โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎีโครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ จำาลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ไ...
ปัจ จัย ต่า งๆ กับ การเคลื่อ นที่ข องเครื่อ งบิน       โปรแกรมสัง เคราะห์เ สีย งพูด เบื้อ งต้น
โปรแกรมจำา ลองการทำา งานของเครื่อ งคอมพิว เตอร์ส ่ว นบุค คล
http://krumewstp.wordpress.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%...
1.  โปรแกรมการค้นหาคำาภาษาไทย2.  โปรแกรมอ่านอักษรไทย3.  โปรแกรมวาดภาพสามมิติ4.  โปรแกรมบีบอัดข้อมูล5.  โปรแกรมประมวลผ...
โปรแกรมอ่า นอัก ษรไทยhttp://maymamaybe.blogspot.com/2012/08/5.htmlhttp://www.freewaretoyou.net/2009/12/google-sketchup.htm...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี

24,105 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
24,105
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
195
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี

 1. 1. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎีโครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ จำาลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การจุดระเบิด เป็นต้น และเป็นโครงงานที่ผู้ทำาต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการศึกษาแล้วเสนอเป็นแนวคิด แบบจำาลอง หลักการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือคำาอธิบาย พร้อมทั้งารจำาลองทฤษฏีด้วยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นภาพ ภาพที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปตามสูตรหรือสมการนั้น ซึ่งจะทำาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น การทำาโครงงานประเภทนี้มีจุดสำาคัญอยู่ที่ผู้ทำาต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี ตัวอย่างโครงงานจำาลองทฤษฎี เช่น1. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์2. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์3. การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์4. ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน5. ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน6. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื้องต้น7. โปรแกรมจำาลองการทำางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ตัว อย่า ง โปรแกรมสอนวิธ ีก ารใช้ง าน
 2. 2. ปัจ จัย ต่า งๆ กับ การเคลื่อ นที่ข องเครื่อ งบิน โปรแกรมสัง เคราะห์เ สีย งพูด เบื้อ งต้น
 3. 3. โปรแกรมจำา ลองการทำา งานของเครื่อ งคอมพิว เตอร์ส ่ว นบุค คล
 4. 4. http://krumewstp.wordpress.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1/http://www.thaic-130.net/forums/showthread.php?t=979&langid=1http://august-thank.blogspot.com/2012/01/blog-post_207.html โครงงานพัฒ นาเครื่อ งมือ โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วยสร้างงานประยุกต์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปซอฟต์แวร์ เช่นซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ เป็นต้น สำาหรับซอฟต์แวร์เพื่อการพิมพ์งานนั้นสร้างขึ้นเป็นโปรแกรมประมวลคำา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้เราใช้ในการพิมพ์งานต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนซอฟต์แวร์การวาดรูป พัฒนาขึ้นเพื่ออำานวยความสะดวกให้การวาดรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปได้ โดยง่ายซึ่งรูปที่ได้สามารถนำาไปใช้งานต่าง ๆ ได้มากมาย สำาหรับซอฟต์แวร์ช่วยในการมองวัตถุในมุมต่าง ๆ ใช้สำาหรับช่วยในการออกแบบสิ่งของต่าง ๆ เช่น โปรแกรมประเภท 3D สำาหรับซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ ใช้สำาหรับช่วยการออกแบบสิ่งของ อาทิเช่น ผู้ใช้วาดแจกันด้านหน้า และต้องการจะดูว่าด้านบนและด้านข้างเป็นอย่างไร ก็ให้ซอฟต์แวร์คำานวณค่าและภาพที่ควรจะเป็นมาให้ เพื่อพิจารณาและแก้ไขภาพแจกันที่ออกแบบไว้ได้อย่างสะดวกตัวอย่าง 5 อย่าง เช่น
 5. 5. 1. โปรแกรมการค้นหาคำาภาษาไทย2. โปรแกรมอ่านอักษรไทย3. โปรแกรมวาดภาพสามมิติ4. โปรแกรมบีบอัดข้อมูล5. โปรแกรมประมวลผลคำาไทยบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ตัว อย่า ง โปรแกรมบีบ อัด ข้อ มูล โปรแกรมวาดภาพสามมิต ิ
 6. 6. โปรแกรมอ่า นอัก ษรไทยhttp://maymamaybe.blogspot.com/2012/08/5.htmlhttp://www.freewaretoyou.net/2009/12/google-sketchup.htmlhttp://kampongduku.igetweb.com/index.php?mo=3&art=305488

×