Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

torch-enfeksiyon (fazlası için www.tipfakultesi.org )

4,072 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

torch-enfeksiyon (fazlası için www.tipfakultesi.org )

 1. 1. PERİNATALENFEKSİYONLAR 1
 2. 2. TORCH• Toxoplazma• Others (Sifiliz, Varisella Zoster, Parvovirus B19)• Rubella• Cytomegalovirus• Herpes simplex 2
 3. 3. FETAL – YENİDOĞAN İMMÜN SİSTEM• Fetüs ve yenidoğan immün sistemi çocuk ve erişkine göre yetersiz• 9 – 15 hafta *Hücresel ve hümoral immünite başlar. *Enfeksiyona primer cevap IgM üretimidir• 16- 26 hafta *Pasif immünite başlar *Plasental IgG transferi *26.hf.’da maternal/fetal 3
 4. 4. PERİNATAL ENFEKSİYON MEKANİZMALARI• TRANSPLASENTAL ( TORCH) Bakteriemi, viremi, parazitemi Konjenital enfeksiyon• DOĞUM EYLEMİ SIRASINDA FETAL KOLONİZASYON ( Bakteri, virüs) – İntak membranları atake ederek – Doğum esnasında (PROM, uzamış eylem manipulasyonları)• DOĞUM SONRASI ENFEKSİYONLAR ( 72. Saat > ) Yenidoğan bakım ünitesi Respiratör, kateter 4
 5. 5. FETAL ve NEONATAL ENFEKSİYON ETKENLERİ• İNTRAUTERİN – Transplasental Virüsler: Varisella-zoster, coxsackie, parvovirüs, rubella, sitomegalovirüs, HIV virüs ve diğerleri. Bakteri : Listeria, sifiliz. Protozoa : Toxoplasma, malarya. – Asendan enfeksiyon Bakteri: Grup B streptokok, koliform ve diğerleri. Virüsler: Herpes simpleks• İNTRAPARTUM – Maternal Kaynaklı Bakteri: Gonokok, klamidya, grup B streptokok, tbc Virüsler: Herpes simpleks, papillomavirüs, HIV virüs, Hepatit B. – Dışarıdan kontaminasyon Bakteri: Stafilakok, koliform ve diğerleri. Virüsler: Herpes simpleks• NEONATAL İnsandan iletim : Stafilokok, herpes simpleks. Respiratör ve kateter: Stafilokok, koliform 5
 6. 6. VARİSELLA-ZOSTER• Primer enfeksiyon: • Çocukluk çağında suçiçeği • Erişkin ve gebede primer enfeksiyon şiddetli (pnömonitis)• Latent enfeksiyon : • Dorsal root ganglionu ( Uçuk, Zoster) 6
 7. 7. VARİSELLA ZOSTER- FETAL ETKİLER• Erken gebelikte enfeksiyon: konjenital malformasyon *Koryoretinit *Serebral kortikal atrofi *Hidronefroz *Ekstremite defektleri (kemik/kutanöz)• 20 hafta < konj malf riski % 2 ( 13 hafta < % 0.4, 13-20 hafta % 2) 20 hafta > konj malf riski yoktur ( varisella lezyonları, ileri yaşlarda zoster) Doğuma yakın maternal enfeksiyon ( % 15 Disemine viseral hastalık, SSS hastalığı) ⇒ fatal 7 Varisella-zoster Ig uygulanır
 8. 8. 8
 9. 9. RUBELLA•• Primer enfeksiyon: Kızamıkçık – Gebelik dönemi dışında önemsiz bir enfeksiyon• Konjenital rubelladan korunma : – Fertil çağ riskli kadın populasyonu aşılama – Gebelikte aşı kontrendike (canlı atenue aşı) – Konsepsiyon öncesi 3 ay içinde riskli değil 9
 10. 10. RUBELLA• Tanı: Gebelikte klinik olarak primer rubella enf. tanısı zor • Klinik bulgular diğer enfeksiyonlardan farksız • 1 / 4 ‘ ü asemptomatik • Reenfeksiyon çok nadir ( rubella IgG + annede fetal enfeksiyon) • IgG döküntüden 1-2 hafta sonra peak yapar • IgM klin. bulgularla beraber pozitifleşir, 7-10 günde peak yapar, 4 hafta kadar ( + ) kalır. ( Duyarlı testlerde 1 yıl + ) 10
 11. 11. RUBELLA KONJENİTAL RUBELLA SENDROMU ENFEKTE İNFANT ETKİLENMİŞ İNFANT ENFEKSİYON DEFEKT (Konj Rubella)• 12 Hafta ≤ % 80 % 100• 13 – 14 hafta % 54 % 35• 2. trimester sonu % 25 % 0 (16 hafta>)• Extended rubella syndrome: 20 – 30’ lu yaşlarda progresif panensefalit, tip I DM 11
 12. 12. 12
 13. 13. KONJENİTAL RUBELLA BULGULARI *Göz: Katarakt, glokom, mikroftalmi,vs. *Kalp: PDA, periferal pulmoner arter stenozu, septal defektler. *Sensorinöral sağırlık (En sık tek defekt)*** *SSS: Meningoensefalit, mikrosefali, MR, meningoensefalit, gelişim gecikmesi *Fetal gelişme geriliği *Trombositopeni, anemi, purpura *Hepatit, hepatosplenomegali, sarılık *Kronik intterstisyel pnömonit *Kemik değişiklikleri (radyolusent kemik hastalığı) *Kromozomal bozukluklar 13 *Pigmenter retinopati
 14. 14. Kongenital Rubella Sendromu 14
 15. 15. 15
 16. 16. SİTOMEGALOVİRÜS• Perinatal enfeksiyonların en sık nedeni ( Yenidoğanda % 0.5 – 2 )• Primer enfeksiyon sonrası virüs latent hale gelir, antikor varlığına rağmen reaktivasyon olur.• Primer immün mekanizma hücreseldir. Hücresel immünite yönünden yetersiz fetüs maternal viremide enfeksiyon riski altındadır.• Gebelikte seronegatif kadınlarda % 1-4 serokonversiyon olur. 16
 17. 17. SİTOMEGALOVİRÜSTanı:• IgG 4 katından fazla yükselme• IgM (+) (Rekürrent enfeksiyonda IgM +olmayabilir)• Prenatal amniyosentez ( kültür ) enfeksiyonu gösterir• Kordosentez (IgM) fetal durumu gösterir 17
 18. 18. SİTOMEGALOVİRÜS Fetal enfeksiyon Etkilenme• Primer enfeksiyon % 40 % 10-15 % 90 sekel• Reaktivasyon % 1< % 0-1 18
 19. 19. KONJENİTAL SİTOMEGALOVİRÜS ENFEKSİYONU• Düşük doğum ağırlığı• Mikrosefali• İntrakranial kalsifikasyon• Koryoretinit• Mental-motor retardasyon• Sensorinöral defisit• Hepatosplenomegali• Hemolitik anemi• Trombositopenik purpura 19
 20. 20. TOKSOPLAZMA• Et ürünleri ( enkiste organizmalı), enfekte kedi pisliği ile bulaşır• Aktif enfeksiyon: • yorgunluk,myalji, LAP (çoğunlukla subklinik)• Maternal immünite ( + ) ise fetal enfeksiyon riski yoktur • Gebelikte 1 – 5 / 1000 aktif enfeksiyon• Gebelik haftası ilerledikçe fetal enfeksiyon riski artar • Overall risk : %50 20
 21. 21. 21
 22. 22. 22
 23. 23. TOKSOPLAZMA-fetal klinik bulgular• Düşük doğum ağırlığı• Hepatospenomegali• Sarılık• Anemi• Nörolojik bulgular: – konvulsiyonlar, intrakranial kalsifikasyonlar*** – mental retardasyon – hidrosefali*** veya mikrosefali• Korioretinit*** (hemen bütün bebeklerde) 23
 24. 24. Hidrosefali & Kongenital Toksoplazma 24
 25. 25. TOKSOPLAZMA• Tanı: Akut enf için tanı kriterleri (Ig G gebelik öncesi pozitifse)• Ig G titresinde 4 kat artış (2 hafta arayla) – 1 / 512 > titre (yakın zamanda veya mevcut enf. göstergesi) – Konj. toksoplazma bulguları olanlarda titre 1 / 256 > • Ig G (+) liğine ek olarak Ig M (+) leşmesi • Enfeksiyon geçmesine rağmen; Ig M 1 yıl kadar uzun + kalabilir. Onun için de Ig G avidite testi yapılır. • Avidite yüksekse enfeksiyon 3-5 ay önce geçirilmiştir • Düşük avidite akut enfeksiyon 25
 26. 26. TOKSOPLAZMA-TANI• Sabin Feldman Dye test ve İndirekt fluorescence• PCR ASSAY: – Amniyotik sıvıda ( + ) olması fetal enfeksiyonu kanıtlar – 20. haftadan önce fetal enfeksiyon tanısını koydurur.  Kordosentez: >20 hafta; fetal kanda Ig M antikor gösterilmesi kesin tanıyı gösterir 26
 27. 27. TOKSOPLAZMA Vertikal geçiş & sekel ilişkisiGebelik Tedavi (-) Sekel Tedavi (+)Haftası Geçiş Geçiş<2 hafta 0 - 02-6 hafta <2 %50 <26-16 hafta 15-25 %40 4-816-25 hafta 30-54 %18 20>25 hafta 60-65 %5 29-44 27
 28. 28. TOKSOPLAZMA-Management• Aktif enfeksiyon düşünülen gebelerde antimikrobial tedavi: – Spiramicin – Primethamine + sulfodiazine – Spiramicin+Primethamine + sulfodiazine• Spiramisin kullananlarda fetal enfeksiyon oranı %6 – Spiramisin; fetal infeksiyon insidansını azaltır, maternal- fetal geçişi azaltır, sekel oranını azaltmaz. 28
 29. 29. DİĞER VİRAL ENFEKSİYONLAR Maternal Komp. Aşı Fetal enf. Konj. Malf.• İNFLUENZA Pnomoni + + NTD ?• KABAKULAK Şiddetli enf. - + -• RUBEOLA Pnomoni - + teratojen (Kızamık) değil Abortus, SGA• ENTEROVİRÜS - + çocukluk Diabeti 29
 30. 30. DİĞER VİRAL ENFEKSİYONLAR FETAL ETKİ• COXSACKIE Konj. malformasyon Plasentitis,koryoamnionitis Viremi: Ensefalomyelit Hepatit Myokardit• PARVOVİRÜS (5.hastalık) Abortus, fetal ölüm, Nonimmune hidrops fetalis***. 30
 31. 31. HERPESVİRÜS• Alt genital/servikste enfeksiyon• Membranlar intakt ise fetal bulaşma olmaz• Vajinal doğum/EMR ile bulaşma olur• Annede primer enfeksiyonda neonatal enfeksiyon riski yüksek,• Rekürent enfeksiyonda neonatal enfeksiyon riski düşük.• NEONATAL HERPES ENFEKSİYONU• Dissemine : Major organlar etkilenir.• Lokalize: SSS, göz, deri, mukoza.• asemptomatik 31
 32. 32. Neonatal Herpes 32
 33. 33. SİFİLİZAntepartum Sifiliz: – Preterm doğum – Fetal ölüm – Neonatal enfeksiyonKlinik prezentasyonları: – Primer sifiliz – Sekonder sifiliz – Tersiyer sifiliz – Konjenital sifiliz – Latent sifiliz 33
 34. 34. SİFİLİZPrimer sifiliz:• inkübasyon süresi: 10-90 gün (ort. 3 hafta)• Primer şankr: ağrısız sert ülser (2-6 hafta) regionel LAP (3-6 hafta) Lezyonlarda karanlık saha ile tanı konabilir- serolojik testler % 70 (+) 34
 35. 35. SİFİLİZSekonder sifiliz:• Primer şankr iyileşmesinden 4-10 hafta sonra ortaya çıkar. – Deri döküntüleri ile başlar- %15 şankr (+) – % 25 asemptomatik – Cond. Latum- vulvar ülserasyon – Alopesia, hepatit, nefrit – Karanlık saha (+) – Serolojik testler (+) – Bazen tek bulgu enfekte bebek doğumu 35
 36. 36. 36
 37. 37. 37
 38. 38. SİFİLİZCongenital sifiliz:• Fetal ölüm nedeni• Spiroket plasentayı geçerek kongenital enfeksiyona neden olabilir• 18 gebelik haftasından önce fetüste klinik enfeksiyon manifest olmaz- immunkompetans• Kongenital enfeksiyon sıklığı maternal enfeksiyonun süresi ve evresi ile ilişkili – Primer ve sekonder sifilizde fetal enfeksiyon sık 38
 39. 39. SİFİLİZCongenital sifiliz manifastasyonları:• Stigmata: – hepatosplenomegali, sarılık, anemi – osteokondrit ve epifizlerde irregularite (Guerrin çizgisi)• Akciğerde interstisiyel değişiklikler (Virchow pnömoni alba)• Karaciğerde hipertrofik siroz• Pankreas ve dalakta enfeksiyon• Büyük uzun kemiklerde osteokondrit• Plasenta: büyük, soluk, villuslarda kalın ve künt, kan damarlarında endarterit ve stromal hücre proliferasyonu 39
 40. 40. Konjenital SifilizSemptomlar doğumdan 3-8hafta sonra belirir 40
 41. 41. 41
 42. 42. 42
 43. 43. SİFİLİZSEROLOJİK TANI:• Nontreponemal testler: Primer ve sekonder enf. Çoğunda (+) – VDRL slide test – Rapid plasma reagin – Enfeksiyondan 4- 6 hafta sonra pozitif• Pozitif nontreponemal test: – Flourescent treponemal antibody absorption (FTA-ABS testi) – Microagglutination assay for T pallidum (MHA- TP) ile teyid edilmeliFETAL TANI: – Amniotik sıvıda motil spiroketler – PCR- % 100 spesifik 43
 44. 44. 44
 45. 45. SİFİLİZTEDAVİ:Erken sifiliz: – Benzatin penisilin G 2.4 milyon ünite- 2 hafta sonra tekrarıBir yıldan uzun süreli sifiliz: – Benzatin penisilin G 2.4 milyon ünite/hafta- 3 hafta boyuncaNörosifiliz: – Aquous penicilin G 3-4 milyon ünite IV/4 saatte bir- 10-14 gün + probenecid 550 mg oral (4X1) 10-14 gün• Benzatin penicillin G 2.4 milyon ünite %98 oranında kongenital sifilizi önler. Üçüncü trimestirde veya sekonder sifilizi olanlarda 2.doz önerilir• Kong. Sifilizde tedavi başarısızlığı fetüsün tedavi edilmeden sifilize ne kadar maruz kaldığına bağlı 45
 46. 46. Anneden çocuğa sifilizin geçişini önlemekte penisilinin değeri mükemmele yaklaşmaktadır . 46

×