Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Đề Số 2. Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Toán lớp 1

1,341 views

Published on

Đề Số 2. Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Toán lớp 1

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Đề Số 2. Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Toán lớp 1

  1. 1. Tkbooks.vn - Chuyên sách tham khảo cho học sinh Điểm Nhận xét của giáo viên …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Bài 1: a) Viết các số: (1 điểm) Bốn mươi lăm: ……….. Chín mươi chín: ………… Bảy mươi tư: ………. Một trăm:……………….. b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (0,5 điểm) 93; ……; ……..; ……; 97; ……..; …….; 100. Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 37 + 40 85 - 25 23 + 54 99 - 45 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………............................................................ Bài 3: Tính: (2 điểm) 34 + 4 - 6 = ……… 40 + 8 - 8 = …… 15cm - 10cm + 4cm = …….. 30cm + 10cm - 20cm = …… Bài 4: (2 điểm) ? 78 - 7 ..... 70 96 - 42 ...... 50 + 8 45 + 3 …. 43 + 5 38 ….. 30 + 8 Bài 5: (2 điểm) Lớp 1A có 31học sinh, lớp 1B có 34 học sinh. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu học sinh? TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………………………. Thứ .......... ngày ... tháng 5 năm 2017 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ 2 – LỚP 1 MÔN: TOÁN - Thời gian: 40 phút < > =
  2. 2. Tkbooks.vn - Chuyên sách tham khảo cho học sinh Bài 6: (0.5 điểm) Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng: 3 giờ 7 giờ
  3. 3. Tkbooks.vn - Chuyên sách tham khảo cho học sinh

×