Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hipoalamus hipofiz hormonlari (fazlası için www.tipfakultesi.org)

 • Login to see the comments

Hipoalamus hipofiz hormonlari (fazlası için www.tipfakultesi.org)

 1. 1. HİPOTALAMUS VE HİPOFİZ HORMONLARI Prof.Dr.Meral AŞÇIOĞLU
 2. 2. HİPOTALAMUS HORMONLARIHipotalamusun parvasellülerbölgesindeki sekretuar nörongövdelerinde sentezlenirler ve aksonalakımla taşınarak median eminenstesonlanan akson ucundaki keseciklerdedepolanıp uyarılara bağlı olarakburadan salgılanırlar.
 3. 3. Hipotalamus hormonları ön hipofizhormonlarının salgılanmasını uyaran veyabaskılayan hipofizyotropik=hipofizertropiketkili hormonlardır: GnRH, GHRH, GIH, TRH, PIH, PRH, CRH Hipotalamus- hipofiz sistemi
 4. 4. • Hipotalamik hormonlar PIH (dopamin) hariç peptid yapılıdırlar.• Genelde etkilerini adenilat siklaz aktivasyonu üzerinden gerçekleştirirler.
 5. 5. HİPOFİZ BEZİ HORMONLARI (=Pituiter bez hormonları)4. Ön hipofiz (=adenohipofiz) hormonları5. Aralob (= parsintermedia) hormonları6. Arkalob (= nörohipofiz) hormonları
 6. 6. Hipofiz hormonları Ön hipofiz Aralobhormonları hormonları• FSH, LH • POMC ve türevleri• TSH• ACTH Arka hipofiz hormonları• Prolaktin • ADH (=vazopressin)• GH • Oksitosin
 7. 7. FSH, LH.Glikoprotein yapısındadırlar,hipofizinbazofilik özellikteki gonadotrophücrelerinden GnRH ‘nın etkisi ilesalgılanırlar.
 8. 8. FSH,LH salgılanması menstrüel ritm gösterir
 9. 9. FSH,LH salgılanmasında eksi geri bildirim ile düzenlenme
 10. 10. FSH, LH salgılanmasında artı geribildirim ile kontrol.
 11. 11. Prolaktin,CRH,melatonin,dopamin veendorfinler , GnRH’nın buna bağlı olarakda FSH ve LH’nın salgılanmasınıbaskılarlar.
 12. 12. • Gonadlar tarafından salgılanan inhibin ve follistatin seçici olarak FSH’nın salgılanmasını baskılar,aktivin ise uyarır.Aktivin hipofiz hücrelerinde de sentezlenir ve etkilerini otokrin ya da parakrin yolla da gerçekleştirir.• FSH ve LH’nın etkilerine adenilatsiklaz aracılık eder.
 13. 13. FSH ve LH’nin overler üzerindeki etkileri• Overler üzerinde sinerjik etkileri vardır. (Sinerjizma-Sinerjik etki=Farklı maddelerin varlığında oluşan etkinin herbir maddenin ayrı ayrı oluşturduğu etkiden daha fazla olmasıdır.İki şekilde olur:1.Sumasyon-aditif etki 2.potansiyalizasyon-supra aditif etki)• FSH özellikle foliküllerde proliferasyonu (folikülojenezi), LH ise özellikle gelişen folikülden estrojen salgılanmasını uyarır.• Salgılanan estrojen foliküllerden birinde FSH ve LH almaç yoğunluğunu artırıp FSH ve LH’nın tümüyle bu folikül tarafından kullanılmasını ve bu folikülün gelişmesini sağlar.
 14. 14. FSH,LH salgılanmasında menstrüel değişiklik
 15. 15. FSH VE LH’nin testisler üzerindeki etkileri• FSH; seminifer tübülusları etkileyerek spermatozoidlerin oluşumunu düzenler,• Sertoli hücrelerinde andorejen bağlayıcı protein ve inhibin sentez ve salgılanmasını uyarır.• LH, leydig hücrelerinde (=interstisiyel hücrelerde) testosteron sentez ve salgılanmasını uyarır
 16. 16. TSH (=Tirotropin )• Bazofilik özellikteki tirotrop hücrelerden salgılanan glikoprotein yapısında bir hormondur.• Salgılanma TRH ile gerçekleştirilir,TRH kendi almaçlarında down regülasyonla salgılanmayı düzenler.• Ortam sıcaklığı, çeşitli emosyonel durumlar hipotalamusu etkileyerek TRH ve TSH salgılanma düzeyini değiştirir.• Sempatik aktivitedeki artış TSH salgısında akut bir azalmaya neden olur.• Tiroid hormonları ; tirotrop hücrelerin TRH’ ya duyarlılığını azaltarak, çok azda hipotalamustan TRH salgısını azaltarak TSH salgısını azaltırlar.
 17. 17. TSH’nın etkileri;Tiroid hormonlarının biyosentezini vesalgılanmasını artırır. Bu etkilerinitiroid hormonlarının sentez vesalgılanmasında rol alan hemen herkademeyi aktive ederekgerçekleştirir.Etkiye adenilatsiklaz aracılık eder.
 18. 18. ACTH ACTH, kortikotrop hücrelerde bulunan POMC(proopiomelanokortin)’nin parçalanması ile oluşan polipeptid yapılı bir hormondur. ACTH 39 aa. li bir polipeptiddir.• Önhipofiz dışında gastrointestinal kanal ve lenfositlerde de sentezlenir,
 19. 19. Proopiomelanokortinin hidrolizi ve ACTH oluşumu
 20. 20. ACTH salgılanması• Salgılanma CRH ile gerçekleştirilir,• Salgılanma gün içi değişiklik gösterir.
 21. 21. CRH’nın ACTH salgılanmasını sağlayıcı etkisinde stoplazmik olayların özeti
 22. 22. ACTH salgılanmasının düzenlenmesi-I1-CRH salgılanması tarafdından:CRH salgılanması GABA tarafından veadrenerjik nöron etkinliği ile azaltılır,kolinerjik ve serotonerjik sinirlerleartırılır ve bu etkiler ACTHsalgılanmasına da aynen yansır.
 23. 23. ACTH salgılanmasının düzenlenmesi-II2-ACTH salgılanmasındaki diğer etkenler:• Vazopressin, katekolaminler,sitokinler direkt adenohipofiz üzerinden ACTH salgılanmasını artırır.• Kortizol eksi geri bildirim ile salgılanmayı azaltır.• Somatostatin salgılanmayı azaltır.• ACTH kendiside eksi geri bildirim ile CRF üzerinden salgılanmasını azaltır.• Fiziksel , mental ve emosyonel stres, travmalar; CRF ‘nin dolayısı ile ACTH’ nın salgılanmasını artırır.• ANH, CRH ‘nın ve ACTH’ nın salgılanmasını ve CRH’nın ACTH salgılatıcı etkisini baskılar.
 24. 24. ACTH salgılanmasının düzenlenmesi
 25. 25. ACTH’nin etkileri ACTH’ın etkilerine adnilatsiklaz aracılık eder. Adrenal hücrelerin özellikle kütlelerini artırarak böbrek üstü kabuğundaki özel yapıların büyümesini sağlar.• Özellikle kortizol ve diğer glukokortikoidlerin sentez ve salgılanmalarını artırır.• Aldosteron üzerindeki etkisi çok azdır.• Glukokortikoid sentez basamaklarının pek çoğunu uyarır.Hücreye DDL alınmasını uyarır.• ACTH glukokortikoid sentezi sırasında hücre içinde serbest kolesterol oluşumunu artırır,• Etkili olduğu en önemli basamak kolesterolün pregnenolon’a dönüşüm basamağıdır.
 26. 26. ACTH’ın ilk 13 aminoasidi MSHyapısındadır. Bu nedenle ACTH’nın aşırısalgılanması pigmentasyona nedenolur.
 27. 27. PROLAKTİN(=laktojenik h. = mamotropik h.=galaktopoetik h.)Protein yapılı bir hormondur.Kadın ve erkekte normal koşullardaplazmada bulunur.Plazma düzeyi gün içi değişiklik gösterir.
 28. 28. Prolaktinin etkileri• Gebelikte; estrojen, projesteron,kortizol ve GH ile birlikte süt bezlerinin fiziksel gelişimini uyarır.• Postpartum dönemde insülin ve kortizol ile birlikte(kazein,laktalbümin,β-laktoglobulin gibi süt proteinlerinin genlerinin transkripsiyonunu uyararak ve laktoz sentezinde rol alan enzimleri etkinleştirip sentezlerini artırarak) laktasyonun başlatılmasınını ve sürdürülmesini sağlar.• Laktasyonu uyardığı düzeylerde FSH ve LH’nin sentez ve salgılanmasını azaltır.• İmmünostimülan etkisi vardır.
 29. 29. Prolaktin salgılanması üzerine hipotalamusun asıl etkisi baskılayıcı yöndedir. Prolaktin salgısını baskılayan hipotalamus hormonları:• PIH=dopamin• GNRH-ilişkili peptid (=GNRH associated peptid=GAP.)
 30. 30. Prolaktin salgısı; oksitosin, TSH, TRH,PRH ve uyku ile artırılır. Estrojenyavaş gelişen artırıcı bir etki oluşturur.
 31. 31. Hipofizin aralob hormonları:Aralobda bulunan POMC’nin parçalanmaürünleridir.Aralopta POMC’nin parçalanmasıPOMC  α- MSH + CLIP+γ-LPH + β endorfinşeklinde olur.Bu reaksiyon nedeniyle araloptaCLIP=(=kordikotropin benzeri aralop peptidi),LPH=(=ipotropik hormon) ve endorfinlerbulunur.
 32. 32. Endorfinler: Morfin benzeri etkioluşturan maddelerdir.Beyindeki opiat almaçlarına bağlanıpaneljezi sedasyon, solunumdepresyonu ve miyozis oluştururlar.β endorfin, strese yanıt olarak ACTHile birlikte salgılanır.Ara lobda çokazdır.
 33. 33. Hipofiz loblarında bulunan diğerhormonlar:Gastrin, CCK, renin, anjiotensin-II, CGRPgibi hormonlar da hipofiz loblarındabulunabilen hormonlardır.

×