Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации

2,961 views

Published on

МЦМС во соработка со локални организации во мај и јуни организираше инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации. Настаните беа организирани во Гостивар, Битола, Струмица, Велес и во Скопје.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации

 1. 1. Закон за здруженија и фондации Информативни настани
 2. 2. Содржина <ul><li>Вовед </li></ul><ul><li>Новини во Законот за здруженија и фондации </li></ul><ul><li>Организации од јавен интерес </li></ul><ul><li>Последователни активности </li></ul>
 3. 3. Вовед <ul><li>МЦМС е посветен на подобрување на правната рамка за здружување од 1995 година </li></ul><ul><li>Постоечката правна рамка (ЗЗГФ) е од 1998 година, со измени од 2007 г. Неуспешни обиди за нова правна рамка во 2006 година </li></ul><ul><li>МЦМС вклучен во работна група на Министерството за правда за Законот за здруженија и фондации (ЗЗФ), како и во застапувањето за амандмани на предлогот 2009 – 2010 г година </li></ul><ul><li>ЗЗФ е донесен на 100-та седница на Собранието на 12 април 2010 година </li></ul>
 4. 4. Новини во ЗЗФ <ul><li>Основни начела </li></ul><ul><li>Проширување на слободата на здружување </li></ul><ul><li>Намалување на товарот и пречките за остварување на слободата на здружување </li></ul><ul><li>Подобрена одржливост/мерки за генерирање приходи </li></ul><ul><li>Придонес кон доброто управување и зголемена транспарентност </li></ul><ul><li>Појаснување на одредби засновани на ЗЗГФ </li></ul>
 5. 5. Основни начела <ul><li>Независност (чл 10) </li></ul><ul><li>Јавност и транспарентност (чл.11) </li></ul><ul><li>Непрофитност (чл.12) </li></ul><ul><li>Непартиско дејствување (чл 13) </li></ul><ul><li>Иницијативи во јавниот живот (чл 14) </li></ul>
 6. 6. Проширување на слободата на здружување <ul><li>Физички и правни лица како основачи (чл.15) </li></ul><ul><li>Домашни и странски лица како основачи (чл.15) </li></ul><ul><li>Малолетни лица како основачи под определени услови (чл.15) </li></ul><ul><li>Не е забрането неформалното здружување </li></ul><ul><li>Домашни и странски лица имаат исти права </li></ul><ul><li>За организациски облици на странски организации нема ограничување на областите доколку нивните цели и активности се во согласност со овој закон </li></ul>
 7. 7. Намалување на товарот и пречките за остварување на слободата на здружување <ul><li>При регистрација на организациски облици на странски организации нема да биде потребно мислење од МНР </li></ul><ul><li>Не постои обврска за организациите нивното зачленување и поврзување во меѓународни организации да го запишуваат во регистарот </li></ul><ul><li>Олеснети околности за функционирање на регионални и меѓународни мрежи </li></ul><ul><li>Отстранети казни и забрана за работа во случај на занимавање со економски активности или партиски активности </li></ul>
 8. 8. Подобрена одржливост <ul><li>Член 12 – Непрофитност </li></ul><ul><li>Организациите не можат да се основаат за стекнување добивка. </li></ul><ul><li>Организациите можат да вршат дејности со кои може да се стекне добивка, ако дејноста е поврзана со целите утврдени со статутот. </li></ul><ul><li>Ако во работењето на организациите се оствари добивка таа мора да биде употребена за остварување на целите утврдени со статутот. </li></ul><ul><li>Остварената добивка од став (3) на овој член не може да се распределува меѓу основачите, членовите, членовите на органите, директорите, вработените или кое било друго со нив поврзано лице. </li></ul>
 9. 9. Придонес кон доброто управување и зголемена транспарентност <ul><li>Јасна (основна) организациска структура (чл.21-22,чл.25, чл.26, чл.33-34, чл.36) </li></ul><ul><li>Одговорност за обврски и штета (чл.51, чл.52) </li></ul><ul><li>Извештаи за работа и рокови за известување (чл.53 и чл.85 и 87) </li></ul><ul><li>Независни ревизии (чл.86) </li></ul>
 10. 10. Придонес кон доброто управување и зголемена транспарентност <ul><li>Воведени статусни измени (присоедиунување, спојување и поделба) (чл. 59-62) </li></ul><ul><li>Воведени стечај и ликвидација (чл. 68-71) </li></ul><ul><li>Јасен процес за водење на регистар и запишување на промените (чл.42-47) </li></ul><ul><li>Законска рамка за уредување на финансирањето од страна на државата (чл. 49) </li></ul><ul><li>Првпат се уредува надзор врз работата (чл.58) </li></ul>
 11. 11. Појаснување на одредби засновани на ЗЗГФ <ul><li>Воведен е поимник, вклучувајќи и воведување на заеднички термин – организации (чл.3) </li></ul><ul><li>Појасни одредби за фондации (27-30) </li></ul><ul><li>Многу јасна постапка за престанок на организациите (чл.63-72) </li></ul>
 12. 12. Статус на организација од јавен интерес <ul><li>Цел: да ги поттикне организациите да делуваат во подрачја од јавен интерес, со обезбедување на услови овие организации да ја подобрат својата одржливост </li></ul><ul><li>Малку земји од регионот имаат ваков статут : Бугарија, Косово, Босна и Херцеговина </li></ul><ul><li>Широк, сеопфатен спектар на дејности од јавен интерес: 17 области, и други дејности од јавен интерес определни со овој или друг закон (чл.74) </li></ul><ul><li>Јасни и објективни критериуми за стекнување со статус на ОЈИ (чл.75) </li></ul><ul><li>Комисија за доделување на статус на ОЈИ формирана од страна на Владата на РМ (79-80) </li></ul><ul><li>Комисијата е составена од 11 членови од кои 2 претставници на ГО (чл.79) </li></ul><ul><li>Критериумите и постапката за избор на членови на Комисијата ќе ги определи МП со правилник (чл.79) </li></ul><ul><li>За статусот на ОЈИ одлучува Владата по предлог на Комисијата (чл.79) </li></ul>
 13. 13. Статус на организација од јавен интерес <ul><li>Административно техничките работи ги прави Генералниот секретаријат на Владата – организациона единица за соработка со граѓанските организации (чл. 81) </li></ul><ul><li>Задолжителен надзорен орган (чл.77) </li></ul><ul><li>Неспоивост на функции (чл.78) </li></ul><ul><li>Задолжителни ревизии за организации со буџет над 20.000 евра (чл. 86) </li></ul><ul><li>Задолжителна ревизија во согласност со МСС за организации со буџет над 100.000 евра (чл.86) </li></ul><ul><li>Рок за известување и подготовка на ревизиите е 30 април (чл. 87) </li></ul><ul><li>ОЈИ ќе имаат дополнителни царински и даночни олеснувања (чл.88) </li></ul>
 14. 14. Последователни активности <ul><li>Законот за здруженија и фондации, е клучен чекор во заживување на спроведувањето на Стратегијата на Владата за соработка со граѓанскиот сектор </li></ul><ul><li>Донесување на прописи за директно финансирање од државата </li></ul><ul><li>Донесување на прописи за индиректно финансирање (закон за донации и спонзорства, уредување на даночни и царински ослободувања) </li></ul><ul><li>Донесување на прописи за учество во јавни политики </li></ul>
 15. 15. Последователни активности <ul><li>Министерство за правда </li></ul><ul><li>Формата, содржината и начинот на водење на регистрите (за здруженија и сојузи, за фондации и за организациони облици на странски организации) (чл. 40) </li></ul><ul><li>Начинот и критериумите за избор и причините за престанок на работата на членовите на Комисијата за ОЈИ ги уредува со подзаконски акт (чл. 79) </li></ul><ul><li>Министерство за финансии </li></ul><ul><li>Образец за форма и содржина на деловните и финансиските извештаи на ОЈИ (чл. 85) </li></ul><ul><li>Ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на стапување во сила на законот (чл.102) </li></ul><ul><li>Комисијата за ОЈИ ќе се формира во рок од три месеци (чл. 107) </li></ul>
 16. 16. Последователни активности <ul><li>Започнатите постапки за регистрација ќе завршат според одредбите на овој закон (чл.103) </li></ul><ul><li>Организациите се должни во рок од 1 година да ги усогласат своите акти со овој закон и да извршат пререгистрација во Регистарот (чл.104) </li></ul><ul><li>Пререгистрација без плаќање на такса или друг вид на надоместок (чл.104) </li></ul><ul><li>Со денот на влегување во сила на Законот, Регистарот е должен да го усогласи водењето на регистрите утврдени со член 40 од законот (чл.108) </li></ul>
 17. 17. Референци <ul><li>Закон за здруженија и фондации: </li></ul><ul><li>http://www.slvesnik.com.mk/ </li></ul><ul><li>http://www.pravo.org.mk/ </li></ul><ul><li>http://www.mcms.org.mk/ </li></ul><ul><li>Мислење на ЕЦНЛ: http://www.ecnl.org.hu/index.php?part=14news&nwid=297 </li></ul><ul><li>Мислење на МЦМС: </li></ul><ul><li>http://www.mcms.org.mk/mk/za-nasata-rabota/programi/institucionalen-razvoj-na-gragansko-opstestvo/821-mislenje-na-mcms-za-predlog-zakonot-za-zdruzenija-i-fondacii.html </li></ul>

×