Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mikoloji Soruları
Aşağıdakilerden hangisi aseksüel sporlar arasında sayılmaz? <ul><li>Blastospor </li></ul><ul><li>Artrospor </li></ul><ul><...
Işık mikroskobunda mantar hiflerinin görülmesi için cilt kazıntısı hangi madde ile muamele edilmelidir? <ul><li>Çini mür...
Aşağıdakilerden hangisi sistemik yoldan kullanılan antimikotiklerden değildir? <ul><li>Potasyum iyodür </li></ul><ul><li>...
Aşağıdaki mantarlardan hangisi dimorfik değildir? <ul><li>Histoplasma </li></ul><ul><li>Coccidioides </li></ul><ul><li>As...
Aşağıdaki mantarlardan hangisinin saçı tutması beklenmez? <ul><li>Microsporum </li></ul><ul><li>Tinea nigra </li></ul><ul...
Aşağıdakilerden hangisi deri kazıntısında kıymalı spagetti görüntüsü oluşturan, sadece deriyi tutan, saçı ve tırnağı enfek...
Aşağıdaki mantarlardan hangisi atopik dermatitle ilişkilidir? <ul><li>Candida albicans </li></ul><ul><li>Piedraie hortae ...
Aşağıdaki hastalıkların hangisinde hücresel immün sistem uyarılmaz? <ul><li>Candida sepsisi </li></ul><ul><li>Listeriyoz ...
Aşağıdaki dermatofitlerden hangisi tırnak infeksiyonuna neden olmaz? <ul><li>Trichophyton tonsurans </li></ul><ul><li>Mic...
Aşağıdakilerden hangisi çiçek demeti (rozet) şeklinde mikrokonidileri olan ve kronik lenfanjite neden olan dimorfik mant...
Köpek ısırması sonucu bulaşan ve armut şeklinde çift zonlu mayası olan etken aşağıdakilerden hangisidir? <ul><li>Microspo...
İnsan vücudunda gemi dümeni şeklinde çok tomurcuklu maya oluşturan ve Gastrointestinal mukozada ülserasyonlara neden olan ...
Artrosporlarla bulaşarak akciğerde sferüle dönüşen ve immün yetmezliklilerde ateş, artralji ve eritemlere neden olan manta...
Aşağıdaki mantarlardan hangisinin kronik mukoza ve deri infeksiyonlarında timoma ve endokrinopati varlığı araştırılmalıdır...
Kriptokokal menenjit profilaksisinde aşağıdakilerden hangisi ilk seçenek olarak verilmelidir? <ul><li>Amfoterisin B </li>...
20. Aşağıdaki deri testlerinden hangisi negatif bulunursa hücresel immün yetmezlik düşünülmelidir? <ul><li>PPD </li></ul>...
Germ tüpü (çimlenme borusu) ve klamidopsor oluşturan deri, mukozalar ve tırnağı enfekte edebilen ancak saçta infeksiyon ya...
IV lipid solüsyonu verilenlerde sepsis yapabilen mantar aşağıdakilerden hangisidir? <ul><li>Histoplasma capsulatum </li><...
Aşağıdakilerden hangisi Candida ile ilişkili değildir? <ul><li>Çift zonlu maya </li></ul><ul><li>Klamidospor </li></ul><u...
Kemik iliği transplantasyonu yapılan ve immün süpresif tedavi gören bir hastada sepsis meydana geliyor. Kan kültüründe Gra...
Aşağıda verilen ikililerden hangisi arasında ilişki yoktur? <ul><li>Candida albicans – Klamidospor </li></ul><ul><li>Coc...
Kemik iliği trasplantasyonu yapılan hastalarda en sık mikoz etkeni hangisidir? <ul><li>Mucor </li></ul><ul><li>Cryptococc...
Aşağıdaki mantarlardan hangisi septalı hifleri ve sporlarıyla çiftçi akciğerine neden olur? <ul><li>Aspergillus </li></ul...
Aşağıdakilerden hangisi Aspergillus ile ilişkili değildir ? <ul><li>Septalı hifler </li></ul><ul><li>Eozinofili </li></u...
Desferoksamin kullanan 64 yaşındaki talesemili bir hastada, 10 gün prednizolon 16 mg / gün veriliyor. Öksürük, balgam, at...
Aşağıdakilerden hangisi difazik mantar değildir? <ul><li>Histoplazma </li></ul><ul><li>Coccidioides </li></ul><ul><li>Para...
Aşağıdaki mantarlardan hangisinin infeksiyonu sırasında id reaksiyonu oluşur? <ul><li>Trichosporon beigelii (ak piedra) </...
Saç, deri ve tırnağı infekte edebilen, kurşun kalem şeklinde makrokonidisi olan etken hangisidir? <ul><li>Mikrosporum </li...
Aşağıdakilerden hangisi ekdotriks infeksiyon yapar? <ul><li>Epidermofiton </li></ul><ul><li>Mikrosporum </li></ul><ul><li...
Raket şeklinde makrokonidisi olan, mikrokonidisi olmayan, deri ve tırnağı tutup saçı tutmayan mantar hangisidir? <ul><li>M...
Aşağıdakilerden hangisinde kronik siğile benzer lezyonlar, sklerotik cisimcik (medlar body) ve siyah küf görülür? <ul><li>...
Yarasaların yaşadığı mağaralardan bulaşan, makrofajlara yerleşip granülom oluşturabilen, doku ve kemik iliği biyopsisinde...
Aşağıdaki mantarlardan hangisi sadece deriye yerleşir? <ul><li>Trikofiton </li></ul><ul><li>Mikrosporum </li></ul><ul><li>...
Aşağıdakilerden hangisi dermatofit değildir? <ul><li>Trichophyton tonsurans </li></ul><ul><li>Candida albicans </li></ul><...
Aşağıdakilerden hangisi difazik mantar değildir? <ul><li>Histoplasma capsulatum </li></ul><ul><li>Coccidioides immitis </l...
Aşağıdakilerden hangisi Coccidioides ile ilişkili değildir? <ul><li>Artrosporların inhalasyonu ile bulaşır </li></ul><ul><...
Özellikle saç ve deriye yerleşen, mekik şeklinde makrokonidileri olan ve tırnağa yerleşmesi beklenmeyen mantar aşağıdakil...
KI oral damla aşağıdaki mantar hastalıklarının hangisinde tedavi amacıyla kullanılabilir? <ul><li>Sporotrikoz </li></ul><...
Aşağıdakilerden hangisi histoplasma ile ilişkili değildir? <ul><li>Dimorfizm </li></ul><ul><li>Mikrokonidi </li></ul><ul>...
Aşağıdaki mantarlardan hangisinin tüberküler makrokonidileri özellikle makrofajları enfekte eder? <ul><li>Candida albica...
Aşağıdaki özelliklerden hangisi Paracoccidioides için geçerli değildir? <ul><li>Dimorfik mantardır </li></ul><ul><li>Etke...
Aşağıdaki virülans faktörlerinden hangisi Candida cinsi mantarlara ait değildir? <ul><li>Maya hif dimorfizmi </li></ul><u...
Aşağıdakilerden hangisini kronik deri infeksiyonlarında T lenfosit kusuru araştırılmalıdır? <ul><li>Epidermofiton floccos...
80 yaşında Akut Lenfoblastik Lösemi tanısıyla takip edilen erkek hastada 20 gündür paranteral antibiyotikler kullanılmıştı...
Aşağıdakilerden hangisi Aspergillus ile ilişkili değildir? <ul><li>Ig E ‘de yükselme </li></ul><ul><li>Eozinofili </li></...
Epidermofiton cinsi mantarlar aşağıdakilerden hangisine neden olmaz ? <ul><li>Tinea pedis </li></ul><ul><li>Onikomikoz <...
Aşağıdakilerden hangisi seksüel sporlar arasında sayılır ? <ul><li>Blastospor </li></ul><ul><li>Bazidiospor </li></ul><ul...
AIDS li CD4 sayısı 100 olarak saptanan bir hastada 1 haftadan beri süren Ense sertliği, bulantı, kusma, baş ağrısı şika...
Yukarıda anlatılan olgu şifa ile düzeldikten sonra profilaksi için hangi ilacı verirdiniz? <ul><li>Itraknazol </li></ul><u...
Akut Myelositer Lösemi nedeniyle iki kür cytosine arabinoside tedavisi gören 36 yaşındaki bayan hastaya 15 gündür verilen...
Talesemi nedeniyle 3 yıldır desferoksamin kullanan diyabetik hastada, ateş, baş ağrısı, bulantı ve kusma şikâyetleri geliş...
Küf fazında tüberküler makrokonidileri olan ve akciğerde makrofajların içinde maya şekli görülen dimorfik mantar aşağıdaki...
Aşağıdakilerden hangisi Coccidioides immitis için yanlıştır? <ul><li>Difazik mantardır </li></ul><ul><li>Solunumla bulaşır...
Küf mantarları hangisi ile boyanır? <ul><li>Giemsa </li></ul><ul><li>Gümüş </li></ul><ul><li>Sudan </li></ul><ul><li>Hema...
Epidermophyton, Trichophyton ve Microsporumun ortak özelliği nedir? <ul><li>Menenjit </li></ul><ul><li>Sistemik enfeksiy...
Candida enfeksiyonu için predispoze olmayan hangisidir? <ul><li>Diabetes mellitus </li></ul><ul><li>Gebelik </li></ul><ul...
Gül toplarken diken batması ile bül, ülser ve lenfadenopati gelişen kişide etken hangisidir? <ul><li>Cryptococcus neoform...
Aşağıdaki anticandidal ilaçlardan hangisi GİS'den absorbe edilmez? <ul><li>Ketokonazol </li></ul><ul><li>Amfoterisin </li...
Saçı enfekte etmeyen hangisidir? <ul><li>Trichopyton schönlein </li></ul><ul><li>Trichopyton vialoceum </li></ul><ul><li>...
Aspergillus familyasından en sık enfeksiyon ve allerjik reaksiyona yol açan hangisidir? <ul><li>A. fumigatus </li></ul><u...
Dermatofit türlerinden mekik şeklinde çok hücreli büyük makrokonidyaları olan hangisidir? <ul><li>Microsporum canis </li>...
Aşağıdakilerden hangisi C. albicans'ın kültür preparatının incelenmesinde görülmez? <ul><li>Hakiki hif </li></ul><ul><li>...
Favus etkeni hangisidir? <ul><li>Epidermofiton flokkosum </li></ul><ul><li>Microsporium </li></ul><ul><li>Microsporium can...
Immün yetmezlikte duyarlılığın artmadığı patojen hangisidir? <ul><li>Candida albicans </li></ul><ul><li>Aspergillus fumig...
Hangi mantar enfeksiyonunda Amfoterisin B kullanılmaz? <ul><li>Kandida </li></ul><ul><li>Aspergillus </li></ul><ul><li>Mu...
Blastospor ile çoğalan mantar hangisidir? <ul><li>Kandida </li></ul><ul><li>Mikrosporum </li></ul><ul><li>Aspergillus </li...
Aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisi kutanöz sporotrikoz tedavisinde en etkilidir? <ul><li>Cerrahi tedavi </li></ul><u...
En sık özofajit etkeni hangisidir? <ul><li>Aspergillus fumigatus </li></ul><ul><li>Candida albicans </li></ul><ul><li>Cry...
Aşağıdaki mantarlardan hangisi dimorfik üreme özelliğinde değildir? <ul><li>Coccidioides immitis </li></ul><ul><li>Paraco...
Küf fazında ürediğinde tuberculomakrokonidi, mikrokonidi ve hif oluşturan difazik mantar aşağıdakiterden hangisidir? <ul>...
Aşağıdaki yöntemlerden hangisi candida türlerini ayırmada kullanılmaz? <ul><li>Germ tüp oluşması </li></ul><ul><li>Besi y...
Aşağıdakilerden hangisi saçta endotriks enfeksiyon oluşturur? <ul><li>T. tonsurans </li></ul><ul><li>T. mentogrophytes </...
Diabetik ketoasidozu olan bir kişide başağrısı, ateş ve orbital selülit bulguları ortaya çıkmıştır. Alınan sinüs biyopsisi...
Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi invazif aspergillus enfeksiyonlarının tedavisinde öncelikle kullanılmalıdır? <ul>...
Aşağıdaki mantarlardan hangisi enfekte dokuda sferül oluşturur? (Nisan 2003) <ul><li>Histoplasma capsulatum </li></ul><ul>...
Vaginal kandida enfeksiyonu olan ve bir kür flukonazol tedavisi gören hastada klinik ve mikrobiyolojik iyileşme olmamıştır...
Aşağıdaki durumlardan hangisinde kriptokokal meningoensefalit gelişme riski en yüksektir? (Eylül 2003) <ul><li>Hodgkin has...
Aşağıdaki mantarlardan hangisi travma yoluyla vücuda girerek genellikle ağrısız, küçük ve mobil subcutan nodüllere neden o...
Polisakkarid bir kapsülü bulunan, fenol oksidaz içeren ve menenjite yol açabilen mantar aşağıdakilerden hangisidir (Eylül ...
Kanser nedeniyle kemoterapi alan bir hastada, ağız içinde oluşan lezyonların nedeni olarak Candida türlerinden şüphelenilm...
Aşağıdakilerden hangisi septalı, dikotom dallanma gösteren hifleri olan bir fırsatçı mikoz etkenidir? (Eylül 2005) <ul><li...
Aşağıdaki kandidiazis tablolarının hangisinde tedavi süresi en uzundur ? (Nisan 2006) <ul><li>Candida glossiti </li></ul><...
Akut dermotofit enfeksiyonlarindan hangisi çocuklarda en sık görülür? <ul><li>Tinea kapitis </li></ul><ul><li>Tinea manuum...
Nötropenik ateşli bir hastada antibiyotik tedavisi altında iken pnömoni bulguları gelişiyor. Serumda galaktomannan pozitif...
Aşağıdaki mantarlardan hangisi damarlara invazyon yaparak beyne yayılabilir? <ul><li>Penicillium </li></ul><ul><li>Fusar...
Aşağıdakilerden hangisi antifungal ilaçlar arasında sayılmaz? <ul><li>Flukonazol </li></ul><ul><li>Ornidazol </li></ul><u...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mikoloji soru (fazlası için www.tipfakultesi.org)

 • Login to see the comments

Mikoloji soru (fazlası için www.tipfakultesi.org)

 1. 1. Mikoloji Soruları
 2. 2. Aşağıdakilerden hangisi aseksüel sporlar arasında sayılmaz? <ul><li>Blastospor </li></ul><ul><li>Artrospor </li></ul><ul><li>Klamidospor </li></ul><ul><li>Konidiospor </li></ul><ul><li>Oospor </li></ul>
 3. 3. Işık mikroskobunda mantar hiflerinin görülmesi için cilt kazıntısı hangi madde ile muamele edilmelidir? <ul><li>Çini mürekkebi </li></ul><ul><li>Kalkoflor beyazı </li></ul><ul><li>KOH </li></ul><ul><li>KI </li></ul><ul><li>Laktofenollü pamuk mavisi </li></ul>
 4. 4. Aşağıdakilerden hangisi sistemik yoldan kullanılan antimikotiklerden değildir? <ul><li>Potasyum iyodür </li></ul><ul><li>Griseofulvin </li></ul><ul><li>Flukonazol </li></ul><ul><li>Nistatin </li></ul><ul><li>Terbinafin </li></ul>
 5. 5. Aşağıdaki mantarlardan hangisi dimorfik değildir? <ul><li>Histoplasma </li></ul><ul><li>Coccidioides </li></ul><ul><li>Aspergillus </li></ul><ul><li>Blastomyces </li></ul><ul><li>Sprothrix </li></ul>
 6. 6. Aşağıdaki mantarlardan hangisinin saçı tutması beklenmez? <ul><li>Microsporum </li></ul><ul><li>Tinea nigra </li></ul><ul><li>Tricophyton </li></ul><ul><li>Ak piedra </li></ul><ul><li>Kara piedra </li></ul>
 7. 7. Aşağıdakilerden hangisi deri kazıntısında kıymalı spagetti görüntüsü oluşturan, sadece deriyi tutan, saçı ve tırnağı enfekte etmeyen, yüzeyel mantarlar arasında sayıldığı halde lipofilik olduğu için intravenöz lipid verilenlerde sepsise neden olabilir? <ul><li>Candida crusei </li></ul><ul><li>Blastomyces dermatitidis </li></ul><ul><li>Paracoccidoides brasiliensis </li></ul><ul><li>Malessezia furfur </li></ul><ul><li>Sporothrix schenkii </li></ul>
 8. 8. Aşağıdaki mantarlardan hangisi atopik dermatitle ilişkilidir? <ul><li>Candida albicans </li></ul><ul><li>Piedraie hortae </li></ul><ul><li>Malessezia furfur </li></ul><ul><li>Microsporum gypseum </li></ul><ul><li>Trichophyton mentagrophytes </li></ul>
 9. 9. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde hücresel immün sistem uyarılmaz? <ul><li>Candida sepsisi </li></ul><ul><li>Listeriyoz </li></ul><ul><li>Bruselloz </li></ul><ul><li>Sporotrikoz </li></ul><ul><li>Tinea versicolor </li></ul>
 10. 10. Aşağıdaki dermatofitlerden hangisi tırnak infeksiyonuna neden olmaz? <ul><li>Trichophyton tonsurans </li></ul><ul><li>Microsporum canis </li></ul><ul><li>Trichophyton scheonleinii </li></ul><ul><li>Candida albicans </li></ul><ul><li>Epidermophyton floccocum </li></ul>
 11. 11. Aşağıdakilerden hangisi çiçek demeti (rozet) şeklinde mikrokonidileri olan ve kronik lenfanjite neden olan dimorfik mantardır? <ul><li>Sporothrix schenkii </li></ul><ul><li>Blastomyces dermatitidis </li></ul><ul><li>Paracoccidioides brasiliensis </li></ul><ul><li>Histoplasma capsulatum </li></ul><ul><li>Candida albicans </li></ul>
 12. 12. Köpek ısırması sonucu bulaşan ve armut şeklinde çift zonlu mayası olan etken aşağıdakilerden hangisidir? <ul><li>Microsporum canis </li></ul><ul><li>Sporothrix scenkii </li></ul><ul><li>Blastomyces dermatitidis </li></ul><ul><li>Paracoccidioides brasiliensis </li></ul><ul><li>Trichosporon beigelii </li></ul>
 13. 13. İnsan vücudunda gemi dümeni şeklinde çok tomurcuklu maya oluşturan ve Gastrointestinal mukozada ülserasyonlara neden olan dimorfik mantar aşağıdakilerden hangisidir? <ul><li>Blactomyces </li></ul><ul><li>Paracoccidioides </li></ul><ul><li>Coccidioides </li></ul><ul><li>Histoplasma </li></ul><ul><li>Sporothrix </li></ul>
 14. 14. Artrosporlarla bulaşarak akciğerde sferüle dönüşen ve immün yetmezliklilerde ateş, artralji ve eritemlere neden olan mantar aşağıdakilerden hangisidir? <ul><li>Histoplasma capsulatum </li></ul><ul><li>Coccidioides immitis </li></ul><ul><li>Blastomyces dermatitidis </li></ul><ul><li>Rhizopus </li></ul><ul><li>Paracoccidioides brasilienis </li></ul>
 15. 15. Aşağıdaki mantarlardan hangisinin kronik mukoza ve deri infeksiyonlarında timoma ve endokrinopati varlığı araştırılmalıdır? <ul><li>Histoplasma </li></ul><ul><li>Coccidioides </li></ul><ul><li>Cryptococcus </li></ul><ul><li>Candida </li></ul><ul><li>Aspergillus </li></ul>
 16. 16. Kriptokokal menenjit profilaksisinde aşağıdakilerden hangisi ilk seçenek olarak verilmelidir? <ul><li>Amfoterisin B </li></ul><ul><li>Itrakonazol </li></ul><ul><li>Flukonazol </li></ul><ul><li>Ketokonazol </li></ul><ul><li>Klotrimazol </li></ul>
 17. 17. 20. Aşağıdaki deri testlerinden hangisi negatif bulunursa hücresel immün yetmezlik düşünülmelidir? <ul><li>PPD </li></ul><ul><li>Histoplazmin </li></ul><ul><li>Candidin </li></ul><ul><li>Weinberg </li></ul><ul><li>Paterji </li></ul>
 18. 18. Germ tüpü (çimlenme borusu) ve klamidopsor oluşturan deri, mukozalar ve tırnağı enfekte edebilen ancak saçta infeksiyon yapamayan mantar aşağıdakilerden hangisidir? <ul><li>Cryptococcus neoformans </li></ul><ul><li>Epidermophyton floccosum </li></ul><ul><li>Aspergillus fumicatus </li></ul><ul><li>Candida albicans </li></ul><ul><li>Malessezia furfur </li></ul>
 19. 19. IV lipid solüsyonu verilenlerde sepsis yapabilen mantar aşağıdakilerden hangisidir? <ul><li>Histoplasma capsulatum </li></ul><ul><li>Malessezia furfur </li></ul><ul><li>Cryptococcus neoformans </li></ul><ul><li>Aspergillus fumigatus </li></ul><ul><li>Mucor </li></ul>
 20. 20. Aşağıdakilerden hangisi Candida ile ilişkili değildir? <ul><li>Çift zonlu maya </li></ul><ul><li>Klamidospor </li></ul><ul><li>Germ tüpü </li></ul><ul><li>Psödohif </li></ul><ul><li>Gerçek hif </li></ul>
 21. 21. Kemik iliği transplantasyonu yapılan ve immün süpresif tedavi gören bir hastada sepsis meydana geliyor. Kan kültüründe Gram pozitif maya formunda mantarlar ürüyor. Germ tüpü ve klamidospor oluşturan bu mantar aşağıdakilerden hangisidir? <ul><li>Aspergillus fumigatus </li></ul><ul><li>Cryptococcus neoformans </li></ul><ul><li>Candida albicans </li></ul><ul><li>Candida crusei </li></ul><ul><li>Histoplasma capsulatum </li></ul>
 22. 22. Aşağıda verilen ikililerden hangisi arasında ilişki yoktur? <ul><li>Candida albicans – Klamidospor </li></ul><ul><li>Coccidioides immitis – Sferül </li></ul><ul><li>Sporothrix schenkii - Asteroid cisimcik </li></ul><ul><li>Histoplasma - Tuberküler makrokonidi </li></ul><ul><li>Aspergillus – Kapsül </li></ul>
 23. 23. Kemik iliği trasplantasyonu yapılan hastalarda en sık mikoz etkeni hangisidir? <ul><li>Mucor </li></ul><ul><li>Cryptococcus </li></ul><ul><li>Histoplasma </li></ul><ul><li>Aspergillus </li></ul><ul><li>Blastomyces </li></ul>
 24. 24. Aşağıdaki mantarlardan hangisi septalı hifleri ve sporlarıyla çiftçi akciğerine neden olur? <ul><li>Aspergillus </li></ul><ul><li>Mucor </li></ul><ul><li>Rhizopus </li></ul><ul><li>Absidia </li></ul><ul><li>Trichosporon </li></ul>
 25. 25. Aşağıdakilerden hangisi Aspergillus ile ilişkili değildir ? <ul><li>Septalı hifler </li></ul><ul><li>Eozinofili </li></ul><ul><li>Klamidospor </li></ul><ul><li>Yüksek Ig E seviyesi </li></ul><ul><li>Mantar topu </li></ul>
 26. 26. Desferoksamin kullanan 64 yaşındaki talesemili bir hastada, 10 gün prednizolon 16 mg / gün veriliyor. Öksürük, balgam, ateş, halsizlik şikayetleri olan hastanın balgam incelemesinde direkt gram boyama ile septasız hiflerin baskın şekilde olduğu gözleniyor. Bu hastada aşağıdaki etkenlerden hangisi en olası etkendir? <ul><li>Coccidioides imitis </li></ul><ul><li>Candida albicans </li></ul><ul><li>Aspergilus fumigatus </li></ul><ul><li>Absidia </li></ul><ul><li>Sporothrix schenckeii </li></ul>
 27. 27. Aşağıdakilerden hangisi difazik mantar değildir? <ul><li>Histoplazma </li></ul><ul><li>Coccidioides </li></ul><ul><li>Paracoccidioides </li></ul><ul><li>Blastomyces </li></ul><ul><li>Aspergillus </li></ul>
 28. 28. Aşağıdaki mantarlardan hangisinin infeksiyonu sırasında id reaksiyonu oluşur? <ul><li>Trichosporon beigelii (ak piedra) </li></ul><ul><li>Piedraia hortae (kara piedra) </li></ul><ul><li>Exophiala werneckii (Tinea nigra) </li></ul><ul><li>Malassezia furfur (Pitriasis versicolor) </li></ul><ul><li>Epidermophyton floccosum </li></ul>
 29. 29. Saç, deri ve tırnağı infekte edebilen, kurşun kalem şeklinde makrokonidisi olan etken hangisidir? <ul><li>Mikrosporum </li></ul><ul><li>Trikofiton </li></ul><ul><li>Epidermofiton </li></ul><ul><li>Trichosporon beigelii (ak piedra) </li></ul><ul><li>Piedraia hortae (kara piedra) </li></ul>
 30. 30. Aşağıdakilerden hangisi ekdotriks infeksiyon yapar? <ul><li>Epidermofiton </li></ul><ul><li>Mikrosporum </li></ul><ul><li>Candida </li></ul><ul><li>Trikofiton </li></ul><ul><li>Tinea nigra </li></ul>
 31. 31. Raket şeklinde makrokonidisi olan, mikrokonidisi olmayan, deri ve tırnağı tutup saçı tutmayan mantar hangisidir? <ul><li>Microsporum </li></ul><ul><li>Trikophyton </li></ul><ul><li>Epidermophyton </li></ul><ul><li>Piedria hortae </li></ul><ul><li>Malasezia furfur </li></ul>
 32. 32. Aşağıdakilerden hangisinde kronik siğile benzer lezyonlar, sklerotik cisimcik (medlar body) ve siyah küf görülür? <ul><li>Sporotrikoz </li></ul><ul><li>Kara piedra </li></ul><ul><li>Tinea nigra </li></ul><ul><li>Kromomikoz </li></ul><ul><li>Maduromikoz </li></ul>
 33. 33. Yarasaların yaşadığı mağaralardan bulaşan, makrofajlara yerleşip granülom oluşturabilen, doku ve kemik iliği biyopsisinde makrofajların içinde kapsüllüymüş gibi görünen mayaların gösterilmesi ile tanısı konulan sistemik mikoz etkeni hangisidir? <ul><li>Histoplasma </li></ul><ul><li>Coccidioides </li></ul><ul><li>Paracoccidioides </li></ul><ul><li>Blastomyces </li></ul><ul><li>Cryptococcus neoformans </li></ul>
 34. 34. Aşağıdaki mantarlardan hangisi sadece deriye yerleşir? <ul><li>Trikofiton </li></ul><ul><li>Mikrosporum </li></ul><ul><li>Epidermofiton </li></ul><ul><li>Tinea nigra </li></ul><ul><li>Kara piedra </li></ul>
 35. 35. Aşağıdakilerden hangisi dermatofit değildir? <ul><li>Trichophyton tonsurans </li></ul><ul><li>Candida albicans </li></ul><ul><li>Microsporum gypseum </li></ul><ul><li>Epidermophyton floccosum </li></ul><ul><li>Microsporum canis </li></ul>
 36. 36. Aşağıdakilerden hangisi difazik mantar değildir? <ul><li>Histoplasma capsulatum </li></ul><ul><li>Coccidioides immitis </li></ul><ul><li>Paracoccidioides </li></ul><ul><li>Blastomyces </li></ul><ul><li>Cryptococcus </li></ul>
 37. 37. Aşağıdakilerden hangisi Coccidioides ile ilişkili değildir? <ul><li>Artrosporların inhalasyonu ile bulaşır </li></ul><ul><li>Akciğerlerde sferül oluşturur </li></ul><ul><li>Dimorfik bir mantardır </li></ul><ul><li>Mantar topunun en sık etkenidir </li></ul><ul><li>Merkezi sinir sistemini enfekte eden en sık dimorfik mantardır </li></ul>
 38. 38. Özellikle saç ve deriye yerleşen, mekik şeklinde makrokonidileri olan ve tırnağa yerleşmesi beklenmeyen mantar aşağıdakilerden hangisidir? <ul><li>Candida albicans </li></ul><ul><li>Aspergillus </li></ul><ul><li>Microsporum </li></ul><ul><li>Trichophyton </li></ul><ul><li>Epidermophyton </li></ul>
 39. 39. KI oral damla aşağıdaki mantar hastalıklarının hangisinde tedavi amacıyla kullanılabilir? <ul><li>Sporotrikoz </li></ul><ul><li>Kromomikoz </li></ul><ul><li>Dermatofitoz </li></ul><ul><li>Misetoma </li></ul><ul><li>Histoplazmoz </li></ul>
 40. 40. Aşağıdakilerden hangisi histoplasma ile ilişkili değildir? <ul><li>Dimorfizm </li></ul><ul><li>Mikrokonidi </li></ul><ul><li>Makrokonidi </li></ul><ul><li>Makrofajların enfeksiyonu </li></ul><ul><li>Çift zonlu maya </li></ul>
 41. 41. Aşağıdaki mantarlardan hangisinin tüberküler makrokonidileri özellikle makrofajları enfekte eder? <ul><li>Candida albicans </li></ul><ul><li>Aspergillus </li></ul><ul><li>Cryptococcus </li></ul><ul><li>Histoplasma capsulatum </li></ul><ul><li>Coccidioides immitis </li></ul>
 42. 42. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Paracoccidioides için geçerli değildir? <ul><li>Dimorfik mantardır </li></ul><ul><li>Etken konidilerin solunması ile bulaşır </li></ul><ul><li>Mayası çok tomurcukludur (gemi dümeni) </li></ul><ul><li>Ağız ve burun boşluklarında ülserasyonlara neden olur </li></ul><ul><li>Laktofenollu pamuk mavisi ile boyanan preparatında klamidosporlar görülür </li></ul>
 43. 43. Aşağıdaki virülans faktörlerinden hangisi Candida cinsi mantarlara ait değildir? <ul><li>Maya hif dimorfizmi </li></ul><ul><li>Östrojen reseptörlerine tutunma </li></ul><ul><li>Pseudohif oluşumu </li></ul><ul><li>Germ tüpü </li></ul><ul><li>Sferül </li></ul>
 44. 44. Aşağıdakilerden hangisini kronik deri infeksiyonlarında T lenfosit kusuru araştırılmalıdır? <ul><li>Epidermofiton floccosum </li></ul><ul><li>Microsporum canis </li></ul><ul><li>Candida albicans </li></ul><ul><li>Malessezia furfur </li></ul><ul><li>Tinea nigra </li></ul>
 45. 45. 80 yaşında Akut Lenfoblastik Lösemi tanısıyla takip edilen erkek hastada 20 gündür paranteral antibiyotikler kullanılmıştır. Hastada aniden gelişen öksürük, pürülan karakterde balgam çıkartma ve nefes darlığı şikayetleri gelişince muayenede yaygın ronküsler duyulmuş ve çekilen Akciğer grafisinde her iki akciğerde yaygın infiltrasyon saptanmıştır. Hastada Korumalı Fırça örneği ile alınan materyalde 104 cfu/ml kapsül yapmayan maya hücreleri üremiştir. Hastaya bunun üzerine amfoterisin B 1 mg/kg dozunda verilmesine rağmen hastada düzelme olmamış ve alınan yeni kültürde de aynı miktarda maya ürediyse aşağıdaki etkenlerden hangisi araştırılmalıdır? <ul><li>Mucor </li></ul><ul><li>Candida lusitaniae </li></ul><ul><li>Aspergillus niger </li></ul><ul><li>Microsporum canis </li></ul><ul><li>Nocardiya asteroides </li></ul>
 46. 46. Aşağıdakilerden hangisi Aspergillus ile ilişkili değildir? <ul><li>Ig E ‘de yükselme </li></ul><ul><li>Eozinofili </li></ul><ul><li>Mantar topu </li></ul><ul><li>Septalı hif </li></ul><ul><li>Klamidospor </li></ul>
 47. 47. Epidermofiton cinsi mantarlar aşağıdakilerden hangisine neden olmaz ? <ul><li>Tinea pedis </li></ul><ul><li>Onikomikoz </li></ul><ul><li>El parmaklarında steril veziküller </li></ul><ul><li>Tinea cruris </li></ul><ul><li>Tinea capitis </li></ul>
 48. 48. Aşağıdakilerden hangisi seksüel sporlar arasında sayılır ? <ul><li>Blastospor </li></ul><ul><li>Bazidiospor </li></ul><ul><li>Artrospor </li></ul><ul><li>Klamidospor </li></ul><ul><li>Konidiospor </li></ul>
 49. 49. AIDS li CD4 sayısı 100 olarak saptanan bir hastada 1 haftadan beri süren Ense sertliği, bulantı, kusma, baş ağrısı şikayetleri olduğu öğrenilmiştir. Hastadan alınan BOS örneğinde mm3’de 100 lenfosit, BOS proteini 78 mg/dl , BOSda aside dirençli boyama soncu negatif olarak bulunuyor. BOS ‘un ekildiği kanlı ve çukulata agarda üreme saptanmıyor. Ancak Saburoud dekstroz agarda oda ısısında 5 gün sonra saptanan üremede kapsüllü maya hücreleri gözleniyor. Bu hastanın tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisini veririsiniz? <ul><li>Itraknazol </li></ul><ul><li>Mikanazol </li></ul><ul><li>Griseofulvin </li></ul><ul><li>Amfoterisin B </li></ul><ul><li>Nistatin </li></ul>
 50. 50. Yukarıda anlatılan olgu şifa ile düzeldikten sonra profilaksi için hangi ilacı verirdiniz? <ul><li>Itraknazol </li></ul><ul><li>Mikanazol </li></ul><ul><li>Flukanazol </li></ul><ul><li>Griseofulvin </li></ul><ul><li>Amfoterisin B </li></ul>
 51. 51. Akut Myelositer Lösemi nedeniyle iki kür cytosine arabinoside tedavisi gören 36 yaşındaki bayan hastaya 15 gündür verilen meropnem + Vankomisin tedavisi sonrasında ateşi 41 C saptanmıştır. Alınan üç kan kültürünün ikisinde maya şeklinde üreme saptanmıştır. Hastaya bunun üzerine 5 gün süreyle Amfoterisin B uygulanmasına rağmen ateşi düzelmemiş ve tekrar alınan üç kan kültürünün hepsinde Germ tüp testi negatif olan, mayalar üremiştir. Bu hastada aşağıdaki etkenlerden hangisini beklersiniz ? <ul><li>Candida albicans </li></ul><ul><li>Candida tropicalis </li></ul><ul><li>Candida curuzei </li></ul><ul><li>Candida lusitaniae </li></ul><ul><li>Candida parapsilosis </li></ul>
 52. 52. Talesemi nedeniyle 3 yıldır desferoksamin kullanan diyabetik hastada, ateş, baş ağrısı, bulantı ve kusma şikâyetleri gelişiyor. Tomografide maxiller sünüsde belirgin dolgunluk saptanan hastada sinüs aspirasyon materyalinden yapılan Kültürde septasız dik açı ile dallanan hiflere sahip mantar üretiliyor. Aşağı etkenlerden hangisinin etken olmasını beklersiniz ? <ul><li>Candida albicans </li></ul><ul><li>Aspergillus niger </li></ul><ul><li>Absida </li></ul><ul><li>Trichosporon beigeli </li></ul><ul><li>Histoplasma capsulatum </li></ul>
 53. 53. Küf fazında tüberküler makrokonidileri olan ve akciğerde makrofajların içinde maya şekli görülen dimorfik mantar aşağıdakilerden hangisidir ? <ul><li>Blastomyces dermatitidis </li></ul><ul><li>Fusarium </li></ul><ul><li>Trichosporon beigelii </li></ul><ul><li>Histoplasma capsulatum </li></ul><ul><li>Cryptococcus neoformans </li></ul>
 54. 54. Aşağıdakilerden hangisi Coccidioides immitis için yanlıştır? <ul><li>Difazik mantardır </li></ul><ul><li>Solunumla bulaşır </li></ul><ul><li>Akciğerde sferül oluşturur </li></ul><ul><li>Menenjit etkeni olabilir </li></ul><ul><li>Tanısı Akciğer biyopsisinin KOH ile boyanması ile konur </li></ul>
 55. 55. Küf mantarları hangisi ile boyanır? <ul><li>Giemsa </li></ul><ul><li>Gümüş </li></ul><ul><li>Sudan </li></ul><ul><li>Hematoksilen </li></ul><ul><li>Laktofenollü pamuk mavisi </li></ul>
 56. 56. Epidermophyton, Trichophyton ve Microsporumun ortak özelliği nedir? <ul><li>Menenjit </li></ul><ul><li>Sistemik enfeksiyon </li></ul><ul><li>Akciğer enfeksiyonu </li></ul><ul><li>idrar yolu enfeksiyonu </li></ul><ul><li>Keratinize dokuyu tutmaları </li></ul>
 57. 57. Candida enfeksiyonu için predispoze olmayan hangisidir? <ul><li>Diabetes mellitus </li></ul><ul><li>Gebelik </li></ul><ul><li>Hipertansiyon </li></ul><ul><li>Antibiyotik kullanımı </li></ul><ul><li>İmmün yetmezlik </li></ul>
 58. 58. Gül toplarken diken batması ile bül, ülser ve lenfadenopati gelişen kişide etken hangisidir? <ul><li>Cryptococcus neoformans </li></ul><ul><li>Histoplazma capsulatum </li></ul><ul><li>Aspergillus </li></ul><ul><li>Sporothrix schenkii </li></ul><ul><li>Candida </li></ul>
 59. 59. Aşağıdaki anticandidal ilaçlardan hangisi GİS'den absorbe edilmez? <ul><li>Ketokonazol </li></ul><ul><li>Amfoterisin </li></ul><ul><li>Flusitozin </li></ul><ul><li>Nistatin </li></ul><ul><li>Griseofulvin </li></ul>
 60. 60. Saçı enfekte etmeyen hangisidir? <ul><li>Trichopyton schönlein </li></ul><ul><li>Trichopyton vialoceum </li></ul><ul><li>Microsporum gypseum </li></ul><ul><li>Microsporum canis </li></ul><ul><li>Epidermophyton flococsum </li></ul>
 61. 61. Aspergillus familyasından en sık enfeksiyon ve allerjik reaksiyona yol açan hangisidir? <ul><li>A. fumigatus </li></ul><ul><li>A. flavus </li></ul><ul><li>A. niger </li></ul><ul><li>A. terreus </li></ul><ul><li>A. Saprophiticus </li></ul>
 62. 62. Dermatofit türlerinden mekik şeklinde çok hücreli büyük makrokonidyaları olan hangisidir? <ul><li>Microsporum canis </li></ul><ul><li>Tricphyton rubrum </li></ul><ul><li>T. mentagrophytes </li></ul><ul><li>Trichophyton tonsurans </li></ul><ul><li>Epidermophyton floccosum </li></ul>
 63. 63. Aşağıdakilerden hangisi C. albicans'ın kültür preparatının incelenmesinde görülmez? <ul><li>Hakiki hif </li></ul><ul><li>Yalancı hif </li></ul><ul><li>Arthrospor </li></ul><ul><li>Blastospor </li></ul><ul><li>Klamidospor </li></ul>
 64. 64. Favus etkeni hangisidir? <ul><li>Epidermofiton flokkosum </li></ul><ul><li>Microsporium </li></ul><ul><li>Microsporium canis </li></ul><ul><li>Trichophyton schönleinii </li></ul><ul><li>Trichopyton </li></ul>
 65. 65. Immün yetmezlikte duyarlılığın artmadığı patojen hangisidir? <ul><li>Candida albicans </li></ul><ul><li>Aspergillus fumigatus </li></ul><ul><li>Sporothrix schenkii </li></ul><ul><li>Mukormycosis </li></ul><ul><li>Rhizopus </li></ul>
 66. 66. Hangi mantar enfeksiyonunda Amfoterisin B kullanılmaz? <ul><li>Kandida </li></ul><ul><li>Aspergillus </li></ul><ul><li>Mukormikoz </li></ul><ul><li>Dermatomikoz </li></ul><ul><li>Blastomikoz </li></ul>
 67. 67. Blastospor ile çoğalan mantar hangisidir? <ul><li>Kandida </li></ul><ul><li>Mikrosporum </li></ul><ul><li>Aspergillus </li></ul><ul><li>Blastomyces </li></ul><ul><li>Mukor </li></ul>
 68. 68. Aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisi kutanöz sporotrikoz tedavisinde en etkilidir? <ul><li>Cerrahi tedavi </li></ul><ul><li>Amphoterisin B </li></ul><ul><li>Potasyum iyodür </li></ul><ul><li>Gruseolulvin </li></ul><ul><li>Flusitozin </li></ul>
 69. 69. En sık özofajit etkeni hangisidir? <ul><li>Aspergillus fumigatus </li></ul><ul><li>Candida albicans </li></ul><ul><li>Cryptococcus neoformans </li></ul><ul><li>Histoplazma capsulatum </li></ul><ul><li>Mukor etkenleri </li></ul>
 70. 70. Aşağıdaki mantarlardan hangisi dimorfik üreme özelliğinde değildir? <ul><li>Coccidioides immitis </li></ul><ul><li>Paracoccoides brasiliensts </li></ul><ul><li>Histoplazma capsulatum </li></ul><ul><li>Cryptococcus neoformans </li></ul><ul><li>Blastomyces dermatitis </li></ul>
 71. 71. Küf fazında ürediğinde tuberculomakrokonidi, mikrokonidi ve hif oluşturan difazik mantar aşağıdakiterden hangisidir? <ul><li>Histoplazma capsulatum </li></ul><ul><li>Blaslomices dermatitis </li></ul><ul><li>Coccidoides immitis </li></ul><ul><li>Parakoksiodises brasiliensis </li></ul><ul><li>Sporothrix schencki </li></ul>
 72. 72. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi candida türlerini ayırmada kullanılmaz? <ul><li>Germ tüp oluşması </li></ul><ul><li>Besi yerinde klamidospor oluşturmaları </li></ul><ul><li>Karbonhidrat fermentasyonu </li></ul><ul><li>Karbonhidrat asimilasyonu </li></ul><ul><li>Çini mürekkebi preparatı ile kapsül incelemesi </li></ul>
 73. 73. Aşağıdakilerden hangisi saçta endotriks enfeksiyon oluşturur? <ul><li>T. tonsurans </li></ul><ul><li>T. mentogrophytes </li></ul><ul><li>T. verrucosum </li></ul><ul><li>M. canis </li></ul><ul><li>M. gypseum </li></ul>
 74. 74. Diabetik ketoasidozu olan bir kişide başağrısı, ateş ve orbital selülit bulguları ortaya çıkmıştır. Alınan sinüs biyopsisinin yapılan mikrobiyolojik incelemesinde septasız ve dik açılarla dallanan Hifler saptanmıştır. Bu durumda etken olarak öncelikle aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi düşünülmelidir? <ul><li>Aspergillus </li></ul><ul><li>Penicillium </li></ul><ul><li>Fusarium </li></ul><ul><li>Pseudoallescheria </li></ul><ul><li>Rhizopus </li></ul>
 75. 75. Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi invazif aspergillus enfeksiyonlarının tedavisinde öncelikle kullanılmalıdır? <ul><li>Flukonazol </li></ul><ul><li>Ketokonazol </li></ul><ul><li>İtrakonazol </li></ul><ul><li>Mikonazol </li></ul><ul><li>Ekokonazol </li></ul>
 76. 76. Aşağıdaki mantarlardan hangisi enfekte dokuda sferül oluşturur? (Nisan 2003) <ul><li>Histoplasma capsulatum </li></ul><ul><li>Coccidioides immitis </li></ul><ul><li>Blastomyces dermatitidis </li></ul><ul><li>Paracoccidioides brasiliensis </li></ul><ul><li>Sprothrix schenkii </li></ul>
 77. 77. Vaginal kandida enfeksiyonu olan ve bir kür flukonazol tedavisi gören hastada klinik ve mikrobiyolojik iyileşme olmamıştır. Bu hastada aşağıdakilerden hangisinin etken olma olasılığı en yüksektir? (Nisan 2003) <ul><li>C. krusei </li></ul><ul><li>C. albicans </li></ul><ul><li>C. tropicalis </li></ul><ul><li>C. keyfir </li></ul><ul><li>C. lusitaniae </li></ul>
 78. 78. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kriptokokal meningoensefalit gelişme riski en yüksektir? (Eylül 2003) <ul><li>Hodgkin hastalığı </li></ul><ul><li>Diabetes mellitus </li></ul><ul><li>Sarkoidoz </li></ul><ul><li>AIDS </li></ul><ul><li>Organ transplantasyonu </li></ul>
 79. 79. Aşağıdaki mantarlardan hangisi travma yoluyla vücuda girerek genellikle ağrısız, küçük ve mobil subcutan nodüllere neden olur (Eylül 2004)? <ul><li>A. Sporothrix schenckii B. Cryptococcus neoformans C. Microsporum canis D. Trichophyton rubrum E. Malassezia furfur </li></ul>
 80. 80. Polisakkarid bir kapsülü bulunan, fenol oksidaz içeren ve menenjite yol açabilen mantar aşağıdakilerden hangisidir (Eylül 2004)? <ul><li>A. Candida albicans B. Cryptococcus neoformans C. Histoplasma capsulatum D. Coccidioides immitis E. Blastomyces dermatitis </li></ul>
 81. 81. Kanser nedeniyle kemoterapi alan bir hastada, ağız içinde oluşan lezyonların nedeni olarak Candida türlerinden şüphelenilmiştir. Bu lezyonlara yol açan etkenin C. albicans olduğunu düşündüren laboratuar sonucu aşağıdaklerden hangisidir? (Nisan 2005) <ul><li>A. Saboraud agarda pigmentli koloniler B. Psödohif yapımı C. Germ tüp oluşumu D. Özgül antikorlarla kapsül varlığı E. Mikroskopik incelemede Gram (+) mayalar </li></ul>
 82. 82. Aşağıdakilerden hangisi septalı, dikotom dallanma gösteren hifleri olan bir fırsatçı mikoz etkenidir? (Eylül 2005) <ul><li>Aspergillus </li></ul><ul><li>Rhizopus </li></ul><ul><li>Mucor </li></ul><ul><li>Absidia </li></ul><ul><li>Cunninghamella </li></ul>
 83. 83. Aşağıdaki kandidiazis tablolarının hangisinde tedavi süresi en uzundur ? (Nisan 2006) <ul><li>Candida glossiti </li></ul><ul><li>Sistemik kandidiazis </li></ul><ul><li>Santral sinir sistemi kandidiazisi </li></ul><ul><li>İdrar yolu kandidiazisi </li></ul><ul><li>Kronik mukokutanöz kandidiazis </li></ul>
 84. 84. Akut dermotofit enfeksiyonlarindan hangisi çocuklarda en sık görülür? <ul><li>Tinea kapitis </li></ul><ul><li>Tinea manuum </li></ul><ul><li>Tinea Favoza </li></ul><ul><li>Tinea Pedis </li></ul><ul><li>Tinea Cruris </li></ul>
 85. 85. Nötropenik ateşli bir hastada antibiyotik tedavisi altında iken pnömoni bulguları gelişiyor. Serumda galaktomannan pozitif bulunuyor. Çekilen HRCTde halo belirtisi saptanıyor. Balgamda 45 C açıyla dallanan septalı hifler saptanıyor. Böyle bir hastada aşağıdakilerden hangisi verilmelidir? <ul><li>MRSA nedeniyle vankomisin </li></ul><ul><li>Mucor nedeniyle amfoterisin B </li></ul><ul><li>Candida nedeniyle Flukonazol </li></ul><ul><li>Aspergillus nedeniyle vorikonazol </li></ul><ul><li>Fusarium nedeniyle Flusitozin </li></ul>
 86. 86. Aşağıdaki mantarlardan hangisi damarlara invazyon yaparak beyne yayılabilir? <ul><li>Penicillium </li></ul><ul><li>Fusarium </li></ul><ul><li>Microsporum </li></ul><ul><li>Mucor </li></ul><ul><li>Epidermophyton </li></ul>
 87. 87. Aşağıdakilerden hangisi antifungal ilaçlar arasında sayılmaz? <ul><li>Flukonazol </li></ul><ul><li>Ornidazol </li></ul><ul><li>Vorikonazol </li></ul><ul><li>Kaspofungin </li></ul><ul><li>Amfoterisin B </li></ul>

×