Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konvulsiyonlu çocuğa hemşirelik yaklaşimi(fazlası için www.tipfakultesi.org)

3,690 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Konvulsiyonlu çocuğa hemşirelik yaklaşimi(fazlası için www.tipfakultesi.org)

 1. 1. Sürekli (tonik) ya da aralıklı (klonik) istemsiz kas kontraksiyonlarıdır. Sasidaran K ve ark. Management of acute seizure and status epilepticus in pediatric emergency. Indian J Pediatr 2012; 79(4):510–517. Konvülziyon
 2. 2. Nöbet; Beyindeki aĢırı ve düzensiz nöronal deĢarjlardan kaynaklanır. nörolojik durumda değişiklik gelişme durumuna bağlıdır. bilinçte ve beynin hangi bölgesinden orjin aldığına Nöbetin klinik görünümü; Potts BL, Mandleco (2007). Pediatric nursing caring for children and their families.p.1053-1107
 3. 3. Insidans  GeliĢmiĢ ülkelerde: 40-70/100.000  GeliĢmekte olan ülkelerde: 60-124/100.000 Sasidaran K ve ark. Management of acute seizure and status epilepticus in pediatric emergency. Indian J Pediatr 2012; 79(4):510–517.
 4. 4. Insidans  16 yaĢına kadar yaklaĢık %1 oranında çocuk, ateĢ olmaksızın en az bir nöbet geçirmekte (grade B)  Afebril nöbeti olan çocukların yaklaĢık %50’sinde nöbet rekürrensi meydana gelmekte (grade B) Baumer JH. Evidence based guideline for post-seizure management in children presenting acutely to secondary care. Arch Dis Child 2004;89:278–280.
 5. 5. Ülkemizde yapılan bir çalışmada;  Çocuk Acil Servisine,  Akut nöbet (75) ve  Nöbet benzeri olaylar (32) çocuk  Retrospektif çalışmada Etyolojik nedenler incelendi;  Epilepsi tanısı 28 çocuk (%37 )  İlk afebril nöbet 9 çocuk (%12)  Akut semptomatik nöbet tanısı 7 çocukta (%9.3)  Acil serviste nöbet rekürrensi 15 çocukta (%20) gözlendi.  Senkop %17 en sık karşılan non-epileptik fenomen olarak belirlendi. Saz U ve ark. Acute first seizures and seizure-like events in the pediatric emergency unit. Ege Journal of Medicine / Ege Tıp Dergisi 2010; 49(3):193-196.
 6. 6. Nöbet geçiren bir çocuğun acil müdahalesinde EKĠP YAKLAġIMI oldukça önemlidir. Nöbetle karşılaşan hemşirenin, diğer sağlık profesyonelleri ile birlikte çok hızlı bir şekilde nöbeti tanımlaması ve uygun girişimlerde bulunması gerekir. İşler A, ve ark. Modüler eğitim modeli ile epileptik nöbeti olan çocuğa yaklaşım. Turkiye Klinikleri J Neur 2011; 6(2):39-46.
 7. 7. Pediatri kliniğinde çalıĢan hemĢire;  Çocuğun nöbet tipine göre gerekli malzemelerin hazırlığından ve her şiftte kontrolünden sorumludur. Clore E.T. Seizure precautions for pediatric bedside nurses. Pediatric Nursing 2010;36(4):191-195.
 8. 8. Evet Hayır Klinik semptomlar? Solunum yetersizliğine neden olmayan motor semptomlar (myoklonik hareketler) Solunum yetersiziğine neden olmayan minör motor hareketler (sabit bakıĢ, gözlerini kırpma) Hasta AED ilaçlarını almadı mı? Rutin güvenlik önlemlerini sürdür (yatak kenarlıklarını kaldır) Rutin güvenlik önlemlerini sürdür (yatak kenarlıklarını kaldır) Solunum yetersizliğine neden olan semptomlar (tonik-klonik hareketler) Atonik nöbetler *HemĢire gerekli malzemelerin hazırlığından ve her Ģift değiĢiminde kontrolünden sorumludur. MALZEMELER* Oksijen maskesi, balon maske, Aspirasyon kateteri, Kardiyopulmoner Monitör, Nabız oksimetre cihazı, Nöbet yastıkları Evet Hayır Nöbet öyküsü? HASTA BAŞINDA NÖBETE YÖNELİK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Kaynak: Clore E.T. Seizure precautions for pediatric bedside nurses. Pediatric Nursing 2010;36(4):191-195.
 9. 9. Acil tedavi prensibidir. Nöbetin erken kontrolünün sağlanması
 10. 10. Sadece nöbetin oluşturacağı  nöronal hasarı değil,  nöbetin tekrar ortaya çıkmasını da engelleyebilmektedir Nöbetin kontrol altına alınması Nöbet geçiren çocuğa hızlı ve etkin bir şekilde yaklaşılmalıdır
 11. 11. Bu yaklaşım 4 basamaktan oluşmaktadır: 4. Nöbet semiyolojisinin değerlendirilmesi 3. Nöbet nedeninin araĢtırılması 2. Nöbetin durdurulması 1. Acil Stabilizasyon (ABC)
 12. 12. NÖBETĠ OLAN ÇOCUĞA YAKLAġIM.docx
 13. 13. 1. ACİL STABİLİZASYON 1. AIRWAY (Hava yolu açıklığını sağla) 2. BREATHING (Solunumu değerlendir) 3.CIRCULATION (Dolaşımı düzenle)
 14. 14. Baş yan çevrilir Hava yolu açıklığı sağlanır (airway takılır) Dişler kilitlendiyse açmaya çalışılmamalıdır Orofarenks aspire edilir %100 oksijen verilir. 1. AIRWAY : (Hava yolu açıklığını sağla)
 15. 15. Dişler kilitlendiyse;  Hava yolu açıklığını sağlamak için nazofarengeal kateter yerleĢtirilir ve sekresyonlar aspire edilir.  Maske ile %100 oksijen verilir. Sasidaran K ve ark. Management of acute seizure and status epilepticus in pediatric emergency. Indian J Pediatr 2012; 79(4):510–517.
 16. 16. 2. BREATHING (Solunumu değerlendir) Hasta siyanoze veya solunumu yetersiz ise ambu ile solunumu sağlanır. Elbiseleri gevşetilir. Gerekirse entübasyon için hazırlık yapılır.
 17. 17. Yetersiz ventilasyon ya da yetersiz oksijenizasyon bulguları varsa;  yetersiz göğüs hareketleri  oskultasyonda zayıf hava girişi  takipne  zayıf solunum eforu  santral siyanoz ya da  oksijen saturasyonu <%90) varsa • balon maske ile solunum desteği sağlanır. Sasidaran K ve ark. Management of acute seizure and status epilepticus in pediatric emergency. Indian J Pediatr 2012; 79(4):510–517.
 18. 18. Endotrakeal Entübasyon Endikasyonları: • Ciddi hipoksi (bradikardi, hipotansiyon, zayıf perfüzyon) • Balon maske ile yapılan solunum desteğinde baĢarısızlık • Çocukta intrakraniyal basınç artıĢı bulguları • Refraktör status epileptikus (yeterli benzodiazepin ve fentoin tedavisine rağmen nöbetin devam etmesi) Sasidaran K ve ark. Management of acute seizure and status epilepticus in pediatric emergency. Indian J Pediatr 2012; 79(4):510–517.
 19. 19. 3.CIRCULATION (Dolaşımı düzenle) Damar yolu açılır Tetkik amaçlı kan alınır Intravenöz hidrasyon sağlanır
 20. 20. AteĢ varsa kontrol altına alınır. Çocuk monitorize edilerek yaĢam bulguları izlenir. Nöbetin baĢlama zamanı, süresi kayıt edilir. 3.CIRCULATION (Dolaşımı düzenle)
 21. 21.  Afebril nöbetlerde eğer çocuk nöbet geçirmeye devam ediyorsa ya da tamamen uyanık olmadıysa parmak ucundan kan glukoz ölçümü yapılmalı (grade D) Baumer JH. Evidence based guideline for post-seizure management in children presenting acutely to secondary care. Arch Dis Child 2004;89:278–280.
 22. 22.  İlk afebril nöbeti olan tüm çocukların nöbet anında kan basıncı ölçülmelidir (Delphi konsensus, yayımlanmış kanıt yok)  İlk basit afebril nöbet sonrasında EEG’ye gerek yok (grade B) Baumer JH. Evidence based guideline for post-seizure management in children presenting acutely to secondary care. Arch Dis Child 2004;89:278–280.
 23. 23. 2. NÖBETİN DURDURULMASI 5 yaş < 5 mg, 5 yaş >10 mg ya da 0.3-0.5 mg/kg rektal diazepam uygulanır. İşler A, ve ark. Modüler eğitim modeli ile epileptik nöbeti olan çocuğa yaklaşım. Turkiye Klinikleri J Neur 2011; 6(2):39-46.
 24. 24. Uzamış nöbetlerin ve status epileptikusun yönetiminde bukkal midazolamın nöbetleri kontrol alma (%70) ve nöbetlerin tekrarlama (%8) oranları ile rektal diazepamdan daha etkin olduğu belirtilmektedir. Uzamış nöbetlerin tedavisinde etkinliği ve güvenirliği nedeniyle bukkal midazolamın ilk seçenek olarak tercih edilmesi önerilmektedir.
 25. 25. 3.NÖBET NEDENİNİN ARAŞTIRILMASI
 26. 26. Yakın zamanda kafa travması?  Ateşli bir hastalık?  Herhangi bir toksik madde ile temas?  İlaç kullanımı?  Başka bir hastalığı var mı?  Ailede nöbet öyküsü? Çocuğun ilk nöbeti ise
 27. 27.  Antiepileptik kullanıyor mu?  Hangi dozda?  En son ne zaman ilaç aldı?  Fizik muayene ve  Ayrıntılı nörolojik muayene yapılmalıdır. Tekrarlayan nöbetleri varsa
 28. 28. Fizik muayenede dikkat edilmesi gereken noktalar  Kafa travmasını düşündüren bulgular (saçlı deride hematom), SSS enfeksiyonunu düşündüren bulgular (ense sertliği, döküntü) Elektrolit dengesizliğini düşündüren bulgular (dehidratasyon)
 29. 29.  KİBAS bulguları (papil stazı, retinal hemoraji)  Metabolik hastalık düşündüren bulgular (hepatomegali, metabolik asidoz, saç rengi değişiklikleri, anormal koku). Fizik muayenede dikkat edilmesi gereken noktalar
 30. 30. Nöbeti olan çocuğa yaklaşımda, Semiyolojik Nöbet Sınıflaması doğrultusunda hazırlanan modüler eğitim programının, pediatri kliniklerinde çalışan sağlık profesyonelleri (asistan hekim, hemşire ve EEG teknisyeni) için oldukça etkili olduğu belirtilmektedir.
 31. 31. Nöbet geçiren çocuğa uygulanması gereken ilk giriĢimler ÖNTEST SONTEST İşler A, ve ark. Modüler eğitim modeli ile epileptik nöbeti olan çocuğa yaklaşım. Turkiye Klinikleri J Neur 2011; 6(2):39-46.
 32. 32. 4. NÖBET SEMĠYOLOJĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
 33. 33. Semiyolojik Nöbet Sınıflaması iktal nöbet semiyolojisine dayanmaktadır • Nöbet, hasta ya da gözlemciler tarafından anlatılarak • doğrudan video monitorizasyon kayıtları incelenerek oluşturulmuştur. • Hiçbir EEG bulgusu ya da test sonucu sınıflamayı etkilememektedir !!!
 34. 34. 1. AURA 2. OTONOMĠK NÖBET 3. DĠALEPTĠK NÖBET 4. MOTOR NÖBET 5. ÖZEL NÖBETLER SEMĠYOLOJĠK NÖBET SINIFLAMASI
 35. 35.  Gözlem,  Video-EEG Monitorizasyon  Anamnez çok önemlidir. Nöbet Semiyolojisini Belirlemede;
 36. 36. Nöbetin başlangıcı, bitişi Sıklığı Süresi Nöbete eşlik eden diğer etmenler Çocuğun psikomotor gelişim basamakları Nöbetin karakteristik özellikleri Uykuda ve uyanıklıkta gelişi Semiyolojik çalıĢmada
 37. 37. Pediatri kliniğinde çalışan doktor ve hemşirelerin nöbet ile ilgili yaşadıkları sorunlar;  Doktorların %55’i,  Hemşirelerin %90’ı nöbet tipini belirlemede ve nöbeti tanımlamada sorunlar yaşadığını,  Doktorların %30’u, hemşirelerin %5’i nöbet semiyolojisini bilmediklerini ifade etmiştir. Isler A, and et al. Semiologic seizure classification: The effectiveness of a modular education program for health professionals in pediatrics. Epilepsy and Behavior 2008; 13(2): 387-390.
 38. 38. Modüler Eğitim Programı doğrultusunda hazırlanan SSC’nin, genel pediatri kliniklerinde çalışan sağlık profesyonelleri tarafından nöbet tiplerinin doğru tanımlanmasında oldukça etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
 39. 39. Isler A, Basbakkal Z, Serdaroglu G, Tosun A, Polat M, Gokben S, Tekgul, H. Semiologic seizure classification: The effectiveness of a modular education program for health professionals in pediatrics. Epilepsy and Behavior 2008; 13(2): 387-390.
 40. 40. Nöbet sonrası gözlem ve destek: Çocuğa rahat, sakin ve güvenli bir ortam sağlanır. Uyku bilinç ve genel durumu izlenir. Yaşam bulguları değerlendirilir (mümkünse monitorizasyona devam edilir).
 41. 41. Nöbet Sonrası Gözlem ve Destek İlaçlar uygun solüsyonlar ile hazırlanmalı Örneğin IV fenitoin sadece normal saline solüsyon ile sulandırılmalı ve asla glukoz içeren solüsyonlar ile sulandırılmamalıdır.
 42. 42. Nöbet Sonrası Gözlem ve Destek Uygulanan ilaçların yan etkileri izlenir, acil durumlar için önlem alınır. Örneğin hemşire IV fenitoin uygulamasının çocukta hipotansiyon ve kardiyak aritmiye neden olabileceğini bilmeli ve hastayı izlemelidir.
 43. 43. Çocukta stres ve endişe yaratabilecek durumlar azaltılır, güvende olduğu hissettirilir. Yaşına uygun aktivitelere katılımı sağlanmalı İşlem öncesi açıklama yapılmalı Nöbet Sonrası Gözlem ve Destek
 44. 44. Ebeveyn Eğitimi Hemşire atravmatik bakım ve aile merkezli bakım çerçevesinde, ebeveynlerin yaşadıkları anksiyete ve korkuyu etkili bir şekilde gidermeye çalışmalı Ebeveynler taburculuk sonrası çocuğun evde bakımı ve oluşabilecek nöbet sırasında çocuğun bakımı konusunda hazırlanmalıdır:
 45. 45. Ebeveyn Eğitimi Güvenlik önlemi Neleri gözlemleyecekleri Devamlı kullanılacak ilaçlar (etkileri ve yan etkileri) Nöbet öncesi, nöbet sırasında ve sonrasında nasıl davranmaları gerektiği Nöbet anında çocuğa rektal diazepam uygulamasının nasıl yapılacağı Bilgi gereksinimi olan konularda bilgi verilmelidir.
 46. 46. HemĢire Nöbeti Olan Çocuğun HemĢirelik Bakım Planında; Santral sinir sistemi disfonksiyonu ve nöbet tipine sekonder motor kontrol yetersizliğine bağlı Yaralanma Riski Motor aktivite (tonik-klonik nöbet) ve bilinç düzeyinin bozulması, hava yolu açıklığının sürdürülememesine bağlı Aspirasyon ve Etkisiz Solunum Örüntüsü Riski Yaşamı tehdit eden bir hastalığa sahip olması ve nöbet aktivitesi kısıtlılığına bağlı ailede Anksiyete/Korku gibi hemşirelik tanılarına yer vermelidir.
 47. 47. TEġEKKÜR EDERĠM … •ANTALYA

×