar el contingut i l’estructura </li></ul><ul><li>Decidir com s’utilitzarà i conservarà </li></ul><ul><li>Establir els criteris d’avaluació </li></ul><ul><li>Avaluar el contingut. </li></ul><ul><li>Comunicar els resultats als alumnes </li></ul><ul><li>Medina i Verdejo, 1999 </li></ul>Núria Alart, 2007
 38. 38. AVANTATGES <ul><li>Promou la participació dels alumnes. </li></ul><ul><li>Responsabilitat dels seus aprenentatges </li></ul><ul><li>Oportunitat de conèixer actituds dels alumnes </li></ul><ul><li>Té una estructura de llarga durada </li></ul><ul><li>Es pot adaptar a les diverses necessitats, interessos i habilitats de cada estudiant </li></ul><ul><li>Els professors poden examinar les seves destreses. </li></ul><ul><li>Es pot utilitzar en tots els nivells escolar. </li></ul><ul><li>Promou l’autoavaluació i el control de l’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Permet una visió més àmplia i profunda d’allò que l’alumne sap i pot fer. </li></ul>Núria Alart, 2007
 39. 39. INCONVENIENTS <ul><li>Cal dedicar-hi temps, tant el professor com l’alumne. </li></ul><ul><li>Resulta inapropiat per a mesurar el nivell de coneixements de fets i conceptes, per això, cal combinar amb un altre tipus d’avaluacions. </li></ul>Núria Alart, 2007
 40. 40. PORTFOLI DOCENT DVD Núria Alart, 2007
 41. 41. WEBQUEST SANT PONÇ Núria Alart, 2007 QUÈ FEM A LA FIRA DE SANT PONÇ? Una WebQuest adreçada als alumnes d'aules d’acollida de secundària. On s’aplica, PBL (aprenentatge per problemes),i la teoria de les Intel·ligències Múltiples
 42. 42. ESTRUCTURA DE LA CARPETA DOCENT Núria Alart, 2007 LA CARPETA DOCENT CONTEXTUALITZACIÓ. Punts forts/febles. TASQUES DOCENTS. Anàlisi. Diagnosi del alumnes. Programacions, activitats,… APROXIMACIÓ A LA DOCÈNCIA. Filosofia. Referent teòric. AVALUACIÓ ENSENAYMENT-APRENENTATGE. Diaris Reflexions, processos, avaluacions. PROGRESSIÓ I RESULTATS EN L’ALUMNAT. Motivació del professorat RECURSOS. Que elaborem, utilitzem. TUTORIA-RELACIÓ FAMÍLIES. DESENVOLUPAMENT PROFESSIONALCONTINUAT
 43. 43. MARC CONCEPTUAL <ul><li>D’acord amb les teories de l’aprenentage de: Dewey (1916), Vygotsky (1978) i Bruner (1990) </li></ul><ul><li>La interacció social és fonamental per a l’aprenentatge, perquè és a través d’una conversa interactiva com es facilita el desenvolupament de la capacitat de l’individu per a representar el món i per a donar-li significat. </li></ul>Núria Alart, 2007
 44. 44. CONCLUSIONS <ul><li>Insatisfacció de les formes d’avaluació amb els enfocaments quantitatius cap a enfocaments més qualitatius . Bigg,1996 </li></ul><ul><li>Els factors en aquest canvi inclouen les noves teories sobre l’aprenentatge i els seu impacte associat sobre el currículum per a implicar als alumnes actius en l’aprenentatge. </li></ul>Núria Alart, 2007
 45. 45. CONCLUSIONS <ul><li>Els aprenentatges i la construcció dels coneixements dels alumnes es fan </li></ul><ul><li>EXPLÍCITS . </li></ul>Núria Alart, 2007
 46. 46. CONCLUSIONS <ul><li>L’alumne construeix la resposta i mitjançant un producte es pot observar directament, el comportament de l’alumne en tasques similars a les quals s’enfrontarà en el món. </li></ul>Núria Alart, 2007
 47. 47. EXEMPLES DE PORTFOLI: PANNELL DIDÀCTIC –DISPLAY- Núria Alart, 2007 TÍTOL: Dades, il·lustracions, fotografies, gràfics, diagrames, explicacions.
 48. 48. CONTINGUTS PORTFOLI Núria Alart, 2007 PERSONAL Presentació: Visual Fotografia. Dibuix. Mapa mental Eix cronològic Autobiografia Autoretrat ACADÈMIC Currículum Llengües. (AA) Matemàtiques Naturals Socilas Tecnologia Música E. Física Crèdits variables REFLEXIÓ El meu millor treball Objectius assolits Objectius no assolits Els treballs cooperatius: WebQuest Necessito millorar
 49. 49. POSAREM per a documentar les diferents intel·ligències: Núria Alart, 2007 I.LINGÜÍSTICA: les millors mostres d’escriptura, reproduccions de debats, discussions, interpretacions teatrals, llista d’avaluació de les habilitats de lectura I.NATURALISTA : informes de laboratori de ciències, documentació de projectes fets, investigació, col·leccions de plantes, minerals, etc. I.LÒGICO.MATEMÀTICA: els millors exemples de treballs de matemàtiques, exemples i mostres de processos de càlculs i resolució de problemes, programes d’ordinador fets. I. VISO-ESPACIAL: fotos de projectes i maquetes tridimensionals, diagrames, mapes mentals, dibuixos, collages, pintures, projectes amb DVD I.MUSICAL: cançons o ritmes escrites per l’alumne i treballades, mostra de partitures escrites per l’alumne, audicions, collages musicals, dicografies compilades. I.INTERPERSONAL: cartes escrites a altres companys/es, respostes de companys, comentaris de professors/es, informes de reunions entre el professor, els pares i l’alumne, projectes d’aprenentatge cooperatiu. I. CINÈTICO-CORPORAL: DVD de representacions, esportives, rítmiques, dansa, etc; DVD o fotografies sobre maquetes, bricolatge, mecànica, etc. I. INTRAPERSONAL: diaris de l’alumne, treballs, dibuixos, activitats d’autoavaluació, inventari d’interessos, autovaloracions sobre els seus treballs.
 50. 50. QUIN ASPECTE TINDRAN? Núria Alart, 2007 CARPETA DISPLAY CAPSA O FITXER DIARIS; QUADERNS DE NOTES CD; DVD
 51. 51. MOLTES GRÀCIES! Núria Alart, 2007

×