Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hibrid mekanik ventilasyon yöntemleri ve hfv

945 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hibrid mekanik ventilasyon yöntemleri ve hfv

 1. 1. ÇOCUK OLGULARDA ADLİ HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Dr. Dilek SUNMAZ Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı 29.11.2012 / KKTC
 2. 2. Hemşireler adli bilimler alanında yeterli bilgi ve birikime sahip olmamaları nedeniyle uygun yaklaşımlarda bulunamamaktadırlar.
 3. 3. Adli Bilimler + Hemşirelik Eğitimi Fail/Mağdur muayenesi, bakımı, tedavisi ve rehabilitasyonu …
 4. 4. (Adli) Hemşireler, çocuklar ile ilk önce karşı karşıya gelen ve uzun süre bir arada olan sağlık profesyonelleridir. •Danielson, C.K., Holmes, M.M. (2004): Adolescent Sexual Assault: An Update of the Literature. Curr Opin Obstet Gynecol 16(5): 383–388. •Kavaklı, A., Pek, H., Bahçecik, N., (1998): Çocuk Hastalıkları Hemşireliği, Çevik Matbaacılık, İstanbul. •Gönenler, H.D. (2010): Zihinsel Engelli Çocuklarda İhmal-İstismar ve Hemşirelik Yaklaşımı. J. Exp. Clin. Med.; 27:137-143.
 5. 5. Hemşire çocuklar ile çalışırken; • Savcı/Hakim • Avukat • Sosyal hizmet uzmanı • Psikolog • Psikiyatrist ile birlikte çalışır. • Doktor • Adli Memurlar • Polis • Öğretmen • Biyolog • Kimyager
 6. 6. 1. Yaş-Büyüme ve Gelişimine uygun, 2. Klinik gereksinimleri değerlendirebilen, 3. Çocuk ihmal ve istismarını tanıyabilen, 4. Kriz yönetimi becerisine sahip, 5. İletişim becerilerine sahip, Pediatride adli hemşirelik uygulamaları; 6. Adli hemşirelik raporu hazırlayan, 7. Çocukların tedavi, bakım, rehabilitasyonunu ve korunmasını sağlayan, 8. Aile merkezli bakım veren, 9. Adli hemşirelik bakış açısına sahip hemşireler tarafından yapılmalıdır.
 7. 7. 1. Yaş ve Büyüme Gelişme 2.5-3 yaş •Evet/hayır •Olay nerede •Arka/üst/alt/önünde •Vücut bölümleri •Yalan/doğru •Zaman, detay •Dikkat süresi •Cinsel bilgi
 8. 8. 1. Yaş ve Büyüme Gelişme 4-6 yaş •Konuşkan •Zaman •Taklitçi •Tehditlerden korkan •Gerçek/fantezi ayrımı •Cinsiyet tanımlamaları •Olaylar sıralı •Zengin hayal gücü •Cinsel organlar •Oyun… • Birden çok istismar • Hayali roller • Değişim/sosyalleşme • Büyüklerle iletişim • Yeni yaşam alanları • Bireysel girişimler
 9. 9. 1. Yaş ve Büyüme Gelişme 6- 12 Yaş • Hızlı büyüme • Hormonal aktivasyon • Cinsel dürtülerde artma • Karşı cinse ilgi • Çevreye uyum çabası • Sırlar • Karışık değer sistemleri • Çözülmemiş cinsel sorunlar • Ekonomik değişiklikler 12 Yaş ve üstü •Radikal sosyal değişim •Soyuta düşünme •Cinsel dürtülerin durgunluk •Hemcinslerine yakınlaşma •Fiziksel özellikler •Aileden uzaklaşma dönemi
 10. 10. 2. Klinik gereksinimler Tedavi Bakım Korunma Rehabilitasyon Güvenlik Takip
 11. 11. 3. Çocuk İhmal ve İstismarı • Fiziksel İstismar • Cinsel İstismar • Duygusal İstismar • Ekonomik İstismar • İhmal
 12. 12. 4. Kriz yönetimi Beklenilmeyen ve önceden sezilemeyen, çabuk ve acele cevap verilmesi gereken, önleme ve uyum mekanizmalarını etkisiz hale geldiği, mevcut değerler, amaçlar ve varsayımların tehdit altında olduğu gerilim durumu (Kesken, 2004).
 13. 13. 5. İletişim Becerileri İletişim, genel olarak insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişidir… •Cüceoğlu, D. (1997). Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 14. 14. Çocuklar; • Aktiviteleri hatırlar… • Olayı hatırlar… • Okul öncesi dönemde %90 doğru bilgi verir… • Yanlış yönlendirmeye- yanlış cevap… • Açık uçlu sorular…
 15. 15. Çocuklar Yaşadıkları olayları başkalarına söyleyemezler…
 16. 16. Sonunda; çocuk yaşadıklarını başkalarıyla paylaşır, istismar ortaya çıkar….
 17. 17. 6. Raporlandırma Tıbbi ve adli birçok belirti bulgu ve sonuçları gözlemleme ve tespit etme imkânı olan, çocuğu sadece psikolojik veya sosyal ya da tıbbi olarak değil psikososyal-kültürel ve tıbbi açıdan değerlendirebilen hemşirelerin, bu verileri kaydetmesi durumunda ortaya çıkacak bilgilerin değeri çok büyük olacaktır…
 18. 18. 7. Çocukların korunma, bakım ve rehabilitasyonu • 2709 Sayılı T.C.Anayasası • 5237 Türk Ceza Kanunu • 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu • 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu (2005) • 1990 tarihinde imzaladığı Çocuk Haklarına Dair Sözleşme • 4320 Sayılı ailenin korunmasına dair kanun • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu (1983) • 2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu • 4857 Sayılı İş Kanunu
 19. 19. Anayasal Haklar Anayasa M38: • Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. • Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. • Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez. • Ceza sorumluluğu şahsîdir.
 20. 20. 5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU • M4. - Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. • M20. - Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. • M278: İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 21. 21. • Çocuk ve Gençlik Merkezleri • İlkadım İstasyonları (Kız/Erkek) • Çocuk ve Ergen Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi(ÇEMATEM) • Tıbbi rehabilitasyon merkezleri • Sosyal Rehabilitasyon Merkezi (ÇOGEM) 7. Çocukların korunma, bakım ve rehabilitasyonu • ÇİM • Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi • Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi • Kreş ve gündüz bakımevleri • Yetiştirme yurtları • Çocuk yuvaları • Çocuk Islahevleri ve Çocuk Cezaevi
 22. 22. 8. Aile merkezli bakım, Nasıl hastaneye yatma gibi değişiklikler hem çocuk hem de ebeveynleri için stresli bir deneyim ise çocuğun bir suça karışması (bir mağdur ya da fail olarak) da aile dinamiklerini değiştiren, rutinleri bozan stresli ve zor bir durumdur.
 23. 23. Ebeveynlerin yaşadıkları anksiyete çocuğun anksiyetesini de arttırır. Çocuğun enerjisinin büyük bir bölümü anksiyetesi ile baş etmek için harcanır ve travma nedeni ile ruhsal ve fiziksel iyileşme, büyüme-gelişme basamakları olumsuz etkilenir.
 24. 24. 9. Adli hemşirelik bakış açısı ŞÜPHECİ OLMAK Bir hemşire hastanın ilk korunma çizgisidir. Hasta ile hemşire ilk karşılaştığında hemşirenin gözlem notlarına ve raporlarına kaydettiği küçük detaylar bir olayı sonlandırabilir ya da engelleyebilir. Hemşirenin anamnez, muayene bulguları ve diğer veriler konusunda şüpheci olması gerekir. Hastanın hikâyesi ve bulgular arasında paralellik ve uyumluluk olup olmadığı değerlendirilmeli, eksik olan ya da olayların akışında bozukluğa neden olan parçalar var ise bu durum sorgulanmalı ve kayıt altına alınmalıdır (Stevens 2004).
 25. 25. TARAFSIZ OLMAK Hemşire müdahaleleri sırasında (mağdur ya da fail) çocuğun temel haklarını koruyacak şekilde davranmalı, suçlayıcı, yargılayıcı davranmamalı, adaletin yerine getirilmesinda katkısı olacak tüm durumları değerlendirip kayıt altına almalı, olay ile ilgili taraf olmamalıdır. 9. Adli hemşirelik bakış açısı
 26. 26. FİZİKSEL KANITLARI TOPLAMAK Kanıt toplama süreci bir incelemede önemli olan süreçlerden birisidir ve hemşire bu sürecin bir parçasıdır. Hemşireler kanıt toplama teknikleri ve aşamalarının her birinde yer alarak hiçbir şeyin gözden kaçırılmadığından emin olmalıdırlar (Yost, Burke 2006).
 27. 27. MAHKEMEDE TANIKLIK Hemşireler mahkemelerde şahit olarak dinlenebilirler (Yost, Burke 2006).
 28. 28. 9. Adli hemşirelik bakış açısı BİLİRKİŞİLİK Hemşireler özellikle uzmanlık alanına göre mahkemelerde bilirkişilik yapabilir. Bunun için uzman olan bütün hemşireler bilirkişilik yapabilir.
 29. 29. Hemşirelerin; gördükleri ve uyguladıklarını, adli hemşirelik eğitim ve deneyimleri ile birleştirerek adli araştırmaların doğru, tam, daha güvenilir ve hızlı yapılmasına da katkıda bulunmalıdır.
 30. 30. Adli hemşirelik alanındaki en büyük sıkıntı ise, görev tanımı ve fonksiyonların tam olarak yapılmamış olmasıdır.
 31. 31. 34 ADLİ TIP KURUMU TÜRKİYE’DE ADLİ SORUŞTURMA SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN, TIP İLE İLGİLİ SORULARI MAHKEME VE SAVCILIKLARIN TALİMATI İLE CEVAPLAMAKLA VE RAPOR HAZIRLAMAKLA SORUMLU KURUM ADLİ TIP KURUMU’DUR
 32. 32. Adli Tıp Kurumu • Halen adli tıp kurumunda kadrolu olarak görev yapan 10 hemşire bulunmakla birlikte; – Ünvanları “Adli Hemşire” değildir – Uzmanlık kadrosu yoktur – Birçok grup başkanlığında hemşire kadrosu bulunmamaktadır – Görev-yetki ve sorumlulukları net olarak belirlenmemiştir….
 33. 33. Hemşirelik biliminin, adli hemşirelik ile ilgili daha anlaşılır, uluslararası bilimsel bir birikim ve rol tanımı yapması gerekmektedir.

×