Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekg(fazlası için www.tipfakultesi.org)

4,530 views

Published on

 • Login to see the comments

Ekg(fazlası için www.tipfakultesi.org)

 1. 1. Elektrokardiyografi
 2. 2. Hedefler • Kardiyak ileti yollarının tanınması • Temel EKG dalga formlarının tanınması • Normal EKG’nin öğrenilmesi • Sık görülen ritim bozukluklarının EKG özelliklerinin öğrenilmesi • AMI durumunda EKG dalga formlarının tanınması
 3. 3. İleti Sistemi
 4. 4. İleti Sistemi
 5. 5. A c t io n P o t e n t ia l o f a M y o c a r d ia l C e ll + 2 5 0 - 2 5 - 5 0 - 7 5 - 1 0 0 R e s t in g P o t e n t ia l - 9 0 m v O v e r s h o o t + 1 0 m v N a + C a + + K + 0 1 2 4 A c tiv e T r a n s p o r t N a + o u t K + b a c k in A R P R R P S N P C o r r e s p o n d in g E C G O v e r la y Miyokardiyal Hücrenin Aksiyon Potansiyeli
 6. 6. Sinoatrial Node Atrioventriküler Node Kalbin İleti Sistemi
 7. 7. Elektriksel ve Mekanik Olaylar
 8. 8. Elektrokardiyografi • Kalbin elektriksel aktivitesinin grafik olarak kayıt edilmesidir. – EKG makinası kalbten çıkan (+) ve (-) elektriksel uyarıları vücut üzerine yapıştırılan elektrotlarla kayıt eder. • Normalde deri yüzeyinde oluşan elektriksel uyarılar çok düşük voltajlıdır, bu uyarılar EKG makinası tarafından yükseltilir. • Kalbin pompa yeteneği hakkında bilgi vermez.
 9. 9. EKG Derivasyonları • 3 tip EKG derivasyonu vardır – Bipolar olanlar (DI, DII, DIII) – Augmente olanlar (AVR, AVL, AVF) – Prekordiyal olanlar (V1-6) • Hastanelerde 12, alanda ise genellikle 3 lead (bipolar leadler) kullanılır. • Yaşamı tehdit eden disritmilerin tanınması için 1 derivasyon yeterlidir – En sık tercih edilen DII’dir, çünkü kalbin elektriksel aksıyla aynı yöndedir.
 10. 10. Standart Ekstremite Derivasyonları
 11. 11. Rutin EKG Monitorizasyonu • Bu amaçla ambulans, acil servis ve KYB ünitelerinde genellikle DII derivasyonu kullanılır • Kalp atım hızı ve düzeni anlaşılabilir • İskemi varlığı veya lokalizasyonu, aks deviasyonu, dal blokları ve kalbin pompa yeteneği anlaşılamaz
 12. 12. EKG’de Artefakt Nedenleri • Hastanın hareket etmesi • Elektrotun çıkması • Kas tremorları • Titreme • Makinenin bozuk olması • Dışarıdan 60 hertz’lik elektrik dalgası ile etkilenme
 13. 13. EKG Dalgalarının Tanınması
 14. 14. Normal Erişkin 12 Derivasyonlu EKG
 15. 15. EKG Ritim Şeridinin Yorumlanması • Hız • Ritim • P Dalgası • P-R İntervali • QRS Kompleksi
 16. 16. • Genellikle ventriküler hız ölçülür. Eğer atrial ve ventriküler hız farklı ise her ikiside ölçülür. • Bradikardi <60 normal 100> Taşikardi • Hız hesaplanmasının birkaç yöntemi var HIZ EKG Ritim Şeridinin Yorumlanması
 17. 17. Triplicate metodu (Düzenli ritimlerde kullanılır)
 18. 18. EKG Hız Hesaplanması • En sık kullanılan yöntem – R-R intervaline göre yapılan hız hesaplanması • 300 / büyük kare sayısı • 1500 / küçük kare sayısı • Ritim düzensiz ise – 15 tane büyük kare içindeki QRS’ler toplanarak 20 ile çarpılır
 19. 19. • R-R intervallerinin düzenli olup olmadığı incelenir RİTİM EKG Ritim Şeridinin Yorumlanması
 20. 20. • P dalgası var mı? • P dalgaları birbirine benziyor mu? • P-P aralıkları düzenli mi? • Her P dalgasını QRS takip ediyor mu? • P dalgası +/- mi? P Dalgası Analizi EKG Ritim Şeridinin Yorumlanması
 21. 21. • Atrial depolarizasyon + uyarının AV noda ulaşması arasında geçen süredir • 0,12-0,20 sn’dir (3-5 küçük kare) P-R İntervali Analizi EKG Ritim Şeridinin Yorumlanması
 22. 22. • Bütün QRS kompleksleri benzer mi? • QRS’in süresi nedir? – 0.12’nin altında mı? – Geniş QRS kompleksi mi var? QRS Kompleksi Analizi EKG Ritim Şeridinin Yorumlanması
 23. 23. P Q R S T
 24. 24. P Q R S T
 25. 25. • Normal sinüs ritmi – Her bir P dalgasını QRS takip eder – P dalgaları normal yapıdadır – P dalgası hızı 60 - 100 atım/dk < 10% varyasyon • Hız < 60 = sinüs bradikardisi • Hız >100 = sinüs taşikardisi • Varyasyon >10% = sinüs aritmisi Normal Erişkin 12 Derivasyonlu EKG
 26. 26. • Normal P dalgaları – Yükseklik < 2.5 mm lead II’de – Genişlik < 0.11 sn lead II’de • Anormal P dalgaları sağ atrial hipertrofi, sol atrial hipertrofi, atrial premature atım ve hiperkalemi de görülebilir – Tüm ekstremite derivasyonlarında -aVR hariç- pozitif – Göğüs derivasyonlarında küçüktür Normal Erişkin 12 Derivasyonlu EKG
 27. 27. • Normal PR intervali – 0.12 - 0.20 sn (3 - 5 küçük kare) • Kısa PR segment Wolff-Parkinson-White sendromu veya Lown-Ganong-Levine sendromunda görülebilir (diğer nedenler; Duchenne muskuler distrofi, tip II glikojen depo hastalığı (Pompe)) • Uzun PR intervali ile 10 AV blok tanısı konur Normal Erişkin 12 Derivasyonlu EKG
 28. 28. • Normal QRS kompleksi – Süre < 0.12 sn (3 küçük kare) • Anormal derecede geniş QRS durumunda; sağ veya sol dal bloğu, ventriküler ritim, hiperkalemi – Patolojik Q dalgaları yoktur • Göğüs derivasyonlarında 0.04sn.’den kısa ve aynı derivasyondaki R dalgasının 1/4’ünden küçük olmalı – Sol/sağ ventriküler hipertrofi bulguları yoktur Normal Erişkin 12 Derivasyonlu EKG
 29. 29. • Normal QRS kompleksi • Ekstremite derivasyonlarında; – DI, DII, aVL ve aVF derivasyonlarındaki q dalgasının süresi 0.04 sn.den kısa ve R dalgasının 1/4’ünden küçük olmalıdır. • D III ve aVR’deki q dalgasının özellikleri dikkate alınmaz, çünkü endokardı görürler Normal Erişkin 12 Derivasyonlu EKG
 30. 30. • Normal ST segmenti – Elevasyon veya depresyon yoktur • Elevasyon nedenleri; akut MI, sol dal bloğu, akut perikarditis, normal varyasyonlar (örn; atletik kalpler) • Depresyon nedenleri; miyokardiyal iskemi, digoxin etkisi, ventriküler hipertrofi, akut posterior MI, pulmoner emboli, sol dal bloğu Normal Erişkin 12 Derivasyonlu EKG
 31. 31. • Normal T dalgası – Uzun T dalgaları; hiperkalemi, hiperakut miyokardiyal infarktüs ve sol dal bloğunda görülür – Küçük T dalgaları; düzleşmiş veya inverte T dalgaları iskemi, yaş, ırk, hiperventilasyon, endişe, LVH, ilaçlar (digoksin vs..), perikardit, PE, intraventriküler ileti defektleri (RBBB) ve elektrolit anormallikleri. Normal Erişkin 12 Derivasyonlu EKG
 32. 32. EKG Ritimleri
 33. 33. Ritim Bozuklukları • DİSRİTMİ; kalbin normal elektriksel ritminden olan sapmalara denir • ARİTMİ; kalbin elektriksel aktivitesinin olmamasıdır • Disritmi nedenleri; – Miyokardiyal hasar, OSS bozukluğu, KMP’ler, hipoksi, asidoz, elektrolit bzk, ilaçlar, hipotermi, idiopatik olaylar
 34. 34. Aritmilerin Oluşumu
 35. 35. EKG Ritim Bozuklukları • Sinüs ritimleri • Atrial disritmiler • AV junctional ritim ve AV bloklar • Ventriküler ritimler ve dal blokları
 36. 36. Sinüs Ritimleri • Normal sinüs ritmi • Sinüs bradikardisi • Sinüs taşikardisi • Sinüs aritmisi • Sinüs arresti
 37. 37. Normal Sinüs Ritmi • EKG özellikleri; – Belirgin olarak izlenebilen P dalgaları olmalı – P dalgalarının morfolojileri aynı olmalı – Her P dalgasını bir QRS kompleksi takip etmeli – QRS komplekslerinin hızı sabit olmalı – PR intervali normal olmalı – PR intervali sabit olmalı – P dalga hızı 60-100 arasında olmalı
 38. 38. Sinüs Bradikardisi • Sinüs nodundan çıkan uyarılar dakikada 60'ın altındadır. • EKG özellikleri; Hız : 40-60/dakika Ritim : Düzenli P dalgası : Büyüklük ve şekli normal P-R aralığı : Normal QRS : Normal
 39. 39. Sinüs Taşikardisi • Sinüs nodundan çıkan uyarılar dakikada 100'den fazladır. • EKG özellikleri; Hız : 100-160/dakika Ritim : Düzenli P dalgası : Büyüklük ve şekli normal P-R Aralığı : Normal QRS : Normal
 40. 40. Sinüs Aritmisi • Sinüs nodundan çıkan uyarılar düzensizdir. • Düzensizlik sıklıkla inspiryum ve ekspiryum nedeniyledir. • EKG Özellikleri; Hız : Genellikle normal (60-100/dakika) Ritim : En kısa ve en uzun R-R intervalleri arasında 0.12 saniye veya daha fazla bir fark vardır ve düzensizdir. P dalgası : Büyüklük ve şekli normal P-R aralığı : Normal QRS : Normal
 41. 41. Sinüs Arresti • Sinüs nodu bir impuls başlatamadığı zaman oluşur. • Bir veya daha fazla kardiyak siklus için tüm P – QRS - T sırası yoktur. • P-P aralığında bozulma meydana gelir. • P – QRS - T sırasının yokluğunda bir duraklama meydana gelir.
 42. 42. Atrial Aritmiler • Premature atrial kontraksiyon • İletilememiş premature atrial kontraksiyon • Atrial taşikardi • Atrial flutter • Atrial fibrilasyon • Wandering atrial pacemaker • Preeksitasyon sendromları
 43. 43. Premature Atrial Kontraksiyon • Ektopik bir atrial odaktan kaynaklanır. Normal bir sinüs ritmi varlığında görülür. • QRS kompleksine eşlik eden erken, anormal P dalgası ve bunu takip eden bir duraklama bulunur. • EKG özellikleri; Hız : Genellikle normal (60-100/dakika) Ritim : Düzensiz; PAK'u takip eden duraklamadan dolayıdır. Bu duraklama (pause) genellikle tam değildir. P dalgası : Prematürdür ve sinüs P dalgasından farklıdır. P-R aralığı : Normal, uzun yada kısa olabilir. QRS : Genellikle normal; eğer impuls aberran bir yoldan iletilmişse geniştir.
 44. 44. Atrial Taşikardi • Birbirini takip eden üç veya daha fazla atrial ektopik atım atrial taşikardiyi oluşturur. Atrial impulslar AV nodda bloke olursa ventriküllere iletilemez. Bu ritim bloklu atrial taşikardi olarak adlandırılır. • EKG özellikleri; Hız : Atrial hız 140-250 atım/dk, ventriküler hız 140-250 atım/dk’dır (AV blok varsa daha yavaş). Ritim :Düzenli P dalgası :Anormal (P dalgalarının tanımlanması sıklıkla zordur) P-R aralığı : Genellikle ölçülemez (Çünkü P dalgaları gizlenmiştir) QRS : Genellikle normal fakat aberran ileti varsa geniş olabilir.
 45. 45. Atrial Flutter • Hızlı düzenli bir atrial odaktan kaynaklanır. • Atrial kaslar bu hızlı stimülasyona flutter veya F dalgaları olarak isimlendirilen testere dişi görünümlü atrial defleksiyon ortaya çıkararak cevap verir. • İzoelektirik hat kaybolmuştur. • EKG özellikleri; Hız : Atrial hız 250-400 iken, ventriküler hız değişkendir. Ritim : Düzenli fakat AV iletim oranı değişirse düzensiz olabilir. P dalgası : Her QRS kompleksi öncesinde iki, üç, dört veya daha fazla F dalgaları bulunur. P-R aralığı : Ölçülmesi gerekli değildir. QRS : Normal Açıklama : Atrial impulsların yalnızca yarısı, üçte biri veya dörtte biri AV nod yoluyla ventriküllere iletilir. Ortaya çıkan ritim 2:1, 3:1 veya 4:1 AV bloklu atrial flutter olarak adlandırılır. Eğer iletim oranı değişkense ritim değişken AV bloklu atrial flutter olarak adlandırılır.
 46. 46. Atrial Fibrilasyon • Ektopik bir atrial odaktan hızlı, düzensiz, kaotik bir atım olduğu zaman meydana gelir. Genellikle prematür atrial kontraksiyon tarafından presipite edilir. Atrial fibrilasyon dalgalı, düzensiz bir izoelektirik hatla beraber tümüyle düzensiz bir ventriküler hızla karakterizedir. • EKG özellikleri; Hız : Atrial hız 400 veya daha fazla (ölçülemez), ventriküler hız değişkendir. Ritim : Tam olarak düzensiz P dalgası : P dalgaları yerine fibrilasyon dalgaları olarak isimlendirilen düzensiz, dalgalı defleksiyonlar vardır. P-R aralığı : Ölçülemez QRS : Normal (0.10 saniye veya daha az)
 47. 47. AV JUNCTIONAL RİTİM ve AV BLOKLAR • Junctional ritim • Akselere junctional ritim • Junctional taşikardi • Birinci derece AV blok • Tip I ikinci derece AV blok • Tip 2 ikinci derece AV blok • Üçüncü derece AV blok
 48. 48. Junctional Ritim • SA nodun baskılanması nedeniyle AV nodda bir odak pacemaker olarak SA nodun yerini alır. • P dalgaları QRS kompleksinden hemen önce ya da ondan sonra gelir veya içinde gizlidir. • Sıklıkla escape (kaçak) bir ritim olarak ortaya çıkar. • EKG özellikleri; Hız : 40-60/dakika Ritim : Düzenli P dalgası : Atriuma retrograd ileti ile gönderilir ve pozitif derivasyonlarda negatif, negatif derivasyonlarda pozitiftir. P-R aralığı : Kısa (0.10 saniye veya daha az) QRS : Normal (0.10 saniye veya daha az)
 49. 49. Akselere Junctional Ritim • Sıklıkla aşırı digital alımı nedeniyle AV nod içinde artmış otomatisiteden kaynaklanır. • EKG özellikleri; Hız : 60-100/dakika Ritim : Düzenli P dalgası : Atriuma retrograd gönderilir ve pozitif derivasyonlarda negatif, negatif derivasyonlarda pozitiftir P-R aralığı : Kısa (0.10 saniye veya daha az) QRS : Normal (0.10 saniye veya daha az)
 50. 50. • İskemi • Nodal Baskılanma • Nodal İnflamasyon • Diğer Uyarılar Atrioventriküler Blok
 51. 51. Atrioventriküler Blok Normal EKG Atrioventriküler Blok
 52. 52. Birinci Derece AV Blok • Elektriksel uyarı SA noddan köken alır ve AV noda normal olarak iletilir. • Uyarı AV kavşağa ulaştığında ventriküllere iletilmeden önce geçici olarak gecikir. • EKG özellikleri; Hız : Normal (60-100/dakika) Ritim : Düzenli P dalgası : Normal sinüs P dalgaları P-R aralığı : 0.20 saniyenin üzerindedir QRS : Normal
 53. 53. Tip 1 İkinci Derece AV Blok • Sinüs uyarısı AV noda normal olarak ulaşır. AV nod yoluyla geçiş daha da uzar. • Uyarılardan biri ventriküllere iletilemez. • P-R mesafesi progresif olarak uzar ve bunu takiben bir QRS kompleksi düşer, bir pause (duraklama) meydana gelir. Bu olay daha sonraki kardiyak sikluslarda da tekrarlanır. • EKG özellikleri; Hız : Genelde yavaş , fakat normalde olabilir. Ritim : Düzensizdir. P dalgası : Sinüs P dalgaları vardır ve düzenlidir. QRS komplekslerinden daima daha fazla P dalgası vardır. P-R aralığı : Değişkendir, progresif olarak uzar ve bir QRS oluşamaz (düşen atım). QRS : Genellikle normal
 54. 54. Tip 2 İkinci Derece AV Blok • Uyarılar AV noda normal olarak ulaşır. • İmpulslar ara sıra veya daha sık görülen tipi ile düzenli olarak bloke olabilir. • P-R aralığı sabittir. • Blok aralıklı oluşuyorsa veya iletim oranı değişiyorsa ritim düzensiz olur. • EKG özellikleri; Hız : Genellikle yavaş Ritim : Genellikle düzenli fakat blok aralıklı olarak oluşuyorsa veya iletim oranı değişiyorsa düzensiz olabilir. P dalgası : Her P dalgasını QRS kompleksi takip etmez. P-R aralığı : İletilen atımın P-R aralığı değişmez. QRS : Blok yeri AV nodda ise normal, AV nodun altında ise geniştir.
 55. 55. Üçüncü Derece AV Blok • SA noddan çıkan uyarı AV noda iletilemez, tüm uyarılar bloke olur ve hiçbiri ventriküllere iletilemez. • Atriumlar genellikle SA noddan aktive olurken, ventriküller diğer pacemaker tarafından (ya junctional ya da ventriküler) uyarılırlar. • Ritim QRS kompleksleriyle ilişkisi olmayan (AV dissosiyasyon) düzenli olarak oluşan P dalgaları ile karakterizedir. • Yavaş ve düzenli oluşan QRS kompleksleri vardır.
 56. 56. Üçüncü Derece AV Blok • EKG özellikleri; Hız : Atrial hız 60-100 atım/dk iken, ventrikül hızı 40 atım/dk veya altındadır. Ritim : Düzenli P dalgası : Sinüs P dalgaları vardır. QRS kompleksleri ile ilişkisi yoktur. P dalgaları QRS kompleksinin içinde görülebilir. P-R aralığı : Değişkendir. QRS : Ventriküller AV noda yakın olarak yerleşmiş ektopik bir pacemaker tarafından aktive oluyorsa normaldir; ventriküler bir ektopik pacemaker tarafından aktive oluyorsa geniştir.
 57. 57. VENTRİKÜLER RİTİMLER ve DAL BLOKLARI • İdioventriküler ritim • Akselere ventriküler ritim • Prematür ventriküler kontraksiyon • Ventriküler taşikardi • Ventriküler fibrilasyon • Asistoli • Dal bloğu; sağ-sol dal blokları
 58. 58. İdioventriküler Ritim • Ventriküler ektopik bir odak uyarıları idioventriküler hızda yolladığı zaman oluşur. • Sıklıkla total kalp bloğu ile birlikte görülür. • EKG özellikleri; Hız : 30-40 atım/dakika Ritim : Düzenli P dalgası : Yoktur P-R aralığı : Ölçülemez QRS : Geniş (0.12 saniye veya daha fazla)
 59. 59. Erken Ventriküler Vuru • Ventriküllerin birindeki irritabıl bir odaktan kaynaklanır. – Ventriküler aritmilerin en sık görülen tipidir. – Sıklıkla iskemiye sekonder miyokardiyal irritabilitenin göstergesidir. • Ritim P dalgası ile ilişkisi olmayan prematür, geniş veya çentikli QRS ile karakterizedir. – T dalgası esas QRS defleksiyonunun tam tersi yönündedir ve atımı kompansatuar pause takip eder. • Sinüs atımlarının düzenliliğini bozmaz
 60. 60. Erken Ventriküler Vuru • EKG özellikleri; Hız : Değişkendir, her hangi bir ritim ile oluşabilir. Ritim : Prematür atımı takiben oluşan pauseden dolayı düzensizdir. P dalgası : Prematür ventriküler kontraksiyon ile ilişkili P dalgası yoktur. P-R aralığı : Ölçülemez QRS : Geniş veya çentikli (T dalgası QRS’ in tam tersi yönündedir)
 61. 61. • Kahve • Sigara • Uyku eksikliği • Patolojik Erken Ventriküler Vuru
 62. 62. Preventriküler Kontraksiyonlar Normal EKG Erken Ventriküler Vuru
 63. 63. Ventriküler Taşikardi (VT) • Ektopik bir ventriküler odaktan hızlı uyarılar nedeniyledir. • İleri miyokardiyal irritabiliteyi gösterir • Genellikle erken ventriküler vuru ile tetiklenir. • Seri olarak birbirini takip eden 3 veya daha fazla geniş QRS kompleksleri tarafından oluşturulan hızlı ve düzenli bir ritimdir. • EKG özellikleri; Hız : 140-220 atım/dakika Ritim : Genel olarak düzenli, hafif bir düzensizlik olabilir P dalgası : İlişkili P dalgası yoktur P-R aralığı : Hesaplanamaz; P dalgası yoktur QRS : Geniş, çentikli (0.12 saniye veya daha fazla)
 64. 64. • İskemi • Elektriksel Şok VENTRİKÜLER FİBRİLASYON
 65. 65. Ventriküler Fibrilasyon (VF) • Ventriküllerde sıra dışı bir elektriksel odak hakim hale gelir. Hız o kadar yüksektir ki kas lifleri kasılamaz fakat organize olmayan kaotik bir şekilde seğirirler. • Ritim çoğu zaman erken ventriküler vuru veya VT tarafından tetiklenir. • EKG özellikleri; Hız, ritim ve PQRST parametreleri ölçülemez (ölçülebilir dalga şekillerinin yokluğundan dolayı) EKG trasesi ventriküllerin titremesini gösteren, yüksekliği, genişliği ve şekli değişen, devamlı, hızlı, kaotik ve tamamen irregüler dalga defleksiyonları ile karakterizedir.
 66. 66. Ventriküler Fibrilasyon Normal EKG VENTRİKÜLER FİBRİLASYON
 67. 67. Asistoli • Miyokardiumun elektriksel aktivitesi yoktur. • EKG özellikleri; Dalga defleksiyonları yoktur EKG'de düz bir çizgi görülür.
 68. 68. Dal Blokları • His demetinin sağ veya sol dalında iletimin gecikmesi veya bloke olmasıdır. • Bloke olan tarafın aktivasyonu etkilenmemiş taraftan uyarıların septum yoluyla iletilmesiyle oluşturulur. Bu aktivasyon ek bir zaman gerektirir. Bu da geniş QRS kompleksiyle sonuçlanır. • Ritim geniş QRS kompleksli düzenli sinüs ritmiyle karakterizedir. • Sağ veya sol dal bloğu arasındaki ayırım 12 derivasyonlu EKG ile yapılır. • EKG özellikleri; Hız : Genelde normal (60-100 atım/dakika) Ritim : Düzenli P dalgası : Normal sinüs P dalgaları P-R aralığı : Normal (0.12-0.20 saniye) QRS : Geniş (0.12 saniye veya daha fazla)
 69. 69. Sağ Dal Bloğu • Doğumsal olarak yada toplumun %10’unda tamamen normal olarak görülebilir. Ama iskemik kalp hastalıkları, hipertansiyon, myokardit, pulmoner emboli, romatizmal kalp hastalıkları, kardiomyopati ve perikarditte de görülebilir. • Sağ dal bloğu kriterleri; QRS’in süresi 0.12 sn’den uzundur V1’de ve sıklıkla V2 derivasyonunda da ikinci bir R dalgası izlenir Genellikle DI, aVL, V5 ve V6 derivasyonlarında derin S dalgası görülür.
 70. 70. Sol Dal Bloğu • Sol dal bloğunun varlığı her zaman kardiyak hastalığı gösterir. • Özellikle iskemik kalp hastalıkları, hipertansiyon, aort stenozu ve fibröz dejenarasyonda sol dal bloğuna rastlanır. Ek olarak konjestif ve hipertrofik kardiomyopati, myokardit, romatizmal kalp hastalıkları ve kardiyak cerrahi sonrasında da görülebilir. • Sol dal bloğu kriterleri; QRS’in süresi 0.12 sn’den uzundur V5 ve V6 derivasyonlarında septal q dalgası kaybolmuştur Özellikle V5, V6, DI ve aVL derivasyonlarında QRS kompleksinde çentiklenme izlenir DI, DII, V5 ve V6 derivasyonlarında monofazik geniş R dalgaları izlenir ST segment ve R dalgası değişikliklerine sık rastlanır V1-3’te sıklıkla derin S dalga paterni izlenir
 71. 71. AKUT MİYOKARDİAL ENFARKTÜS
 72. 72. 63 yaşında kadın 10 saattir göğüs ağrısı ve terlemesi var Akut anterior miyokardiyal infarktüs •Anterior leadlerde V1 - 6, I ve aVL’de ST elevasyonu •İnferior leadlerde resiprokal ST depresyonu
 73. 73. 55 yaşında erkek 4 saattir olan ezici bir göğüs ağrısı var Akut inferior miyokardiyal infarktüs •İnferior leadlerde II, III ve aVF’de ST elevasyonu •Anterior leadlerde resiprokal ST depresyonu
 74. 74. 60 yaşında bayan hasta 3 saattir göğüs ağrısı var Akut posterior miyokardiyal infarktüs •(Hiperakut) V1-3 leadlerinde akut injury‘nin ayna görüntüsü •(Tamamen gelişmiş) uzun R dalgası, V1 -3 leadlerinde uzun dik T dalgası •Genellikle inferior ve/veya lateral duvar MI’la ilişkilidir

×