Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prehistòria

Presentació dels alumnes de 5è sobre la prehistòria.

  • Be the first to comment

Prehistòria

  1. 1. LA PREHISTÒRIA
  2. 2. COM VIVIEN PALEOLÍTICEren nòmades. Vivien en petits grups, en covesi cabanes de palla i canyes. Va aparèixer el foc. NEOLITICEren sedentaris. Vivien en poblats i apareixenles primeres ciutats.
  3. 3. COM SALIMENTAVEN PALEOLÍTICCaçaven, pescaven i feien recol·lecció devegetals. NEOLITICConreaven la terra amb eines de pedra ifusta. Eren ramaders.
  4. 4. COM ES COMUNICAVEN PALEOLITICEs comunicaven amb gestos, pintures,senyals i foc. EDAT DELS METALLSAl final del període apareix lescriptura.
  5. 5. PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES PALEOLITICDecoraven les coves amb pintures de animals .Pintaven el sostre i les parets amb les mans i ambplomes. NEOLITICFeien petites escultures de pedra. Treballaven ambeines de pedra. Feien figures de deus o de desses. EDAT DELS METALLSVa aparèixer la ceràmica, i les eines de metall.
  6. 6. LA PREHISTÒRIA EDAT DE PEDRA EDAT DELS METALLS Paleolític Neolític ● Va aparèixer les eines de metall. ●Al final del període apareix lescriptura●Caçaven i ●Eren sedentaris.pescaven. ●Eren ramaders i●Pintaven a les agricultors.coves. ●Va aparèixer la●Es comunicaven ceràmica.amb gestos i sonsguturals.● Eren nòmades●Feien escultures dedeus i de deesses.
  7. 7. ELS GUEPARDS● AMMY COYAGO● CÉSAR ROJAS● CRISTIE MANOSALVAS● EDUARD ANANYAN Escola Mossèn Jacint Verdaguer Curs 2010-2011 5è B

×