Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prototyping van een digitale tool voor Stadsdeel Oost

271 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prototyping van een digitale tool voor Stadsdeel Oost

  1. 1. p. 1 offerte Prototypen van een digitale tool voor buurtsubsidiesStudio Jonas Piet, 14 mei 2013 Stadsdeel Oost werkt al enige tijd aan nieuwe manieren van verantwoorden, beoordelen en beter inzetten van buurtsubsidies. De bedoeling is om dit proces transparanter en interactiever te maken voor buurtbewoners en betrokkenen om burgers beter te ondersteunen om lokael initiatieven te ontwikkelen. Stadsdeel Oost wil hiervoor een digitale tool ontwikkelen. Om te leren welke obstakels en mogelijkheden er zijn bij het toepassen van zo’n tool, in de buurt maar juist ook in de eigen organisatie, is het zaak om ideeën concreet te maken en te testen. Prototyping wordt gezien als een geschikte aanpak om in de praktijk te leren, en om zo mogelijk de resultaten van dit project toe te passen bij de volgende subsidiecyclus. Op dit moment loopt er een traject waarin zo’n 20 projecten een buurtsubsidie hebben aangevraagd. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij het prototypen van nieuwe mogelijkheden. Stadsdeel Oost heeft heeft het afgelopen jaar ook andere projecten gestart rondom buurt participatie, zoals mijnbuurtbegroting.nl en het crowdfunding platform Voor je buurt. Er zal gekeken worden waar deze instrumenten en de buurtsubsidie elkaar kunnen versterken. Inleiding Prototypes een App voor dakloze jongeren
  2. 2. p. 2 De digitale tool die in dit project geprototyped wordt, zal eraan bij dragen dat buurtsubsidies effectiever en efficiënter ingezet worden om lokale initiatieven te ondersteunen. Daarbij is het doel om het verantwoorden van de besteede middelen van een ‘bureaucratische verplichting’ te veranderen in een activiteit die initiatieven helpt om het eigen proces zo goed mogelijk vorm te geven. ‘Verantwoording’ van buurtsubsidies zou best eens kunnen veranderen: Van... (bestaande verantwoording) Naar...? (mogelijke verantwoording nieuwe vorm) Aan wie? intern intern, met openheid naar initiatieven en burgers Waar? op papier (zichtbaar intern) op internet, en wellicht op papier (voor iedereen zichtbaar) Wanneer? vooraf (beoordeling) & achteraf (evaluatie) vooraf & tijdens (feedback) Waarom? verantwoorden van besteede middelen om bruikbare input te kunnen geven om initiatief verder te helpen Rol Stadsdeel? subsidie verstrekker hefboom om het makkelijker te maken om ook andere ondersteuning te vinden Probleemstelling De onderzoeksvraag voor prototyping is de volgende: ‘Hoe kan een digitale tool zo goed mogelijk bijdragen aan een effectieve en efficiente inzet van subsidies, als instrument om mensen te ondersteunen om eigen initiatieven op te zetten?’ Deze vraag kan geplitst worden in een aantal praktische vragen: • Wie kan en wil iets met deze digitale tool? • Wie kunnen we met deze digitale tool bereiken (en wie niet)? • Wat verwachten mensen van deze tool? • Wat voor hulp hebben mensen nodig bij het op deze manier aanvragen van subsidie? • Wat hebben subsidieaanvragers precies nodig en wat hebben ze al? Doelstelling
  3. 3. p. 3 Een prototyping aanpak met medewerkers van Stadsdeel Oost Prototyping is het vervaardigen van snel te maken modellen, die getest worden met (toekomstige) gebruikers van een product of dienst tijdens de ontwikkelling. Door dit vanaf het begin van het proces te doen, kan nuttige feedback worden verkregen die helpt bij het maken van beslissingen. Zodoende wordt het risico beperkt, en het ontwerp verbeterd. De bedoeling is dat een aantal medewerkers van stadsdeel Oost zelf met deze aanpak aan de slag gaan zodat de eigen kennis, ervaring en contacten kunnen worden ingezet. Het is uiteindelijk de bedoeling dat zij met de digitale tool verder gaan. Daarnaast is het een mooie manier om de aanpak uit te proberen. Bij dit project zullen verschillende soorten prototypes worden toegepast. Papieren prototypes Voorstellingen van de digitale tool op papier (bijvoorbeeld schetsen, screenshots) kunnen worden getest in onderzoeksinterviews met toekomstige gebruikers. Hieruit is veel te leren over wat voor soort functies zij verwachten, wat voor obstakels ze zien, over de structuur van de informatie, en over de ‘tone of voice’. Inzichten uit deze interviews zijn direct toe te passen bij het verbeteren van het ontwerp. ‘Gebruikers’ zijn in dit geval niet alleen de initiatieven die om subsidie vragen, maar ook medewerkers van het stadsdeel die hierbij betrokken zullen raken. Experience prototypes Na papieren prototypes kan een stap verder worden gegaan met prototypes die meer op de ‘echte’ digitale tool lijken, en die lijken te werken voor gebruikers op hun eigen computer. Hiermee is uit te proberen hoe gebruikers met de digitale tool zouden omgaan in hun eigen omgeving, welke obstakels en kansen daar liggen, en of ze daadwerkelijk de tool gebruiken. Aandachtspunten • Perspectief: Op dit moment denkt het Stadsdeel vooral vanuit de eigen organisatie; verantwoording van bestuurders over besteedde middelen. De digitale tool moet ervoor zorgen dat het proces beter aansluit bij initiatiefnemers. • Bestaande procedures: Het moet passen binnen de bestaande procedures van het stadsdeel (maar mag de grenzen opzoeken); • Amsterdam-breed verandert de manier waarop subsidies worden toegekend. Een digitale tool die werkt kan mogelijk ook op andere plekken worden ingezet. • Samen leren: Aansluiten op / samenwerken met andere gemeenten om samen te leren? • Touchpoints: Wat zijn de mogelijke touchpoints: niet alleen digitaal, maar ook aan de balie, op een poster in het buurtcentrum, formulier, etc.? • Knowledge transfer: hoe tijdens het traject van het initiatief kennis wordt vastgelegd en gedeeld met soortgelijke initiatieven. Aanpak bouw het snel - visualisatie/ simpel model probeer het uit - met mensen, in de gebruiksomgeving verzamel feedback - van clienten medewerkers aanscherpen of verwerpen volgende stap - van het concept Prototyping cyclus
  4. 4. p. 4 Project- en leerdoelen 1. Inzicht in hoe een digitale tool het proces van subsidie en horizontale verantwoording kan ondersteunen; 2. Begrip van aandachtspunten, praktische problemen en mogelijkheden bij het ontwikkelen van de tool; 3. Enthousiasme bij een groepje mensen, die verder betrokken kunnen worden tijdens de ontwikkeling (intern en in de buurt); 4. ‘hands on’ ervaring met prototyping technieken binnen Stadsdeel Oost. Deliverables 1. Een of enkele prototypen van digitale tools die verder ontwikkeld kunnen worden met een web-developer; 2. Overzicht van wat we geleerd hebben bij het testen van de prototypes; 3. Personas: segmentatie van betrokkenen (intern en extern) en hun behoeften; 4. Beeldverslag van het project, incl. contacten die gelegd zijn met mensen in de buurt, intern, en mogelijke samenwerkingspartners. Voor dit voorstel zijn twee varianten bedacht. Voor de ‘maximale variant’ wordt voorgesteld om een prototypingteam van 3 medewerkers van Stadsdeel Oost samen te stellen en te begeleiden bij het ontwerpen en testen van een aantal prototypes. Het project krijgt vorm in 5 workshops met steeds 1-3 weken daartussen, met tussentijdse ondersteuning op afstand. Het team gaat tussen de workshops zelf een 1-2 dagen aan de slag en wordt daarbij ondersteund door een stagiair (interaction design), die helpt om snel visuele prototypes te vervaardigen. Kosten: €4.000 excl. BTW, wanneer stagiair door Stadsdeel wordt vergoed (Zie p. 7 voor een kostenoverzicht) Team Mogelijke teamleden: 1 beleidsadviseur 1 gebiedsmanager 1 participatiemakelaar 1 stagiair (bijv. Design for Interaction) Tijdsbesteding van het team 3 mensen x 5 sessie x 0,5 dag = 7,5 dagen 3 mensen x 4 ‘huiswerk’ dagen = 12 dagen extra uren van medewerkers = 2,5 dagen totaal = 20 dagen (over 3 medewerkers, gedurende 4 maanden) Variant 1: ‘Maximale variant’ Ideas for ‘components’ to support the design and delivery of services according to the developed principles were worked out. This was done in workshops with frontline staff from the Council and Third Sector organisations.Two of these components were tested with social care users. During this process the usefulness and usability of the service principles were tested.The service principles were refined and grouped under key themes within a Strategic Commissioning Framework. the early pe projects service ing of the mall steps. Again, we used the stories of research participants to create tangible responses. ng what we learned from staff applying them on practical projects. ork with principles at commissioning, design and delivery level. ponents in care users. Two of the ideas for system components were worked out to support the communication between service users and professionals. Early versions were tested in the context of social care, using paper-based models. 19 Papieren prototype in een test interview Papieren prototype van telefoongroepen
  5. 5. p. 5 workshop 1: hoe doen we het nu? (0,5 dag) Intro en wat weten we al van de soorten initiatieven? • introductie prototyping - prototyping ‘zelf ervaren’ • in kaart brengen van stakeholders en initiatieven • opzetten interviews voor nulmeting: hoe gaat het proces nu en wat vinden bestaande initiatieven / stakeholders daarvan? opdracht: buurt interviews (1 dag) Uitvoeren interviews in de buurt met verschillende initiatieven (en mogelijke externe betrokkenen) mbv journey maps: • welke resources hebben ze nodig en van wie? • hoe / wanneer willen ze dat verantwoorden? • wat is daarvoor nodig? workshop 2: interne betrokkenen (0,5 dag) Workshop met grotere groep mogelijke betrokkenen (incl. wethouder / raadslid), met als input de journey maps van initiatieven: • Waar zitten de pijnpunten / mogelijkheden? • Wie moeten hier iets mee intern? • Ideeën: waar kunnen we het verschil maken? opdracht: ideeen uitwerken (1 dag) Verder uitwerken van een 3-5 ideeën: • hoe zou het er praktisch uit kunnen zien? • wat levert het op voor verschillende stakeholders? • wat zijn de kritische factoren / aannames die we willen testen? workshop 3: papieren prototypes maken (0,5 dag) Eenvoudige papieren prototypes en test/s ontwerpen en produceren. Denk aan een papieren schets van een website, app, digitaal formulier, etc. Interviews opzetten en voorbereidingen treffen. opdracht: papieren prototypes testen (1 dag) Prototypes afmaken en testen in interviews. Testen met 3-5 van de 20 initiatieven uit het lopende subsidie traject, en zo mogelijk ook met andere. workshop 4: experience prototypes maken (0,5 dag) Ontwerpen van volgende iteratie van de prototypes obv evaluatie van de papieren prototypes. Zo mogelijk een eenvoudige digitale tool (denk aan wordpress-based website, simpel filmpje, communicatie plan) opdracht: experience prototype testen (1 dag) Eenvoudige experience prototypes bouwen, en testen met 3-5 van de 20 initiatieven in het lopende traject. workshop 5 herontwerp (0,5 dag) Aanpassen en verbeteren van concept/en op basis van wat we geleerd hebben in de prototypes. presentatie Verschillende concepten/prototypen en de leerlessen tav een digitale tool worden gepresenteerd door het team Mogelijke data voor de workshops: 3 juni t/m 12 juli 12 t/m 23 augustus 16 september t/m 27 september Belangrijke data: 15 mei: schetsen van proces van het project 5 juni: voortgangsmemo ‘monitoring en verantwoording’ behandeld in de commissie 1 juni: mogelijke week om te starten 1 oktober: nieuwe subsidie ronde

×