Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2010 05 08 apl medicinas antiguas

263 views

Published on

Medicinas Antiguas

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2010 05 08 apl medicinas antiguas

 1. 1. rreeccoommeennddaacciioonneess ssoobbrree ddooss vviieejjooss mmeeddiiccaammeennttooss
 2. 2. PPRRIIMMEERROO (Nuestro Mentholatum)
 3. 3. DDuurraannttee uunnaa ccoonnffeerreenncciiaa ssoobbrree AAcceeiitteess EEsseenncciiaalleess,, ssee eexxpplliiccóó llaa ffoorrmmaa eenn qquuee llaa ppllaannttaa ddee llooss ppiieess eess ccaappaazz ddee aabbssoorrbbeerr aacceeiitteess.. UUnn eejjeemmpplloo ccoonnssiissttiióó eenn ccoollooccaarr ““aajjoo”” eenn llaa ppllaannttaa ddee llooss ppiieess yy pprroobbaarr qquuee aa llooss 2200 mmiinnuuttooss,, yyaa ssee ppooddííaa ppeerrcciibbiirr ssuu ssaabboorr eenn llaa bbooccaa..
 4. 4. HHeemmooss uussaaddoo eell VViicckkss VVaappoorruubb o Mentholatum dduurraannttee mmuucchhooss aaññooss ccoommoo rreemmeeddiioo ppaarraa mmuucchhaass ccoossaass:: NNaarriizz ttaappaaddaa…… LLaabbiiooss ccuuaarrtteeaaddooss…… ZZoonnaass iinnffllaammaaddaass…… DDiivveerrssooss ttiippooss ddee ggrraannooss yy eessppiinniillllaass…… EEnnttrree oottrraass mmuucchhaass ccoossaass…… ¿VVeerrddaadd?? PPuueess aahhoorraa,, pprreesstteenn aatteenncciióónn::
 5. 5. EEssttoo ffuunncciioonnaa eell 110000%% ddee llaass vveecceess,, aauunnqquuee llooss cciieennttííffiiccooss qquuee lloo ddeessccuubbrriieerroonn rreeaallmmeennttee nnoo eessttáánn sseegguurrooss ddee ccóómmoo ssuucceeddee.. PPaarraa ddeetteenneerr llaa ttooss nnooccttuurrnnaa,, ssee ppuueeddee hhuunnttaarr VViicckkss VVaappoorruubb ssoobbrree llaass ppllaannttaass ddee llooss ppiieess,, yy lluueeggoo ccuubbrriirr ccoonn uunnooss ccaallcceettiinneess..
 6. 6. LLaa ttooss mmááss ppeerrssiisstteennttee yy ffuueerrttee ssee ddeetteennddrráá eenn uunnooss 55 mmiinnuuttooss,, yy llee sseegguuiirráánn hhoorraass ddee aalliivviioo.. EEss mmááss eeffeeccttiivvoo qquuee ccuuaallqquuiieerr oottrraa mmeeddiicciinnaa pprreessccrriittaa ppoorr llooss mmééddiiccooss.. EEss eexxttrreemmaaddaammeennttee ccaallmmaannttee yy rreeccoonnffoorrttaannttee,, rreessuullttaannddoo eenn uunn bbuueenn ddoorrmmiirr..
 7. 7. LLaass mmeeddiicciinnaass ppaarraa llaa ttooss eenn llooss nniiññooss ppuueeddeenn ccaauussaarr mmááss ddaaññoo qquuee mmeejjoorrííaa.. EEssttoo eess ddeebbiiddoo aa llaa ffoorrmmuullaacciióónn qquuíímmiiccaa ddee ssuuss ccoommppoonneenntteess..
 8. 8. SSii ttiieenneess hhiijjooss oo nniieettooss,, eennvvííaalleess eessttee mmeennssaajjee.. YY ssii ttee lllleeggaass aa eennccoonnttrraarr eennffeerrmmoo,, ccoommpprruuéébbaalloo ppoorr ttii mmiissmmoo yy ttee mmaarraavviillllaarrááss aall ccoonnssttaattaarr yy sseennttiirr ccoommoo ffuunncciioonnaa.. LLooss jjaarraabbeess ppaarraa llaa ttooss ssóólloo ssuurrtteenn eeffeeccttoo ddeessppuuééss ddee vvaarriiooss ddííaass ddee ttoommaarrllooss..
 9. 9. SSEEGGUUNNDDOO
 10. 10. EEll AAgguuaa OOxxiiggeennaaddaa ssee ddeessaarrrroollllóó eenn llaa ddééccaaddaa ddee 11992200,, ccoonn eell oobbjjeettiivvoo ddee ccoonntteenneerr iinnffeecccciioonneess yy ggaannggrreennaass ddee ssoollddaaddooss eenn eell ffrreennttee ddee bbaattaallllaa,, ddaaddooss llooss tteerrrroorrííffiiccooss rreessuullttaaddooss ddee mmuueerrtteess.. AAññooss ddeessppuuééss,, eenn llaa SSeegguunnddaa GGuueerrrraa MMuunnddiiaall,, ddiissmmiinnuuyyóó eell nnúúmmeerroo ddee aammppuuttaacciioonneess..
 11. 11. OOBBJJEETTIIVVOO DDEELL IINNVVEENNTTOO::  SSiinn eeffeeccttooss sseeccuunnddaarriiooss  FFáácciill ttrraannssppoorrttee  FFáácciill aallmmaacceennaammiieennttoo  FFáácciill uuttiilliizzaacciióónn  BBaarraattoo
 12. 12. EEnn uunnaa ssoolluucciióónn ccoonn aagguuaa aall 33%%,, eess uunnoo ddee llooss mmááss ppootteenntteess ddeessiinnffeeccttaanntteess qquuee eexxiisstteenn.. ¿PPoorr qquuéé eessttáá ttaann ppooccoo ddiiffuunnddiiddaa ssuu uuttiilliizzaacciióónn??:: ““PPOORRQQUUEE HHAAYY OOTTRROOSS MMEEDDIICCAAMMEENNTTOOSS MMÁÁSS RREENNTTAABBLLEESS””
 13. 13. ¿PPoorr qquuéé nnoo ssee ddiiffuunnddee eell uussoo ddeell AAGGUUAA OOXXIIGGEENNAADDAA?? Compite con otros productos más caros, que son desarrollados por farmaceúticos e industrias de desinfectantes, domésticos y hospitalarios.
 14. 14. eeffiiccaacciiaa ddeell AAGGUUAA OOXXIIGGEENNAADDAA eenn eell áámmbbiittoo ddoommééssttiiccoo
 15. 15. UUnnaa ccuucchhaarraaddaa ddee eessttee pprroodduuccttoo uussaaddaa ppaarraa hhaacceerr ggáárrggaarraass,, mmaanntteenniiddaa eenn llaa bbooccaa dduurraannttee 3300 sseegguunnddooss yy lluueeggoo eelliimmiinnaaddaa:: MMaattaa llooss ggéérrmmeenneess bbuuccaalleess yy bbllaannqquueeaa llooss ddiieenntteess..
 16. 16. MMaanntteenneerr llooss cceeppiillllooss ddee ddiieenntteess eenn uunnaa ssoolluucciióónn ddee aagguuaa ooxxiiggeennaaddaa,, llooss ccoonnsseerrvvaa lliibbrreess ddee llaass bbaacctteerriiaass qquuee ccaauussaann ggeennggiivviittiiss yy oottrrooss pprroobblleemmaass bbuuccaalleess..
 17. 17. TTaabbllaass ppaarraa llaa ccaarrnnee yy oottrrooss uutteennssiilliiooss qquueeddaann mmuuyy bbiieenn ddeessiinnffeeccttaaddooss ddeessppuuééss ddee ssuu uussoo,, ccoonn uunn ppooccoo ddee aagguuaa ooxxiiggeennaaddaa.. EEll pprroodduuccttoo mmaattaa ccuuaallqquuiieerr bbaacctteerriiaa oo ggeerrmmeenn,, iinncclluuííddaa llaa ssaallmmoonneellllaa..
 18. 18. UUnn ppooccoo ddee aagguuaa ooxxiiggeennaaddaa eenn uunn ppaaññoo,, ddeessiinnffeeccttaa llaass ssuuppeerrffiicciieess mmeejjoorr qquuee ccuuaallqquuiieerr oottrroo pprroodduuccttoo.. EEss eexxcceelleennttee ppaarraa uussaarr eenn llaass ccoocciinnaass yy bbaaññooss..
 19. 19. MMeezzccllaaddaa aall 5500%% ccoonn aagguuaa ppuurraa,, ppuueeddee sseerr ggootteeaaddaa eenn llaa nnaarriizz eenn rreessffrriiaaddooss yy ssiinnuussiittiiss.. EEssppeerraarr aallgguunnooss iinnssttaanntteess yy ssoonnaarrssee.. EEssttoo mmaattaa ggéérrmmeenneess yy mmiiccrroooorrggaanniissmmooss nnoocciivvooss..
 20. 20. AApplliiccaaddaa eenn llooss ppiieess eevviittaa llooss pprroobblleemmaass ddee hhoonnggooss qquuee ccaauussaann aaffeecccciioonneess eenn llooss ppiieess,, iinncclluussiivvee llooss ddeell mmaall oolloorr..
 21. 21. AApplliiccaaddaa eenn llaa hheerriiddaass,, ccooaagguullaa hheemmoorrrraaggiiaass,, eevviittaa iinnffeecccciioonneess yy aayyuuddaa eenn llaa cciiccaattrriizzaacciióónn.. HHaassttaa ccaassooss ddee ggaannggrreennaa ssee rreemmiitteenn ccoonn ssuu uussoo..
 22. 22. UUnn ppooccoo ddee aagguuaa ooxxiiggeennaaddaa eenn eell aagguuaa ddee llaa bbaaññeerraa aayyuuddaa aa mmaanntteenneerr llaa ppiieell ssaalluuddaabbllee,, ppuuddiieennddoo sseerr uussaaddaa eenn ccaassooss ddee hhoonnggooss yy//oo mmiiccoossiiss..
 23. 23. RRooppaass,, ccoommoo ttooaallllaass,, ppaaññuueellooss yy ttooddaass aaqquueellllaass eenn ccoonnttaaccttoo ccoonn sseeccrreecciioonneess ccoorrppoorraalleess yy ssaannggrree,, ppuueeddeenn sseerr ttoottaallmmeennttee ddeessiinnffeeccttaaddaass ssii ssee rreemmoojjaann eenn uunnaa ssoolluucciióónn ccoonntteenniieennddoo aagguuaa ooxxiiggeennaaddaa,, aanntteess ddeell llaavvaaddoo nnoorrmmaall..
 24. 24. UUssaa eell aagguuaa ooxxiiggeennaaddaa mmooddeerraaddaammeennttee.. YY ddeebbiiddoo aa ssuu pprriinncciippiioo aaccttiivvoo,, pprreesséérrvvaallaa ssiieemmpprree ddee llaa lluuzz ssoollaarr..

×