Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Perikardit
Perikard Anatomisi
Mezotelyal kökenli iki tabakası vardır.
İçte visseral (epikard)
Dısta parietal perikard.
İkisinin arası...
Perikard Fonksiyonları
Kalbi korur ve kayganlığını sağlar
Atrium ve ventriküller üzerinde
hemodinamik etkiye sahiptir,
Büy...
Perikardın konjenital
defektleri
Perikardın konjenital defektleri otopsi olgularının 1/
10000’inde rastlanır.
Sol parsiyel...
 Perikardiyumun inflamasyonuna perikardit
denir
 Normalde perikardiyal sıvı miktarı 10-30 ml
kadar olup, perikart yaprak...
 Perikardite neden olan durum veya
etkene bağlı olarak inflamasyonun
özellikleri ve klinik seyri değişiklikler
gösterir.
Perikarditlerin seyri sırasında özellikle
subepikardiyal miyokardiyumda da
inflamasyon olabilmektedir.
Bu durum klinik v...
Sınıflama
 Klinik sınıflama
 Akut perikardit
 6 haftadan daha az sürmüş olan perikardit
 Subakut perikardit
 6 hafta-...
 Patolojik sınıflama
 Fibrinöz (kuru) perikarditler
 Effüzyonlu perikarditler
 Konstriktif perikardit ve adhezif perik...
Etiyoloji
 İdiyopatik perikardit
 İnfeksiyöz perikarditler
 Viral: HIV, Coxackie A ve B, İnfluenza, EBV, Adeno-virüsler...
 Kollagen doku hastalıkları: Romatizmal ateş, romatoid artrit,
SLE, skleroderma, ankilozan spondilit
 Hipersensitivite r...
 Neoplaziler
 Primer
 Mesotelyoma, sarkoma
 Sekonder
 Perikardın metastatik tutulumu
 Metabolik
 Renal yetmezlik, m...
Etiyoloji
 Radyasyon (Mediastinal radyoterapi öyküsü)
 Dissekan anevrizma
 Travma
 Delici ve künt yaralanmalar
 Kalp ...
Klinik
Tipik semptomları
 Göğüs ağrısı
 Palpitasyon
 Dispnedir
Ayrıca altta yatan nedene bağlı olarak
 Ateş
 Miyalji
...
Kronik konstriktif perikarditte bunların dışında
 Düşük kalp debisi
 Yüksek sistemik venöz basınca bağlı
 Ödem
 Hepato...
Göğüs ağrısının tipik özellikleri
 Retrosternal
 Sol prekordiyal alanda
 Epigastrium
 Batında sol üst kadranda
 Sırtt...
Pürülan Perikardit
Klinik
 Derin nefes alma, öksürme, yutma ve sırt üstü
yatmayla artar. Oturunca veya öne doğru eğilince
azalır
 Saatler v...
 Fizik incelemede perikardiyal frotman duyulması
patognomiktir
 Ancak her zaman duyulmaz
 Effüzyon gelişince sürtünme k...
  Perikardiyal frotmanın tipik özellikleri
şunlardır:
 En sık sternum sol alt kenarıyla apeks arasında
duyulur
 Plevral ...
Perikardiyal Tamponat
Perikarditlerin en ciddi akut komplikasyonları
aritmiler ve tamponattır
 Kardiyojenik şok ve ölüm
...
Perikardiyal Tamponat Belirti ve
Bulguları
Sağ kalp dolumunun bozulmasına bağlı
olarak
 Venöz dolgunluk
 Kussmaul bulgus...
Kardiyak debinin azalmasına bağlı olarak;
 Hipotansiyon
 Pulsus paradoksus: İnspiryumda kan basıncında 10 mm Hg'dan
fazl...
 Tamponattaki hastaların başlıca yakınmaları
 Fenalaşma hissi
 Dispne
 Şuur bozulması
 Koma
 Karında ağrı/gerginlik y...
Beck Triadı
1. Sistemik arteryel basınçta düşme
2. Sistemik venöz basınçta artma (Juguler
venöz dolgunluk)
3. Boyutlarında...
Laboratuvar Tetkikleri
 Hemogram
 Eritrosit sedimentasyon hızı
 Periferik yayma ve lökosit formülü
 Üre
 Elektrolitle...
 ANA, AntiDNA
 İmmunkompleks ve kompleman düzeyleri
 TSH,T3 , T4
 Balgam sitolojisi ve kültürü
 Mantoux testi
 Perik...
 EKG
 Akut perikarditte başlangıçta aVR, V 1 ve V 2 dışında, bütün
derivasyonlarda ST elevasyonu, bazen PR segmentinde
de...
EKO
 Perikardiyal sıvı artışlarının, perikart
kalınlığının ve yapısal değişikliklerinin tanı ve
takibinde en hassas tanıs...
 İntraperikardiyal kitlelerin tanısı yapılabilir
 Sağ atriyal kollaps
 Kalınlaşmış bir perikard
 Sağ ventriküler kolla...
Röntgen
 Kalp gölgesi normal veya geniş olabilir
 Kalp gölgesinin genişlemesi için en az 250-300 ml perikardiyal sıvı bi...
İnvazif tanı
 Perikardiyosentez
 Akut viral veya idiyopatik perikarditte
komplikasyonsuz ve iyi yönlü bir klinik süreç
v...
 Konstriktif perikardit tanısında
 Eş zamanlı sağ ve sol kalp hemodinamik çalışmaları yararlı olabilir
 Konstriksiyon v...
Ayırıcı tanı
        Konstriktif perkardit için ayırıcı tanı
 Restriktif kardiyomiyopati
 Triküspid hastalıkları
 Sağ v...
Effüzyonlu perikarditler için ön planda
düşünülmesi gereken hastalıklar;
 Hipertrofi ve dilatasyona bağlı kalp
genişlemel...
Tedavi
İdiyopatik ve viral perikarditlerde tedavi
 Diagnostik perikardiyosentez ertelenebilir ve her
olguya yapılması ger...
İnfarktüse Bağlı Perikardit
(Perikarditis epistenocardica)
          
 %10 oranında görülür
 1-10. gün içinde ortaya çık...
Postkardiyotomi sendromu veya postmiyokardiyal
infarktüs sendromu (Dressler sendromu):
 Kalp ameliyatlarından veya infakt...
Tüberküloz Perikardit
 Klasik Tbc belirti ve bulgularının yanı sıra perikart sıvısında
adenozin deaminaz pozitifliği hızl...
Üremik Perikardit
 Diyaliz olanağının olmadığı dönemlerde, perikardit
preterminal bir olay olarak karşımıza çıkardı.
 Gü...
 Başlıca nedeni üremik toksinlerdir
 Peritoneal diyalize giren hastalarda hemodiyaliz
hastalarından daha az sıklıkta per...
Konstriktif perikardit
Tedavisi cerrahi perikardiyektomidir.
          
Tamponat tedavisi
 Perikardiyosentez yapılana kadar mayi
replasmanı
 Perikardiyosentez ve/veya perikardiyal
kateter/tüp ...
Perikardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Perikardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Perikardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Perikardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Perikardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Perikardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Perikardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Perikardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Perikardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Perikardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perikardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Perikardit(fazlası için www.tipfakultesi.org)

 1. 1. Perikardit
 2. 2. Perikard Anatomisi Mezotelyal kökenli iki tabakası vardır. İçte visseral (epikard) Dısta parietal perikard. İkisinin arasında bir miktar (15-20 ml) sıvı bulunur. Parietal perikard büyük damarların etrafını sardıktan sonra visseral perikardla birlesir. Kalbin hareketlerini kısıtlayan bir kese olusturan perikard mediastende, 2- 6. kostaların hizasında, sternum gövdesinin arkasında yer alır. Kan perikarda aortun küçük dalları, IMA ve muskulofrenik arterlerle tasınmaktadır. Sempatik ve parasempatik uyarıya sahiptir
 3. 3. Perikard Fonksiyonları Kalbi korur ve kayganlığını sağlar Atrium ve ventriküller üzerinde hemodinamik etkiye sahiptir, Büyük damarların proksimal kısımları perikardiyal kese içerisinde yerlesir
 4. 4. Perikardın konjenital defektleri Perikardın konjenital defektleri otopsi olgularının 1/ 10000’inde rastlanır. Sol parsiyel defektleri (%70) Sağ parsiyel defektleri (%17) Total bilateral perikard yokluğu (nadirdir ve genellikle asemptomatiktir) Olguların % 30’unda ilave konjenital anomali Homolateral kalp yerlesimi ya da artmıs kalp mobilitesi travmatik aort diseksiyonu riskini artırır. Parsiyel sol defektlerde herniasyon ve strangülasyon olusabilir ve buna bağlı olarak göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ani ölüm gelisebilir.
 5. 5.  Perikardiyumun inflamasyonuna perikardit denir  Normalde perikardiyal sıvı miktarı 10-30 ml kadar olup, perikart yapraklarının da kalınlıkları birer milimetre civarındadır.           Perikarditler
 6. 6.  Perikardite neden olan durum veya etkene bağlı olarak inflamasyonun özellikleri ve klinik seyri değişiklikler gösterir.
 7. 7. Perikarditlerin seyri sırasında özellikle subepikardiyal miyokardiyumda da inflamasyon olabilmektedir. Bu durum klinik ve laboratuar olarak önem kazanırsa miyoperikardit olarak adlandırılır.
 8. 8. Sınıflama  Klinik sınıflama  Akut perikardit  6 haftadan daha az sürmüş olan perikardit  Subakut perikardit  6 hafta-6 ay arasında sürmüş olan perikardit  Kronik perikardit  6 aydan daha fazla sürmüş olan perikardit  Kronik effüzyonlu perikardit  Kronik konstriktif perikardit
 9. 9.  Patolojik sınıflama  Fibrinöz (kuru) perikarditler  Effüzyonlu perikarditler  Konstriktif perikardit ve adhezif perikardit  Kalsifik perikardit Sınıflama
 10. 10. Etiyoloji  İdiyopatik perikardit  İnfeksiyöz perikarditler  Viral: HIV, Coxackie A ve B, İnfluenza, EBV, Adeno-virüsler, Echovirüsler, Varicella, Hepatitis B, Kabakulak, Kızamık  Bakteriyel: Sifilis, Tüberküloz, septisemi (Stafilokok, Meningokok, Streptokok, Pnömokok, Gonokok ve diğer etkenler)  Fungal: Histioplazmozis, aspergillosis  Parazitik: Ekinokok, amebiazis, toxoplazmozis  Mikoplazmik  Riketsiyal  Spiroketal
 11. 11.  Kollagen doku hastalıkları: Romatizmal ateş, romatoid artrit, SLE, skleroderma, ankilozan spondilit  Hipersensitivite reaksiyonları:  İlaçlar  Procainamide, Hidralazin, İsoniazid, Penisilin, Metisergit, Minoksidil, Phenytoin, Kromolin, Daunorubisin, Dantrolen  Post perikardiyotomi sendromu  Dressler sendromu - Akut miyokart infarktüsünün ilk haftasında (Perikarditis epistenocardica)  Travma sonrası Etiyoloji
 12. 12.  Neoplaziler  Primer  Mesotelyoma, sarkoma  Sekonder  Perikardın metastatik tutulumu  Metabolik  Renal yetmezlik, miksödem, kolesterol perikarditi, gibi Etiyoloji
 13. 13. Etiyoloji  Radyasyon (Mediastinal radyoterapi öyküsü)  Dissekan anevrizma  Travma  Delici ve künt yaralanmalar  Kalp ameliyatı  Kateterizasyon veya kalp pili yerleştirilmesi
 14. 14. Klinik Tipik semptomları  Göğüs ağrısı  Palpitasyon  Dispnedir Ayrıca altta yatan nedene bağlı olarak  Ateş  Miyalji                     
 15. 15. Kronik konstriktif perikarditte bunların dışında  Düşük kalp debisi  Yüksek sistemik venöz basınca bağlı  Ödem  Hepatomegali  Çabuk yorulma, vb Klinik
 16. 16. Göğüs ağrısının tipik özellikleri  Retrosternal  Sol prekordiyal alanda  Epigastrium  Batında sol üst kadranda  Sırtta  Sol kola veya boyuna          Klinik
 17. 17. Pürülan Perikardit
 18. 18. Klinik  Derin nefes alma, öksürme, yutma ve sırt üstü yatmayla artar. Oturunca veya öne doğru eğilince azalır  Saatler ve günler boyunca sürer.
 19. 19.  Fizik incelemede perikardiyal frotman duyulması patognomiktir  Ancak her zaman duyulmaz  Effüzyon gelişince sürtünme kaybolduğu için duyulamaz  Effüzyonlu perikarditlerde ayrıca kalp sesleri hafiflemiş veya uzaktan gelir gibi duyulabilir. Klinik
 20. 20.   Perikardiyal frotmanın tipik özellikleri şunlardır:  En sık sternum sol alt kenarıyla apeks arasında duyulur  Plevral frotmanlarla perikardiyal frotmanın ayırımında, soluk tutulduğunda plevral frotmanın kaybolması fakat perikart frotmanının aynı şekilde duyulmaya devam etmesi yardımcı olabilir Klinik
 21. 21. Perikardiyal Tamponat Perikarditlerin en ciddi akut komplikasyonları aritmiler ve tamponattır  Kardiyojenik şok ve ölüm  Kalbin sıkışması ve diastolün bozulması  Tamponad tanısı çabuk konması gereken ve tedavisinin (Perikardiyosentez-perikardiyal drenaj) acilen yapılması gereken bir durumdur
 22. 22. Perikardiyal Tamponat Belirti ve Bulguları Sağ kalp dolumunun bozulmasına bağlı olarak  Venöz dolgunluk  Kussmaul bulgusu (inspiryumda juguler venöz dolgunluğun artması)  Hepatomegali ve karaciğer kapsülünün gerilmesine bağlı karında üst kadran ağrıları  Bazen az miktarda da olsa asit (Sonografik bulgu)          
 23. 23. Kardiyak debinin azalmasına bağlı olarak;  Hipotansiyon  Pulsus paradoksus: İnspiryumda kan basıncında 10 mm Hg'dan fazla azalma olması  Konstriktif perikardit  Hemorajik şok  Restriktif kardiyomiyopati  Masif pulmoner emboli  Ağır astım atağı  Taşikardi Kardiyak debinin azalması ve dolumunun bozulmasına bağlı olarak;  Nabız basıncında daralma Perikardiyal Tamponat Belirti ve Bulguları
 24. 24.  Tamponattaki hastaların başlıca yakınmaları  Fenalaşma hissi  Dispne  Şuur bozulması  Koma  Karında ağrı/gerginlik yakınmaları  İştahsızlık  Göğüs ağrılarıdır            Perikardiyal Tamponat Belirti ve Bulguları
 25. 25. Beck Triadı 1. Sistemik arteryel basınçta düşme 2. Sistemik venöz basınçta artma (Juguler venöz dolgunluk) 3. Boyutlarında artma olmamış kalpte, kalp seslerinde hafifleme veya sessiz kalp Perikardiyal Tamponat Belirti ve Bulguları
 26. 26. Laboratuvar Tetkikleri  Hemogram  Eritrosit sedimentasyon hızı  Periferik yayma ve lökosit formülü  Üre  Elektrolitler  Kreatinin  ASO  Boğaz kültürü  Paul-Bunnel  Soğuk agglutininler (mikoplazma)
 27. 27.  ANA, AntiDNA  İmmunkompleks ve kompleman düzeyleri  TSH,T3 , T4  Balgam sitolojisi ve kültürü  Mantoux testi  Perikardiyal sıvının yayması, sitolojisi  Mantar kültürü  Perikardiyal sıvıda adenozin deaminaz bakılması  Tele/akciğer grafisi, EKG, EKO ve diğer tetkikler
 28. 28.  EKG  Akut perikarditte başlangıçta aVR, V 1 ve V 2 dışında, bütün derivasyonlarda ST elevasyonu, bazen PR segmentinde depresyon izlenir  Voltaj düşüklüğü ve bazen elektriksel alternans  T düzleşmesi veya negatifliği  Sıklıkla atriyal fibrilasyon gibi aritmi bulguları olabilmektedir.
 29. 29. EKO  Perikardiyal sıvı artışlarının, perikart kalınlığının ve yapısal değişikliklerinin tanı ve takibinde en hassas tanısal metod ekokardiyografidir  Ekokardiyografi ile tamponat ve konstriktif perikarditin tanıları da kolayca konabilir.
 30. 30.  İntraperikardiyal kitlelerin tanısı yapılabilir  Sağ atriyal kollaps  Kalınlaşmış bir perikard  Sağ ventriküler kollaps EKO
 31. 31. Röntgen  Kalp gölgesi normal veya geniş olabilir  Kalp gölgesinin genişlemesi için en az 250-300 ml perikardiyal sıvı birikimi gereklidir  Effüzyonlu perikarditlerde, tipik çadır manzarası veya yere konmuş su kırbası (deri su torbası) görünümü olabilir  Ancak bu görünümün miyojenik dilatasyondan ayırımı için EKO gerekebilir  Konstriktif perikarditlerde ise temiz akciğer alanları, normal veya hafif artmış kalp silueti, olguların yaklaşık %50'sinde perikartta kalsifikasyon olabilir.
 32. 32. İnvazif tanı  Perikardiyosentez  Akut viral veya idiyopatik perikarditte komplikasyonsuz ve iyi yönlü bir klinik süreç varsa perikardiyosentez yapılması gerekmez
 33. 33.  Konstriktif perikardit tanısında  Eş zamanlı sağ ve sol kalp hemodinamik çalışmaları yararlı olabilir  Konstriksiyon varsa  sağ ve sol ventrikül diastolik basınçları artmış ve genellikle eşit değerlerde (5 mmHg'dan az farklı)  Sağ atriyal basınç trasesinde Kussmaul bulgusu ve dik X ve Y çöküntüleri görülebilir  Sağ ve sol ventrikül basınç traselerinde klasik karekök işareti bulgusu olur (karakteristik erken diastolik dip ve onu takip eden plato)  Benzer bulgular bazen restriktif kardiyomiyopatilerde de olabilir. İnvazif tanı
 34. 34. Ayırıcı tanı         Konstriktif perkardit için ayırıcı tanı  Restriktif kardiyomiyopati  Triküspid hastalıkları  Sağ ventrikül infarktüsü  Karaciğer sirozu  Cor pulmonale  Pulmoner hipertansiyon  Sağ atriyal miksoma      
 35. 35. Effüzyonlu perikarditler için ön planda düşünülmesi gereken hastalıklar;  Hipertrofi ve dilatasyona bağlı kalp genişlemeleri  Kalp ve mediasten tümörleri Ayırıcı tanı
 36. 36. Tedavi İdiyopatik ve viral perikarditlerde tedavi  Diagnostik perikardiyosentez ertelenebilir ve her olguya yapılması gerekmez  Birkaç gün yatak istirahati + analjezi (4-10 gün, Aspirin veya 600-800 mgibuprofen) çoğunlukla yeterlidir  Kortikosteroid tedavisine başlanabilir.          Kolşisin tedavisinin yararlı olabileceği bildirilmiştir.
 37. 37. İnfarktüse Bağlı Perikardit (Perikarditis epistenocardica)             %10 oranında görülür  1-10. gün içinde ortaya çıkan perikardittir  En sık 3.-4. günlerde  Antikoagülasyonun kesilmesi ve parasetamol gibi analjezikler tavsiye edilir.            Nonsteroid antiinflamatuar ajanlarla tedavi, infarktüsün yayılımına neden olabilecekleri ve remodellingi olumsuz etkileyebilecekleri için tavsiye edilmemektedir.
 38. 38. Postkardiyotomi sendromu veya postmiyokardiyal infarktüs sendromu (Dressler sendromu):  Kalp ameliyatlarından veya infaktüsten sonraki 2. hafta ile 6. aya arasında  Ateş + perikardit/plevrit + lökositoz + eritrosit sedimantasyon hızı artışı gibi bulgularla görülen  Otoimmun reaksiyonlardır  Tedavisinde nonsteroid antiinflamatuarlar ile kortikosteroidler tavsiye edilmektedir.
 39. 39. Tüberküloz Perikardit  Klasik Tbc belirti ve bulgularının yanı sıra perikart sıvısında adenozin deaminaz pozitifliği hızlı tanıda yardımcı olur  Üçlü bir antitbc tedavinin 9-12 ay veya balgam kültürleri negatifleştikten sonra en az 6 ay daha sürdürülmesi tavsiye edilmektedir  Konstriksiyonun önlenmesi için mevcut tedaviye kortikosteroidlerin eklenmesinin perikardiyektomi gereksinimini ve mortaliteyi düşürebileceği bildirilmiştir.
 40. 40. Üremik Perikardit  Diyaliz olanağının olmadığı dönemlerde, perikardit preterminal bir olay olarak karşımıza çıkardı.  Günümüzde ise, diyaliz tedavisinin rutin olarak uygulanabilir hale gelmesi sayesinde, sıklığı oldukça azalmıştır  Yine de diyaliz hastalarının %15-20'sinde asemptomatik, hafif ve hemodinamik zararı olmayan perikardiyal effüzyon izlenmektedir           
 41. 41.  Başlıca nedeni üremik toksinlerdir  Peritoneal diyalize giren hastalarda hemodiyaliz hastalarından daha az sıklıkta perikardit oluşmaktadır  İlk tedavi, yoğun günlük (ilk 1-2 hafta her gün) diyalizdir  Diyalizin yanısıra bu hastalara kortikosteroid ve/veya indomethazin  Subxiphoid perikardiyektomi ve perikart penceresi açılması tavsiye edilmektedir  Konstriktif perikarditler nadir olup, tedavisinde cerrahi perikardiyektomi yapılmalıdır. Üremik Perikardit
 42. 42. Konstriktif perikardit Tedavisi cerrahi perikardiyektomidir.           
 43. 43. Tamponat tedavisi  Perikardiyosentez yapılana kadar mayi replasmanı  Perikardiyosentez ve/veya perikardiyal kateter/tüp yerleştirilmesi gereklidir.  Tekrarlayıcı olgularda perikardiyal pencere gerekebilir.

×