Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

multifokal atriyal taşikardi (fazlası için www.tipfakultesi.org )

  • Login to see the comments

multifokal atriyal taşikardi (fazlası için www.tipfakultesi.org )

  1. 1. MULTİFOKAL ATRİAL TAŞİKARDİ Dr.SEZİN BOZKURT
  2. 2. TANIM• En az üç farklı noktadan düzensiz ektopik atriyal atımlar olmasıdır.
  3. 3. EKG• Birbirini izleyen p dalgalarında 3 veya daha fazla değişik morfoloji• Değişken p-p, p-R ve R-R aralıkları• 100-180/dk arasında atriyal ritm
  4. 4. • Dijital intoksikasyonu• Bazı pulmoner ve kardiyak hastalıklarla• Hipokalemide• Teofilin veya adrenerjik ilaçların kullanımıyla görülebilir.
  5. 5. KLİNİK• Kronik dekompanse kalp hastalığı olan yaşlı hastalarda daha sık görülmekle birlikte; – Konjestif kalp yetmezliği – Sepsis – Metilksantin zehirlenmelerinde de görülebilir.
  6. 6. TEDAVİ• Öncelikle altta yatan hastalık tedavi edilmeli.• Dekompanse AC hastalığı varlığında oksijen ve bronkodilatörler pulmoner fonksiyonları iyileştirecek ve atriyal oksijenizasyon sağlanıp atriyal ektopi azalacak
  7. 7. • Spesifik antiaritmik tedavi nadir olarak kullanılır.• Digoksin AVnod iletimini deprese ederek ventriküler hızı yavaşlatmaktadır ve toksik yan etkiler nedeniyle tehlikelidir
  8. 8. • Son zamanlarda üç tedavi seçeneği ön planda – Magnezyum sülfat 2g iv, 1-2g/h infüzyon K ≥ 4meq/L ile ideal etki – Verapamil 5-10mg iv – Esmolol, asebutolol, metoprolol (bronkospazm)• Etkinlikleri tartışmalı
  9. 9. • Ablasyonla KMP nedenli taşikardiler geri döndürebilir.• Kardiyoversiyonun bu tür multipl atriyal ektopik odaklarda etkisi olmamakla birlikte; – İnstabilite kriteleri varsa 50-100j DC CV denenebilir

×