Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Akut kolesistit (fazlası için www.tipfakultesi.org)

 • Be the first to comment

Akut kolesistit (fazlası için www.tipfakultesi.org)

 1. 1. Akut Kolesistit veBenign Safra Yolları Hastalıkları Doç. Dr. Ömer Tarhan
 2. 2. FizyolojiGünlük safra miktarı 500-1100 ml kadardır.Vagus uyarıları safra salgılanmasını arttırırkensplanknik uyarım salgılamayı azaltır.Sekretin ve Kolesistokininde safra salınımını arttırır.Safranın yapısında– safra tuzları, safra pigmentleri, yağ, kolesterol ve protein bulunmaktadır. pH 5.9-8.6dırPrimer safra asitleri olan kenodeoksikolik ve kolik asit,taurin ve glisin ile konjuge olarak safra tuzlarınıoluştururlar.
 3. 3. FizyolojiSafrada kolesterol ve fosfolipidler yağlarınesasını oluşturur. Fosfolipidlerin %90’ı lesitindir.Kesenin motor, absortif, sekretuar ve boşalmafonksiyonları bulunmaktadır.
 4. 4. FizyolojiKese Kc’den gelen safrayı 10 kat konsantreeder. Bu nedenle bikarbonat konsantrasyonuserum konsantrasyonunun çok üzerine çıkar.Kesede günde ortalama 20 ml müküs salgılanır.Bu salgı safra kesesini litik etkilerden korur.Kese özellikle aku kolesistit ve d. sistikustıkanmalarında Ca salgılar.Safranın %95’i barsaklardan emilir ve %5’i dışkıile atılır.
 5. 5. Safra TaşlarıAkut ve kronik kolesistitlerin en önemli nedeni olansafra taşlarının görülme sıklığı yaşla birlikte artar.Kadınlarda, çok doğum yapmışlarda, açık tenlilerde,kırk yaş üstündekilerde ve şişmanlarda daha sıkgörülür. (5 F) • Saf kolesterol taşları • Pigment taşları • Mikst taşlar • Sınıflandırılamayanlar Safra tuzları ve lesitin konsantrasyonu yetersiz ise kolesterol çöker ve kolesterol taşları oluşur. Taşın oluşumu için kolesterol süper saturasyonu, safranın durgunluğu ve taş için bir çekirdek bulunması gerekir. Pigment taşları %30 oluştururlar • Siyah pigment taşları • Kalsiyum bilirubinat taşları
 6. 6. Safra TaşlarıSiyah pigment taşları– genellikle çok sayıda olurlar.– İçeriklerinde kalsiyum bilirubinat, karbonat veya fosfat bulunmaktadır.– Bu tür taşlar sterildirler.Kalsiyum bilirubinat taşları ise– sarı toprak renginde olurlar ve genellikle safra yollarında bulunurlar.– Safra kültürlerinde genellikle E. Coli bulunur ve kolanjite neden olurlar.– Genellikle striktürler, bilioenterik anastomozlar, parazitler vs sonucu gelişen sekonder gelişen taşlardır.
 7. 7. Safra TaşlarıSafra taşları ile duktus sistikusun tıkanması ile– safra kesesi hidropsu,– ampiyemi,– perforasyon sonucu perikolesistik apse ve safra peritoniti,– safra taşlarının koledoğa düşmei ile sarılık,– kolanjit, karaciğer apsesi ve– biliyer pankreatit gelişebilir.Trunkal vagotomi sonrasında kolelithiazis sıklığıartar(%20).Sirozda, hemolitik anemilerde, terminal ileumuninflamatuar hastalıklarında ve major cerrahigirişimlerden sonrs kolelithiazis sıklığının arttığıbelirtilmektedir.
 8. 8. Akut KolesistitSafra kesesinin kimyasal veya bakteriyal iltihabıdır.Olguların %95’inde kolelithiazis ile birlikte bulunur.Kadınlarda 50 yaşına kadar erkeklerden 3 kat, 50 yaşındansonra 1.5 kat daha fazladır.Tablo, duktus sistikusun tıkanması ile başlar ve kesede hidrops,iskemi ve infeksiyon gelişir.Kesede distansiyon, mukoza ödemi, venöz ve lenfatikobstrüksiyon ve mukoza iskemi tablonun temelini oluşturur.Kronik kolesistitde olguların %40’ında bakteri izole edilir.Bakteriler endojen ve enterik kökenlidir.Akut kolesistitli olgularında %30-40’ında üreme saptanır.Kesedeki patoloji devam ederse kese duvarının gangreni veperforasyonu gerçekleşir.
 9. 9. KlinikAkut kolesistit eski ağrıların tekrarlaması şeklinde veya ilk belirtiolarak sıklıkla yemeklerden sonra başlar.Bilier kolik (sağ üst kadran ve epigastrium ,sağ skapulayayayılabilir.)Kusma ve bulantı (%60-80)Ateş ve nabız yüksekliğiSağ üst kadranda kitle (% 40)Murphy signSarılık (%10-15)– Koledokolithiazise– Mirizzi Sendromu
 10. 10. KlinikLökositoz (%85)Lökosit sayısının 25000in üzerinde olduğudurumlarda perforasyon ve gangrendüşünülmelidir.Hastaların %50sinde serum bilirubin ve%30unda serum amilaz düzeyi yükselir.Ultrasonografi (%90)– kolelithiazis– safra kesesi duvarında kalınlaşma– Kesede hidrops– Perikolesistik sıvı
 11. 11. Ayırıcı TanıAkut appendisitPeptik ülser perforasyonuPeptik ülser penetrasyonuAkut pankreatitHepatitKaraciğer absesi
 12. 12. KomplikasyonlarSK ampiyemiSK gangreniPerikolesistk apse:– Ensık komplikasyon (%50)Serbest perforasyonKolesistoenterik fistül– (%15, en sık kolesistoduodenal fistüldür)
 13. 13. TedaviKolesistektomi kesin tedavidir.– Genel mortalite %0.5, 50 yaş üzerinde %1’dir.Operatif kolanjiografi kolelithiazisde%10-15 birlikteolan koledokolithiazis tanısında önemli rol oynar.Anamnezde– sarılık– koledoğu geniş– geniş duktus sistikus ve multipl küçük taş varlığında– akut pankreatit ataklarının varlığında ve– alkalen fosfatazı yüksek olgularda– intraoperatif kolanjiografi yapılmasının gerekirTüm bunlara karşın bırakılmış taş oranı %8civarındadır.
 14. 14. Akut Taşsız KolesistitTüm akut kolesistit olgularının %4-5’inioluştururlar.Ciddi travma, yanık ve majör cerrahigirişimlerden sonra görülebilirler.Seyrek olarak kan transfüzyonları, uzun süreliparenteral beslenme ve yatalak hastalarda dagörülebilir.Hastaların %50’sinde belirli bir neden yoktur.Klinik taşlı kolesistitle benzer olmakla birliktegangren ve perforasyon daha sık görülür.
 15. 15. Akut Amfizematöz KolesistitAkut kolesistitlerin %1’ini oluşturur.Safra kesesi duvarı ve lümeninde gazsaptanır.Ayakta direk batın grafilerinde bu tablogörülebilir.Olguların %75’i erkek ve %40’ı diabetiktir.Genellikle 60 yaş üzerinde görülür.%30 olguda taş yoktur.– Clostridium perfringes,– E. Coli,– Klebsiella
 16. 16. Kronik KolesistitSemptom veren safra kesesi hastalıkları için kullanılanbir terimdir.Akut kolesistit değişikliklerinin iyileşmesinden sonrakese çevresinde granülamatöz değişiklikler , fibroblastproliferasyonu ve kollajen doku oluşumu gözlenir.Kese mukozası incelir ve kese küçülür.Tekrarlayan sağ üst kadran ağrısı en sık görülenbulgudur.Yağlı gıdalara karşı intolerans, dispeptik şikayetler,yemeklerden sonra ortaya çıkan ağrı gibi bulgularsıklıkla görülür.Ultrasonografi ile %95-98 güvenli tanı koyulabilir.Kolesistektomi kesin tedavidir.
 17. 17. Post-Kolesistektomi Sendromu Safra Yollarına Ait Lezyonlar: – Rezidüel koledok taşları • Endoskopik sfinkterotomi – Koledok striktürleri • %80’i kolesistektomiden sonra görülür. • Koledokoduodenostomi • Koledokojejunostomi • Koledoko-koledokostomi – Duktus sistikus dilatasyonu – Malign tümörler Safra Yolları Dışı Nedenler – Hiatus hernisi – Duodenal veya Peptik ülser – Kolon veya Gastrik Karsinom
 18. 18. Safra Yollarının Doğmalık AnomalileriDoğmalık Bilier Atrezi • Ekstrahepatik safra yolları atrezik veya hipoplaziktir. • Düzeltilebilenler %10’unu oluşturur. Bilier enterik anastomoz ile cerrahi tedavi sağlanabilir. • Düzeltilemeyenlerde %90’ı oluştururlar ve proksimal safra yollarının atrezisi ve hipoplazisi söz konusudur. Portoeneterostomi cerrahi yöntem olarak uygulanabilir. • Olguların %50 si cerrahi girişime karşın erken dönemde kaybedilirler.Koledok Kistleri • Tip I: intrahepatik genişleme olmaksızın koledok kanalının kistik dilatasyonu • Tip II: Koledoğun divertiküler genişlemesi • Tip III: Ampulla Vateri obstrüksiyonu ile birlikte intraduodenal koledokun koledokosel şeklinde yerel genişlemesidir. • Karın ağrısı, sarılık, karında kitle klasik triaddır. • Sarılık, kolanjit, pankreatit siroz, portal hipertansiyon komplikasyonları olarak ortaya çıkar. • Kistin eksizyonu ve uygun anastomoz ile cerrahi tedavi sağlanabilir.
 19. 19. Koledok TaşlarıSafra kesesi taşı olanların %8-15’inde görülür.Bu insidans yaşla birlikte artar ve 50 yaşın üzerinde%25’ye varır.Sekonder koledok taşları olarak adlandırılırlar.Primer koledok taşları ise genellikle safra stazı veinfeksiyonlar ile oluşur.En sık tıkanma sarılığına neden olurlar.Ağrı ikinci sıklıkla görülen semptomdur.Kolanjitin gelişmesi ile Charcot triadı adı verilen ateş,sarılık ve ağrı üçlü semptomu ortaya çıkar.
 20. 20. Safra Yollarının Benign StriktürleriOperatif safra yolları yaralanmalarıPost-inflamatuar striktürler Koledokolithiazis ile birlikte görülenler Kronik pankreatit ile birlikte görülenlerPrimer sklerozan kolanjitPapilla Vater stenozuNadir görülen nedenler Çevre doku süpürasyonu, karın travmaları

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • KaysBurakakr

  Apr. 22, 2016
 • freskooo

  Apr. 30, 2016
 • NenexanimRustemli

  Jul. 22, 2017
 • smailIk3

  Mar. 28, 2018
 • maroofeilbegi

  Sep. 25, 2018
 • SiyamendCangir

  Jan. 11, 2019
 • MstfCBK

  Nov. 21, 2019

Views

Total views

5,987

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

40

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

7

×