Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Eklem ağrısı ile başvuran çocuğa           tanılandırıcı yaklaşım       Özgür KASAPÇOPURCerrahpaşa Tıp F...
Eklem ağrısı olan çocuğa          tanılandırıcı yaklaşımGenel pediatri polikliniklerine, baĢvuran hastaların ort...
Sorgulama formu –  Çocuğunuz aşağıdaki bulgulardan birini ya da birkaçını yaşadıysa, sıklığı, süresi ve yerini de belirte...
Ekstremite ağrısı ile baĢvuran             çocuğa yaklaĢımEkstremite ağrısı– Artralji ve artrit– Miyalji– Yürü...
Artrit ve artralji arasındaki klinik                 farklılıklar  ARTRİT           ARTRALJİġ...
ARTRİT
Artrit
Çocuklarda ekstremite ağrısı ile ortaya çıkabilecek                          olan hastalıklarA- E...
Çocuklarda ekstremite ağrısı ile ortaya çıkabilecek olan                       hastalıklarB- Yangıs...
Çocuklarda ekstremite ağrısı ile ortaya çıkabilecek olan                           hastalıklarC...
Çocuklarda ekstremite ağrısı ile ortaya çıkabilecek olan                           hastalıklarD-...
Öyküde araştırılması zorunlu              noktalarAğrının oluĢum zamanıAğrı sürekli mi yoksa ara ara mı belir...
Sistemik hastalığı düşündürecek             bulgularAteĢKilo kaybıBelirgin yürüme bozukluğuUyku düzensizlikle...
FĠZĠK BAKIDA DEĞERLENDĠRĠLECEK              NOKTALAREklem –ekstremite muayenesiAteĢCilt muayenesi(döküntü, c...
Hipermobilite sendromu Dirseğin 10 dereceden fazla hiperekstansiyonu Tanı Carter-Wilkinson (3/5) yada Beighton (6/9) tanı ...
Hipermobilite sendromu  Dizlerin 10 dereceden fazla  hiperekstansiyonu  Dizler hiperakstansiyonda  iken gövde ve belde...
Hipermobilite sendromu El baĢ parmağın ön kol fleksör yüze apozisyonu
Hipermobilite sendromuEl bileği vemetakarpofalengealeklemlerin parmakları daiçine alacak Ģekilde önkola paralelhiperekstan...
Hipermobilite sendromuEklemlerin aĢırı hareketliliği ile birlikte olan bir sendromKız çocuklarda ve artralji öyküsü olanla...
Eklem muayenesiFleksiyon - Ekstansiyon
ARTRĠTTanım– Herhangi bir eklemde ĢiĢlik, kızarıklık, ısı artıĢı ya da fonksiyon kaybından herhangi birisinin görüldüğ...
ARTRĠT- TanımlamaAkut artrit: Var olan artritin bireklemde 6 haftadan daha kısasürdüğü durumdur.Süregen artrit: Var olan a...
ARTRĠT- Tutulum ĢekliOligoartiküler tutulum: Dörtya da daha az ekleminetkilendiği tutulum Ģeklidir.
ARTRĠT- Tutulum ĢekliPoliartiküler tutulum: BeĢya da daha çok ekleminetkilendiği tutulum Ģeklidir.
Jüvenil idyopatik artrit
JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT-Tanı           ölçütleriHastalığın 16 yaĢından önce baĢlamasıAynı eklemde 6 haftadan uz...
JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT-             SınıflamaSistemik JĠA          Jüvenil psoriatik artrit    ...
EntezopatiEntezopati, özellikletendonların kemiğe yapıĢmabölgelerinde ortaya çıkanyangısal yanıttır.Çoğunlukla aĢil tendon...
Entezopati
Ailesel Akdeniz AteşiAAA’daki artrit,çoğunlukla altekstremiteye yerleĢen,sekel bırakmayan, geziciolmayan, sekelbırakmayan,...
Egzersizle oluşan bacak ağrısıÖzellikle çocukluk çağı ailesel Akdeniz ateĢininönemli bir bulgusuLivneh tanı ölçütlerinin k...
Cilt muayenesi- Purpura    Vaskülitler    Lösemi    Meningokoksemi    Enfeksiyonlar    SLE
Yumuşak doku ödemi
Ailesel Akdeniz ateşi- Erizepel tarzı eritem
Erizipel tarzı eritem
Göz tutulumu
Ekstremite ağrısı olan çocuklarda değerlendirilebilecek                      laboratuvar yöntemleriTa...
Radyolojik değerlendirme
Ayak bileği MR inceleme
Sintigrafik inceleme
Ayırıcı TanıĠki ana veri ayırıcı tanıyı belirler:– AteĢ– Tutulan eklem sayısı  • Tekli eklem tutulumu  • Çoklu eklem t...
Ateşle birlikte tekli eklem tutulumuSeptik artritYumuĢak doku enfeksiyonlarıAilesel Akdeniz ateĢiBirincil romatizmal hasta...
Geçici (Transient, Toksik) sinovitBaĢlangıç yaĢı genellikle 3-6 yaĢ arasındadır.Öyküde çoğunlukla geçirilmiĢ ÜSYE öyküsü v...
Ateşsiz tekli eklem tutulumuTravma ve yerel mekanik hastalıklarGeçici sinovitAvasküler nekrozSubakut osteomiyelitHemoglobi...
Aseptik nekroz
Ateşle birlikte çoklu eklem tutulumuSepsisBakteryel enfeksiyonlarAkut romatizmal ateĢReaktif artritlerBirincil romatizmal ...
Enfeksiyonla ilişkili eklem       bulguları - Ortak özelliklerAkut baĢlangıç, belirgin ya da sinsi prodromGezici ar...
Ateşsiz çoklu eklem tutulumuBirincil romatizmal hastalıklarEklem hipermobilitesi sendromuMalignitelerBüyüme ağrıları
Büyüme ağrıları4-12 yaĢ arası çocuklarda ve büyümenin hızlıgörüldüğü dönemlerde görülür.Cinsiyet farkı yoktur.Özellikle aĢ...
SonuçÇok önemli         Hata– AteĢ ve gece terlemesi  – Steril kültürler olmasına– Geceleri uykudan      ...
Son özetYapılmalı            Yapılmamalı – Ayrıntılı öykü        – Fizik bakı ve laboratuvar – Tüm ekl...
Hekimlerin inceliği ve derinliğine
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eklem ağrısı acil (fazlası için www.tipfakultesi.org )

2,741 views

Published on

 • Login to see the comments

Eklem ağrısı acil (fazlası için www.tipfakultesi.org )

 1. 1. Eklem ağrısı ile başvuran çocuğa tanılandırıcı yaklaşım Özgür KASAPÇOPURCerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 2. 2. Eklem ağrısı olan çocuğa tanılandırıcı yaklaşımGenel pediatri polikliniklerine, baĢvuran hastaların ortalama% 4-30’u ekstremite ağrısından yakınmaktadır.Çocuklardaki yineleyen ağrı yakınmalarının içinde üçüncüsırayı baĢ ağrısı ve karın ağrısından sonra ekstremite ağrılarıalmaktadır.Sağlıklı çocuklar arasında da eklem ağrısından yakınmasıklığı oldukça fazladır.
 3. 3. Sorgulama formu – Çocuğunuz aşağıdaki bulgulardan birini ya da birkaçını yaşadıysa, sıklığı, süresi ve yerini de belirterek lütfen işaretleyiniz: • Eklem ağrısı: – Etkilenen eklem: • Kas ağrısı: – Etkilenen bölge: • Eklem üzerinde kızarıklık: – Etkilenen eklem: • Eklem üzerinde şişlik: – Etkilenen eklem: • Eklem üzerinde ısı artışı: – Etkilenen eklem: • Eklemde hareket kısıtlılığı: – Etkilenen eklem:857 çocuğun ailelerine yollanan sorgulama formlarının 564’ü (% 63.7%)yanıtlanarak geri gönderildi.Bu çocukların 85’inde (% 15.5) kas iskelet sistemine ait yakınmalar bulunmakta idi. – Yıldırım Y ve ark. Sağlıklı ilkokul çocuklarında eklem hipermobilitesi sıklığı. Türk Pediatri Arşivi 2005; 40:83-86
 4. 4. Ekstremite ağrısı ile baĢvuran çocuğa yaklaĢımEkstremite ağrısı– Artralji ve artrit– Miyalji– Yürüyememe ve topallama
 5. 5. Artrit ve artralji arasındaki klinik farklılıklar ARTRİT ARTRALJİġiĢlik ön planda ġiĢlik yokSabah tutukluğu belirgin Sabah tutukluğu yokBulgular aktivite ile Bulgular aktivite iledüzelir belirginleĢirHareket kısıtlılığı var Hareket kısıtlılığı yokEklem yüzeyi sıcak Eklem yüzeyleri arasındaBulgular sürekli ısı farkı yok Bulgular aralıklı
 6. 6. ARTRİT
 7. 7. Artrit
 8. 8. Çocuklarda ekstremite ağrısı ile ortaya çıkabilecek olan hastalıklarA- Enfeksiyöz hastalıklar – Septik artrit – Osteomyelit – Sepsis – Selülit – Diskit – Sub akut bakteryel endokardit – Enterik enfeksiyonlar – Bruselloz – Viral enfeksiyonlar – Tüberküloz
 9. 9. Çocuklarda ekstremite ağrısı ile ortaya çıkabilecek olan hastalıklarB- Yangısal hastalıklar – Akut romatizmal ateĢ – Jüvenil idyopatik (romatoid) artrit – Vaskülitler • Henoch Schönlein purpurası • Kawasaki hastalığı – Sistemik lupus eritematozus – Bağ dokusu hastalıkları • Jüvenil skleroderma • Jüvenil dermatomiyozit
 10. 10. Çocuklarda ekstremite ağrısı ile ortaya çıkabilecek olan hastalıklarC- Mekanik-ortopedik durumlar – Travma – Aseptik nekrozlar – Ġskelet displazileri – Düz tabanlık – SıyrılmıĢ femoral epifiz sendromu
 11. 11. Çocuklarda ekstremite ağrısı ile ortaya çıkabilecek olan hastalıklarD- Maligniteler – Lösemi – Lenfoma – Kemik tümörleri – YumuĢak doku tümörleriE- Diğerleri – Toksik sinovit – Hipermobilite sendromu – Postimmünizasyon sendromları – RaĢitizm – Psikojenik artralji – Fibromyalji – Refleks sempatik distrofi ve eritromelalji – Ailesel Akdeniz ateĢi
 12. 12. Öyküde araştırılması zorunlu noktalarAğrının oluĢum zamanıAğrı sürekli mi yoksa ara ara mı belirginleĢiyor ?Günlük aktivite ile olan iliĢkisi– Merdiven çıkma, yürümeGece mi yoksa gündüz mü belirgin ?Ağrının yerleĢimiTravma öyküsüAğrının uyku ile olan iliĢkisiOkul devamıHastanın köken aldığı bölgeSistemik hastalığı düĢündürecek bulgular
 13. 13. Sistemik hastalığı düşündürecek bulgularAteĢKilo kaybıBelirgin yürüme bozukluğuUyku düzensizlikleri ve depresif bulgularKas güçsüzlüğüBüyüme ve geliĢme geriliğiGastrointestinal bozukluklar
 14. 14. FĠZĠK BAKIDA DEĞERLENDĠRĠLECEK NOKTALAREklem –ekstremite muayenesiAteĢCilt muayenesi(döküntü, cilt altı nodül)Ödem varlığıKardiyolojik muayeneHepatosplenomegali,lenfadenomegaliAğız içi yaralarTırnak dibi muayenesi, parmaktaki yangısaldeğiĢimler
 15. 15. Hipermobilite sendromu Dirseğin 10 dereceden fazla hiperekstansiyonu Tanı Carter-Wilkinson (3/5) yada Beighton (6/9) tanı ölçütleri ile konur.
 16. 16. Hipermobilite sendromu Dizlerin 10 dereceden fazla hiperekstansiyonu Dizler hiperakstansiyonda iken gövde ve belden eğilerek el ayalarının zemine değdirilmesi
 17. 17. Hipermobilite sendromu El baĢ parmağın ön kol fleksör yüze apozisyonu
 18. 18. Hipermobilite sendromuEl bileği vemetakarpofalengealeklemlerin parmakları daiçine alacak Ģekilde önkola paralelhiperekstansiyonu
 19. 19. Hipermobilite sendromuEklemlerin aĢırı hareketliliği ile birlikte olan bir sendromKız çocuklarda ve artralji öyküsü olanlarda daha sık.ÇeĢitli genetik sendromlar ile ya da izole olarak dagörülebilir.Ülkemizde görülme sıklığı % 14 – Yıldırım Y, Yılmaz S, Ayhan E et al. The frequency of joint hypermobility in healthy Turkish children. Annals of Rheumatic Diseases 2004;63(suppl 1):81(OP0078)YaĢ ilerledikçe sıklığı azalmakta ve ortadan kaybolmaktadır.
 20. 20. Eklem muayenesiFleksiyon - Ekstansiyon
 21. 21. ARTRĠTTanım– Herhangi bir eklemde ĢiĢlik, kızarıklık, ısı artıĢı ya da fonksiyon kaybından herhangi birisinin görüldüğü yangısal durum– Artralji ise salt ağrının bulunduğu diğer yangısal ölçütlerin saptanmadığı durum
 22. 22. ARTRĠT- TanımlamaAkut artrit: Var olan artritin bireklemde 6 haftadan daha kısasürdüğü durumdur.Süregen artrit: Var olan artritinbir eklemde 6 haftadan uzunsürdüğü durumdur.
 23. 23. ARTRĠT- Tutulum ĢekliOligoartiküler tutulum: Dörtya da daha az ekleminetkilendiği tutulum Ģeklidir.
 24. 24. ARTRĠT- Tutulum ĢekliPoliartiküler tutulum: BeĢya da daha çok ekleminetkilendiği tutulum Ģeklidir.
 25. 25. Jüvenil idyopatik artrit
 26. 26. JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT-Tanı ölçütleriHastalığın 16 yaĢından önce baĢlamasıAynı eklemde 6 haftadan uzun sürmesiSöz konusu artrite yol açabilecek tüm nedenlerindıĢlanmıĢ olması– Hastalığın baĢlangıç tipi tanımlanırken, ilk altı aydaki tipi baĢlangıç tipi olarak kabul edilir.
 27. 27. JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT- SınıflamaSistemik JĠA Jüvenil psoriatik artrit Entezit ile iliĢkili artritOligoartiküler JĠA Diğer– Sürekli oligoartrit– UzamıĢ oligoartritSeronegatif poliartiküler JĠASeropozitif poliartiküler JĠA
 28. 28. EntezopatiEntezopati, özellikletendonların kemiğe yapıĢmabölgelerinde ortaya çıkanyangısal yanıttır.Çoğunlukla aĢil tendonundaortaya çıktığı için kendisini,sıklıkla topuk ağrısı ile bellieder.Entezopati süregenleĢtiğizaman ilgili tendonda belirginolan sertlik ile ortaya çıkar.
 29. 29. Entezopati
 30. 30. Ailesel Akdeniz AteşiAAA’daki artrit,çoğunlukla altekstremiteye yerleĢen,sekel bırakmayan, geziciolmayan, sekelbırakmayan, akut birmonoartrittir.
 31. 31. Egzersizle oluşan bacak ağrısıÖzellikle çocukluk çağı ailesel Akdeniz ateĢininönemli bir bulgusuLivneh tanı ölçütlerinin küçük ölçütlerinden birisiGörülme sıklığı % 75, kontrol grubunda rastlanmaolasılığı çok düĢükAğrıya yer yer purpurik lezyonlar ve yerel ĢiĢlik deeĢlik edebilir.
 32. 32. Cilt muayenesi- Purpura Vaskülitler Lösemi Meningokoksemi Enfeksiyonlar SLE
 33. 33. Yumuşak doku ödemi
 34. 34. Ailesel Akdeniz ateşi- Erizepel tarzı eritem
 35. 35. Erizipel tarzı eritem
 36. 36. Göz tutulumu
 37. 37. Ekstremite ağrısı olan çocuklarda değerlendirilebilecek laboratuvar yöntemleriTam kan sayımı ve periferik yaymaEritrosit sedimantasyon hızı (ESH)Biyokimyasal tetkiklerMikrobiyolojik testler:– ASO??, Boğaz kültürü– Grup aglütinasyonlarıĠmmünolojik testlerRomatolojik testler: RF, ANA, HLA-B27Radyolojik incelemelerSintigrafik incelemelerKemik iliği ve yerel doku biopsileri
 38. 38. Radyolojik değerlendirme
 39. 39. Ayak bileği MR inceleme
 40. 40. Sintigrafik inceleme
 41. 41. Ayırıcı TanıĠki ana veri ayırıcı tanıyı belirler:– AteĢ– Tutulan eklem sayısı • Tekli eklem tutulumu • Çoklu eklem tutulumuYardımcı olarak ta akut faz yanıt varlığı ve zorunluise yerel radyolojik incelemeler kullanılır
 42. 42. Ateşle birlikte tekli eklem tutulumuSeptik artritYumuĢak doku enfeksiyonlarıAilesel Akdeniz ateĢiBirincil romatizmal hastalıklarGeçici (toksik) sinovitBrusellozSarkoidozMalignitelerHemoglobinopatiler
 43. 43. Geçici (Transient, Toksik) sinovitBaĢlangıç yaĢı genellikle 3-6 yaĢ arasındadır.Öyküde çoğunlukla geçirilmiĢ ÜSYE öyküsü vardır.Belirgin kalça ağrısı, topallama ve kalça hareketlerindekısıtlılık ana klinik bulgulardır.Tam kan sayımı normal, EÇH normal ya da hafif artmıĢ veAP pelvis grafi normal sınırlardadır.Ultrasonografide minimal sıvı saptanabilir.Hastalık gidiĢi oldukça iyidir.Steroid olmayan yangı giderici ilaçlara yanıt çok hızlı veolumludur.
 44. 44. Ateşsiz tekli eklem tutulumuTravma ve yerel mekanik hastalıklarGeçici sinovitAvasküler nekrozSubakut osteomiyelitHemoglobinopatilerMalignitelerRefleks sempatik distrofi
 45. 45. Aseptik nekroz
 46. 46. Ateşle birlikte çoklu eklem tutulumuSepsisBakteryel enfeksiyonlarAkut romatizmal ateĢReaktif artritlerBirincil romatizmal hastalıklarSarkoidozMaligniteler
 47. 47. Enfeksiyonla ilişkili eklem bulguları - Ortak özelliklerAkut baĢlangıç, belirgin ya da sinsi prodromGezici artrit ya da artralji (simetrik ve poliartiküler)Yineleyebilen monoartiküler tutulumBağımsız, kısa süreli ve akut tablolarAğrı kesicilere oldukça iyi yanıt ve klinik bulguların hızlagerilemesiÖzgün tanının çok sınırlı sayıda olguda konulabilmesi
 48. 48. Ateşsiz çoklu eklem tutulumuBirincil romatizmal hastalıklarEklem hipermobilitesi sendromuMalignitelerBüyüme ağrıları
 49. 49. Büyüme ağrıları4-12 yaĢ arası çocuklarda ve büyümenin hızlıgörüldüğü dönemlerde görülür.Cinsiyet farkı yoktur.Özellikle aĢırı egzersiz sonrası ve geceleribelirgindir. Asla sabahları olmaz.Günlük yaĢamı hiç etkilemez.Olay daha çok kemik metafizlerinde oluĢangerilmeye bağlıdır.Masaja ve ağrı kesicilere hızla yanıt verir.
 50. 50. SonuçÇok önemli Hata– AteĢ ve gece terlemesi – Steril kültürler olmasına– Geceleri uykudan karĢın antibiyoterapi uyandıran ağrı baĢlanması– Solukluk, ekimoz, – Psikososyal bozuklukların hepatosplenomegali gözden kaçırılması– Anemi ve trombositopeni – Kalça ağrısının dize– Eklemlerde kalıcı eklem yansıması sonucu diz ağrısı kısıtlılığının oluĢması olarak değerlendirilmesi– Sürekli bel ağrısı – Travmanın sorgulanmaması
 51. 51. Son özetYapılmalı Yapılmamalı – Ayrıntılı öykü – Fizik bakı ve laboratuvar – Tüm eklemlerin verileri normal ise organik değerlendirilmesi hastalığın dıĢlanması – Radyolojik karĢıt – Yukarıdaki durumda, değerlendirme testlerin yinelenmesinden kaçınmak – Sepsis ya da osteomiyelitten – Hızla tanı koymaya çalıĢmak Ģüphelenildiği anda tedavi – Hastanın yaĢam içinde baĢlanması hareketliliğinin kısıtlanması – Hareket özgürlüğü – Olabildiğince hastanın uzun süreli izlenmesi
 52. 52. Hekimlerin inceliği ve derinliğine

×