Unitat 8: El crac del 29

Unitat 8.
 L’economia del període
d’entreguerres (1918-1939)
            C.Aranda & J.Manero
1919                    1939

    Època de   1929  Època de
    prosperitat  Crac  depressió
    econòmica      econòmica
                  C.Aranda & J.Manero
Els problemes econòmics
     de la pau
El Tractat de Versalles

             C.Aranda & J.Manero
Els efectes immediats de la guerra
  La guerra mundial i les seves conseqüències (pèrdues humanes i
   materials, deutes de guerra, recessió dels països derrotats...) van
   convertir els EE.UU en la primera potència econòmica mundial

           A causa de
   Les despeses financeres de guerra i les necessitats de
   reconstrucció d’Europa

           Va provocar una

   Demanda de préstecs i de producció americana
          Que va crear una

Dependència econòmica d’Europa respecte als EE.UU.

  I va potenciar

LA PROSPERITAT AMERICANA        Gran Productivitat
                    Gran poder adquisitiu de la població
                                  C.Aranda & J.Manero
Augmenten els desacords entre països
Tractats de Pau (Versalles)  Desestabilitzen el sistema monetari internacional
                Redueixen la confiança dels inversor

S’exigeixen altes       Fallida del seu sistema monetari (1923)
reparacions de guerra a    Gran inflació
Alemanya

  1923 i 1925: França i Bèlgica envaeixen la conca del Ruhr.
  A Alemanya creix el nacionalisme radical.


 Desacords greus entre els aliats: EE.UU s’oposaven a les reparacions.
 No acord sobre la manera de pagar els deutes i l’organització de les
 relacions econòmiques i monetàries.

Desequilibris comercials: - Dins els països perdedors. Reduccions territorials i
de població. Pèrdua d’accés a matèries primeres bàsiques.
              - Entre els països industrialitzats i els exportadors
d’aliments i matèries primeres. Excés d’oferta d’aliments (recuperació
contendents), descens dels preus agraris. Augment de l’endeutament exterior
en general.
                                   C.Aranda & J.Manero
Superproducció de 1920-1921  Producció americana + producció europea

          Superproducció   provoca  Baixen preus
                        Baixa producció
                        Augmenta atur

  Desequilibri sistema de relacions monetàries internacionals

         Dificultats convertibilitat monedes en or

         Els deutes i els crèdits provoquen
         emissió paper moneda

            Inflació (Alemanya) crisi

                           C.Aranda & J.Manero
La puixança de l’economia nord-americana

EUA consoliden la supremacia enfront del Regne unit. La lliura encara moneda
de referència, reducció demanda productes britànics.
Balança comercial favorable als EUA ($ supera lliura). Dòlar únic convertible en
or. Banca nord-americana consolidada com la més dinàmica. EUA primer inversor
mundial: inversions de capital americà i exportacions a Europa. Desequilibri
comercial entre EE.UU. I Europa.
EUA únic gran financer de la reconstrucció europea de la postguerra.
 http://www.claseshistoria.com/entreguerras/periodofelices20.htm
                                   C.Aranda & J.Manero
Els Feliços Anys 20
La prosperitat nord-americana
EE.UU. primer proveedor de mercaderies i capitals:
     - gran creixement industrial,
     - augment d’exportacions,
     - superàvit en la balança comercial.

                        Boom econòmic
                        Conservadurisme polític
                        Efervescència cultural
                        Conflictes socials i racials
                                C.Aranda & J.Manero
Un gran creixement econòmic

 Gran transformació productiva basada en:

    La innovació tècnica    Sector energètic gran augment de l’ús de
                  l’electricitat i el petroli.
                  Nous sectors industrials (electrodomèstics,
                  telèfon...). Construcció (gratacels).

   Sector de l’automòbil: primer en aplicar la producció en sèrie.
   Cadenes de muntatge.
   Desenvolupament sectors subsidiàris: vidre, material elèctric,
   pneumàtics, carburant, carreteres...


Canvis en l’organització del treball    Procés de concentració empresarial
(Segona revolució industrial)       per reduir competència


    Augment de la productivitat, reducció costos de producció


    Augment de l’oferta i de l’ocupació: prosperitat entre 1922 i 1929
                                    C.Aranda & J.Manero
Cadena de muntatge, símbol de l’augment de la producció, i Ford T, símbol de la
prosperitat americana dels anys 20. Desenvolupament sector elèctric. A baix receptor de
ràdio i una rentadora elèctrica, els electrodomèstics s’estengueren a totes les llars. La
publicitat fou un altre element per augmentar el consum.
                                    C.Aranda & J.Manero
Nova York als anys 30
                  Empire State Building,
                  1931

     Chrysler Building, 1930      C.Aranda & J.Manero
La revolució dels consumidors


   La prosperitat    Viure el present
   els portava a     Confiança en el sistema

      Comprar a terminis
      Publicitat i màrketing       Augment del consum


                Demanant crèdits als bancs
        Això provocava un
              Endeutament de consumidors i de productors
              (Societat de consum)


Agreujat per l’especulació borsària

      Entre 1925 i 1929
 Enriquiment ràpid i especulatiu
              Semblava que tot anava bé, però...
                                C.Aranda & J.Manero
Construcció del Rockefeller Center
a N. York, als anys 20


La distribució desigual de la renda

Els beneficis empresarials, i dividends, van créixer molt.
La renda no es distribuí equitativament, els salaris van créixer molt poc.
L’augment de la capacitat adquisitiva fou insuficient per absorbir la producció.
Perill de sobreproducció.
L’agricultura fou el sector més perjudicat. Exportacions i preus van anar baixant a
partir de 1922. Preus industrials molt per sobre dels agrícoles. Els agricultors,
endeutats, no podien pagar i hagueren de malvendre les terres i emigrar.
                                    C.Aranda & J.Manero
SUPERPRODUCCIÓ mundial

            Des de 1925
    A la producció americana cal sumar l’europea
             Malgrat això          Les empreses no aturen la producció
                i els governs no intervenen
 Només pensen en
                    amb
    Augmentar demanda           Publicitat
                       i més crèdits
              Això provoca més
                    endeutament
                           C.Aranda & J.Manero
Als EUA regnava l’optimisme
               Tot i això,
     existien problemes en l’economia nord-americana     L’agricultura.
     Creix menys que la indústria.
     Els preus agrícoles són baixos (superproducció)
     Baix nivell de vida (èxode rural)

     Estancament comerç internacional.
     Proteccionisme.
     Perill sobreproducció industrial

     Sectors industrials amb problemes.
     Crisi indústria tradicional.
     Mineria del carbó. Sector naval.

     Especulació borsària.
     Bombolla especulativa

                        C.Aranda & J.Manero
http://www.scribd.com/doc/2674422/La-vida-anos-20-y-la-Gran-Depresion
                              C.Aranda & J.Manero
La publicitat
        C.Aranda & J.Manero
Resum de la situació econòmica

 1919                           1929
                              CRAC
Final de la guerra:
Ruïna europea i
enriquiment dels EE.UU.

 1920 - 1921
 Crisi de superproducció

  1922 comença a millorar la situació econòmica
                             Superproducció


  “Els feliços anys vint”
                 S’iniciava una època   Endeutament de
  especialment als EE.UU    d’un fort consumisme  productors i
                 amb abús del crèdit i  consumidors
  “Prosperitat americana”    especulació borsària
                              C.Aranda & J.Manero
La situació política
Societat nord-americana       Harding (1920-24), republicà
Políticament conservadora      Coolidge (1924-28), republicà
    (Republicana)         Hoover (1928-32), republicà

 Fomentarà el nacionalisme.
 Fomentarà l’aïlllacionisme respecte d’Europa.
 Estimularà el proteccionisme.
 Es centrarà en Amèrica Llatina
   (Doctrina Monroe, Diplomàcia del dòlar)
                             C.Aranda & J.Manero
La situació social
Als EUA comença a gestarse la    Predomini classe mitjana
   societat del benestar      Uniformitat de gustos
                   Consum massiu (força publicitat)


        American Way of Life

Societat nord-americana

      - Incorpora noves tecnologies (ràdio, cotxe).
      - En transformació.
      - Molt conservadora.
      - Molt nacionalista.
      - Pateix importants tensions.

                              C.Aranda & J.Manero
Societat nord-americana pateix importants tensions

Conflictes racials
  Existeix la segregació racial (minoria negra sobretot
  discriminada)
  Molta immigració (creix la discriminació i el racisme)
      Cal restringir l’arribada d’immigrants (sistema de quotes)
      1915, neix el Ku-Klux-Klan (anti-catòlica, anti-negres,
       anti-immigrants)
      1920, procés Sacco-Vanzetti
  Qui són els autèntics americans? WASP

 Fonamentalisme religiós

Puritanisme (moral protestant)
Lectura literal de la Bíblia
Influeix ciència i ensenyament (el
creacionisme negarà Darwin)
Oposició al Modernisme

                            C.Aranda & J.Manero
Moral restrictiva

Puritanisme (moral protestant) tindrà gran força en la política
    1917, esmena en la Constitució. 1919, Acta.
    Llei Seca, prohibició de les begudes alcohòliques es vol
    preservar la societat de l’alcohol. Fet contraproduent ja que
     - Augmentà criminalitat
        (gangsterisme, contraban)
                             C.Aranda & J.Manero
D’Europa començaren a     La immigració començà a controlar-se, i a
immigrar famílies senceres a  prohibir-se en molts casos.
EE.UU., com aquests eslaus.
                Una reacció puritana als EE.UU. provocà
                l’aparició de la “llei seca”, que il·legalitzà el
                consum d’alcohol, desenvolupant les màfies i
                la delinqüència.                 Fitxa policial d’Al
                 Capone

                              C.Aranda & J.Manero
El Crac del 29
i la Gran Depressió
         C.Aranda & J.Manero
El crac de 1929    Fallida de la borsa     24 0ctubre 1929
                            dijous negre
               Perjudica a
 Empreses i bancs             Els inversors particulars
 han invertit en borsa
                           Molts d’ells són
                 Deutors de crèdits que no podràn tornar
En aquests moments d’incertesa

      L’estalviador retira els dipòsits del banc
                    Això provoca que
          Els bancs esgoten liquidesa

       provoca    Crisi bancària

 No hi ha més préstecs   Sense ajudes   Les fàbriques tanquen
 ni a consumidors
 ni a productors
                        Augmenta l’atur
                                C.Aranda & J.Manero
Acció i Borsa de Nova York, a
Wall Street. Banc de l’època
                C.Aranda & J.Manero
C.Aranda & J.Manero
Imatges de la Borsa de Nova
York i Wall Street el 1929            C.Aranda & J.Manero
Wall Street després de la caiguda
de la Borsa. A dalt estalviadors
retirant els seus diners. A baix
cotxes en venda.
            C.Aranda & J.Manero
Les causes de la gran depressió

 1. Sobreproducció industrial. Desacceleració ja anterior al crac als EUA.
 2. Crisi de liquidat. Impagaments generats per la caiguda borsària.
 3. Tancament d’indústries i bancs.
 4. Retirada d’inversions a Europa.
 5. Caiguda dels preus (deflació).
 6. Caiguda del consum, per l’atur i la por a l’empitjorament de la crisi, la
   disminució de la capacitat adquisitiva dels inversors a borsa i el temor a
   l’acomiadament.
 7. Caiguda dels preus agraris.


La sobreproducció, la manca de diners i la caiguda del consum van fer que en
pocs mesos la crisi de borsa es convertís en una crisi econòmica que afectà a tots
els sectors. El sector bancari va ser dels primers afectats.
                                    C.Aranda & J.Manero
La crisi bancària i industrial

Els deutors no pogueren tornar els préstecs bancaris.
Molts bancs tenien accions com a garantia.
El pànic va dur a la gent a retirar els seus estalvis dels bancs. Molts bancs no
tenien recursos. 4.000 van fer fallida.
Milers d’americans van perdre tot el que tenien.
Es reduïren els crèdits per a la indústria i el consum.

Reducció dràstica de les inversions industrials.
La reducció del consum va fer augmentar els estocs i el preu va caure (32%).
El subconsum i la caiguda de les inversions van provocar la crisi industrial.

Gran augment de l’atur, amb greus conseqüències socials.
                                 C.Aranda & J.Manero
Entre 1929 i 1932
               L’augment de l’atur    13 milions d’aturats
                             25% població activa
          provoca

   Descens del consum        Caiguda dels preus (32%)
                        provoca

                    S’atura la inversió industrial
                    Baixa la producció mundial      (-40%)

                    tanquen   100.000 empreses
                          5000 bancs
    L’empobriment generalitzat incrementa el subconsum

 http://www.youtube.com/watch?v=oIzS9jGx6Eo&eurl=http://www.claseshistoria.
 com/entreguerras/consecuenciassociales.htm
                                  C.Aranda & J.Manero
Conseqüències socials de la crisi:

Augment de l’atur i misèria generalitzada
                C.Aranda & J.Manero
Hooverville a dalt, família de
Califòrnia a baix. Aturats i
emigrants a la dreta.
                 C.Aranda & J.Manero
La crisi s’expandeix arreu del món

   A causa de

 Enfonsament del comerç internacional


 Repatriació dels capitals americans invertits
 per Europa i Amèrica Llatina
           provoca

         Enfonsament dels bancs europeus

 Es va esfondrar tot el sistema internacional
 d’intercanvis, de producció i de finances

                      C.Aranda & J.Manero
El crac de 1929 als EUA

    Fallida de la borsa
      crisi borsària      Crisi
                  economia
                   nord-
  Fallida de molts bancs     americana
     crisi financeraTancament de moltes indústries  S’extendrà
    crisi industrial     arreu del món     Crisi social        C.Aranda & J.Manero
C.Aranda & J.Manero
La lluita contra la crisi
            C.Aranda & J.Manero
Fet de més transcendència econòmica de la
Crac del 29            primera meitat del segle XX    Per què es va produir?

   Liberals. És la típica crisi capitalista.
   Marxistes. És la mostra que el capitalisme no funciona.
   Monetaristes. Problemes amb el patró or.
   Keynesians. Desequilibris entre la producció i el consum.  Actualment, destaquem tres causes:
  1. La sobreproducció de mercaderies.
      Massa oferta, poca demanda. Estocs.
  2. Especulació de capitals.
      Baixen les inversions productives i el consum.
      Els préstecs passen a ser especulatius, no productius
  3. Desequilibris monetaris.
      El dòlar és una moneda massa forta.
      Els EUA controlen la major part de l’or mundial.
      El patró or no funciona.
                              C.Aranda & J.Manero
La lluita contra la crisi
   Primer s’apliquen
Polítiques tradicionals
                 Com són

     El proteccionisme i les
     devaluacions monetàries
 Després les
 Teories keynesianes       J. M. Keynes

Segons aquestes teories:       “Teoria general de l’ocupació,
                   l’interès i els diners” (1936)
     Les crisis no són passatgeres.
     Intervenció i direcció estatal en matèria econòmica.
     La prosperitat depèn de la inversió i no de l’estalvi.
     La inversió depèn, sobretot, del consum i la demanda.
                              C.Aranda & J.Manero
Teories keynesianes

   Inversió estatal
   (obres públiques)            Creació d’ocupació
   Finançada per
   dèficit pressupostari

               Augment
                       Augment de la
               dels impostos  renda familiar
Equilibri          directes
del dèficit
del pressupost
                       Creix el consum
  Augment en els              de les famílies
  ingressos estatals

             Augment        Augmenta la
             dels impostos     producció
             indirectes
                           C.Aranda & J.Manero
La lluita contra la crisi

Teories keynesianes           Inspiraren el New Deal
                        (1933-1938)

 Franklin D. Roosevelt (president demòcrata, 1933-45)
   Aplica  El New   Deal   es basa en la  Intervenció estatal

       El dèficit pressupostari s’equilibraria amb els impostos
                             C.Aranda & J.Manero
New Deal      Va en contra de la tradició econòmica
          nord-americana, per això part quedarà
(1933-38)     anul·lat pel tribunal suprem dels EUA


  L’Estat intervé en els tres sectors econòmics  Intervencions
   causants de la crisi (agricultura, finances,  econòmiques
            indústria)

   L’Estat desenvolupa una    Intervencions
   important política social     socials
                              C.Aranda & J.Manero
Intervencions econòmiques
Sector Financer
 Nova organització bancària sota control de la Reserva Federal.
 Increment del crèdit públic, per estimular la inversió.
 Control de la massa monetària.
 Devaluació de la moneda (1934, es devaluà un 41%)Sector Agrícola

 Agriculture Adjustment Act
 Pujada de preus, reducció d’estocs (reduir producció, subvencions)Sector Industrial

 L’Estat impulsarà grans obres públiques
           (crearà el NIRA i la Tennessee Valley Authority)
 Les obres públiques fomentaran el sector industrial
                               C.Aranda & J.Manero
Intervencions socials

L’Estat ha d’afrontar un fort augment de la conflictivitat social

         Es vol lluitar contra l’atur i augmentar
          els nivells de renda de la població


      Reduir l’atur (disminució jornada laboral)

      Fixació salari mínim, subsidis d’atur, polítiques
      d’ocupació..)

  És l’inici de l’actual Estat del Benestar
                           C.Aranda & J.Manero
New Deal (1933-38)
         Es basa en tres grans característiques
 Intervenció                      Estímul del
             Pujada de preus
   estatal                       consum
     La crisi s’aturà i s’estabilitzà l’economia

             ara bé


la recuperació definitiva de l’economia nord-americana no arribarà
         fins la Segona Guerra Mundial

                               C.Aranda & J.Manero
El New Deal: Obres públiques
                C.Aranda & J.Manero
C.Aranda & J.Manero
C.Aranda & J.Manero
1 of 49

Recommended

El crac de 1929 i la depressió dels 30 by
El crac de 1929 i la depressió dels 30El crac de 1929 i la depressió dels 30
El crac de 1929 i la depressió dels 30Armand Figuera
11.7K views15 slides
Unitat 8 El Crac Del 29 Ca by
Unitat 8  El Crac Del 29  CaUnitat 8  El Crac Del 29  Ca
Unitat 8 El Crac Del 29 Cajordimanero
4.6K views41 slides
Unitat 9: Els moviments totalitaris by
Unitat 9: Els moviments totalitarisUnitat 9: Els moviments totalitaris
Unitat 9: Els moviments totalitarisCarme Aranda- Mònica Navarro
32.7K views49 slides
Dels feliços vint a la gran depressió by
Dels feliços vint a la gran depressióDels feliços vint a la gran depressió
Dels feliços vint a la gran depressióEduard Costa
11.9K views41 slides
Règims totalitaris a l'Europa d'entreguerres (1919-1939) by
Règims totalitaris a l'Europa d'entreguerres (1919-1939)Règims totalitaris a l'Europa d'entreguerres (1919-1939)
Règims totalitaris a l'Europa d'entreguerres (1919-1939)Eva María Gil
6.7K views31 slides
Unitat 10: La Segona Guerra Mundial by
Unitat 10: La Segona Guerra Mundial Unitat 10: La Segona Guerra Mundial
Unitat 10: La Segona Guerra Mundial Carme Aranda- Mònica Navarro
8.5K views29 slides

More Related Content

What's hot

T8 Període d'entreguerres by
T8 Període d'entreguerresT8 Període d'entreguerres
T8 Període d'entreguerresMaria Polo
7K views62 slides
Unitat 2: La revolució industrial by
Unitat 2: La revolució industrialUnitat 2: La revolució industrial
Unitat 2: La revolució industrialCarme Aranda- Mònica Navarro
16.5K views35 slides
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)1a part by
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)1a partUnitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)1a part
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)1a partJulia Valera
8.7K views26 slides
Unitat 11. Lla guerra freda by
Unitat 11. Lla guerra freda Unitat 11. Lla guerra freda
Unitat 11. Lla guerra freda Carme Aranda- Mònica Navarro
9.4K views38 slides
PRIMERA GUERRA MUNDIAL by
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALAntonio Núñez
37.5K views57 slides
Unitat 10. la crisi de la restauració, la republica i la guerra civil (1898 1... by
Unitat 10. la crisi de la restauració, la republica i la guerra civil (1898 1...Unitat 10. la crisi de la restauració, la republica i la guerra civil (1898 1...
Unitat 10. la crisi de la restauració, la republica i la guerra civil (1898 1...Julia Valera
9.2K views45 slides

What's hot(20)

T8 Període d'entreguerres by Maria Polo
T8 Període d'entreguerresT8 Període d'entreguerres
T8 Període d'entreguerres
Maria Polo7K views
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)1a part by Julia Valera
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)1a partUnitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)1a part
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)1a part
Julia Valera8.7K views
Unitat 10. la crisi de la restauració, la republica i la guerra civil (1898 1... by Julia Valera
Unitat 10. la crisi de la restauració, la republica i la guerra civil (1898 1...Unitat 10. la crisi de la restauració, la republica i la guerra civil (1898 1...
Unitat 10. la crisi de la restauració, la republica i la guerra civil (1898 1...
Julia Valera9.2K views
Entreguerres by vguinot
EntreguerresEntreguerres
Entreguerres
vguinot1.8K views
Unitat 7 la revolucio russa - 2019-20 by jordimanero
Unitat 7  la revolucio russa - 2019-20Unitat 7  la revolucio russa - 2019-20
Unitat 7 la revolucio russa - 2019-20
jordimanero9.1K views
T9 Segona Guerra Mundial by Maria Polo
T9 Segona Guerra MundialT9 Segona Guerra Mundial
T9 Segona Guerra Mundial
Maria Polo3.8K views
Unitat 9 els moviments totalitaris- 2019-20 by jordimanero
Unitat 9  els moviments totalitaris- 2019-20Unitat 9  els moviments totalitaris- 2019-20
Unitat 9 els moviments totalitaris- 2019-20
jordimanero8.5K views
Unitat 8. la primera guerra mundial i la revolució russa (1914 1939) by Julia Valera
Unitat 8. la primera guerra mundial i la revolució russa (1914 1939)Unitat 8. la primera guerra mundial i la revolució russa (1914 1939)
Unitat 8. la primera guerra mundial i la revolució russa (1914 1939)
Julia Valera21.7K views

Viewers also liked

El pensament il.lustrat Esquemes by
El pensament il.lustrat EsquemesEl pensament il.lustrat Esquemes
El pensament il.lustrat EsquemesEmpar Gallego
8.9K views5 slides
El Món Actual i els seus problemes. La globalització. El sistema mundial by
El Món Actual i els seus problemes. La globalització. El sistema mundialEl Món Actual i els seus problemes. La globalització. El sistema mundial
El Món Actual i els seus problemes. La globalització. El sistema mundialEmpar Gallego
35.2K views51 slides
El ascenso de los totalitarismos by
El ascenso de los totalitarismosEl ascenso de los totalitarismos
El ascenso de los totalitarismosmaitesociales
48.9K views39 slides
La primera guerra mundial by
La primera guerra mundialLa primera guerra mundial
La primera guerra mundialArmand Figuera
21.3K views37 slides
La 1gm cinema by
La 1gm cinemaLa 1gm cinema
La 1gm cinemaArmand Figuera
9K views8 slides
La Segona Guerra Mundial by
La Segona Guerra MundialLa Segona Guerra Mundial
La Segona Guerra MundialArmand Figuera
16.8K views26 slides

Viewers also liked(10)

El pensament il.lustrat Esquemes by Empar Gallego
El pensament il.lustrat EsquemesEl pensament il.lustrat Esquemes
El pensament il.lustrat Esquemes
Empar Gallego8.9K views
El Món Actual i els seus problemes. La globalització. El sistema mundial by Empar Gallego
El Món Actual i els seus problemes. La globalització. El sistema mundialEl Món Actual i els seus problemes. La globalització. El sistema mundial
El Món Actual i els seus problemes. La globalització. El sistema mundial
Empar Gallego35.2K views
El ascenso de los totalitarismos by maitesociales
El ascenso de los totalitarismosEl ascenso de los totalitarismos
El ascenso de los totalitarismos
maitesociales48.9K views
La primera guerra mundial by Armand Figuera
La primera guerra mundialLa primera guerra mundial
La primera guerra mundial
Armand Figuera21.3K views
La Segona Guerra Mundial by Armand Figuera
La Segona Guerra MundialLa Segona Guerra Mundial
La Segona Guerra Mundial
Armand Figuera16.8K views
T. 10 el ascenso de los totalitarismos fascista y nazi by Isabel Moratal Climent
T. 10 el ascenso de los totalitarismos fascista y naziT. 10 el ascenso de los totalitarismos fascista y nazi
T. 10 el ascenso de los totalitarismos fascista y nazi
Isabel Moratal Climent218.4K views
Demografia de La Plana Baixa by Toni Pitarch
Demografia de La Plana Baixa Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa
Toni Pitarch1.1M views
La Guerra de Successió a Vila-real by Toni Pitarch
La Guerra de Successió a Vila-realLa Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-real
Toni Pitarch1.2M views

Similar to Unitat 8: El crac del 29

Prosperitat, crisi i depressió.ppt by
Prosperitat, crisi i depressió.pptProsperitat, crisi i depressió.ppt
Prosperitat, crisi i depressió.pptMigueldeLlagoSanz
7 views13 slides
Unitat 5 by
Unitat 5 Unitat 5
Unitat 5 sole toribio
1K views85 slides
Crack del 29 by
Crack del 29 Crack del 29
Crack del 29 sole toribio
2.5K views50 slides
08. L'ECONOMIA D'ENTREGUERRES IPB by
08. L'ECONOMIA D'ENTREGUERRES IPB08. L'ECONOMIA D'ENTREGUERRES IPB
08. L'ECONOMIA D'ENTREGUERRES IPBjcorbala
1.4K views28 slides
eco periode entre guerres by
eco periode entre guerreseco periode entre guerres
eco periode entre guerresJoaquim Puigdomènech
609 views103 slides
L’ECONOMIA DEL PERÍODE D'ENTREGUERRES (1918-1939) by
L’ECONOMIA DEL PERÍODE D'ENTREGUERRES (1918-1939)L’ECONOMIA DEL PERÍODE D'ENTREGUERRES (1918-1939)
L’ECONOMIA DEL PERÍODE D'ENTREGUERRES (1918-1939)Assumpció Granero
5.7K views82 slides

Similar to Unitat 8: El crac del 29(20)

08. L'ECONOMIA D'ENTREGUERRES IPB by jcorbala
08. L'ECONOMIA D'ENTREGUERRES IPB08. L'ECONOMIA D'ENTREGUERRES IPB
08. L'ECONOMIA D'ENTREGUERRES IPB
jcorbala1.4K views
L’ECONOMIA DEL PERÍODE D'ENTREGUERRES (1918-1939) by Assumpció Granero
L’ECONOMIA DEL PERÍODE D'ENTREGUERRES (1918-1939)L’ECONOMIA DEL PERÍODE D'ENTREGUERRES (1918-1939)
L’ECONOMIA DEL PERÍODE D'ENTREGUERRES (1918-1939)
Assumpció Granero5.7K views
L'economia d'entreguerres (1919-1939) by Eva María Gil
L'economia d'entreguerres (1919-1939)L'economia d'entreguerres (1919-1939)
L'economia d'entreguerres (1919-1939)
Eva María Gil784 views
8 economia d'entreguerres by mnavarr8
8 economia d'entreguerres8 economia d'entreguerres
8 economia d'entreguerres
mnavarr8696 views
Resum crack del 29 i la gran depressió by M .
Resum crack del 29 i la gran depressióResum crack del 29 i la gran depressió
Resum crack del 29 i la gran depressió
M .47 views
Tema 7 el crac de 1929 i la gran depressió dels anys 30 by Rafa Oriola
Tema 7 el crac de 1929 i la gran depressió dels anys 30Tema 7 el crac de 1929 i la gran depressió dels anys 30
Tema 7 el crac de 1929 i la gran depressió dels anys 30
Rafa Oriola2.5K views
09 Problemes econòmics d'entreguerres by Antoni Aixalà
09 Problemes econòmics d'entreguerres09 Problemes econòmics d'entreguerres
09 Problemes econòmics d'entreguerres
Antoni Aixalà2K views
Dels feliços vint a la depressió dels trenta by Eduard Costa
Dels feliços vint a la depressió dels trentaDels feliços vint a la depressió dels trenta
Dels feliços vint a la depressió dels trenta
Eduard Costa1.9K views
Economia del periode d'enteguerres by Eduard Costa
Economia del periode d'enteguerresEconomia del periode d'enteguerres
Economia del periode d'enteguerres
Eduard Costa499 views
L'economia del període d'enteguerres by neusgr
L'economia del període d'enteguerresL'economia del període d'enteguerres
L'economia del període d'enteguerres
neusgr270 views
T8 periode entreguerres (1818-1939) by xabiapi
T8  periode entreguerres (1818-1939)T8  periode entreguerres (1818-1939)
T8 periode entreguerres (1818-1939)
xabiapi3.1K views
Els anys vint i la Gran Depressió by finamorenoo
Els anys vint i la Gran DepressióEls anys vint i la Gran Depressió
Els anys vint i la Gran Depressió
finamorenoo898 views

More from Carme Aranda- Mònica Navarro

Arquitectura del Renaixement by
Arquitectura del RenaixementArquitectura del Renaixement
Arquitectura del RenaixementCarme Aranda- Mònica Navarro
18.2K views27 slides
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella by
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de CastellaCarme Aranda- Mònica Navarro
10.4K views27 slides
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó by
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó5. Catalunya dins la Corona d'Aragó
5. Catalunya dins la Corona d'AragóCarme Aranda- Mònica Navarro
24.1K views27 slides
4.Orígens de Catalunya by
4.Orígens de Catalunya4.Orígens de Catalunya
4.Orígens de CatalunyaCarme Aranda- Mònica Navarro
31.9K views26 slides
Art gòtic by
Art gòticArt gòtic
Art gòticCarme Aranda- Mònica Navarro
69.2K views42 slides
Art romànic by
Art romànicArt romànic
Art romànicCarme Aranda- Mònica Navarro
10.8K views35 slides

More from Carme Aranda- Mònica Navarro(20)

Recently uploaded

Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre by
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 views1 slide
ELECTRÒNICA ANALÒGICA by
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
10 views98 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt by
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
133 views22 slides
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T by
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
9 views48 slides
RECORDAR.pptx by
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 views19 slides
Avaluar competències sl.pptx by
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 views37 slides

Recently uploaded(8)

Unitat 8: El crac del 29

 • 1. Unitat 8. L’economia del període d’entreguerres (1918-1939) C.Aranda & J.Manero
 • 2. 1919 1939 Època de 1929 Època de prosperitat Crac depressió econòmica econòmica C.Aranda & J.Manero
 • 3. Els problemes econòmics de la pau El Tractat de Versalles C.Aranda & J.Manero
 • 4. Els efectes immediats de la guerra La guerra mundial i les seves conseqüències (pèrdues humanes i materials, deutes de guerra, recessió dels països derrotats...) van convertir els EE.UU en la primera potència econòmica mundial A causa de Les despeses financeres de guerra i les necessitats de reconstrucció d’Europa Va provocar una Demanda de préstecs i de producció americana Que va crear una Dependència econòmica d’Europa respecte als EE.UU. I va potenciar LA PROSPERITAT AMERICANA Gran Productivitat Gran poder adquisitiu de la població C.Aranda & J.Manero
 • 5. Augmenten els desacords entre països Tractats de Pau (Versalles) Desestabilitzen el sistema monetari internacional Redueixen la confiança dels inversor S’exigeixen altes Fallida del seu sistema monetari (1923) reparacions de guerra a Gran inflació Alemanya 1923 i 1925: França i Bèlgica envaeixen la conca del Ruhr. A Alemanya creix el nacionalisme radical. Desacords greus entre els aliats: EE.UU s’oposaven a les reparacions. No acord sobre la manera de pagar els deutes i l’organització de les relacions econòmiques i monetàries. Desequilibris comercials: - Dins els països perdedors. Reduccions territorials i de població. Pèrdua d’accés a matèries primeres bàsiques. - Entre els països industrialitzats i els exportadors d’aliments i matèries primeres. Excés d’oferta d’aliments (recuperació contendents), descens dels preus agraris. Augment de l’endeutament exterior en general. C.Aranda & J.Manero
 • 6. Superproducció de 1920-1921 Producció americana + producció europea Superproducció provoca Baixen preus Baixa producció Augmenta atur Desequilibri sistema de relacions monetàries internacionals Dificultats convertibilitat monedes en or Els deutes i els crèdits provoquen emissió paper moneda Inflació (Alemanya) crisi C.Aranda & J.Manero
 • 7. La puixança de l’economia nord-americana EUA consoliden la supremacia enfront del Regne unit. La lliura encara moneda de referència, reducció demanda productes britànics. Balança comercial favorable als EUA ($ supera lliura). Dòlar únic convertible en or. Banca nord-americana consolidada com la més dinàmica. EUA primer inversor mundial: inversions de capital americà i exportacions a Europa. Desequilibri comercial entre EE.UU. I Europa. EUA únic gran financer de la reconstrucció europea de la postguerra. http://www.claseshistoria.com/entreguerras/periodofelices20.htm C.Aranda & J.Manero
 • 8. Els Feliços Anys 20 La prosperitat nord-americana EE.UU. primer proveedor de mercaderies i capitals: - gran creixement industrial, - augment d’exportacions, - superàvit en la balança comercial. Boom econòmic Conservadurisme polític Efervescència cultural Conflictes socials i racials C.Aranda & J.Manero
 • 9. Un gran creixement econòmic Gran transformació productiva basada en: La innovació tècnica Sector energètic gran augment de l’ús de l’electricitat i el petroli. Nous sectors industrials (electrodomèstics, telèfon...). Construcció (gratacels). Sector de l’automòbil: primer en aplicar la producció en sèrie. Cadenes de muntatge. Desenvolupament sectors subsidiàris: vidre, material elèctric, pneumàtics, carburant, carreteres... Canvis en l’organització del treball Procés de concentració empresarial (Segona revolució industrial) per reduir competència Augment de la productivitat, reducció costos de producció Augment de l’oferta i de l’ocupació: prosperitat entre 1922 i 1929 C.Aranda & J.Manero
 • 10. Cadena de muntatge, símbol de l’augment de la producció, i Ford T, símbol de la prosperitat americana dels anys 20. Desenvolupament sector elèctric. A baix receptor de ràdio i una rentadora elèctrica, els electrodomèstics s’estengueren a totes les llars. La publicitat fou un altre element per augmentar el consum. C.Aranda & J.Manero
 • 11. Nova York als anys 30 Empire State Building, 1931 Chrysler Building, 1930 C.Aranda & J.Manero
 • 12. La revolució dels consumidors La prosperitat Viure el present els portava a Confiança en el sistema Comprar a terminis Publicitat i màrketing Augment del consum Demanant crèdits als bancs Això provocava un Endeutament de consumidors i de productors (Societat de consum) Agreujat per l’especulació borsària Entre 1925 i 1929 Enriquiment ràpid i especulatiu Semblava que tot anava bé, però... C.Aranda & J.Manero
 • 13. Construcció del Rockefeller Center a N. York, als anys 20 La distribució desigual de la renda Els beneficis empresarials, i dividends, van créixer molt. La renda no es distribuí equitativament, els salaris van créixer molt poc. L’augment de la capacitat adquisitiva fou insuficient per absorbir la producció. Perill de sobreproducció. L’agricultura fou el sector més perjudicat. Exportacions i preus van anar baixant a partir de 1922. Preus industrials molt per sobre dels agrícoles. Els agricultors, endeutats, no podien pagar i hagueren de malvendre les terres i emigrar. C.Aranda & J.Manero
 • 14. SUPERPRODUCCIÓ mundial Des de 1925 A la producció americana cal sumar l’europea Malgrat això Les empreses no aturen la producció i els governs no intervenen Només pensen en amb Augmentar demanda Publicitat i més crèdits Això provoca més endeutament C.Aranda & J.Manero
 • 15. Als EUA regnava l’optimisme Tot i això, existien problemes en l’economia nord-americana L’agricultura. Creix menys que la indústria. Els preus agrícoles són baixos (superproducció) Baix nivell de vida (èxode rural) Estancament comerç internacional. Proteccionisme. Perill sobreproducció industrial Sectors industrials amb problemes. Crisi indústria tradicional. Mineria del carbó. Sector naval. Especulació borsària. Bombolla especulativa C.Aranda & J.Manero
 • 17. La publicitat C.Aranda & J.Manero
 • 18. Resum de la situació econòmica 1919 1929 CRAC Final de la guerra: Ruïna europea i enriquiment dels EE.UU. 1920 - 1921 Crisi de superproducció 1922 comença a millorar la situació econòmica Superproducció “Els feliços anys vint” S’iniciava una època Endeutament de especialment als EE.UU d’un fort consumisme productors i amb abús del crèdit i consumidors “Prosperitat americana” especulació borsària C.Aranda & J.Manero
 • 19. La situació política Societat nord-americana Harding (1920-24), republicà Políticament conservadora Coolidge (1924-28), republicà (Republicana) Hoover (1928-32), republicà Fomentarà el nacionalisme. Fomentarà l’aïlllacionisme respecte d’Europa. Estimularà el proteccionisme. Es centrarà en Amèrica Llatina (Doctrina Monroe, Diplomàcia del dòlar) C.Aranda & J.Manero
 • 20. La situació social Als EUA comença a gestarse la Predomini classe mitjana societat del benestar Uniformitat de gustos Consum massiu (força publicitat) American Way of Life Societat nord-americana - Incorpora noves tecnologies (ràdio, cotxe). - En transformació. - Molt conservadora. - Molt nacionalista. - Pateix importants tensions. C.Aranda & J.Manero
 • 21. Societat nord-americana pateix importants tensions Conflictes racials Existeix la segregació racial (minoria negra sobretot discriminada) Molta immigració (creix la discriminació i el racisme) Cal restringir l’arribada d’immigrants (sistema de quotes) 1915, neix el Ku-Klux-Klan (anti-catòlica, anti-negres, anti-immigrants) 1920, procés Sacco-Vanzetti Qui són els autèntics americans? WASP Fonamentalisme religiós Puritanisme (moral protestant) Lectura literal de la Bíblia Influeix ciència i ensenyament (el creacionisme negarà Darwin) Oposició al Modernisme C.Aranda & J.Manero
 • 22. Moral restrictiva Puritanisme (moral protestant) tindrà gran força en la política 1917, esmena en la Constitució. 1919, Acta. Llei Seca, prohibició de les begudes alcohòliques es vol preservar la societat de l’alcohol. Fet contraproduent ja que - Augmentà criminalitat (gangsterisme, contraban) C.Aranda & J.Manero
 • 23. D’Europa començaren a La immigració començà a controlar-se, i a immigrar famílies senceres a prohibir-se en molts casos. EE.UU., com aquests eslaus. Una reacció puritana als EE.UU. provocà l’aparició de la “llei seca”, que il·legalitzà el consum d’alcohol, desenvolupant les màfies i la delinqüència. Fitxa policial d’Al Capone C.Aranda & J.Manero
 • 24. El Crac del 29 i la Gran Depressió C.Aranda & J.Manero
 • 25. El crac de 1929 Fallida de la borsa 24 0ctubre 1929 dijous negre Perjudica a Empreses i bancs Els inversors particulars han invertit en borsa Molts d’ells són Deutors de crèdits que no podràn tornar En aquests moments d’incertesa L’estalviador retira els dipòsits del banc Això provoca que Els bancs esgoten liquidesa provoca Crisi bancària No hi ha més préstecs Sense ajudes Les fàbriques tanquen ni a consumidors ni a productors Augmenta l’atur C.Aranda & J.Manero
 • 26. Acció i Borsa de Nova York, a Wall Street. Banc de l’època C.Aranda & J.Manero
 • 28. Imatges de la Borsa de Nova York i Wall Street el 1929 C.Aranda & J.Manero
 • 29. Wall Street després de la caiguda de la Borsa. A dalt estalviadors retirant els seus diners. A baix cotxes en venda. C.Aranda & J.Manero
 • 30. Les causes de la gran depressió 1. Sobreproducció industrial. Desacceleració ja anterior al crac als EUA. 2. Crisi de liquidat. Impagaments generats per la caiguda borsària. 3. Tancament d’indústries i bancs. 4. Retirada d’inversions a Europa. 5. Caiguda dels preus (deflació). 6. Caiguda del consum, per l’atur i la por a l’empitjorament de la crisi, la disminució de la capacitat adquisitiva dels inversors a borsa i el temor a l’acomiadament. 7. Caiguda dels preus agraris. La sobreproducció, la manca de diners i la caiguda del consum van fer que en pocs mesos la crisi de borsa es convertís en una crisi econòmica que afectà a tots els sectors. El sector bancari va ser dels primers afectats. C.Aranda & J.Manero
 • 31. La crisi bancària i industrial Els deutors no pogueren tornar els préstecs bancaris. Molts bancs tenien accions com a garantia. El pànic va dur a la gent a retirar els seus estalvis dels bancs. Molts bancs no tenien recursos. 4.000 van fer fallida. Milers d’americans van perdre tot el que tenien. Es reduïren els crèdits per a la indústria i el consum. Reducció dràstica de les inversions industrials. La reducció del consum va fer augmentar els estocs i el preu va caure (32%). El subconsum i la caiguda de les inversions van provocar la crisi industrial. Gran augment de l’atur, amb greus conseqüències socials. C.Aranda & J.Manero
 • 32. Entre 1929 i 1932 L’augment de l’atur 13 milions d’aturats 25% població activa provoca Descens del consum Caiguda dels preus (32%) provoca S’atura la inversió industrial Baixa la producció mundial (-40%) tanquen 100.000 empreses 5000 bancs L’empobriment generalitzat incrementa el subconsum http://www.youtube.com/watch?v=oIzS9jGx6Eo&eurl=http://www.claseshistoria. com/entreguerras/consecuenciassociales.htm C.Aranda & J.Manero
 • 33. Conseqüències socials de la crisi: Augment de l’atur i misèria generalitzada C.Aranda & J.Manero
 • 34. Hooverville a dalt, família de Califòrnia a baix. Aturats i emigrants a la dreta. C.Aranda & J.Manero
 • 35. La crisi s’expandeix arreu del món A causa de Enfonsament del comerç internacional Repatriació dels capitals americans invertits per Europa i Amèrica Llatina provoca Enfonsament dels bancs europeus Es va esfondrar tot el sistema internacional d’intercanvis, de producció i de finances C.Aranda & J.Manero
 • 36. El crac de 1929 als EUA Fallida de la borsa crisi borsària Crisi economia nord- Fallida de molts bancs americana crisi financera Tancament de moltes indústries S’extendrà crisi industrial arreu del món Crisi social C.Aranda & J.Manero
 • 38. La lluita contra la crisi C.Aranda & J.Manero
 • 39. Fet de més transcendència econòmica de la Crac del 29 primera meitat del segle XX Per què es va produir? Liberals. És la típica crisi capitalista. Marxistes. És la mostra que el capitalisme no funciona. Monetaristes. Problemes amb el patró or. Keynesians. Desequilibris entre la producció i el consum. Actualment, destaquem tres causes: 1. La sobreproducció de mercaderies. Massa oferta, poca demanda. Estocs. 2. Especulació de capitals. Baixen les inversions productives i el consum. Els préstecs passen a ser especulatius, no productius 3. Desequilibris monetaris. El dòlar és una moneda massa forta. Els EUA controlen la major part de l’or mundial. El patró or no funciona. C.Aranda & J.Manero
 • 40. La lluita contra la crisi Primer s’apliquen Polítiques tradicionals Com són El proteccionisme i les devaluacions monetàries Després les Teories keynesianes J. M. Keynes Segons aquestes teories: “Teoria general de l’ocupació, l’interès i els diners” (1936) Les crisis no són passatgeres. Intervenció i direcció estatal en matèria econòmica. La prosperitat depèn de la inversió i no de l’estalvi. La inversió depèn, sobretot, del consum i la demanda. C.Aranda & J.Manero
 • 41. Teories keynesianes Inversió estatal (obres públiques) Creació d’ocupació Finançada per dèficit pressupostari Augment Augment de la dels impostos renda familiar Equilibri directes del dèficit del pressupost Creix el consum Augment en els de les famílies ingressos estatals Augment Augmenta la dels impostos producció indirectes C.Aranda & J.Manero
 • 42. La lluita contra la crisi Teories keynesianes Inspiraren el New Deal (1933-1938) Franklin D. Roosevelt (president demòcrata, 1933-45) Aplica El New Deal es basa en la Intervenció estatal El dèficit pressupostari s’equilibraria amb els impostos C.Aranda & J.Manero
 • 43. New Deal Va en contra de la tradició econòmica nord-americana, per això part quedarà (1933-38) anul·lat pel tribunal suprem dels EUA L’Estat intervé en els tres sectors econòmics Intervencions causants de la crisi (agricultura, finances, econòmiques indústria) L’Estat desenvolupa una Intervencions important política social socials C.Aranda & J.Manero
 • 44. Intervencions econòmiques Sector Financer Nova organització bancària sota control de la Reserva Federal. Increment del crèdit públic, per estimular la inversió. Control de la massa monetària. Devaluació de la moneda (1934, es devaluà un 41%) Sector Agrícola Agriculture Adjustment Act Pujada de preus, reducció d’estocs (reduir producció, subvencions) Sector Industrial L’Estat impulsarà grans obres públiques (crearà el NIRA i la Tennessee Valley Authority) Les obres públiques fomentaran el sector industrial C.Aranda & J.Manero
 • 45. Intervencions socials L’Estat ha d’afrontar un fort augment de la conflictivitat social Es vol lluitar contra l’atur i augmentar els nivells de renda de la població Reduir l’atur (disminució jornada laboral) Fixació salari mínim, subsidis d’atur, polítiques d’ocupació..) És l’inici de l’actual Estat del Benestar C.Aranda & J.Manero
 • 46. New Deal (1933-38) Es basa en tres grans característiques Intervenció Estímul del Pujada de preus estatal consum La crisi s’aturà i s’estabilitzà l’economia ara bé la recuperació definitiva de l’economia nord-americana no arribarà fins la Segona Guerra Mundial C.Aranda & J.Manero
 • 47. El New Deal: Obres públiques C.Aranda & J.Manero