Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

üSt extremite ön yüz(fazlası için www.tipfakultesi.org)

4,715 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

üSt extremite ön yüz(fazlası için www.tipfakultesi.org)

 1. 1. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREM1 AMAÇAMAÇ Kol, ön kol ve elin ön yüzKol, ön kol ve elin ön yüz oluşumlarınınoluşumlarının öğrenilmesiöğrenilmesi
 2. 2. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREM2 REGIO BRACHII ANTERIORREGIO BRACHII ANTERIOR KASLARIKASLARI 1.1. M. biceps brachii (Caput longum etM. biceps brachii (Caput longum et breve).breve). 2.2. M. brachialisM. brachialis 3.3. M. coracobrachialisM. coracobrachialis
 3. 3. Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREMİTE ÖN YÜZ OLUŞU3 M. biceps brachii Ön kolun EN KUVVETLİ SUPINATOR’u Caput longum: Tuberculum supraglenoidale Caput breve: Processus coracoideus Aponeurosis bicipitalis (lacertus fibrosus)
 4. 4. Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREMİTE ÖN YÜZ OLUŞU4 Insertio: Tuberositas radii
 5. 5. Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREMİTE ÖN YÜZ OLUŞU5 Vagina tendinis intertubercularis
 6. 6. Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREMİTE ÖN YÜZ OLUŞU6 M. brachialis Ön kolun EN KUVVETLİ FLEXOR’u Insertio: Tuberositas ulnae M. coracobrachialis Ön kol ile ilişkili değil!!!
 7. 7. Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREMİTE ÖN YÜZ OLUŞU7
 8. 8. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREM8 REGIO BRACHII ANTERIORREGIO BRACHII ANTERIOR ARTER VE VENLERİARTER VE VENLERİ A. brachialis ve dalları:A. brachialis ve dalları: 1.1. A. profunda brachiiA. profunda brachii 2.2. A. collateralis ulnaris superiorA. collateralis ulnaris superior 3.3. A. collateralis ulnaris inferiorA. collateralis ulnaris inferior V. cephalicaV. cephalica V. basilicaV. basilica V. mediana cubitiV. mediana cubiti V. mediana antebrachiiV. mediana antebrachii
 9. 9. 9 V. cephalica V. basilica
 10. 10. 10 V. cephalica V. basilica V. mediana cubiti V. mediana antebrachii Trigonum deltoideapectorale Mohrenheim üçgeni Sulcus deltoideapectorale Sulcus bicipitalis lateralis Vena cephalica v. axillaris’e açılır. V. basilica v. brachialis’i aldıktan sonra v. axillaris olarak devam eder. n. cutaneus antebrachii medialis Elin palmar yüzündeki yüzeyel ven plexusunu drene eder.
 11. 11. 11 V. cephalica
 12. 12. 12 A. brachialis A. profunda brachii a. collateralismedialis a. collateralis radialis a. collateralis superior a. collateralis inferior
 13. 13. 13 A. radialis A. ulnaris A. collateralis superior et inferior
 14. 14. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREM14 REGIO BRACHII et ANTEBRACHIIREGIO BRACHII et ANTEBRACHII ANTERIOR’UN ÖN YÜZÜ DERİSİNİNANTERIOR’UN ÖN YÜZÜ DERİSİNİN SENSİTİF İNNERVASYONLARISENSİTİF İNNERVASYONLARI 1.1. Nn. supraclavicularesNn. supraclaviculares 2.2. N. cutaneus brachii lateralis superiorN. cutaneus brachii lateralis superior 3.3. N. cutaneus brachii lateralis inferiorN. cutaneus brachii lateralis inferior 4.4. N. intercostobrachialisN. intercostobrachialis 5.5. N. cutaneus brachii medialisN. cutaneus brachii medialis 6.6. N. cutaneus antebrachii lateralisN. cutaneus antebrachii lateralis 7.7. N. cutaneus antebrachii medialisN. cutaneus antebrachii medialis
 15. 15. 15 N. intecostobrachialis N. cutaneus antebrachii lateralis
 16. 16. 16 C4 T2
 17. 17. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREM17 FOSSA CUBITALIS-1FOSSA CUBITALIS-1 Lateral:Lateral: M. brachioradialisM. brachioradialis Medial:Medial: M. pronator teresM. pronator teres Tabanı:Tabanı: Epicondylus medialis etEpicondylus medialis et lateralis’leri birleştiren hayali çizgi.lateralis’leri birleştiren hayali çizgi. Çatısı:Çatısı: Deri, fascia ve aponeurosisDeri, fascia ve aponeurosis bicipitalis.bicipitalis.
 18. 18. 18
 19. 19. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREM19 FOSSA CUBITALIS-2FOSSA CUBITALIS-2 İçinde Bulunan Anatomik Yapılar:İçinde Bulunan Anatomik Yapılar: 1.1. N. medianusN. medianus 2.2. A. brachialis ve uç dalları (A. ulnarisA. brachialis ve uç dalları (A. ulnaris ve a. radialis)ve a. radialis) 3.3. N. radialis ve derin dalı (N.N. radialis ve derin dalı (N. interosseus posterior)interosseus posterior) 4.4. M. biceps brachii’nin esas tendonuM. biceps brachii’nin esas tendonu 5.5. Nodi cubitalesNodi cubitales
 20. 20. 20 N. medianusN. medianus A.A. brachialis ve uç dalları (A. ulnaris ve a. radialis)brachialis ve uç dalları (A. ulnaris ve a. radialis) N. radialis ve derin dalı (N. interosseus posterior)N. radialis ve derin dalı (N. interosseus posterior) M. biceps brachii’nin esas tendonuM. biceps brachii’nin esas tendonu Nodi cubitalesNodi cubitales
 21. 21. 21 N. medianusN. medianus A. brachialis ve uç dalları (A. ulnaris ve a. radialis)A. brachialis ve uç dalları (A. ulnaris ve a. radialis) N. radialis ve derin dalı (N. interosseus posterior)N. radialis ve derin dalı (N. interosseus posterior) M. biceps brachii’nin esas tendonuM. biceps brachii’nin esas tendonu Nodi cubitalesNodi cubitales
 22. 22. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREM22 REGIO ANTEBRACHII ANTERIORREGIO ANTEBRACHII ANTERIOR KASLARIKASLARI YÜZEYELYÜZEYEL GRUP:GRUP: 1.1. M. pronator teresM. pronator teres 2.2. M. flexor carpiM. flexor carpi radialisradialis 3.3. M. palmaris longusM. palmaris longus 4.4. M. flexor carpiM. flexor carpi ulnarisulnaris 5.5. M. flexor digitorumM. flexor digitorum superficialissuperficialis DERİN GRUPDERİN GRUP KASLARI:KASLARI: 1.1. M. flexor digitorumM. flexor digitorum profundusprofundus 2.2. M. flexor pollicis longusM. flexor pollicis longus 3.3. M. pronator quadratusM. pronator quadratus
 23. 23. 23
 24. 24. 24 Epicondylus medialis Os pisiforme
 25. 25. 25 Hiatus tendineus
 26. 26. 26 M. flexor digitorum profundus
 27. 27. 27
 28. 28. 28
 29. 29. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREM29 N. MEDIANUS • M. pronator teres’in iki ba ı arasından geçerş • Suprakondil kırıklarından etkilenir. • Retinaculum flexorum’un altından geçer • Carpal Tünel Sendromu • Ebe Eli (Veya Maymun Eli)
 30. 30. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREM30 N. ULNARIS • Humerus’un sulcus nervi ulnaris’inden geçer. • Epicondylus medialis ve olecranon kırıklarında hasarlanabilir • M. flexor carpi ulnaris’in iki ba ı arasından geçerş • Retinaculum flexorum’un üstünden – önünden geçer • Pençe El
 31. 31. 31
 32. 32. 32
 33. 33. 33
 34. 34. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREM34 RETINACULUM MUSCULORUMRETINACULUM MUSCULORUM FLEXORUM-1FLEXORUM-1 Lateralde:Lateralde: OsOs scaphoideum ve osscaphoideum ve os trapezium’atrapezium’a tutunurtutunur Medialde:Medialde: OsOs pisiforme ve ospisiforme ve os hamatum’ahamatum’a tutunur.tutunur. ÖnündenÖnünden (Yüzeyelinden) Geçen(Yüzeyelinden) Geçen OluşumlarOluşumlar 1.1. M. palmarisM. palmaris longus’un tendonulongus’un tendonu 2.2. A., n. ulnarisA., n. ulnaris 3.3. N. medianus ve n.N. medianus ve n. ulnaris’in palmarulnaris’in palmar deri dallarıderi dalları
 35. 35. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREM35 RETINACULUM MUSCULORUMRETINACULUM MUSCULORUM FLEXORUM-2FLEXORUM-2 İçinden geçen anatomikİçinden geçen anatomik oluşumlaroluşumlar 1.1. M. flexor pollicis longus’un tendonuM. flexor pollicis longus’un tendonu 2.2. M. flexor carpi radialis’in tendonuM. flexor carpi radialis’in tendonu 3.3. M. flexor digitorum superficialis’inM. flexor digitorum superficialis’in tendonlarıtendonları 4.4. M. flexor digitorum profundus’unM. flexor digitorum profundus’un tendonlarıtendonları
 36. 36. 36
 37. 37. 37
 38. 38. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREM38 PALMA MANUS KASLARI-1PALMA MANUS KASLARI-1 THENARTHENAR KASLARKASLAR 1.1. M. abductorM. abductor pollicis brevispollicis brevis 2.2. M. flexor pollicisM. flexor pollicis brevisbrevis 3.3. M. opponensM. opponens pollicispollicis 4.4. M. adductorM. adductor pollicispollicis HYPOTHENARHYPOTHENAR KASLARKASLAR 1.1. M. abductor digitiM. abductor digiti minimiminimi 2.2. M. flexor digiti minimiM. flexor digiti minimi brevisbrevis 3.3. M. opponens digitiM. opponens digiti minimiminimi
 39. 39. 39 M. flexor pollicis brevis M. opponens digiti minimi m. abductor pollicis brevis m. opponens pollicis m. abductor digitiminimi m. flexor digitiminimi
 40. 40. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREM40 PALMA MANUS KASLARI-2PALMA MANUS KASLARI-2 ORTA PALMAR GRUP KASLAR:ORTA PALMAR GRUP KASLAR: 1.1. Mm. lumbricalesMm. lumbricales 2.2. Mm. interossei palmaresMm. interossei palmares
 41. 41. 41
 42. 42. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREMİTE ÖN YÜZ OLUŞU42 n. medianus n. ulnaris
 43. 43. 43
 44. 44. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREMİTE ÖN YÜZ OLUŞU44 Mm. interossei palmares n. ulnaris Parmaklara adduksiyon 2,4,5 parmaklar dorsal aponeurosis
 45. 45. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREM45 KURAL!!!!!!!!!!!!KURAL!!!!!!!!!!!! Elin bütün “Elin bütün “ADDUCTORADDUCTOR”ları”ları ve Mm. interosseive Mm. interossei palmares et dorsalespalmares et dorsales N.ULNARISN.ULNARIS tarafından innerve edilirtarafından innerve edilir
 46. 46. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREM46 PALMA MANUS ARTERLERİPALMA MANUS ARTERLERİ Arcus palmaris superficialisArcus palmaris superficialis Arcus palmaris profundusArcus palmaris profundus
 47. 47. 47 A. digitalis palmaris communis A. digitalis palmaris propria
 48. 48. 48 R. palmaris superficialis A. princeps pollicis A. radialis indicis Arcus palmaris profundus
 49. 49. 49 N. digitalis palmaris communis N. digitalis palmaris propria
 50. 50. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREMİTE ÖN YÜZ OLUŞU50
 51. 51. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREMİTE ÖN YÜZ OLUŞU51
 52. 52. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREMİTE ÖN YÜZ OLUŞU52
 53. 53. 07/22/13 Dr. İNECİKLİ ÜST EXTREMİTE ÖN YÜZ OLUŞU53

×