Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
วิธีทำำเค้กกล้วยหอมขนมกะผลไม้นี่ ก็เอำมำใช้คู่กัยบ๊อยบ่อย แต่ผลที่ได้ออกมำก็น่ำประทับใจทั้งหอมและหวำน ก่อนหน้ำนี้ก็ใช้สตอเ...
วิธีทำำ     1. เตรียมแป้งไว้โดยผสมแป้ง ผงฟู เบกกิ้งโซดำเข้ำด้วยกัน ร่อนด้วยตะแกรงร่อนแป้ง 1 ครั้ง     2. ผสมกล้วยหอมบด นมส...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิธีทำเค้กกล้วยหอม

2,155 views

Published on

วิธีทำเค้กกล้วยหอม

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

วิธีทำเค้กกล้วยหอม

  1. 1. วิธีทำำเค้กกล้วยหอมขนมกะผลไม้นี่ ก็เอำมำใช้คู่กัยบ๊อยบ่อย แต่ผลที่ได้ออกมำก็น่ำประทับใจทั้งหอมและหวำน ก่อนหน้ำนี้ก็ใช้สตอเบอร์รี่กันนะคะ ครำวนี้เรำลองมำทำำเค้กกล้วยหอมกันดูค่ะ ว่ำจะถูกปำกเหมือนที่ผ่ำนมำอ๊ะป่ำว >_< " อยำกกินแล้วอ่ะจิส่วนผสมเค้ก • แป้งสำลีสำำหรับทำำเค้ก 3 ถ้วย • เนยสดชนิดเค็ม 1 1/2 ถ้วย • เนยขำว 1/2 ถ้วย • ไข่ไก่ฟองใหญ่ 4 ฟอง • นำ้ำตำลทรำย 1 1/4 ถ้วย • ผงฟู 1 ช้อนโต๊ะ • เบกกิ้งโซดำ 1/4 ช้อนชำ • กล้วยหอมบดละเอียด 1 ถ้วย • กลิ่นวำนิลลำ 2 ช้อนชำ • นมสด 1/2 ถ้วย • เกลือป่น 1/2 ช้อนชำ • ชีสแผ่นหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็ก 1/4 ถ้วย
  2. 2. วิธีทำำ 1. เตรียมแป้งไว้โดยผสมแป้ง ผงฟู เบกกิ้งโซดำเข้ำด้วยกัน ร่อนด้วยตะแกรงร่อนแป้ง 1 ครั้ง 2. ผสมกล้วยหอมบด นมสด วำนิลลำเข้ำด้วยกัน พักไว้ 3. ตีเนยสด เนยขำว และเกลือเข้ำด้วยกัน ด้วยเครื่องตีไข่ไฟฟ้ำ พอขึ้นฟู ใส่นำ้ำ ตำล ตีต่อจนขึ้นฟู เป็นครีมขำว ต่อยไข่ใส่ทีละฟอง ตีให้เข้ำกันจนหมดไข่ 4. ใส่ส่วนผสมแป้ง สลับกับส่วนผสมกล้วยหอม ตีเบำๆ ให้เข้ำกันใส่ชีส คนให้ทั่ว 5. เทส่วนผสมใส่พิมพ์สี่เหลี่ยมขนำด 6×6x2 นิ้ว ที่ทำเนยและรองด้วยกระดำษไข ประมำณ 3/4 ของพิมพ์ เคำะพิมพ์เบำๆ 6. นำำเข้ำเตำอบอุณหภูมิ 300 F ประมำณ 20 นำทีหรือจนสุก เอำออกจำกเตำอบ ทิ้งไว้สักครู่ ควำ่ำ ออกจำกพิมพ์ดึงกระดำษออก หั่นเป็นชิ้นหน้ำตำก็จำออกมำเป็นอย่ำงนี้คร๊ำบ ....เด๋วขอแว๊ปไปทำนก่อนนะคะ ใครที่อยำกกินฝีมือตัวเองก็ลองไปทำำกันดูนะคะ วิธีทำำก็ไม่ยำกอย่ำงที่คิดเลยค่ะ สู้ๆนะคะ

×