Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации

2,932 views

Published on

МЦМС во соработка со локални организации во мај и јуни организираше инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации. Настаните беа организирани во Гостивар, Битола, Струмица, Велес и во Скопје.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,932
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
85
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Инфо настани за новиот Закон за здруженија и фондации

 1. 1. Закон за здруженија и фондации Информативни настани
 2. 2. Содржина <ul><li>Вовед </li></ul><ul><li>Новини во Законот за здруженија и фондации </li></ul><ul><li>Организации од јавен интерес </li></ul><ul><li>Последователни активности </li></ul>
 3. 3. Вовед <ul><li>МЦМС е посветен на подобрување на правната рамка за здружување од 1995 година </li></ul><ul><li>Постоечката правна рамка (ЗЗГФ) е од 1998 година, со измени од 2007 г. Неуспешни обиди за нова правна рамка во 2006 година </li></ul><ul><li>МЦМС вклучен во работна група на Министерството за правда за Законот за здруженија и фондации (ЗЗФ), како и во застапувањето за амандмани на предлогот 2009 – 2010 г година </li></ul><ul><li>ЗЗФ е донесен на 100-та седница на Собранието на 12 април 2010 година </li></ul>
 4. 4. Новини во ЗЗФ <ul><li>Основни начела </li></ul><ul><li>Проширување на слободата на здружување </li></ul><ul><li>Намалување на товарот и пречките за остварување на слободата на здружување </li></ul><ul><li>Подобрена одржливост/мерки за генерирање приходи </li></ul><ul><li>Придонес кон доброто управување и зголемена транспарентност </li></ul><ul><li>Појаснување на одредби засновани на ЗЗГФ </li></ul>
 5. 5. Основни начела <ul><li>Независност (чл 10) </li></ul><ul><li>Јавност и транспарентност (чл.11) </li></ul><ul><li>Непрофитност (чл.12) </li></ul><ul><li>Непартиско дејствување (чл 13) </li></ul><ul><li>Иницијативи во јавниот живот (чл 14) </li></ul>
 6. 6. Проширување на слободата на здружување <ul><li>Физички и правни лица како основачи (чл.15) </li></ul><ul><li>Домашни и странски лица како основачи (чл.15) </li></ul><ul><li>Малолетни лица како основачи под определени услови (чл.15) </li></ul><ul><li>Не е забрането неформалното здружување </li></ul><ul><li>Домашни и странски лица имаат исти права </li></ul><ul><li>За организациски облици на странски организации нема ограничување на областите доколку нивните цели и активности се во согласност со овој закон </li></ul>
 7. 7. Намалување на товарот и пречките за остварување на слободата на здружување <ul><li>При регистрација на организациски облици на странски организации нема да биде потребно мислење од МНР </li></ul><ul><li>Не постои обврска за организациите нивното зачленување и поврзување во меѓународни организации да го запишуваат во регистарот </li></ul><ul><li>Олеснети околности за функционирање на регионални и меѓународни мрежи </li></ul><ul><li>Отстранети казни и забрана за работа во случај на занимавање со економски активности или партиски активности </li></ul>
 8. 8. Подобрена одржливост <ul><li>Член 12 – Непрофитност </li></ul><ul><li>Организациите не можат да се основаат за стекнување добивка. </li></ul><ul><li>Организациите можат да вршат дејности со кои може да се стекне добивка, ако дејноста е поврзана со целите утврдени со статутот. </li></ul><ul><li>Ако во работењето на организациите се оствари добивка таа мора да биде употребена за остварување на целите утврдени со статутот. </li></ul><ul><li>Остварената добивка од став (3) на овој член не може да се распределува меѓу основачите, членовите, членовите на органите, директорите, вработените или кое било друго со нив поврзано лице. </li></ul>
 9. 9. Придонес кон доброто управување и зголемена транспарентност <ul><li>Јасна (основна) организациска структура (чл.21-22,чл.25, чл.26, чл.33-34, чл.36) </li></ul><ul><li>Одговорност за обврски и штета (чл.51, чл.52) </li></ul><ul><li>Извештаи за работа и рокови за известување (чл.53 и чл.85 и 87) </li></ul><ul><li>Независни ревизии (чл.86) </li></ul>
 10. 10. Придонес кон доброто управување и зголемена транспарентност <ul><li>Воведени статусни измени (присоедиунување, спојување и поделба) (чл. 59-62) </li></ul><ul><li>Воведени стечај и ликвидација (чл. 68-71) </li></ul><ul><li>Јасен процес за водење на регистар и запишување на промените (чл.42-47) </li></ul><ul><li>Законска рамка за уредување на финансирањето од страна на државата (чл. 49) </li></ul><ul><li>Првпат се уредува надзор врз работата (чл.58) </li></ul>
 11. 11. Појаснување на одредби засновани на ЗЗГФ <ul><li>Воведен е поимник, вклучувајќи и воведување на заеднички термин – организации (чл.3) </li></ul><ul><li>Појасни одредби за фондации (27-30) </li></ul><ul><li>Многу јасна постапка за престанок на организациите (чл.63-72) </li></ul>
 12. 12. Статус на организација од јавен интерес <ul><li>Цел: да ги поттикне организациите да делуваат во подрачја од јавен интерес, со обезбедување на услови овие организации да ја подобрат својата одржливост </li></ul><ul><li>Малку земји од регионот имаат ваков статут : Бугарија, Косово, Босна и Херцеговина </li></ul><ul><li>Широк, сеопфатен спектар на дејности од јавен интерес: 17 области, и други дејности од јавен интерес определни со овој или друг закон (чл.74) </li></ul><ul><li>Јасни и објективни критериуми за стекнување со статус на ОЈИ (чл.75) </li></ul><ul><li>Комисија за доделување на статус на ОЈИ формирана од страна на Владата на РМ (79-80) </li></ul><ul><li>Комисијата е составена од 11 членови од кои 2 претставници на ГО (чл.79) </li></ul><ul><li>Критериумите и постапката за избор на членови на Комисијата ќе ги определи МП со правилник (чл.79) </li></ul><ul><li>За статусот на ОЈИ одлучува Владата по предлог на Комисијата (чл.79) </li></ul>
 13. 13. Статус на организација од јавен интерес <ul><li>Административно техничките работи ги прави Генералниот секретаријат на Владата – организациона единица за соработка со граѓанските организации (чл. 81) </li></ul><ul><li>Задолжителен надзорен орган (чл.77) </li></ul><ul><li>Неспоивост на функции (чл.78) </li></ul><ul><li>Задолжителни ревизии за организации со буџет над 20.000 евра (чл. 86) </li></ul><ul><li>Задолжителна ревизија во согласност со МСС за организации со буџет над 100.000 евра (чл.86) </li></ul><ul><li>Рок за известување и подготовка на ревизиите е 30 април (чл. 87) </li></ul><ul><li>ОЈИ ќе имаат дополнителни царински и даночни олеснувања (чл.88) </li></ul>
 14. 14. Последователни активности <ul><li>Законот за здруженија и фондации, е клучен чекор во заживување на спроведувањето на Стратегијата на Владата за соработка со граѓанскиот сектор </li></ul><ul><li>Донесување на прописи за директно финансирање од државата </li></ul><ul><li>Донесување на прописи за индиректно финансирање (закон за донации и спонзорства, уредување на даночни и царински ослободувања) </li></ul><ul><li>Донесување на прописи за учество во јавни политики </li></ul>
 15. 15. Последователни активности <ul><li>Министерство за правда </li></ul><ul><li>Формата, содржината и начинот на водење на регистрите (за здруженија и сојузи, за фондации и за организациони облици на странски организации) (чл. 40) </li></ul><ul><li>Начинот и критериумите за избор и причините за престанок на работата на членовите на Комисијата за ОЈИ ги уредува со подзаконски акт (чл. 79) </li></ul><ul><li>Министерство за финансии </li></ul><ul><li>Образец за форма и содржина на деловните и финансиските извештаи на ОЈИ (чл. 85) </li></ul><ul><li>Ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на стапување во сила на законот (чл.102) </li></ul><ul><li>Комисијата за ОЈИ ќе се формира во рок од три месеци (чл. 107) </li></ul>
 16. 16. Последователни активности <ul><li>Започнатите постапки за регистрација ќе завршат според одредбите на овој закон (чл.103) </li></ul><ul><li>Организациите се должни во рок од 1 година да ги усогласат своите акти со овој закон и да извршат пререгистрација во Регистарот (чл.104) </li></ul><ul><li>Пререгистрација без плаќање на такса или друг вид на надоместок (чл.104) </li></ul><ul><li>Со денот на влегување во сила на Законот, Регистарот е должен да го усогласи водењето на регистрите утврдени со член 40 од законот (чл.108) </li></ul>
 17. 17. Референци <ul><li>Закон за здруженија и фондации: </li></ul><ul><li>http://www.slvesnik.com.mk/ </li></ul><ul><li>http://www.pravo.org.mk/ </li></ul><ul><li>http://www.mcms.org.mk/ </li></ul><ul><li>Мислење на ЕЦНЛ: http://www.ecnl.org.hu/index.php?part=14news&nwid=297 </li></ul><ul><li>Мислење на МЦМС: </li></ul><ul><li>http://www.mcms.org.mk/mk/za-nasata-rabota/programi/institucionalen-razvoj-na-gragansko-opstestvo/821-mislenje-na-mcms-za-predlog-zakonot-za-zdruzenija-i-fondacii.html </li></ul>

×