Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tiroid

7,561 views

Published on

 • Login to see the comments

Tiroid

 1. 1. TİROİD HASTALIKLARI Doç. Dr. Ziya ÇETİNKAYA
 2. 2. Amaç ve hedefler• Tiroid Embriyoloji, Anatomi Histoloji, Fizyoloji• TİROİD HASTALIKLARI• Tiroid Fonksiyon Hastalıkları• Tiroid Kitleleri – Guatr – Soliter Tiroid Nodülü – Malign Tümörler 2
 3. 3. Tiroid Embriyoloji 3
 4. 4. Gelişim anomalileri• Tiroglossal kanal kisti ve sinüsü• Lingual tiroid• Ektopik tiroid• Piramidal lob 4
 5. 5. Lingual Tiroid 5
 6. 6. Tiroid AnatomiKan akımı 6
 7. 7. Tiroid Anatomisinirler 7
 8. 8. Tiroid Anatomi 8
 9. 9. Tiroid Anatomiparatiroidler 9
 10. 10. Lenfatik sistem Tiroid Anatomi 10
 11. 11. Tiroid AnatomiLenfatik sistem 11
 12. 12. Tiroid Histoloji 12
 13. 13. Tiroid Fizyoloji• Temel hormonlar; Tiroksin(T4) ve T3• Tüm dokuların metabolik hızını artırır. 13
 14. 14. GIS I-, I2, vb Renal atılım Somatik hücreler Plazma TSH I- Tiroid Hormon metabolizmaası ve iodid iodid etki KClO4 TRAP T4 T3 PEROXIDASE+H2O2 T4+T3 I- (deiodinasyon) PTU TSH Okside iodin DEIODİNASE Plazma MITKaraciğer T4+T3 + DIT MIT DIT MIT -------- DIT TG TBG, TBPA, ALB. TSH PEROXİDASE TSH H2O2 Barsak KI T4 MIT DIT T3 PTU TGFekal atılım PROTEASE 14 İodid Döngüsü
 15. 15. 15Tiroid fonksiyonunun homeostatik regülasyon şeması
 16. 16. TİROİD HASTALIKLARII-Tiroid Fonksiyon Hastalıkları II- Tiroid Kitleleri A- Guatr A-Hipertiroidizm 1. Endemik 1. Basedow Hastalığı 2. Sporadik 3. Familial 2. Toksik Nodüler Guatr B- Soliter Tiroid Nodülü B- Hipotiroidizm C- Malign Tümörler C- Tiroiditler 1. Folliküler Hücre Orijinli a. Differansiye a.1. Papiller Karsinom a.2.Folliküler Karsinom a.3.Hürthle Hücreli Karsinom b. Undifferansiye Anaplastik Karsinom 2. C hücre Orijinli Medüller Tiroid Karsinomu 3. Lenfoma 4. Metastatik Tümörler 16
 17. 17. Tiroid Hastalıklı Hastaların Değerlendirilmesi• Hikaye• Fizik Muayene Bulguları• İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi(FNAC)• Tiroid fonksiyon Testleri• Görüntüleme yöntemleri 17
 18. 18. Tiroid Hastalıklı Hastaların Değerlendirilmesi Hikaye Semptomlar • Radyasyona maruz Disfaji Ses karakterinde değişiklik (malign kalma hikayesi proçes) • Benign veya malign Dispne Boğulma hissi hastalık aile hikayesi Ağrı (nadirdir) • İyottan yoksun Lokalize ağrı alanlarda yaşama Malignensi Tiroidit • Guatrojenik ilaç alımı Tiroid bezi içine kanama 18
 19. 19. Fizik Muayene 19
 20. 20. Tiroid Hastalıklı Hastaların Değerlendirilmesi Fizik Muayene Bulguları • Tiroiddeki kitleler yutkunmakla hareketlidir (normal tiroid bezi nonpalpabldır). • Tiroid bezinde diffüz ve bilateral büyüme – Graves hastalığı – Hashimato tiroiditi – Multinodüler guatr • Tek Taraflı palpe edilen kitle – Kolloid nodül – Folliküler adenoma – Karsinoma • Delphian nodu palpasyonu: Tiroid isthmus ve krikoid kartilajın hemen üstünde bulunur. • Servikal zincir lenf nodüllerinin palpasyonu ( papiller tiroid Ca.’da sıktır) 20
 21. 21. Tiroid Hastalıklı Hastaların Değerlendirilmesi (devam) Tiroid fonksiyon Testleri • Serum TSH (Tirotropin)(0.15-4.2 µU/ml) • Total tiroksin (TT4: 55-150 mmol/L) • Serbest Tiroksin (fT4: 12-28 pmol/l) • Total Triiodotironin (TT3: 1.5-3.5 nmol/L) • Serbest Triiodotironin (fT3: 3-9 pmol/L) 21
 22. 22. Görüntüleme yöntemleri• Radyonükleer görüntüleme• Ultrasonografi• BT/MRI tarama 22
 23. 23. Radyonükleer görüntüleme• Tiroid bezinin biçim ve büyüklüğünü gösterir.• Fonksiyonel aktivitenin dağılımını gösterir – Cold(soguk) lezyonlar; etraf bez dokusundan daha az radyoaktivite tutar, malignensi riski yüksek(%15-20) – Hot(sıcak) lezyonlar; etraf bez dokusundan daha çok radyoaktivite tutar, malignensi riski %5• Kullanılan maddeler; – iyot-123; düşük doz radyasyon, yarılanma ömrü 12-14 h, guatrın görüntülenmesinde kullanılır. – iyot-131; yüksek doz radyasyon görüntüsü sağlar, yarılanma ömrü 8-10 gün, differansiye tiroid kanserinin tedavisinde kullanılır. – Technetium -99m pertechnetate; bu izotop mitokondrilerce tutulur. Kısa yarı ömürlü, nodal metaztazlar için sensivitesi fazla, – FDG PET; 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography; metastazların taranmasında faydalı, pahalı bir metot. 23
 24. 24. 24
 25. 25. HİPERTİROİDİZM
 26. 26. Hipertiroidizmin nedenleriArtmış tiroid hormon sekresyonu ile birlikte olanlar 1. Graves hastalığı 2. Toksik nodüler guatr 3. Toksik tiroid adenomu 4. Jod-Basedow hipertiroidzmTiroid Hormon Sekresyonunda artışla birlikte olmayanlar 1. Subakut tiroidit 2. Fonksiyonel metaztatik tiroid kanseri 3. Struma ovari 26
 27. 27. Tirotoksikozun Bütün formlarına ait Klinik GörünümA- Artmış Kalorik Turnover bulguları; – Sıcağa intolerans, Terleme, Susamada artma, Yeterli kalori alımına rağmen zayıflamaB. Kardiyovasküler Belirtiler; – Taşikardi, Atrial Fibrilasyon, Konjestif kalp yetmezliği semptomlarıC. GIS Bulguları; – Diare, Artmış barsak hızıD. Adrenal Stimulusa ait Belirtiler; – Distress, Emosyonel labilite, Yorgunluk, bitkinlik, Uyku düzeninde bozukluk, Ajitasyon , Hiperkinezi, İrritabilite, Tremor, Şiddetli vakalarda psikozE. Kadınlarda; – Amenore, Fertilitede azalma, Düşük yapma insidansında artma 27
 28. 28. Fizik muayene Bulguları1. Kilo kaybı2. Yüzde kızarma (Flashing)3. Deri ıslak ve sıcaktır4. Hastalar soğukta bile terlerler5. Taşikardi6. Atrial fibrilasyon7. Nabız basıncında genişleme8. Nabız dalgaları hızla vurup kaçar9. İnce Tremor10. Kas güçsüzlüğü11. Proksimal kas gruplarında zayıflık12. Hiperaktif derin tendon refleksleri 28
 29. 29. Basedow - Graves Hastalığı• Tirotoksikozun en yaygın formudur.• Kadınlarda 6 kat fazla görülür• Genç erişkinlerde daha çok saptanır (20-40 yaş). 29
 30. 30. Basedow - Graves Hastalığı Patogenez • Otoimmun bir hastalıktır. – Hastalıktan Tiroid follikülleri üzerinde TSH reseptörlerine direkt etkili olan patojenik tiroid stimulan antikorlar sorumludur. 30
 31. 31. Basedow - Graves Hastalığı(devam) Makroskopik görünüm • Tiroid bezi diffüz ve düzgün büyümüştür. • Tiroid bezinin damarlanması artmıştır. 31
 32. 32. Basedow - Graves Hastalığı(devam) Mikroskopik görünüm • Hiperplazi vardır • Epitel kolumnardır. • Mitoz saptanır. • Hiperplazik epitelin papiller projeksiyonları vardır • Lenfoid dokunun agregasyonu • Hipervaskülarite 32
 33. 33. Graves Hastalığına ait Özel Klinik Bulgular•Guatr Triadı Graves hastalığı için•Tirotoksikoz klasiktir.•Eksoftalmi 33
 34. 34. Basedow - Graves Hastalığı Bu triadın dışında saptanan bulgular • Onikolisis (Tırnakların gevşemesi) • Saç Dökülmesi • Pretibial miksödem • Jinekomasti • Bez üzerinde üfürüm (%50) • Splenomegali 34
 35. 35. Basedow - Graves Hastalığı(devam) Diyagnostik Bulgular – TSH seviyesi azalmış veya saptanamaz – T3 ve T4 konsantrasyonu yükselmiştir. – Serumda Tiroid antikorları saptanır. – I123 tiroid sintigrafisinde glandın uptake’i diffüz olarak artmıştır. 35
 36. 36. Basedow - Graves Hastalığı(devam) Tedavi Seçenekler 1. Antitiroid ilaçlarla medikal tedavi 2. Radyoaktif I131’le tiroid ablasyonu 3. Subtotal veya total tiroidektomi 36
 37. 37. Basedow - Graves Hastalığı(devam) Antitiroid İlaçlar • Beta Bloker Ajanlar-propranolol • Esas Antitiroid ilaçlar – Propiltiourasil (PTU) – Metimazol – Karbimazol 37
 38. 38. Basedow - Graves Hastalığı(devam) Radyoiyod (I131)Tedavisi (Graves Hastalığı) • USA’da genellikle 35 yaş üstü hastalarda alışılmış tedavidir. • En büyük avantajı hastayı cerrahi uygulamanın komplikasyonlarından korumasıdır. • Maliyeti az ve tedavi kolaydır. • I131 tedavisinden önce hastalar ötiroid olmalı ve antitiroid ilaçlar da 2-3 hafta önce kesilmelidir. 38
 39. 39. Basedow - Graves Hastalığı(devam) Radyoiyod Tedavinin Kontrendikasyonları – Hamilelik – Süt verme Rölatif Kontrendikasyon – Oftalmopati 39
 40. 40. Basedow - Graves Hastalığı(devam) Radyoiyod Tedavinin Sonuçları – Çoğu hasta 2 ay içinde ötiroid olur. – Hastaların %15’inde 1 yılda hipotiroidizm gelişir. Bu her yıl %3 artar. – Radyoiyod tedavisi uygulanmış hastaların sıkı takip edilmesi gerekir. Çünkü hipotiroidizm ve rekürren hipertiroidizm graves oftalmopatiyi agrave eder. 40
 41. 41. Basedow - Graves Hastalığı(devam) I131 tedavisinin komplikasyonları 1. Aritmiyle beraber tirotoksikozun alevlenmesi 2. Tiroid fırtınasının ortaya çıkması 3. Hipotiroidizm 4. Hamilelerde fetal hasar riski( Tedaviden 6 ay – 1 yıl sonrasına kadar hamile kalınması önerilmez) 5. Göz bulgularının kötüleşmesi 6. Hiperparatiroidzm 41
 42. 42. Basedow - Graves Hastalığı(devam) Cerrahi Tedavi Radyoiyod tedavinin kontrendike olduğu durumda tavsiye edilir. Bu durumlar 1. Oftalmopati bulunması 2. Hamileler 3. Büyük toksik nodüler guatr 4. İlk başvuruda şiddetli tirotoksikoz belirtileri olanlar. 42
 43. 43. Basedow - Graves Hastalığı(devam) Cerrahi Tedavi • Hastalar ameliyattan önce antitiroid ilaçlarla ötiroid hale getirilmeli. Antitiroid tedavi cerrahi gününe kadar sürdürülmelidir. • Bazı cerrahlar ameliyattan önce 10 gün lugol kullanmayı tercih ederler. Bu tedavi bezin damarlanmasını azaltır. 43
 44. 44. Basedow - Graves Hastalığı(devam) Cerrahi seçenekler • Subtotal tiroidektomi(En sık uygulanan prosedür) • Near total tiroidektomi • Total tiroidektomi(göz hastalığı bulunan hastalarda seçilir) 44
 45. 45. Basedow - Graves Hastalığı(devam) Tiroidektomi Avantajları • Hastalık kürü erkenden sağlanır. • Hipotiroidizm insidansı uzun dönemde düşüktür. • Tiroid karsinoması potansiyel olarak ortadan kaldırılır Dezavantajları – Rekürren sinir yaralanması(%1) – Hipoparatiroidizm (%3 geçici, %1 kalıcı) – Hematom – Hipertrofik skar Cerrahi sonrası rekürrens radyoiyotla tedavi edilmelidir. Çünkü reoperasyonun morbiditesi yüksektir 45
 46. 46. Toksik Nodüler Guatr• Bir ya da daha fazla tiroid nodülü TSH kontrolünden bağımsız olarak iyodu daha fazla yakalar organifiye eder ve daha fazla tiroid hormonu sekrete eder.• Endemik guatr bölgelerinde sık rastlanır.• Hipertiroidizm bulguları gravesli hastalara göre daha az şiddetlidir.• Ekstratiroidal belirtiler yoktur.• Hastalar daha yaşlıdırlar.• Tiroid bezi bir veya fazla nodül içerir.• Disfaji ve dispne gibi semptomlar bulunabilir. 46
 47. 47. Toksik Nodüler Guatr Tanı – Hikaye ve fizik muayenede hastalığı destekleyen bulguların olması – TSH seviyesinde düşüklük – Tiroid hormon seviyelerinde yükseklik – Antitiroid antikorlar genellikle saptanmaz. 47
 48. 48. Toksik Nodüler Guatr Tedavi – Antitiroid tedavi veya beta-blokerler hastalığın semptomlarını giderirler. Fakat gravesli hastalara olduğundan daha az etkilidirler. – Radyoiyot tedavi Graves kadar etkili değildir. I131ablasyonu cerrahinin yapılamadığı hastalarda uygulanır. – Tiroidektomi en uygun tedavi seçeneğidir. • Soliter nodüller için Nodülektomi veya tiroid lobektomi uygulanır • Toksik multinodüler guatr için bir tarafa lobektomi karşı tarafa subtotal lobektomi uygulanır. 48
 49. 49. Tiroid FırtınasıBaşlatan Durumlar– Tiroid cerrahisi veya diğer bir cerrahi uygulama esnasında– Bir İnfeksiyonla (farenjit, pnömoni)– İodin verilmesi– I131 tedavisinden sonra 49
 50. 50. Tiroid Fırtınası Semptomlar • Taşikardi • Ateş • Konfüzyonun eşlik ettiği şiddetli tirotoksikoz semptom ve işaretleri • Geç dönemde koma gelişebilir. 50
 51. 51. Tiroid Fırtınası Tedavi • En iyi tedavi profilaksidir. • Kriz anında – İ.V sıvı replasmanı – Antitiroid ilaçlar – beta blokerler – Lugol solusyonu, – hidrokortizon – Soğuk uygulama – Sedatifler – Aspirin verilmez !!! – Ekstrem vakalarda dializ. 51
 52. 52. HipotiroidizmTiroid hormonlarının dolaşan seviyelerinde yetmezlikten kaynaklanan klinik sendromdur. 52
 53. 53. Hipotiroidizm nedenleri Primer Sekonder nedenler • Otoimmun tiroiditler • Hipopituitarizm – Hashimoto tiroiditi • Hipohalamik hipotiroidizm – Primer myxödem • • Tiroid hormonlarına periferik İatrojenik – Tiroidektomi rezistans – I131 tedavisi – Antitiroid ilaçlar • Konjenital (Kretenizm) – Tiroid disgenesis – Dishormonogenesis • İnflamatuar – Subakut tiroidit – Riedel Tiroiditi • Metabolik – İyot eksikliği 53
 54. 54. Hipotiroidizm• Bunlar arasında en yaygın neden: Otoimmun tiroidit ve iatrojenik nedenlerdir 54
 55. 55. Hipotiroidizm Klinik Görünüm Adültlerde semptomlar nonspesifiktir; Yorgunluk, kilo kaybı, soğuğa intolerans, konstipasyon, menoraji GIS semptomları: Karın ağrısı, distansiyon, konstipasyon KVS: Bradikardi, kardiyomegali, perikardiyal effüzyon Seksüel bulgular: libido ve fertilitede yetersizlik Miksödem: şiddetli hipotiroidizmi ifade eder: Fasiyal ve periorbital şişme, Saçta Dökülme, Deride kuruma, Dilde büyüme 55
 56. 56. Hipotiroidizm Laboratuvar • T4 ve T3 düşük, • TSH; Primerde yüksek, sekonderde düşük • Otoimmun tiroid hastalıklarında, tiroid antikorları (Antitiroglobülin, antimitokondriyal veya antitiroid peroksidaz) saptanır. • Hipotiroidizmin diğer laboratuvar bulguları: anemi, EKG değişiklikleri, serum kolesterol seviyesinde yükselme 56
 57. 57. Hipotiroidizm Tedavi • Tiroksin, günde 50-200 mikrogram sabahları verilir. 57
 58. 58. TİROİDİTLER Tiroid bezinin inflamatuar hastalığıdır Sınıflandırma;1. Akut Süpüratif Tiroidit2. Subakut Tiroidit (de Quervain Tiroiditi) (Granülomatöz dev hücreli tiroidit)3. Kronik Tiroidit – Hashimato Tiroiditi (Otoimmun lenfositik tiroidit) – Riedel Tiroiditi 58
 59. 59. Akut Süpüratif Tiroidit:• Nadir görülür• Adölesanlarda ve çocuklarda ÜSYE ile birlikte görülür.• Bulgular – Tiroid ağrısı – Disfaji – Ateş• Ajan patojenler: Streptokok, Stafilokok, Pnömokok, E.coli, Coccidioides immitis• FNAC ve kültür Diyagnostiktir.• Tedavi: İ.V antibiyotik, abse varsa drenaj 59
 60. 60. Subakut Tiroidit (de Quervain Tiroiditi) (Granülomatöz dev hücreli tiroidit) – Tiroidin akut inflamatuar hastalığıdır. – Gerçek neden bilinmiyor. Viral ajanlar başlatabilir. – 20-40 yaşlarında görülür.Klinik Ateş, iştahsızlık, tek taraflı veya iki taraflı tiroid bezi ağrısı, ÜSYE hikayesi, Bazı hatalarda tirotoksikoz bulgu ve belirtileri gelişir.Diyagnostik testler: – FNAC – Laboratuvar: Eritrosit sedimentasyon hızı artmıştır, Nötrofili, TFT yükselmiş, TSH supresedir.Tedavi:NSAİD, Beta blokerlerHastalık genellikle 1-2 haftada geriler.Hastaların %10’unda kalıcı hipotiroidizm gelişir. 60
 61. 61. Hashimato Tiroiditi (Otoimmun lenfositik tiroidit) – Otoimmun bir tiroid hastalığıdır. – Hipotiroidizmin en yaygın nedenidir – Kadınlarda 10 kat fazla görülür. – 30-60 yaş grubunda gözlenir. – İyot aşırılığı olan bölgelerde daha yaygındır. 61
 62. 62. Hashimato Tiroiditi Patoloji Tiroid bezi sert ve hafif derecede büyümüştür. Büyüme simetriktir. Histolojik bulgular – Folliküller ve hürthle hücre hiperplazisi – Hürthle veya Askanazy hücreleri saptanır. – Tiroid dokusu hastalık ilerledikçe dejenere olur ve fibröz dokuyla kaplanabilir. 62
 63. 63. Hashimato Tiroiditi Klinik – Hipotiroidizm bulgu ve semptomları (%20) – Birkaç hastada hipertiroidizm (Hashitoksikosis) saptanabilir – Hastaların çoğu ötiroidiktir. – En sık saptanan semptomlar • Boğazda sıkışma hissi • Tiroidin ağrısız büyümesi • Trakea ve nervüs rekürrense bası – Tiroidin hızla büyümesi Ca. ve Lenfoma şüphesini artırır. – Palpasyonda Sert diffüz, granüler tiroid dokusu ele gelir bazen nodüller de saptanır. – Piramidal lob genellikle büyümüştür. – Diğer otoimmun durumlar saptanır (dissemine lupus, Romatoid artrit, Myastania Gravis gibi) 63
 64. 64. Hashimato Tiroiditi Diyagnostik bulgular – Erken dönemde tiroid hormonlarında geçici yükseklik – Hastalık ilerledikçe T4 ve T3 düşük, TSH yüksek – Antitiroid antikorların serumda saptanması. • Antimitokondiriyal antikorlar %100 hastada, • Antitiroglobülin antikorlar %50 hastada – FNAC teşhiste yararsızdır. 64
 65. 65. Hashimato Tiroiditi Tedavi – Bası semptomları yoksa hipotiroidizm olsun veya olmasın en iyi tedavi tiroid hormonlarıdır. – Cerrahi tedavi endikasyonları: • Obstrüktif semptomlar • Kozmetik nedenler • Tiroid Kanser (veya Lenfoma) varsa 65
 66. 66. Riedel Tiroiditi• Nadir bir hastalıktır.• Nedeni bilinmemektedir.• İnvazif fibrozis vardır. – Fibrosis tiroid kapsülü dışına taşar ve çevre dokuları da tutar.• Semptomlar: – Ses kısıklığı, – Bası semptomları; Stridor, Dispne• Riedel tiroidit ile anaplastik tiroid Ca. arasında ayırıcı teşhisin yapılması gerekir.• Tanı FNAC’la konur.• Tedavi: Tamoksifen ve steroidler. Gereken olgularda isthmektomi bası semptomlarını giderir. 66
 67. 67. GUATR 67
 68. 68. GUATR (Basit ve Nontoksik)• tiroid bezinin herhangi bir nedenle büyümesidir. 68
 69. 69. Nontoksik Guatr etyolojisiEndemik; iyot eksikliği, guatrojen yiyeceklerİlaçlar; iodid, amiodarone, lithiumTiroidit; subakut kronikFamiliyal; Enzim yetersizliği nedendirTiroid hormonlarına dirençNeoplazm 69
 70. 70. GUATR Patoloji • Tiroid bezi diffüz büyümüş ve düzgün yüzeyli olabildiği gibi, büyük ve farkedilir nodüller de içerebilir. • Nontoksik nodüler guatr değişik ebad ve sayıda nodüllerin olduğu multinodüler bezdir. • Nodüller jelatinöz, kolloidden zengin materyal içerir. 70
 71. 71. GUATR Klinik Belirtiler ve Laboratuvar • Birçok hasta asemptomatiktir. • En yaygın semptom basıya bağlı disfaji veya dispne oluşması. • Retrosternal guatrda juguler vende venöz dönüş engellenebilir. • Ani ağrı tiroidin hızlı büyüdüğü durumlarda, kist içine kanama nedeniyle oluşabilir. • Fizik Muayenede; diffüz büyümüş yumuşak tiroid saptanabilir. Değişik ebadlarda nodül saptanabilir. • Laboratuvar inceleme genellikle normaldir. – Uzun süreli multinodüler Guatrlı (>17 yıl) 60 yaş üstü hastalarda önemli oranda tirotoksikosis gelişir (Plummer Hastalığı). • Bu hastaların çoğunda TSH baskılanmış, T3 Yükselmiş, T4 normaldir (T3 toksikosis) 71
 72. 72. GUATR İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin gerekli olduğu durumlar – Bir nodülün predominan olması – Ağrı varlığı – Son zamanlarda nodülde hızlı büyüme saptanması 72
 73. 73. GUATR Tedavi • Küçük diffüz basit guatrlı hastaların çoğunda tedaviye gerek yoktur. • Tiroksin TSH stimulasyonunu hafifletip, hiperplaziyi azaltarak guatr’ı küçültebilir. • Endemik guatr iyot verilerek tedavi edilir. 73
 74. 74. GUATR Cerrahi Tedavi Endikasyonları: 1. Kozmetik 2. Basınç semptomları 3. Retrosternal Guatr(planjuan guatr) 4. FNACta malignensi şüphesi 74
 75. 75. SOLİTER(VEYA DOMİNANT) TİROİD NODÜLÜ• Soliter tiroid nodülü %4 oranında görülür.• Soliter tiroid nodüllerinde malignensi insidansı %15 dir. Sert nodüllerinde malignensi riski 2-3 kat fazladır.• Multinodüler nodüler tiroid bezinde, dominant olan bir nodülde kanser insidansı %5’den azdır.• Boyunda yutkunmakla hareketli kitle bulunan hastaların ilk değerlendirilmesi – hikaye, – palpasyon ve – FNAC muayenesi ile yapılır. 75
 76. 76. Soliter Tiroid nodüllerinde Malignensi varlığınıdüşündüren bulgular1. Boyun ve baş bölgesine düşük doz radyasyon uygulama hikayesi (Kanser gelişme şansı %40)2. Ailede tiroid kanseri gelişen diğer üyelerin bulunması3. Yaş ve Cinsiyet – Çocuk (<20 yaş) ve Yaşlı (>60) hastalarda tiroid nodülleri büyük ihtimalle maligndir. – Soliter nodüller 40 yaş üstü erkeklerde ve 50 yaş üstü kadınlarda daha yaygındır.4. Eski veya yeni tiroid nodülünün hızlı büyümesi.5. Lokal invazyon semptomları; tek taraflı vokal kord paralizisi6. Bası semptomları; Disfaji, dispne7. Sert, çevre dokulara fiksasyon gösteren lezyonlar8. palpabl servikal lenfadenopati bulunması. 76
 77. 77. Soliter Tiroid nodüllerinde İncelemeler İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi(FNAC) Nodüller FNAC sonuçlarına göre aşağıdaki gruplara kategorize edilirler Sitoloji Oran (%) Malignensi ihtimali(%) Benign 65 1-2 Şüpheli 15 10-20 Malign 5 >95 Nondiagnostik 15 10-20 False pozitif sonuç insidansı %1, False negatif sonuç insidensi %5, FNAC’ta kist saptanırsa tamamen aspire edilmelidir. Bu basit kistlerin %75’inde kürabldır. 77
 78. 78. Soliter Tiroid nodüllerinde İncelemeler Görüntüleme yöntemleri • Ultrasonografi – Nonpalpabl nodüllerin tespitinde faydalıdır. – Solid ve kistik nodüllerin ayırımını yapar. – Tiroid hormonu tedavisi süresince nodüllerin ebadlarının takibinde faydalıdır. 78
 79. 79. Görüntüleme yöntemleri• Tiroid Sintigrafisi: – Tiroscanning’i yalnızca FNAC’ta folliküler tiroid nodüllerine sahip hastaların muayenesinde kullanılır. – Kullanılan Maddeler: I123, Tc99m, I131 – Soğuk nodüllerin (nonfonksiyonel veya hipofonksiyonel) oranı %85. Bu lezyonların malignensi şansı % 10-25’tir. – Sıcak nodüllerin oranı %5’tir. Bunlarında %1’i maligndir. 79
 80. 80. Tomografi ve MRI– Retrosternal lezyonlarda ve çevre dokuya invazyon şüphesi olan vakalarda kullanılır.– MRI postoperatif olgularda fibrozisle rekürren tiroid nodüllerinin ayırımında CT’den daha değerlidir. 80
 81. 81. Soliter Tiroid nodüllerinde İncelemeler Laboratuar Bulguları • Hastaların çoğu ötiroiddir. • Tiroglobülin: – Benign veya malign ayırımı yapılamaz (son derece yüksek olmadıkça, bu durumda metaztatik tiroid kanserinden şüphelenilmelidir). – Tiroglobülin seviyeleri, total tiroidektomi uygulanan hastaların takibinde faydalıdır (Medüller tiroid Ca. dışındakilerde). • Serum kalsitonin seviyesine Medüller tiroid Ca. aile hikayesi olanlarda veya MEN II’ li hastalarda FNAC’la medüller tiroid Ca. gösterilmişse bakılmalıdır. 81
 82. 82. Soliter Tiroid Nodülleri Tedavi • Kolloid nodüllerde tiroidektomi gereksizdir (kozmetik veya semptomatik durumlar hariç) • FNAC ikinci kez 6-8 ay sonra yapılır. • Benign nodüllü hastalara serum TSH seviyesi 0.1-1.0 µU/ml olacak şekilde yeterli dozda tiroksin verilir. Bu tedaviyle hastaların %50’sinde nodül ebadı önemli oranda küçülür(Boyuna radyasyon hikayesi olanlar hariç). 82
 83. 83. Soliter Tiroid Nodülleri Tedavi(Devam) Tiroid lobektomi endikasyonları: • Üç aspirasyondan sonra tiroid kistleri tekrarlayanlarda • 4 cm’den büyük kist • Ultrasonografide kompleks kist • Basınç işaret ve semptomları 83
 84. 84. Soliter Tiroid Nodülleri Tedavi(Devam) Total tiroidektomi endikasyonları • Papiller veya hurthle hücre kanser aile hikayesi olan tiroid nodüllü hastalar • Medüller tiroid Ca.’lı hastalar • Yükselmiş bazal ve stimule kalsitonin seviyeli MEN II’li hastalar • Pozitif RET onkojene sahip hastalar. 84
 85. 85. Tiroid nodülüVar Radyasyon hikayesi Yok FNAC Malign Benign Şüpheli kist Kolloid Soğuk I 123 sintgrafisi nodül Tiroksin Sıcak Tekrar birikim×3 RAI veya Nodülde küçülme tiroidekto mi Var Yok/büyümeyeTiroidektomi devam Takibe devam 85 Soliter tiroid nodülleri tanı-tedavi algoritmi
 86. 86. MALİGN TİROİD TÜMÖRLERİ• Malign tiroid tümörleri, tüm malignensilerin %1’inden azını oluşturur(Kadınlarda %2, erkeklerde %0.5).• Differansiye tiroid karsinomalı hastaların çoğu kürabldır• Tiroid karsinomaların %90-95’i folliküler orijinli differansiye tümörlerdir. 86
 87. 87. Tiroid’de tümor oluşumunda ilgisi olan onkojen ve tümör supressör genlerGen Fonksiyon TümörOnkojenlerRET Membran reseptörü(tirozin kinaz Sporadik ve familiyal MTC, aktivitesi gösteren) PTC(RET/PTC Tekrar düzenlenmişliği)MET Aynı PTC da overexpresseTRK1 Aynı Bazı PTC da aktifTSH-R Heterotrimeric G proteinine Hiperfonksiyone adenoma bağlanırGsα(gsp) Sinyal taşıyan molekül(GTP Hiperfonksiyone adenoma, folliküler bağlayan) adenomaras Sinyal taşıyan protein Folliküler adenoma ve karsinoma, PTCPAX8/PPARγ1 onkoprotein Folliküler adenoma, folliküler karsinomaTumör supressörleriP53 Hücre siklus düzenleyici, Diffaransiye PTC,FTC,anaplastik kanser apoptosisi başlatırP16 Hücre siklus düzenleyici Tiroid kanser katmanlarıPTEN Protein tirozin fosfataz Folliküler adenoma ve karsinoma 87
 88. 88. PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC)• Bütün tiroid kanserlerinin %80’ini oluşturur ( Çocuklarda %75)• Boyuna radyasyona maruz kalmış kişilerde (%85-90) predominant tiroid kanseridir.• Papiller Ca, hastaların % 6’sında familiyal geçişlidir.• Kadınlarda daha sık oluşur (kadın/Erkek:2/1).• Ortalama görülme yaşı; 30-40 88
 89. 89. PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC) Patoloji (PTC) Histolojik özellikleri • Hücreler kuboidaldir. • Orphan Annie hücreleri(İntrasitoplazmik inklüzyon) ve Psammoma cisimcikleri (Fibrovasküler stromada kalsiyum depozitleri) içerir. • Multifokalite %30-87 (minor prognostik faktördür). • Tiroid içine ve lokal lenf nodlarına yayılım yatkınlığı fazladır. • Çevre yapılara invazyon yapabilirler. • Nadiren enkapsüledirler. • Kan-kemik metaztazları geç dönemde olur. 89
 90. 90. PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC) Makroskopik olarak yaygınlık ve ebadına göre Tipleri 1. Minimal (occult) mikrokarsinoma: – Çapı 1cm’den küçük – Tiroid kapsülü ve lenf nodlarına metaztaz yok. – Nonpalpabldırlar. – ameliyatta insidental bulunurlar. – Otopside oranları %2-36’dır. – Çıkarıldıktan sonra rekürrens oranları %7 mortalite oranları %0.5. 2. İntratiroidal Tümörler: – Tiroid bezi içinde sınırlı 1 cm’den büyük tümörlerdir. – Ekstratiroidal invazyon saptanmaz. 3. Ekstratiroidal Tümörler: – Tiroid kapsülü ve çevre dokulara invazyon yapmış tümörlerdir. 90
 91. 91. Tiroid papiller karsinomlarının diğer tipleriTall hücre, Columnar, Diffüz sklerozan, Clear cell, Trabeküler, Hürthle Hücre, Kötü differansiye varyantlar Daha agressiftirler Anjiyoinvazyon saptanır. Rekürrens fazladır. Kötü prognozludurlar. Lenfositik tiroiditle birlikte bulunmaları daha iyi prognoz işaretidir. 91
 92. 92. PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC) Klinik • Hastaların çoğu ötiroidiktir. • Yavaş büyüyen boyun kitlesiyle başvururlar. • İlerlemiş hastalıkta: Disfaji, ses kısıklığı gelişebilir. Genç hastalarda bu durum yaygındır. • Nodal tutulum primer tümörden daha önce ortaya çıkabilir. Sintigrafik görünümüne göre ‘Lateral abberan tiroid’ olarak adlandırılır. • Uzak metaztaz nadirdir (%15). Akciğer en fazla tutulur. • Teşhis FNAC’la konulur. Sintigrafi gereksizdir.CT ve MRI seçilmiş hastalarda kullanılır. 92
 93. 93. PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC) Tedavi hedefleri 1. Primer hastalığın ortadan kaldırılması 2. Lokal rekürrens insidansını azaltma 3. Metaztazların tedavisi 4. Hastaların maksimum sayısında şifa sağlama 5. Minimal morbidite 93
 94. 94. PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC) Prognostik Göstergeler AGES Skalası (Yaş, Patolojik tümör grade’i, Hastalığın yaygınlığı ve Ebad) • Bu sisteme göre hastalar iki gruba ayrılır; – Düşük riskli hastalar: Genç iyi differansiye tümör metaztaz yok, küçük primer lezyonlar. Bu grupta 25 yılda mortalite oranı %2 dir. – Yüksek riskli hastalar: Yaşlı, kötü differansiye tümör, uzak metaztaz, büyük primer lezyonlar Mortalite %46 MACİS Skalası: Daha sofistike postoperatif skaladır. AGES’in modifikasyonudur. • Faktörler: – Uzak metaztazlar, – Başvurudaki yaş(<20 veya >40), – Crijinal cerrahi rezeksiyonun tamamlanamaması, – Ekstratiroidal invazyon, – Orijinal lezyonun ebadı • DNA ploidi ölçümü hastaların birkaçında prognozda kullanılır. Çünkü enauploidibütün papiller karsinomalı hastaların %10’unda görülür. • En önemli prognostik indikatör uzak metaztazlardır. Özellikle kemik 94 • Diğer Klasifikasyon sistemleri: AMES (AGE, Metaztaz; Extent; Size), TNM
 95. 95. PAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC) Cerrahi Tedavi • Minimal papiller tiroid Ca. ‘da tek taraflı tiroid lobektomi + isthmektomi • Diğer hastalarda Total veya Near total tiroidektomi Total Tiroidektominin Avantajları: 1. Multifokal Hastalık ortadan kaldırılır 2. Lokal rekürrens insidansı azalır. 3. Rezidüel dokuda anaplazi riski azalır. 4. Metaztazlara radyoiyod tedavisinin etkinliği artar. 5. Serum tiroglobülin seviyesinin rekürren veya persistan hastalığı tesbitinde sensitivitesi artar. 95
 96. 96. Folliküler Karsinoma• Tiroid malignitelerinin %10’unu oluşturur.• Kadınlarda daha sıktır (oran 3/1).• Yaşlılarda daha fazla görülür(ortalama yaş 50).• İyot yetmezliği bulunan alanlarda daha sıktır.• Nadiren familiyal hastalık formu rapor edilmiştir.• Yüzde 90 oranında bir kapsülle çevrilidir.• Papiller karsinomadan farkı; vasküler invazyon yapması ve hematojen yolla kemik, akciğer ve karaciğere yayılmasıdır. Karaciğer tutulumu genellikle lenfatik yolla olur ve geç dönemde gelişir.• Lenf nodu metaztazı hastaların %10’undan azdır.• Histolojik olarak folliküller saptanır. Ancak lümen kolloidden yoksundur. 96
 97. 97. Folliküler Karsinoma Tipleri 1. Minimal invasif tümörler: düşük grade’li karsinomalardır. Bir veya fazla noktada kapsül invazyonu vardır. 2. Açık şekilde invazif tip:Vasküler veya tümör kapsül invazyonu vardır. Orta tiroid ven veya juguler venlerde tümör trombüsleri olabilir. 97
 98. 98. Folliküler Karsinoma Klinik • Soliter nodül şeklinde ortaya çıkarlar. • Nadiren nodül ebadında hızlı artma hikayesi vardır. • Ağrı tümör içine kanama olduğunda ortaya çıkar. • Servikal lenfadenopati nadirdir. Ancak uzak metaztazlar papiller tiroid ca.’dan daha fazla saptanır. • Tümör hiperfonksiyone olabilir (%1). • Uzak metaztaz yoksa, tam preoperatif teşhis genellikle imkansızdır. • FNAC’la karsinoma beniğn folliküler adenomadan ayrılamaz. 98
 99. 99. Folliküler Karsinoma Cerrahi tedavi ve Prognoz • İntraoperatif Frozen section tanıda faydasızdır. Fakat kapsüler veya vasküler invazyon görüldüğünde yapılmalıdır. • Minimal invazif folliküler Ca. dışındakilere teşhis konulduğunda total tiroidektomi yapılmalıdır. • Ortalama oranı ; 10 yıllık %15, 20 yıllık %30 •Prognozu kötüleştiren faktörler •50 yaşından büyük olmak •Tümörün 4 cm’den büyük olması •Yüksek tümör grade’i •Vasküler invazyon •Teşhis anında uzak metaztaz 99
 100. 100. Hurthle Hücreli Karsinom• Folliküler hücre neoplazmlarının bir çeşididir.• Tümörler tiroid bezinin oksifilik hücrelerinden kaynaklanır.• Bu hücrelerin fonksiyonu bilinmiyor.• Hürthle hücre tümörleri TSH reseptörleri taşırlar ve tiroglobülin üretirler. Bunların yalnızca %10’u radyoiyod tutarlar.• Hürthle hücreli Karsinomlar Tiroid malignensilerinin %3’ünü oluştururlar. Folliküler Ca.’dan ayrılan yönü daha fazla bilateral ve multifokal olmasıdır. lenf nodlarına daha sık metaztaz yapar (%25).• FNAC’la teşhis edilirler.• Adenomalar vasküler veya kapsüler invazyon göstermezler. Buna karşın karsinomalar vasküler veya kapsüler invazyon gösterirler. 100
 101. 101. Hurthle Hücreli Karsinom Tedavi • Tek taraflı Hürthle hücreli neoplazmlarda ; lobektomi +isthmektomi + piramidal lob rezeksiyonu • İnvazyon saptandığında total tiroidektomi • Bu hastalara rutin santral boyun lenf nodu disseksiyonu uygulanmalıdır. • T4 tedavisi postoperatif dönemde gereklidir. • Radyoiyod sintigrafisi ve ablasyon tedavisi effektif değildir. • Tc99m-sestamibi sintigrafisi lokal veya metaztatik hastalığın gösterilmesinde faydalı olabilir. • Mortalite oranı folliküler tiroid Ca.’dan daha yüksektir. 101
 102. 102. Differansiye Tiroid Kanserinin Postoperatif Tedavisi• Tiroid hormonu – Karsinom için uygulanan tiroid cerrahisinden sonra tiroksin replasmanı uygulanmalıdır. – TSH supresyonu özellikle papiller kanserli hastalarda olmak üzere tümör rekürrensini azaltır – Tiroksin dozu hastaları ötiroid tutacak şekilde ve TSH seviyesi düşük riskli hastalarda 0.1 µU/L, yüksek riskli hastalarda 0.1 µU/L’ den az olacak şekilde ayarlanmalıdır. 102
 103. 103. Differansiye Tiroid Kanserinin Postoperatif Tedavisi Radyoiyod tedavi Radyoiyod ablasyon tedavisi genellikle cerrahiden sonra 4-6 haftada uygulanır. I131 ‘le ablasyon tedavisi endikasyonları 1. Uzak metaztaz 2. Tümörün inkomple eksizyonu 3. Tümör Komple eksize edilmiş Ancak a. kansere bağlı mortalite ve/veya relaps riski yüksekse a.1. yaş<16 veya >45 a.2. Histolojik subtip a.2.1. papiller: tall-cell, columnar-cell, diffüz sklerozan a.2.2. Folliküler: geniş invazif, Hürthle hücreli 4. Hastalık genişliği : Büyük tümör Tümör tiroid kapsülü ötesine geçmiş Lenf nodu metaztazı(büyük, multipl veya bilateralse) 5. Cerahiden sonra 3 ay geçtikten sonra serum TG konsantrasyonu yükselmişse 103
 104. 104. Differansiye Tiroid Kanserinin Postoperatif Tedavisi Eksternal Radyoterapi ve kemoterapi • Eksternal radyoterapi – inrezektabl veya rekürren hastalık kontrolünde nadiren gerekir. – Ayrıca iyot tutmayan kemik metaztazlarından kaynaklanan ağrıyı kontrolü için de uygulanabilir. • Kemoterapi dissemine tiroid kanserlerinde az etkilidir. Remisyon bazen sağlanır. Ancak Kür nadirdir. 104
 105. 105. Medüller Tiroid Karsinomu (MTC)• Tiroid Ca.’ların %5’ini oluşturur. Tiroidin parafolliküler (C hücreleri) hücrelerinden kaynaklanırlar.• MTC; MEN IIA (MTC, Hiperparatiroidzm, Feokromasitoma) ve MEN IIB (MTC, Feokromasitoma ganglionöromatosis, Marfan sendromu), Von- Hippel Lindeu hastalığı(Feokromasitoma, MTC)’nın bir parçası olabilir.• MTC’lı vakalaın %70’i sporadik, %30’u aileseldir.Sporadik vakalarda tutulum yaşı 50-60, Familiyal hastalıkta daha genç yaşlardaPatolojiMedüller Ca Tiroidin üst pol medialinde yerleşir.Tümörler genellikle unilateraldir (%75) familiyal vakalarda %90 bilateraldir.Tümörler boyun ve üst mediastinum lenf nodlarına erkenden yayılır.Uzak kan yayılımı Karaciğer, kemik, ve akciğere olur.Lokal invazyon yaparlar. 105
 106. 106. Medüller Tiroid Karsinomu Klinik Boyunda kitle, Servikal lenfadenopati (%15-20), Lokal ağrı, Lokal invazyon belirtileri (Disfaji, dispne, disfoni) • Tümörün sekrete ettiği ürünler; kalsitonin, Kalsitonin-gen-related peptid, CEA, Histaminidazlar, Prostaglandin E2, ve F2-alfa, serotonin • Hastaların %2-4’ünde ektopik ACTH üretimi nedeniyle Cushing sendromu gelişir. 106
 107. 107. Medüller Tiroid Karsinomu Tanı • Hikaye, fizik muayene, artmış serum kalsitonin veya CEA seviyeleri, FNAC • MTC’li bütün hastalarda RET point mutasyonlar taranmalı ve feokromasitoma için 24 saatlik idrarda VMA, Katekolamin ve metanefrin ölçülmelidir • Serum Ca seviyesine bakılmalıdır. 107
 108. 108. Medüller Tiroid Karsinomu Tedavi • Total tiroidektomi • Servikal boyun lenf disseksiyonu(rutin) • Palpabl servikal lenf nodu olanlarda ipsilateral veya bilateral modifiye radikal boyun disseksiyonu uygulanır. • Benzer şekilde 2cm’den büyük MTC’larda profilaktik modifiye boyun disseksiyonu yapılır (lenf nodu metaztaz oranı %60’tan fazla ) • Metaztazik hastalıkta veya rekürrenslerde tümör debulking ameliyatı uygulanmalıdır • Radyoiyod tedavi ve TSH supresyon tedavisi faydasızdır • Eksternal radyoterapinin faydası tartışmalıdır. • Kemoterapi etkisizdir. • Feokromasitomalı olgularda önce feokromasitoma ameliyat edilmelidir. 108
 109. 109. Medüller Tiroid Karsinomu Postoperatif Takip Ve Prognoz • Serum kalsitonin ve CEA seviyeleri düzenli aralıklarla takip edilmelidir. • Rekürren veya metaztazik MTC şüphesi oluştuğunda CT, MRI; USG, • Selektif venöz kateterizasyon (Pentagastrin stimulasyonundan sonra hepatik ve juguler ven örnekleme). • I131 metaidobenzilguanidin (MIBG), dimerkaptosüksinik asit (DMSA) ve Tc99m sestamibi nadiren faydalıdır. Seçilmiş hastalarda PET (pozitron Emisyon Tomografisi) faydalı olabilir. • Prognoz: 10 yıllık yaşam oranı %80(lenf nodu tutulumu olanlarda (%45)) • MTC nedeni olan kromozom 10’da lokalize genin identifikasyonu diğer aile üyelerinin taranmasında önemlidir. Bunlarda 5 yaşından sonra total tiroidektomi uygulanır. • Ancak MEN IIA ve MEN IIB’li hastalarda feokromasitoma gelişim riski vardır. 109
 110. 110. Anaplastik karsinoma• En agressif malignensilerden birisidir.• Teşhis edildikten sonra çok az hasta 6 ay yaşar.• İnsidensi tiroid karsinomalarının %1’idir.• Endemik guatr’ın insidensinin azalmasına bağlı olarak insidensi azalmaktadır.• Çoğu anaplastik karsinoma differansiye tiroid karsinomalardan gelişir.• Kadın erkek oranı 1.5/1• Tümörlerin çoğu 70. ve 80. dekatta ortaya çıkar. 50 yaşından önce nadirdir.Patoloji: Tümör son derece hızlı büyür. Çevre dokulara makroskopik invazyon yapar.Hücreler dikensi görünümdedir. Poligonal veya büyük multinuklee hücrelerdir. Follikülerveya papiller patternde daha differansiye odaklar da bulunur.Klinik: Hastalar boyunda kitle olan yaşlılardır. Kitle hızla büyür ve ağrılı olur. Disfoni,disfaji, ve dispne saptanır.Tümör sert ve çevreye fiksedir. Ülsere olabilir.Teşhis FNAC’la konur. İnsizyonel biyopsi nadiren gerekir.Tedavi: Doxorobucinle birlikte radyoterapi, Debulking tiroidektomiYaşam oranı çok kötüdür. 110
 111. 111. Lenfoma• Tiroid malignensilerinin %1’i lenfomadır. Nonhodgkin B hücre tipidir. Çoğu tiroid lenfoma kronik lenfositik tiroiditli (Hashimato tiroiditi) hastalarda gelişir. Semptomlar anaplastik Ca. ‘ya benzer.• Teşhis FNAC’ la konur. Açık biyopsi gerekli olabilir.• Tedavi – Tiroid lenfomalı hastalar kemoterapiye hızla cevap verirler (CHOP- Siklofosfamid, Doxorubicin, Vinkristin ve Prednizon). – Radyoterapiyle birlikte kemoterapi kombinasyonu sık uygulanır. – Tiroidektomi ve nodal rezeksiyon hava yolu obstrüksiyon semptomlarını gidermek için uygulanır.• Prognoz tümörün histolojik tipine, tiroid bezinde sınırlı kalmasına veya yayılım göstermiş olmasına bağlıdır.5 yıllık yaşam oranı %50 dir. Ekstratiroidal hastalık daha düşük yaşam oranına sahiptir. 111
 112. 112. Metaztatik Karsinom• Diğer kanserlerin tiroide metaztazları nadirdir.• Bunlar Böbrek, meme, akciğer ve melanoma,• Tiroide en sık metaztaz yapan tümör hipernefroma,• Teşhis Klinik muayene, hikaye, FNAC,• Semptomatik vakalarda tiroid rezeksiyonu uygulanır. 112
 113. 113. TİROİD AMELİYATI
 114. 114. Figure 21-12. Operative technique of thyroid lobectomy. The neck is extended and asymmetrical, gently curved incision is made 1 to 2 cm above the clavicle. 114
 115. 115. 115
 116. 116. Figure 21-13. Upper and lower subplatysmal flaps are developed. The deep cervicalfascia is divided in the midline and the strap muscles are retracted laterally, exposingthe anterior surface of the thyroid lobe. Occasionally, in cases of large goiters, betterexposure can be obtained by dividing the strap muscles transversely. 116
 117. 117. Figure 21-14. The thyroid lobe is retracted medially and is bluntly dissectedfrom the surrounding fascia. The middle thyroid vein is encountered and isligated close to the thyroid. 117
 118. 118. Figure 21-15. The superior thyroid vessels are then individually ligated anddivided at the level of the superior pole, rather than cephalad to it, in order toprotect the external branch of the superior laryngeal nerve from damage. Thisnerve can be seen in many patients. 118
 119. 119. Figure 21-16. The thyroid lobe is retracted medially again and, by careful blunt dissection, the recurrent laryngealnerve, the inferior thyroid artery, and the parathyroid glands are identified. The inferior thyroid artery is not ligatedlaterally as a single trunk. Rather, each small branch is ligated and divided at a point distal to the parathyroidglands (see arrows in insert) in order to preserve their blood supply. The thyroid lobe can then be removed fromits tracheal attachments if a lobectomy is to be performed.Fig 21-16b. Another representation of removing the thyroid lobe without devascularizing the parathyroid glands.From: Kurihara H, Takash M: Operation 35:1077, 1981, with permission. 119
 120. 120. Figure 21-17. Closure of the wound is accomplished by looselyapproximating the strap muscles in the midline. A small suction catheter isusually inserted through a stab wound. The dermis of the flaps isapproximated with interrupted 5-0 sutures, and the epithelium is apposedby sterile skin tapes. 120
 121. 121. Tiroid Ameliyatlarının Komplikasyonları1. Rekürren laringeal sinir yaralanması2. Superior laringeal sinirin eksternal dalının yaralanması3. Hipoparatiroidizm4. Hematom5. Yara infeksiyonu6. Keloid formasyonu7. Tiroid fırtınası 121

×