Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adanab_Yayin_1

1,197 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Adanab_Yayin_1

 1. 1. T.C. ADANA VALİLİĞİ T.R. ADANA GOVERNERSHIP İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dıș İlișkiler Eșgüdüm Merkezi Provincial Planning and Coordination DirectorateEuropean Union and Foreign Relations Coordination Center Ulusal ve Uluslarararası Destekler (Hibeler) National and International Supports (Grants) ADANA-2010
 2. 2. T.C. ADANA VALİLİĞİ T.R. ADANA GOVERNERSHIPİl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Yayınıdır. Publication of Provincial Planning Directorate Hazırlayanlar Prepared by Adem Yılgın İl Planlama ve Koordinasyon Md. V. Valilik Proje Ofisi Koordinatörü Director of Provincial Planning and Coordination Coordinator of Adana Governorship Project Office Valilik Proje Ofisi Governership Project Office Ramazan Görgün Sibel Akdemir Gülen Emreün Tercüme / Translated by Şükrü Gedik Redaksiyon / Reduction Çiğdem Kabaharnup Tasarım / Designed by Ahmet İnal Baskı / Printed by Kemal Kıymetli Evrak Basım EKİM/OCTOBER -2010 - ADANA
 3. 3. INDEX İÇİNDEKİLER İlhan Atış/Governor of Adana 5 İlhan Atış / Adana Valisi Fikret Deniz / Vice Governor 7 Fikret Deniz / Vali Yardımcısı / EU Permanent Contact Point of Adana / İl AB Daimi Temas Noktası EU Permanent Contact Point of the Province 9 İl AB Daimi Temas Noktası Compliance with European Union, Avrupa Birliğine Uyum, 11 The Advisory and Steering Committee Danışma ve Yönlendirme Kurulu Organization Chart 13 Organizasyon Şeması Project Unit of Adana Gorvernorship 15 Adana Valiliği Proje Birimi EU History / Members of the EU 17 AB Tarihçe & AB Üye Ülkeleri EU Community Programmes 19 AB Topluluk Programları 7th Framework Programme 21 7. Çerçeve Programı Ideas Specific Programme 23 Fikirler Özel Programı Financial Pre-Accession Asistance (IPA) 25 Katılım Öncesi Mali Yardım İPA The Mechanism of Pre-Accession AID 27 Katılım Öncesi Yardım Mekanizması Şeması Education Programmes 29 Eğitim Programları Youth Programmes 31 Gençlik Programları Culture Programmes 33 Kültür Programları Jean Monnet Programme Jean Monnet Programı 35 / The Target Audience of the Programme / Programın Hedef KitlesiOther National and International Sources of Funds 37 Diğer Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları UN Development Programmes (UNDP) BM Kalkınma Programları 39 / World Bank /Dünya Bankası Development Agency Kalkınma Ajansı 41 / The Programmes of the Embassy / Büyükelçilik Programları The Funds of Domestic and Foreign Foundations 43 Yerli ve Yabancı Vakıf Fonları The Web Adresses of the Funds 45 Fon takibi İnternet adresleri Some Instutions and Organizations in Adana Adana’da Hibe Programları ile İlgili Bilgi 47 to get Information About Grant Programmes Alınabilecek Bazı Kurum ve Kuruluşlar Map of Adana 48 Adana Haritası
 4. 4. İlhan ATIŞ / Governor of Adana Turkey’s 200-year goal of modernization has become even more concrete with the European Union accession process, which is the most important modernization project after the declaration of the Republic. Today’s rapidly changing global dynamics and common interests make the integration of Turkey-EU increasingly vital and indispensable in terms of both sides. The EU has an important role in Turkey’s modernization. However, Turkey also has an important key role for the EU in achieving more powerful, secure and stable future. Besides “membership preparation and complementary” programmes and projects that are related to the candidate countries like Turkey, European Union offers these countries a chance to take advantage of programmes and projects, from which the full members benefit as well. Established under the circulars of our Interior Ministry No 2010 / 6, European Union and Foreign Relations Coordination Centre, under the coordination of the vice governor and with the experienced personnel and knowledge of the EU Grant programmes will conduct the contributing studies with all institutions and organizations that are in favor of the integration process. I strongly believe that in association with the Public Institutions of our city, Professional Chambers and Non Governmental Organizations will provide positive contribution to this process. In this manner, I hope the European Union Integration, Consultation and Orientation Committee, which is established in our province and will meet in every three months, will be beneficial.
 5. 5. İlhan ATIŞ / Adana Valisi Türkiye’nin 200 yıllık çağdaşlaşma ve modernleşme hedefi, Cumhu-riyetimizin ilanından sonraki en önemli çağdaşlaşma projesi olan Avru-pa Birliği katılım süreci ile daha da somutlaşmıştır. Bugün hızla değişen küresel dinamikler ve ortak çıkarlar, Türkiye-AB bütünleşmesini her iki taraf bakımından giderek daha hayati ve vazge-çilmez kılmaktadır. AB, Türkiye’nin modernleşmesinde önemli bir role sahiptir. Ancak Türkiye de, AB’nin daha güçlü, daha güvenli ve daha is-tikrarlı bir geleceğe ulaşmasında anahtar rol oynamaktadır. Avrupa birliği, Türkiye gibi aday ülke konumunda bulunan ülkelere, hem tam üyelerin yararlandığı program ve projelerden, hem de bu ülke-lere yönelik “üyeliğe hazırlayıcı ve tamamlayıcı” program ve projelerden yararlanma şansı sunmaktadır. İçişleri Bakanlığımızın 2010/6 nolu genelgeleri kapsamında kuru-lan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi, vali yardımcısı koordinasyonunda, tecrübeli uzman personeli ve AB hibe programları tecrübe ve bilgi birikimi ile uyum sürecine taraf tüm kurum ve kuruluş-larla katkı sağlayacak çalışmaları yürütecektir. İlimizin kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlik beraberlik içinde bu sürece olumlu katkı sağlayacağına inancım tamdır. Bu bağlamda ilimiz-de kurulan ve üç ayda bir toplanacak olan “Avrupa Birliği’ne Uyum, Da-nışma ve Yönlendirme Kurulu”nun hayırlı olmasını diliyorum. 5
 6. 6. Fikret DENİZ / Vice Governor / EU Permanent Contact Point of Adana I have been assigned as European Union Permanent Contact Point of EU in Adana province, supported by the Circular which was prepared by our ministry and related with the European Union Accession Process. In this sense, when we look at the current situation of our city, in the context 3.138.862 € and it’s seen in the 36th order among the other provinces of of the Pre-Accession Financial Assistance, Adana has received a grant of Turkey. In this booklet, prepared to draw attention to the National and International grants, you can find basic information about the grants and the benefactor authorities. Additionally, European Union and the Foreign Relations Coordination Center was established within our Directorate of Provincial Planning and Coordination, including experienced project experts. In the process of our country’s membership to European Union, I wish that Governorship of Adana, European Union Foreign Relations and Coordination Center, whose aims are mentioned below in detail, will be beneficial and I believe in that in our studies we will succeed; ° To carry out the relations; mainly with the EU and other international organizations and institutions, ° To provide project training, ° To make the consultancy to the projects, ° To prepare projects to be presented to EU and other international organizations on behalf of the Governor’s office, ° To ensure the projects in our beautiful province Adana as using the EU grants, ° To ensure the improvement of the prepared projects in terms of the content and its increase in number, ° To support sharing the knowledge, experience and technology of Adana with the EU cities, ° To get the new developments in public administration and civil society with a European dimension to our city, ° To help the Public and Non-Governmental Organizations to find project partners, ° To provide technical support at every problem encountered.
 7. 7. Fikret DENİZ / Vali Yardımcısı / İl AB Daimi Temas Noktası Bakanlığımızın Avrupa Birliği Katılım Sürecine ilişkin hazırlamış olduğu Genelgeye istinaden Adana ili Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. İlimizin bu anlamda mevcut durumuna baktığımızda, Katılım Öncesi Mali Yardımlar kapsamında Adana’nın 3.138.862 € hibe aldığını, Türkiye iller sıralamasında ise, 36’ncı sırada olduğunu görmekteyiz. Ulusal ve uluslararası hibeler konusuna dikkat çekmek amacıyla hazırladığımız bu kitapçıkta, hibe veren kurumları ve hibeler ile ilgili temel bilgileri bulabilirsiniz. Bununla birlikte İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğümüz bünyesinde deneyimli proje uzmanlarının yer aldığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Ülkemizin Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde, Avrupa Birliği(AB) başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, proje eğitimi vermek, projelere danışmanlık yapmak, AB ve diğer uluslararası kuruluşlara sunulmak üzere valilik adına projeler hazırlamak, güzel ilimiz Adana’da, Avrupa Birliği fonlarını kullanarak projeler yapılmasını sağlamak; hazırlanan projelerin içerik bakımından gelişmesini ve sayıca artmasını temin etmek; Adana’nın AB kentleriyle bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımlarını desteklemek; kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki yeni gelişmeleri Avrupalılık boyutuyla ilimize taşımak; proje üretmek isteyen kamu ve sivil toplum kuruluşlarına proje ortağı bulmada yardımcı olmak ve karşılaşılan her türlü sorunda teknik destek sağlamak amacıyla kurulmuş olan Adana Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi’nin hayırlı olmasını diliyor, başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. 7
 8. 8. EU PERMANENT CONTACT POINT OF THE PROVINCEDuties To provide the Compliance with European Union, the Advisory and Steering Committee being set up and to meet once a three month by the order of the Governor. To make the coordination and to activate the Local Managements, Developing Agencies, Cukurova University, Trade and Industry Chambers, Non-Governmental Organizations and all other related organizations about the works that will be helpful in our EU membership process. To provide the programmes that will remove prejudices and give information about EU process on newspapers, Local TVs and radios by the supports of Ministries and SGEU, the contributions of the members of the committee and related other actors, to be realized on governor’s web site, to obtain information about the EU membership process and about UN and other grand programmes, EU projects that the city can benefit from and about the activities of committee and EU Permanent Point. To provide the general coordination of Provincial Planning and Consulting Service for the EU projects that are in the process of preparation and application in the city, to help the project owners about solving the problems they come across and to support sustainability and to issue the projects on the visual and print media. To provide the actors working in the same area in public institutions, organizations, and managements of Non-Governmental Organizations bringing together produce projects. To provide to form a project idea bank to develop the project ideas as determining the problems and the needs of our city. To form a project pool with the completed and ongoing projects. To do a data analysis and field work with Cukurova Development Agency and Adana District Directorate of Turkish Statistical Institute if projects require.
 9. 9. İL AB DAİMİ TEMAS NOKTASI Görevleri “Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu’nun kurulması ve İl Valisi emriyle üç ayda bir toplanmasını sağlamak, İlde, yerel yönetimler, Kalkınma Ajansı, Çukurova Üniversitesi, ticaret ve sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları ve diğer tüm ilgilileri AB katılım sürecimize yarar sağlayacak çalışmalar konusunda harekete geçirmek ve koordinasyonu sağlamak, Kurul üyesi kurumların ve ilgili diğer aktörlerin katkıları, Bakanlıkların ve ABGS’ nin desteği ile yerel televizyon, radyo ve gazetelerde AB süreciyle ilgili bilgilendirici ve ön yargıları giderici programlar gerçekleştirilmesini sağlamak, Valilik internet sitesinde, Kurulun ve AB Daimi Temas Noktası faaliyetleri ile ilin yararlanabileceği AB projeleri, Birleşmiş Milletler ve diğer hibe programlarına ilişkin ve AB katılım süreci ile ilgili bilgilendirme yaptırılmasını sağlamak, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü (IPKM) AB ve DİK Merkezi ile il genelindeki proje ofislerinin genel koordinasyonunu sağlamak, İl dâhilinde, hazırlık ve yürütme aşamasında olan AB projeleri için eğitim, teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlamak, proje sahiplerinin karşılaştıkları sorunları çözme konusunda kendilerine yardımcı olmak ve sürdürülebilirliklerine destek olmak ve projelerin imkânlar ölçüsünde görsel ve basılı araçlarla tanıtımını sağlamak, Aynı alanda çalışan Kamu Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları aktörlerini bir araya getirerek ortak projeler üretmelerini sağlamak, İlimiz sorun ve ihtiyaçlarını belirleyerek, proje fikirleri geliştirilmesi ve bir proje fikri bankası oluşturulmasını sağlamak, Yürütülmüş ve yürütülmekte olan projelerle bir proje havuzu oluşturmak, Projelerin gerektirdiği hallerde Türkiye İstatistik Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü ve Çukurova Kalkınma Ajansı ile veri analizi ve alan çalışması yapmak. 9
 10. 10. COMPLIANCE WITH EUROPEAN UNION, THEADVISORY AND STEERING COMMITTEE In this Committee which will meet every three months, district governors, related provincial directors, General Secretary of the Provincial Special Administration, General Secretary or the Deputy Secretary of Metropolitan Municipality, district municipality mayors or deputy mayors, Rector or deputy rector of Cukurova University, a representative from trade, industry and agriculture chambers, a participatory from the non – government organizations that the governor deems appropriate will take place.Duties To monitor the application results of the performed regulatory arrangements at the provincial level. To determine the problems, To determine the solution suggestions including legislative changes related with the problems and declare them to SGEU and Ministry of Interior FAEU. To promote the project activities of the institutions and organizations in order to benefit maximum extent from the EU funds and financial resources, to provide the necessary support, To provide the coordination, sharing with public and introduction of the active EU projects and to solve the resulting, to report problems without solutions to higher authorities at the provincial level. As related with our EU membership process, in the frame of EU communication strategy to contribute to form a healthy public. To form working groups related with the duties of the committee if needed and to evaluate the reports that those working groups prepared. To be in contact with Ministry of Interior FAEU and Prime Ministry SGEU about the works run about EU, to send the activities reports including evaluations and suggestions to FAEU and SGEU in January and July.
 11. 11. AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM, DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU Üç ayda bir toplanacak bu Kurulda, ilçe kaymakamları, ilgili il müdürleri, İl Özel İdare Genel Sekreteri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri veya yardımcısı, ilçe belediye başkanlıklarında belediye başkanı veya yardımcısı, Çukurova Üniversitesi Rektör veya yardımcısı, ticaret, sanayi ve ziraat odaları ve borsalarından birer temsilci ve Valiliğin uygun gördüğü sivil toplum kuruluşlarından birer katılımcı yer alacaktır. Görevleri Gerçekleştirilen mevzuat düzenlemelerinin il düzeyinde uygulama sonuçlarını izlemek, sorunlarını tespit etmek, sorunlarla ilgili, mevzuat değişikliği de dâhil, çözüm önerilerini tespit ederek Başbakanlık ABGS ve İçişleri Bakanlığı DİAB’ a bildirmek, AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması amacıyla kurum ve kuruluşların proje faaliyetlerini teşvik etmek, gerekli desteği sağlamak, yürütülmekte olan AB projelerinin koordinasyonunu, tanıtımını ve kamuoyu ile paylaşımını sağlamak ve ortaya çıkan tıkanıklıkları çözmek, il düzeyinde çözüm bulunamayanları üst mercilere bildirmek; Proje süreçleri için gerekli idari ve insan kaynakları kapasitesinin oluşturulmasına ve bu alanda sürekliliğin sağlanmasına yönelik tedbirleri geliştirmek, AB’ye üyelik sürecimizle ilgili olarak, AB İletişim Stratejisi çerçevesinde, sağlıklı bir kamuoyu oluşumuna katkı sağlamak; İhtiyaç duyulması halinde kurulun görevleri ile ilgili çalışma grupları oluşturmak ve bu çalışma gruplarının hazırladığı raporları değerlendirmek, AB ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında Başbakanlık ABGS ve İçişleri Bakanlığı DİAB ile iletişim içinde olmak; değerlendirme ve önerileri de içeren faaliyet raporunu ocak ve temmuz aylarında DİAB ve ABGS’ ne göndermek. 11
 12. 12. EUROPEAN UNION FOREIGN RELATIONS and COORDINATION CENTER ORGANIZATION CHART GOVERNOR EU PROVINCIAL PERMANENT CONTACT POINT SECRETARIAT THE COMMITTE OF COMPLIANCE, CONSULTANCY AND ROUTING TO EU PROVINCIAL NON-GOVERNMENTALGOVERNORSHIP DISTRICT MUNICIPALS DIRECTORATES ORGANIZATIONS PROJECT UNIT PROJECT UNITS PROJECT UNITS PROJECT UNITS PROJECT UNITS
 13. 13. AVRUPA BİRLİĞİ ve DIȘ İLİȘKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ ORGANİZASYON ȘEMASI VALİ İL AB DAİMİ TEMAS NOKTASI SEKRETERYA AVRUPA BİRLİĞİNE(İPKM AB ve DİKM) UYUM, DANIȘMA VE YÖNLENDİRME KURULU VALİLİK KAYMAKAMLIK İL MÜDÜRLÜKLERİ BELEDİYE PROJE SİVİL TOPLUM PROJE BİRİMİ PROJE BİRİMLERİ PROJE BİRİMLERİ BİRİMLERİ PROJE BİRİMLERİ
 14. 14. THE PROJECT UNIT OF ADANA GOVERNORSHIPDuties To prepare projects and to apply the related grants to take advantage of EU funds and other external grants as being in cooperation with public institutions, municipalities, universities, non-governmental organizations and private legal entities. To follow the programmes related with EU and other grant resources, to share the project calls for proposals on the announcements with the public by local media and via electronic mail and to publish them on the web site of Governor’s Office. To promote the programmes call for projects published, to the project units in the city. To identify the in-service training needs about the EU projects preparation process and to provide in-service training to project units and NGOs in the city. To give necessary information and documents like partnership commitments, a letter of intent, associates’ letter for the EU projects prepared in the city of Adana to the project owners if they request. To do the other tasks that the Governor and Vice Governor related with EU permanent contact point of the province tell off. Address : Mücahitler Cad. Yeni Valilik Binası Kat:1 Seyhan / Adana Phone : 00 90 322 458 83 42 - 457 57 71 Fax : 00 90 322 458 83 35 - 457 57 71 E-mail : abmasasi@adana.gov.tr adanavaliligiipkm@hotmail.com
 15. 15. ADANA VALİLİĞİ PROJE BİRİMİ Görevleri AB fonlarından ve diğer dış kaynaklı hibelerden yararlanmaya yönelik olarak kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği içerisinde projeler hazırlayarak ilgili fonlara başvurulmasını sağlamak, AB ve diğer fon kaynakları ile ilgili programları takip etmek, proje teklif çağrılarına ilişkin duyuruları yerel basın yayın organları ve elektronik posta yolu ile kamuoyu ile paylaşmak ve Valilik internet sitesinde yayınlamak, ildeki proje birimlerine proje çağrısı yayınlanmış programların tanıtımını yapmak, ilde AB projeleri hazırlık sürecine ilişkin hizmet içi eğitim ihtiyacını tespit etmek ve proje birimlerine ve STK’lara hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak, Adana ilinde hazırlanan AB projeleri için, proje sahibi kurumun talep etmesi halinde, niyet mektubu, iştirakçı mektubu ve ortaklık taahhütnameleri gibi gerekli bilgi, belge ve dokümanları vermek, vali ve ilgili İl AB Daimi Temas Noktası vali yardımcısı tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.Adres : Mücahitler Cad. Yeni Valilik Binası Kat:1 Seyhan / AdanaTel : 0 322 458 83 42 - 457 57 71Fax : 0 322 458 83 35 - 457 57 71E-posta : abmasasi@adana.gov.tr adanavaliligiipkm@hotmail.com 15
 16. 16. EU HISTORY The European Union was set up in 1957 with the name of European Economic Community with the Treaty of Rome signed by Belgium, Germany, France, Netherlands, Luxembourg and Italy. The European Coal and Steel Community that was established in order to strengthen the coal and steel industry which were the two basic raw materials that were important for the industry after the World War II. in 1951, forms the basis of EU. Enlargement took place with England, Denmark and Ireland joining in 1973, by the joining of Greece in 1981, Spain and Portugal in 1986 there had been 12 members. In 1995 Austria, Finland and Sweden joined EU so the number of members became 15. The last and the most extensive enlargement of EU took place in 2004 with the membership sign of ten new countries. The number of EU members became 25 in May 2004. It became 27 in 2007 with the full accession of Bulgaria and Romania.MEMBERS OF THE EU Founder States: Germany, France, Italy, Belgium, Luxemburg, Holland, England, Ireland and Denmark. In 1981 Greece, in 1986 Spain and Portugal, in 1995Austria, Sweden and Finland became EU members. EU consists of 27 countries with the joining of Cyprus, Malta, the Czech Republic, Estonia, Lithuania, Latvia, Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia, Bulgaria and Romania since May 2004. Turkey and Croatia are in the position of the candidate countries with the continuation of accession negotiations.
 17. 17. AB TARİHÇESİ Avrupa Birliği, 1957 yılında Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya tarafından imzalanan Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurulmuştur. 1951 yılında II. Dünya Savaşı sonrasında sanayi açısından önem kazanan iki temel hammadde olan kömür ve çelik sektörünü güçlendirmek amacıyla kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu birliğin temelini oluşturmaktadır. 1973 yılında İngiltere, Danimarka ve İrlanda’nın katılımıyla AET’de genişleme başlamış, 1981’de Yunanistan, 1986’da İspanya ve Portekiz’in üyeliğe katılmasıyla üye sayısı 12’ye çıkmıştır. 1995 tarihinde ise Avusturya, Finlandiya ve İsveç’in katılımıyla üye sayısı 15 olmuştur. Avrupa Birliği’nin son ve en kapsamlı genişlemesi 2004 yılında 10 yeni aday ülkenin üyelik antlaşmalarını imzalamalarıyla yaşanmıştır. AB üyesi ülke sayısı Mayıs 2004’te 25’e ulaşmıştır. 2007 yılında tam üyeliğe kabul edilen Bulgaristan ve Romanya ile birlikte üye sayısı 27’dir. AB ÜYESİ ÜLKELER Kurucu Devletler: Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda, İngiltere, İrlanda ve Danimarka’dır. 1981’de Yunanistan,1986 yılında İspanya ve Portekiz, 1995’te ise Avusturya, İsveç ve Finlandiya AB’ye üye olmuştur. AB, Mayıs 2004 tarihinden itibaren Kıbrıs, Malta, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Letonya, Macaristan, Polonya, Slovenya, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya’nın da katılımıyla birlikte toplam 27 üye ülkeden oluşmaktadır. Katılım müzakerelerinin devam etmesiyle birlikte, Türkiye ve Hırvatistan ise aday ülke konumunda bulunmaktadır. 17
 18. 18. EU COMMUNITY PROGRAMMES European Community Grant Programmes are the activities carried out to encourage the cooperation in different areas related to the community politics, between the EU member states, new member states and EU candidate countries. The European Union provides financial support for the project to the candidate countries to make the integration of the community faster in economic, social, political and legal aspects every year.
 19. 19. AB TOPLULUK PROGRAMLARI Avrupa Topluluğu Hibe Programları, AB üye ülkeleri, yeni üye ülkeler ve AB aday ülkeleri arasında topluluk politikalarına ilişkin farklı alanlardaki işbirliğini teşvik etmek amacıyla yürütülen faaliyetlerdir. Avrupa Birliği, aday ülkelere ekonomik, sosyal, siyasi ve hukuki açılardan topluluğa uyumun daha hızlı olabilmesi için her yıl proje karşılığı mali destek sağlamaktadır. 19
 20. 20. 7th FRAMEWORK PROGRAMME EU Framework Programme (FP), is almost a basic financial instrument that supports research and technology development activities that contains all disciplines. The national coordination of 7th FP that has 53.2 billion Euros budget is maintained by The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) Cooperation Special Programme The main goal of the Cooperation Special Programme is to ensure the Europe’s leadership in the key areas by triggering cooperation between industry and research organization.Thematic Areas of Cooperation Special Programme are ° Health ° Food, Agriculture and Biotechnology ° Information and Communication Technologies ° Nanotechnology ° Energy ° Environment (including climate change) ° Transport (including aeronautics) ° Socio-economic and Humanities ° Security ° Space
 21. 21. 7. ÇERÇEVE PROGRAMI AB Çerçeve Programları (ÇP), AB’nin neredeyse tüm disiplinlerini içine alan araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklediği temel mali araç niteliğini taşımaktadır. 53,2 milyar Avro bütçeli 7. ÇP’nin ulusal koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır. İşbirliği Özel Programı İşbirliği Özel Programı’nın başlıca hedefi sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini tetikleyerek kilit alanlarda Avrupa’nın liderliğini sağlamaktır. İşbirliği Özel Programı Tematik Alanları ° Sağlık ° Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji ° Bilgi ve İletişim Teknolojileri ° Nanoteknoloji ° Enerji ° Çevre (İklim değişikliği dahil) ° Taşımacılık (Havacılık dahil) ° Sosyo Ekonomik ve Beşeri Bilimler ° Güvenlik ° Uzay 21
 22. 22. Ideas Specific Programme The aim of the Ideas Specific Programme that has 7.5 billion Euros budget in EU 7th FP is in addition to existing national and international programmes by supporting the frontier researches carried out by individual teams, to strengthen the creativity, excellence and dynamism and to make the Europe a center of attraction for the best researchers.Marie-Curie Fellowship and Support Programmes Marie-Curie Fellowship and Support Programmes (People Specific Programme) will transfer 4.7 billion Euros between 2007- 2013 for programmes that the researchers, engineers, industrial organizations, universities, research centers, government agencies, laboratories, centers of excellence will benefit.Capacities Specific Programme Within this programme, across Europe development of research and innovation capabilities and proper use is targeted. Under the Capacities Specific Programme, it is planned that the subjects like the development of research infrastructures and to ensure the appropriate use, assessment of European-wide research potential, the promotion of researches for the benefit of SMEs, approximation of society and science, the creation of international cooperation in science and technology and information regions will be supported. 4.217 billion € budget, was prepared to support the activities in This special programme for which Commission thinks to leave the previous frame programmes, to ensure the continuity and the research and innovation areas in its content are as follows. ° Research Infrastructures ° SME Benefit Research ° Regions of Knowledge ° Research Potential ° Science in Society ° Development of Research Policies ° International Cooperation Activities
 23. 23. AB 7.ÇP kapsamında 7.5 milyar €’luk bütçeye sahip Fikirler Fikirler Özel ProgramıÖzel Programı’nın hedefi mevcut ulusal ve uluslararası programlara ek olarak bireysel takımlar tarafından yürütülen sınır (frontier) araştırmayı destekleyerek Avrupa’da mükemmeliyet, dinamizm ve yaratıcılığı güçlendirmek ve Avrupa’yı en iyi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmektir. Marie-Curie Burs ve Destek Programları Marie-Curie Burs ve Destek Programları(People Specific Programme) araştırmacıların, mühendislerin, sanayi kuruluşlarının, üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, kamu kurumlarının, laboratuvarların, mükemmeliyet merkezlerinin yararlanabileceği programlar için 2007-2013 yılları arasında 4,7 milyar € aktaracaktır. Kapasiteler Özel Programı Bu program dahilinde Avrupa genelinde araştırma ve inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi ve en uygun kullanımı hedeflenmektedir. Kapasiteler Özel Programı kapsamında, araştırma altyapılarının geliştirilmesi ve en uygun kullanımının sağlanması, Avrupa genelindeki araştırma potansiyelinin değerlendirilmesi, KOBİ’ler yararına olan araştırmaların teşviki, toplumun ve bilimin birbirine yakınlaştırılması, uluslararası bilim ve teknoloji işbirliklerinin oluşturulması ve bilgi bölgelerinin geliştirilmesi gibi hususların desteklenmesi Komisyonun 4,217 milyar € tutarında bütçe ayırmayı öngördüğü planlanmaktadır.bu özel program, önceki çerçeve programlarındaki faaliyetlerin desteklenmesi, devamlılığının sağlanmasına yönelik hazırlanmıştır ve içeriğindeki araştırma ve yenilik alanları aşağıdaki gibidir.° Araştırma Altyapıları ° KOBİ Yararına Araştırmalar° Bilgi Bölgeleri ° Araştırma Potansiyeli° Toplumda Bilim °Araştırma Politikalarının Gelişimi° Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri 23
 24. 24. INSTRUMENT FORPRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA) The EU, for the period 2007 - 2013, “ has gathered PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS and Turkey Pre-accession Financial Assistance Programmes, under a single financial instrument as ‘’IPA-Instrument Pre-Accession’’. IPA’s budget is 11.5 billion Euros, and it contains Turkey, Croatia, Macedonia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro and Kosovo. Considering the total amount allocated for the mentioned candidate and potential candidate countries, it’s clear that the competition between the projects will increase in the coming process.IPA COMPONENTS When we look at financial assistance components of new approach named IPA, we cannot see any changes in the Institutional Capacity Development and Regional-Cross-border Co-operation items; but it is predicted that the importance of “SME infrastructure” and “employment” in the subheadings of components of Regional Development, Human Resources Development and Rural Development will increase. Therefore it is possible that the topics which will constitute a priority for the commission and will take over in the next projects will focus on these two areas. These financial aids consist of five components: 1) Institutional Capacity Building 2) Regional and Cross-Border Cooperation 3) Regional Development 4) Human Resources Development 5) Rural Development
 25. 25. KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) AB, 2007-2013 dönemi için PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS ve Türkiye Katılım Öncesi Mali Yardım programlarını, “IPA-Instrument Pre-Accession” olarak tek bir mali araç altında toplamıştır. IPA’nın bütçesi 11.5 milyar Avro olup, Türkiye, Hırvatistan, Makedonya Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kosova’yı kapsamaktadır. Söz konusu bütçenin anılan aday ve potansiyel aday ülkeler için ayrılan toplam miktar olduğu düşünüldüğünde, ilerleyen süreçte projeler arasında rekabetin artacağı açıktır. IPA BİLEŞENLERİ IPA olarak adlandırılan yeni yaklaşımın mali yardım bileşenlerine bakıldığında, Kurumsal Kapasite Gelişimi ve Bölgesel-Sınır Ötesi İşbirliği maddelerinde herhangi bir değişiklik görülmezken; Bölgesel Kalkınma, İnsan Kaynaklarını Geliştirme ve Kırsal Kalkınma bileşenlerinin alt başlıklarında “KOBİ altyapısı” ve “istihdam”ın öneminin artacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, bundan sonra hazırlanacak projelerde ön plana çıkacak ve komisyon için öncelik teşkil edecek konuların bu iki alanda yoğunlaşması muhtemeldir.Söz konusu mali yardım aracı beş bileşenden oluşmaktadır:1) Kurumsal Kapasite Geliştirme 2) Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği 3) Bölgesel Kalkınma 4) İnsan Kaynaklarının Gelişimi 5) Kırsal Kalkınma 25
 26. 26. THE MECHANISM OF PRE-ACCESSION AID (2007-2013) NATIONAL COORDINATOR (NIPAC) EU GENERAL SECRETARIAT Institutional Strategic Fit Framework Document (2007-13) Capacity Regional and State Planning Organization Cross-border - Political Criteria Cooperation Human Rural - Justice Internal Affairs Regional Development Recourses Development - Alignment with the Acpuis- Administrative Capaticiy Operational Programme - Rural OP - Human - Support to NGOs Environment Development Recourses - Civil Society Dialogue (Ministry of Environment) Plan (Ministry of Labor) (Ministry Operational Programme - of Agriculture) Transport and Communication (Ministry of Transport and Communication) Operational Programme - Increasing Regional Competition (Ministry of Industry)
 27. 27. KATILIM ÖNCESİ YARDIM MEKANİZMASI (2007 - 2013) ULUSAL KOORDİNATÖR AB GENEL SEKRETERLİĞİ Kurumsal Stratejik Uyum Çerçeve Belgesi (2007-13) Bölgesel ve Devlet Planlama Teșkilatı Kapasite Sınır ötesi İșbirliği - Siyasi Kriterler - Adalet, İçișleri Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma - Müktesebat Uyumu - İdari Kapasite - STK’lara destek Operasyonel Program - Çevre OP - İnsan Kırsal Kalkınma- Sivil Toplum Diyaloğu (Çevre Bakanlığı) Kaynakları Planı (Çalıșma Bakanlığı) (Tarım Bakanlığı) Operasyonel Program - Ulaștırma (Ulaștırma Bakanlığı) Operasyonel Program Bölgesel Rekabeti Artırma (Sanayi Bakanlığı)
 28. 28. EDUCATION PROGRAMMES(LIFELONG LEARNING AND YOUTH PROGRAMMES)LIFE LONG LEARNING PROGRAMMES Life Long Learning Programme (LLP) is a programme that was thought to ensure the modernization and integration of education and training systems of the member states. Life Long Learning Programme has five sub-programmes. They are Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundvig and Transversal Programmes. - Comenius (School Education- Formal Education) - Erasmus (Higher Education) - Grundvig (Adult Education, Non-Formal Education) - Lingua (European Languages Learning) - Minerva (Information Technologies in Education) - Leonardo da Vinci (Vocational Education)
 29. 29. EĞİTİM PROGRAMLARI (HAYAT BOYU ÖĞRENME VE GENÇLİK PROGRAMLARI) HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) üye devletlerin eğitim ve öğretim sistemlerinin, modernizasyonun ve uyumunun sağlanması için, öngörülmüş programlardır. Hayat Boyu Öğrenme Programı, Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundvig ve Ortak Konulu Programlar olmak üzere 5 alt programa sahiptir. - Comenius (Okul Eğitimi-Örgün Eğitim) - Erasmus (Yükseköğretim) - Grundtvig (Yetişkin Eğitimi-Yaygın Eğitim) - Lingua (Avrupa Dilleri Eğitimi) - Minerva (Eğitimde Bilgi Teknolojileri) - Leonardo Da Vinci (Mesleki Eğitim) 29
 30. 30. YOUTH PROGRAMMES This programme aims to develop the active citizenship, solidarity and tolerance of European young people and to provide them to get a role to form the future of EU. Youth programme supports the mobility, formal education and intercultural dialogues in the border of EU and allows all the youngs to be included without regarding their social, educational and cultural background. There are five application periods in Youth Programme every year. The deadlines are: 1st February, 1st April, 1st June, 1st September and 1st November. Action 1.1 - Youth Exchanges Action 1.2 - Youth Initiatives Action 1.3 - Youth Democracy Projects Action 2 - European Voluntary Service Action 3.1 - European Union Cooperation with Neighboring Countries Action 4.3 - Training for Youth Workers and Youth Organization and Networking Action 5.1 - Meetings of those responsible for the Youth and Youth policy. Adana Governorship is an Institution which has been accredited (EVS) in the frame of Youth Programmes Action 2 since 20.01.2009 EIRef:2007-TR -80
 31. 31. GENÇLİK PROGRAMLARI Avrupa Komisyonu tarafından gençler için uygulamaya konmuş bir programdır. Bu program, Avrupalı gençlerin aktif vatandaşlık, dayanışma ve hoşgörü duygularının gelişmesini ve onların Avrupa Birliği’nin geleceğinin şekillenmesinde rol almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Gençlik Programı AB sınırları içinde ve arasında hareketliliği, yaygın eğitimi, kültürlerarası diyaloğu destekler ve sosyal, eğitimsel ve kültürel geçmişlerine bakmaksızın bütün gençlerin dahil edilmesine imkan sağlar. Gençlik Programı’nda sürekli olarak her yıl 5 başvuru dönemi bulunmaktadır. Son başvuru tarihleri 1 Şubat, 1 Nisan, 1 Haziran, 1 Eylül ve 1 Kasım’dır.Eylem 1.1 – Gençlik DeğişimleriEylem 1.2 – Gençlik GirişimleriEylem 1.3 – Gençlik Demokrasi ProjeleriEylem 2 - Avrupa Gönüllü Hizmeti Eylem 3.1 - Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle İş BirliğiEylem 4.3 - Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ KurmaEylem 5.1 - Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar Adana Valiliği, Gençlik Programları Eylem 2 (Avrupa Gönüllü Hizmeti) kapsamında 20.01.2009 tarihinden itibaren akredite olmuş kuruluştur.Referans Numarası: 2007-TR-80 31
 32. 32. CULTURE PROGRAMME The general aim of the programme is as developing the cultural cooperation between cultural actors and institutions, to develop the European cultural space and thus to promote European citizenship. The responsible organization for this subject is the Ministry of Culture and Tourism. ° It is a community programme. ° The programme will continue between 2007 - 2013 ° Its total budget is 400 million Euros. ° Applications are made to the General Directorate of European Commission Audio-Visual Education and Culture. ° Cultural contact point is the Ministry of Culture and Tourism. ° The annual financial contribution is 1.490.000 €. ° The development of cross-border movement of the artists and workers who work in the field of culture, the increasing of the intercultural dialogue, the development of international movement of art workers and culture - art works are aimed.
 33. 33. KÜLTÜR PROGRAMI Programın genel amacı, kültürel oyuncular ve kurumlar arasındaki kültürel işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla Avrupa kültür sahasını geliştirmek ve böylelikle, Avrupa vatandaşlığının olgunlaştırılmasını teşvik etmektir. Bu konuyla ilgili sorumlu kuruluş, Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır.° Bir topluluk programıdır. ° Program, 2007 - 2013 arasında devam edecektir.° Toplam Bütçesi; 400 milyon Avro’dur. ° Başvurular Avrupa Komisyonu Görsel-İşitsel Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. ° Kültürel İrtibat Noktası; Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır. ° Yıllık maddi katkı payı; 1.490.000 €’dur.° Sanatçıların ve kültür alanında çalışanların sınır ötesi dolaşımının geliştirilmesi, kültürlerarası diyaloğun artırılması, Kültür -sanat eserlerinin ve sanat çalışanları uluslararası dolaşımının geliştirilmesini hedeflemektedir. 33
 34. 34. JEAN MONNET PROGRAMME It provide support for the basic institutions and organizations focusing on European integration and active in this field. Continuation Project of Jean Monnet Scholarship Programme is carried out by the SGEU that is the beneficiary institution and the Contracting Unit is the CFCU that is financed by EU.The Target Audience of the Programme ° The staff that already work in Turkish Public Organizations and the Ministries and at least has a bachelor’s degree, ° Last class students who study in the universities in Turkey, ° Graduate students who study in universities in Turkey, ° The academic staff who work in universities in Turkey, or Administrative staff already has at least a bachelor’s degree, ° Employees who work in private sectors and already have at least a bachelor’s degree.
 35. 35. JEAN MONNET PROGRAMI Avrupa entegrasyonu konusu üzerine yoğunlaşan ve bu alanda faaliyet gösteren temel kurum ve kuruluşlara destek sağlamaktadır. Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi faydalanıcı kurum olan ABGS tarafından yürütülmektedir ve sözleşme makamı, AB tarafından finanse edilen Merkezi Finans ve İhale Birimidir. Programın Hedef Kitlesi° Türk Kamu kuruluşlarında ve Bakanlıklarında halihazırda çalışan ve en az bir lisans derecesine sahip olan personel,° Türkiye’deki üniversitelerde okuyan son sınıf öğrencileri, ° Türkiye’deki üniversitelerde okuyan yüksek lisans öğrencileri, ° Türkiye’deki üniversitelerde çalışan akademik personel ya da hâlihazırda en az bir lisans derecesine sahip idari personel,° Türk özel sektöründe halihazırda çalışan ve en az bir lisans derecesine sahip olan kişiler bu programın hedef kitlesidir. 35
 36. 36. OTHER NATIONAL ANDINTERNATIONAL SOURCES OF FUNDS
 37. 37. DİĞER ULUSAL VE ULUSLARARASI FON KAYNAKLARI
 38. 38. UN DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) UNDP attaches great importance to developing capacity to ensure the democratic governance, to effort to reduce poverty, in the basic areas like environment and sustainable development and in addition to the basic areas developing the capacity of private sector and the role of Information and Communication Technology and supports projects developed in these areas in our country.THE WORLD BANK World Bank supports direct government policies and infrastructure projects in recent years and gives its support through central and local government units and the commercial banks. However, the grant provided for projects are also available. The grant projects themed Development and Social Participation of young people, bio-diversity and natural Resource Management and the articles of the Ozone Layer can be shown as a sample.
 39. 39. BM KALKINMA PROGRAMLARI (UNDP) UNDP ülkemizde demokratik yönetimin sağlanması için kapasite geliştirme; yoksulluğun azaltılması için çaba gösterilmesi, çevre ve sürdürülebilir kalkınma gibi temel alanlarda ve bu temel alanlara ek olarak özel sektörün kapasitesinin geliştirilmesi ile Bilişim ve İletişim Teknolojisi’nin rolüne büyük önem vermekte ve bu alanlarda geliştirilen projeleri desteklemektedir. DÜNYA BANKASI Dünya Bankası son dönemlerde doğrudan devlet politikalarını ve altyapı projeleri desteklemekte ve desteğini merkezi ve yerel yönetim birimleri ile ticari bankalar aracılığı ile yapmaktadır. Ancak, proje karşılığında sağladığı hibe destekleri de mevcuttur. Gençlerin Geliştirilmesi ve Sosyal Katılımcılık, Biyo Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi ve Ozon Tabakasını Delen Maddeler temalı hibe projeleri örnek olarak gösterilebilir. 39
 40. 40. DEVELOPMENT AGENCIES Development Agencies were established to accelerate regional development as compatible with the principles and policies predicted in the programmes and national development plan by means of activating the local potential and providing the efficient and appropriate use of resources, to improve the cooperation between public sector, private sector and civil society organizations. The Main Objectives of the Development Agencies To increase the attractiveness of the region by putting forward the economic and social potential and to promote the region on both national and international platform, to support the activities capable of increasing production and employment in the region, to ensure the management of migration effectively and to develop human resources capacity.THE EMBASSY PROGRAMMES The embassies of some countries provide financial assistance programme for the development projects prepared to meet the basic needs of the developing countries. These embassies support the projects that are proposed by the non-governmental organizations, associations and various organizations such as municipals by- refundable financial assistance. The application period for these projects is varied and the announcements are made by the Embassy’s web site. They are: ° Embassy of U.S. ° Embassy of Netherlands ° Embassy of British ° Embassy of Canadian ° Embassy of Finland ° Embassy of Japan, etc
 41. 41. KALKINMA AJANSLARI Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak için kurulmuşlardır. Kalkınma ajanslarının temel amaçları; Ekonomik ve sosyal potansiyelin ortaya konularak bölge cazibesinin artırılması ve bölgenin gerek ulusal, gerekse uluslararası platformda tanıtımının yapılması; bölgede üretim ve istihdamı artırabilecek özellikteki faaliyetlerin desteklenmesi; göçün etkin olarak yönetilmesi ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesidir. BÜYÜKELÇİLİK PROGRAMLARI Bazı ülkelerin büyükelçilikleri kalkınmakta olan ülkelerde temel ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik mali yardım programlar sunmaktadır. Bu büyükelçilikler sivil toplum kuruluşları, dernekler ve belediyeler gibi çeşitli kuruluşlarca önerilen projeleri geri ödemesiz bir mâli yardımla desteklemektedir. Bu projelere başvuru dönemleri değişken olup duyurular büyükelçilik web sitesinden yapılmaktadır. Bunlar: ° ABD Büyükelçiliği ° Hollanda Büyükelçiliği ° İngiltere Büyükelçiliği ° Kanada Büyükelçiliği ° Finlandiya Büyükelçiliği ° Japonya Büyükelçiliği vb.. 41
 42. 42. THE FUNDS OF DOMESTIC ANDFOREIGN FOUNDATIONS ° Sabanci Foundation ° Open Society Foundation ° Vodafone Foundation ° Turkey Technology Development Foundation ° Anna Lindh Foundation ° European Science Foundation (ESF) ° International Youth Foundation (IYF) ° Global Fund for Women (GFW) ° German Marshal Fund (GMF) ° Global Environment Fund (GEF)
 43. 43. YERLİ VE YABANCI VAKIF FONLARI ° Sabancı Vakfı ° Açık Toplum Vakfı ° Vodafone Vakfı ° Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ° Anna Lindh Vakfı ° Avrupa Bilim Vakfı (ESF) ° Uluslararası Gençlik Vakfı (IYF) ° Kadınlar İçin Küresel Fon (GFW) ° GMF (German Marshal Fund) ° Küresel Çevre Fonu 43
 44. 44. The Web Adressesof the Funds ° http://www.mfib.gov.tr ° http://www.abgs.gov.tr ° http://www.ua.gov.tr ° http://www.stgm.org.tr ° http://www.undp.org.tr ° http://www.worldbank.org.tr ° http://www.tubitak.gov.tr ° http://www.unicef.org/turkey ° http://www.cka.org.tr ° http://www.hayataarti.org.tr ° http://www.sabancivakfi.org.tr ° www.avrupa.info.tr ° www.fp7.org.tr ° Web pages of the embassies
 45. 45. Fonların Takip Edilebileceği Web Adresleri ° http://www.mfib.gov.tr ° http://www.abgs.gov.tr ° http://www.ua.gov.tr ° http://www.stgm.org.tr ° http://www.undp.org.tr ° http://www.worldbank.org.tr ° http://www.tubitak.gov.tr ° http://www.unicef.org/turkey ° http://www.cka.org.tr ° http://www.hayataarti.org.tr ° http://www.sabancivakfi.org.tr ° www.avrupa.info.tr ° www.fp7.org.tr ° Büyükelçiliklerin web sayfaları 45
 46. 46. Some Istitutions and Organizations in Adana to getInformation About Grant Programmes Çukurova Development Agency Address : Çınarlı Mah. Atatürk Caddesi No:1 Sabancı İş Merkezi Kat:7 Seyhan / ADANA Phone : 00 90 322 363 00 39 -40 Fax : 00 90 322 363 00 41 E-mail : info@cka.org.tr Adana Metropolitan Municipality Branch Directorate of Foreign Relations Address : Adana Büyük Şehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası K:5 01019 Seyhan/Adana Phone : 00 90 322 4553610 – 4553732 Fax : 00 90 322 4553610 E-mail : disiliskiler@adana.bel.tr Çukurova University European Union Documantation Centre Address : Çukurova Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 01330 Balcalı, Adana / TÜRKİYE Phone : 00 90 322 338 67 24 Fax : 00 90 322 338 69 15 E-mail : cuedc@cu.edu.tr URL : http://cuedc.cu.edu.tr NGO’s Development Adana Local Support Center Address : Kurtuluş Mahallesi. Ziyapaşa Bulv. Kızılay Kan Merkezi Sk. (64010 Sokak) Dr.Muzaffer Ersalan Apt. No:14 K:1 D:1 Seyhan / Adana Phone : 00 90 322 453 04 50 - 453 04 51 Fax : 00 90 322 453 04 02 E-mail : adana@stgm.org.tr Web : http://adana.stgm.org.tr ABİGEM Adana Address : Abidinpaşa Caddesi No:52 Adana Ticaret Odası Binası 5.Kat Seyhan / ADANA Phone : 00 90 322 351 39 11 (Ext. 401 - ... - 405) Fax : 00 90 322 359 65 65 E-mail : adanabilgi@abigem.net
 47. 47. Adana’da Hibe Programları ile İlgili Bilgi Alınabilecek Bazı Kurum ve KuruluşlarÇukurova Kalkınma Ajansı Adres : Çınarlı Mah. Atatürk Caddesi No:1 Sabancı İş Merkezi Kat:7 Seyhan / ADANA Telefon : 0 322 363 00 39 -40 Fax : 0 322 363 00 41 E-posta : info@cka.org.trAdana Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Adres : Adana Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası K:5 01019 Seyhan/Adana Tel : 0 322 4553610 – 4553732 Fax : 0 322 4553610 E-posta : disiliskiler@adana.bel.trÇukurova Üniversitesi AB Dükümantasyon Merkezi Adres : Çukurova Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 01330 Balcalı, Adana / TÜRKİYE Telefon : 0 322 338 67 24 Faks : 0 322 338 69 15 E-posta : cuedc@cu.edu.tr URL : http://cuedc.cu.edu.trSTGM Adana Yerel Destek Merkezi Adres : Kurtuluş Mahallesi. Ziyapaşa Bulv. Kızılay Kan Merkezi Sk. (64010 Sokak) Dr.Muzaffer Ersalan Apt. No:14 K:1 D:1 Seyhan / Adana Tel : 0 322 453 04 50 - 453 04 51 Faks : 0 322 453 04 02 E-posta : adana@stgm.org.tr Web : http://adana.stgm.org.trABİGEM Adana Adres : Abidinpaşa Caddesi No:52 Adana Ticaret Odası Binası 5.Kat Seyhan / ADANA Tel : 0 322 351 39 11 (dahili 401 - ... - 405) Faks : 0 322 359 65 65 E-posta : adanabilgi@abigem.net 47
 48. 48. MAP OF ADANA PROVINCE

×