kronik iltihap (fazlası için www.tipfakultesi.org )

10,009 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,009
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

kronik iltihap (fazlası için www.tipfakultesi.org )

 1. 1. KRONİK İLTİHAP Dr. Tahir E. PATIROĞLU
 2. 2. Akut iltihap dört şekilden biri ile sonlanır:Tam rezolüsyon (doku hasarı az verejenerasyon yeteneği yüksek)Bağ dokusu replasmanı (fibrozis) ileiyileşme (rejenerasyon yeteneği az veyaaşırı fibrin birikimi organizasyonu)Abse oluşumu (bazı bakteryel ve fungalinfeksiyonlarda)Kronik iltihaba ilerleme.
 3. 3. Kronik İltihapKronik iltihap, aktif iltihap, doku hasarı ve iyileşmeolaylarının birlikte görüldüğü uzun süreli (haftalar-aylar-yıllar) bir iltihaptır. Vasküler değişiklikler, ödem, nötrofilhakimiyetli infiltrasyonla karakterize akut iltihabın aksine,kronik iltihapta aşağıdaki bulgular görülür:  Makrofaj, lenfosit ve plazma hücrelerini içeren mononükleer hücre infiltrasyonu  Büyük oranda iltihabi hücre ürünleri ile oluşturulan doku yıkımı  Yeni damar proliferasyonu (anjiogenez) ve fibrozisi içeren onarım.
 4. 4. Doku yıkımı Fibrozis Mononükleer infiltrasyon
 5. 5. Kronik İltihapAkut iltihap kronik iltihaba ilerleyebilir. Bu geçiş hasaryapıcı etkenin devamı veya normal iyileşmesürecindeki bozukluğa bağlıdır.Örneğin, duodenum peptik ülseri akut iltihap olarakbaşlar ve rezolüsyonun erken evreleri takip eder.Ancak duodenal epitelin tekrarlayan hasarları busüreci durdurur ve akut ve kronik iltihabın berabercebulunuşu ile karakterize iltihabi lezyon ortaya çıkar.Bazı hasar şekillerinde (örn., viral infeksiyon) cevapbaşlangıçtan itibaren kronik iltihap şeklindedir.
 6. 6. Kronik İltihapKronik iltihap aşağıdaki durumlarda ortayaçıkar (1): Yok edilmesi zor mikropların yaptığı inatçı infeksiyonlar. Bunlar mikobakteri, Treponema pallidum (sifiliz etkeni), belirli virus ve mantarları içerir. Bunların tümü inatçı infeksiyon yapmaya meyillidir ve T-lenfosit ilişkili geciken tipte immün cevap oluşturur. Viral infeksiyonların çoğu lenfosit ve makrofajdan zengin kronik iltihabi reaksiyon oluşturur.
 7. 7. Kronik İltihapKronik iltihap aşağıdaki durumlarda ortayaçıkar (2): İmmün kaynaklı iltihabi hastalıklar (hipersensitivite hastalıkları). Bazı durumlarda kişinin kendi dokularına karşı gelişen immün reaksiyonlar otoimmün hastalıklara yol açar. Bu hastalıklarda otoantijenler kronik doku hasarı ve iltihap oluşturacak immün reaksiyon doğurur. Romatoid artrit ve iltihabi barsak hastalığı otoimmünitenin rol aldığı önemli hastalıklardandır. Çevre ajanlarına karşı immün cevap allerjik hastalıklardan biri olan bronşiyal astıma neden olur. İmmün hastalıklar mikst akut ve kronik iltihap bulgusu gösterir ve tekrarlayan iltihap ataklarına bağlıdır.
 8. 8. Kronik İltihapKronik iltihap aşağıdaki durumlardaortaya çıkar (3): Potansiyel toksik ajanlara uzun süre maruz kalma. Örnekler; akciğerde kronik iltihabi cevaba neden olan, parçalanamayan silika partikülleri gibi ekzojen maddelere bağlı silikozis ve kronik olarak yüksek plazma lipid komponenti gibi endojen ajana bağlı ateroskleroz gelişimidir.
 9. 9. Kronik İltihabi Hücreler ve MediatörleriKronik iltihabın temel bulgusu ısrarcıoluşudur ve iltihap bölgesinde birikenve aktifleşen hücrelerin kompleksetkileşimlerine bağlıdır.Kronik iltihabi reaksiyonlarınpatogenezini anlamak için bu hücreleri,biyolojik cevap ve fonksiyonlarınıanlamak gerekir.
 10. 10. MakrofajKronik iltihabın baskın hücreleridir, dolaşan kanmonositlerinin dolaşımdan dokuya göçmesi sonrasıdoku hücreleri olarak görülür.Doku makrofajları bağ dokusunda diffüz olarak veyakaraciğer (Kupffer hücresi), dalak ve lenf nodülü(sinus histiositi, dendritik hücre), santral sinir sistemi(mikroglia), akciğer (alveolar makrofaj) ve deri(Langerhans hücresi) gibi organlarda kümeler halindebulunur.Makrofajlar kemik iliği orijinli hücrelerden oluşur vedoku monosit/makrofajları mononükleer fagositiksistemin (MFS) bir parçasıdır (önceleri RES olarakbilinirdi).
 11. 11. MakrofajDokulardaki makrofajlar partiküllü materyel, mikrop,yaşlanan hücreler için filtre gibi davranırken, zararlıuyaranlara adaptif immün sistemi (T ve B lenfosit)harekete geçiren özel komponent olarak da davranır.Kandaki monositlerin yarılanma ömrü yaklaşık 1gündür, akut iltihabın başlamasından 24-48 saatsonra, adezyon molekülleri ve kemotaktik faktörlerinetkisinde, hasar bölgesine göçmeye başlar.Monositler ekstravasküler dokuya ulaştığı zaman,daha büyük makrofajlara dönüşür, yarılanma ömrüdaha uzun olur ve kan monositlerinden daha fazlafagositoz yeteneği kazanır.
 12. 12. MakrofajMakrofajlar aktive olduğu zaman, hücre büyüklüğüartar, lizozomal enzim içeriği artar, metabolizma dahaaktif hale gelir, fagosite ettiği organizmleri öldürmeyeteneği artar.Işık mikroskobunda aktif makrofaj büyük, yassı vepembedir (H&E boyamasında), bu görünüm skuamözepitel hücresine benzer ve bazan epiteloid hücreolarak isimlendirilir.Aktivasyon sinyalleri bakteryel endotoksin ve diğermikrobik ürünler, sensitize T hücrelerinden salınansitokinler (özellikle IFN-γ), akut iltihapta oluşandeğişik mediatörler ve fibronektin gibi ECMproteinleridir.
 13. 13. MakrofajAktivasyondan sonra makrofajlar çok sayıda biyolojikolarak aktif ürün salar ve kontrol edilmezlerse, buürünler kronik iltihabın karakteristiği olan doku hasarıve fibrozis oluşturur. Bu ürünler: Asit ve nötral protazlar. Nötral proteaz akut iltihabın doku hasarı mediatörüdür. Plazminojen aktivatör gibi diğer enzimler proinflamatuvar maddelerin oluşumunu artırır. Reaktif oksijen ürünleri ve NO AA metabolitleri (eikosanoidler) Sitokinler. IL-1 ve TNF, bir grup büyüme faktörleri ile düz kas hücresi ve fibroblast proliferasyonu ile ECM yapımını etkiler.
 14. 14. Kronik iltihapta aktif makrofajlarınrolü. Makrofajlar bakteryelendotoksin gibi immünolojik olmayanuyarılar veya immün aktif Tlenfositten salınan, özellikleinterferon-γ (IFN-γ) gibi sitokinlerleaktive olur.AA, Arakidonik asit; PDGF, platelet kaynaklı büyümefaktörü; FGF, fibroblast büyüme faktörü; TGF-β,transforming büyüme faktörü β.
 15. 15. MakrofajMakrofajlar kronik iltihabın primadonnasıdırve biyolojik olarak aktif çok sayıda ürünyaptıklarından, santral lokalizasyondadır.Makrofaj ürünleri diğer hücreler, ekstrasellülermatriks komponentleri (fibronektin), serum(kompleman) ve ekzojen ajanların etkisi ileregüle (artar veya azalır) edilmektedir.
 16. 16. MakrofajBaşlatan uyaran yok edildiğinde iltihabi cevapyavaşlar, sonuçta makrofajlar ölür veya lenfatikleregirer.Ancak kronik iltihap odağında makrofajlar birikimikalıcıdır ve makrofajlar prolifere olabilir.Lenfosit kaynaklı kemokin ve diğer mediatörlerinsalımı, iltihap bölgesinde makrofajların birikimi veveya hareketsiz kalmasında önemli mekanizmadır.IFN-γ makrofajları dev hücre adını alan büyükmultinükleer hücre oluşumuna yönlendirir.
 17. 17. MakrofajSistem kanda veya organlarda sekestre haldebulunan istenmeyen materyelin fagositozunuüstlenir. Bu grupta bozulmuş veya hasarauğramış eritrosit, lökosit, platelet,koagulasyon ürünleri, antijen-antikorkompleksi, bazı doğuştan metabolizma hatasıvakalarında (depo hastalıkları) vücuttasentezlenen kompleks lipid ve karbonhidratlaryer alır.
 18. 18. LenfositlerLenfositler herhangi spesifik immün uyarı(örn., infeksiyon) ve immün olmayan iltihapta(örn., infarktüs veya doku travması) mobilizeolur.T ve B lenfositler diğer lökositlerde olduğugibi, bazı adezyon molekülleri ve kemokinlerikullanarak iltihap bölgesine göçer.Lenfosit ve makrofajlar karşılıklı etkileşir vebu etkileşimler kronik iltihapta önemli roloynar.
 19. 19. LenfositlerMakrofajlar T hücrelerine antijen sunarakmembran moleküllerini (kostimülatör adınıalır) açığa çıkarır ve T hücre cevabınıuyaracak sitokin (özellikle IL-12) yapar.Aktif T lenfositler, makrofaj için kuvvetliaktivatör olan, IFN-γ gibi sitokinler üreterekdaha fazla antijen sunumu ve sitokin salımınakatkıda bulunur. Sonuçta kronik iltihabidevam ettiren hücresel reaksiyon siklusudevam eder.
 20. 20. LenfositlerAktif B hücrelerinden plazma hücresi gelişir ve iltihapbölgesindeki antijenlere veya değişen dokukomponentlerine karşı antikor oluşturur.Bazı güçlü kronik iltihabi reaksiyonlarda, lenfoidorgan, lenf nodülü ve hatta iyi oluşmuş germinalmerkez içeren lenfosit, antijen sunan hücre veplazma hücresi birikimi olabilir.Lenfoid organogenezisin bu formu, uzun sürenromatoid artritli hastaların sinovyasında sıklıklagörülür.
 21. 21. Kronik iltihapta makrofaj-lenfosit etkileşimi. Aktif lenfosit ve makrofajlar birbirini uyarır ve her iki hücre de diğer hücreleri etkileyen iltihabi mediatör salar. IFN-γ, interferon-γ; IL-1, interlökin 1; TNF, tümör nekroz faktör.
 22. 22. LenfositlerLenfositler histolojik kesitlerde nötrofillerdendaha küçüktür, sitoplazma çok dardır vehemen tamamen nukleustan ibarettir.Kronik iltihapta dokuda çok sayıda bulunur.Sifiliz ve değişik viral ensefalit tiplerinde vetüberküloz lezyonu periferinde belirgindir.Karaciğer sirozunda portal yerleşimkarakteristiktir.Sıklıkla tümör periferinde yerleşir.
 23. 23. EozinofillerKarakteristik olarak parazitik infeksiyon çevresindeveya IgE ile oluşan immün reaksiyonlarda, tipik olarakallerji ile birlikte bulunur.Birikimleri nötrofilde olduğu gibi, adezyon moleküllerive lökosit ve epitel hücrelerince yapılan özelkemokinlerle (eotaksin) yönlendirilmektedir.Eozinofil granülleri, oldukça yüklü katyonik proteinolan major bazik protein içerir, sadece parazitetoksik olmayıp epitel hücre nekrozu da yapar.
 24. 24. EozinofillerPNL ile karşılaştırıldığında zayıffagositiktir ve partiküllü materyelinfagositozu sırasında granülleriparçalanır.Kan ve dokuda eozinofil düzeyi; allerji,parazit infestasyonu, bazı derihastalıkları ve bazı malign lenfomatiplerinde artmaktadır.
 25. 25. Mast HücreleriMast hücreleri vücut boyunca bağ dokuda genişdağılım gösteren hücrelerdir, hem akut, hem dekronik cevaplarda bulunur.Atopik kişilerde (allerjik reaksiyonlara eğilimi olan kişi)mast hücreleri belirli çevre antijenlere spesifik IgEantikorlar taşır. Bu antijenlerle karşılaşıldığında, IgE-kaplı mast hücreleri, akut iltihabın erken vaskülerdeğişikliklerine neden olan histamin ve AAmetabolitlerini salar.IgE taşıyan mast hücreleri anaflaktik şok dahil, allerjikreaksiyonlarda santral rol oynar.Mast hücreleri TNF ve kemokin gibi sitokinler salarakbazı infeksiyonlarda faydalı rol oynar.
 26. 26. Nötrofil LökositAkut iltihabın hücresi olmasına rağmen, aylarsüren iltihapta sebat eden bakteri, makrofajveya nekrotik hücrelerce yapılan mediatörebağlı çok sayıda nötrofil bulunur.10-15 mikron çapında aktif hareketli,devamlı şekil değiştiren, kenarları kıvrıntılı vepsödopodlu hücrelerdir.Sitoplazmalarında şekli ve büyüklüğü türegöre değişen 50-200 granül vardır.Dokudaki mikroorganizma, antijen-antikorkompleksi ve yabancı materyeli fagosite eder.
 27. 27. Plazma hücresi Ekzantrik nukleusu, kaba ve araba tekerleği manzarasında kromatini olan hücrelerdir. B-lenfositlerin son dönem matür hücreleridir. Antikor yapım ve salımı ile özelleşmiştir.
 28. 28. PlateletlerHemostazdaki görevlerine ek olarak,iltihabın bütün devrelerine katılır.Kemik iliğindeki megakaryositlerdenkaynaklanır.Granülleri iltihapla ilgili kuvvetli aktivitesiolan bir grup enzim ve mediatör içerir.
 29. 29. Stromal ElementlerEndotel hücresi, fibroblast ve düz kas hücresiiltihapta aktif roller oynamaktadır.Endotel hücreleri vasküler ton vekoagulasyonu düzenleyen faktörler yapar.Matriks proteinlerinin primer görevi yapısaldır,fakat iltihapta aktif rolleri vardır.
 30. 30. Granülomatöz İltihapGranülomatöz iltihap epiteloid görünümlü aktifmakrofajların birikimi ile karakterize özel kronikiltihaptır.Granülomlar özel spesifik patolojik durumlardabulunur, granülomu tanımak, bazı vakalardaönemlidir, çünki bazıları hayatı tehdit eden hastalıknedenidir.Granülom belirli mikroplara (Mikobakteriumtüberkulosis, T. Pallidum ve mantar gibi) inatçı Thücre cevabında meydana gelebilir, T-hücre kaynaklısitokinler kronik makrofaj aktivasyonundan sorumluolabilir.
 31. 31. Granülomatöz İltihapTüberküloz, infeksiyona bağlı granülomatözhastalığın tipik örneğidir ve diğer nedenlerle ayırıcıtanı yapılmalıdır.Granülom inert yabancı cisime (örn., sütür, kıymık)reaksiyonda oluşabilir ve yabancı cisim granülomuolarak bilinir.Granülom etkili ajanı çevreleyen faydalı bir savunmamekanizmasıdır. Ancak, granülom oluşumu herzaman etkili ajanı sınırlayamaz, ajan sıklıklaöldürülme ve parçalanmaya dirençlidir ve tüberkülozgibi bazı vakalarda daha sonra fibrozisle devam edengranülomatöz iltihap organ disfonksiyonunun majornedenidir.
 32. 32. Granülomatöz İltihap ÖrnekleriBakteri İnorganik metal ve tozlar  Tüberküloz  Berilyozis  Lepra  Silikozis  Sifiliz Yabancı cisimler  Kedi tırmığı hastalığı  SütürParazit  Greft materyeli  Şistozomiazis  Batan yabancı cisimlerMantar Nedeni bilinmeyenler  Histoplazmozis  Sarkoidoz  Blastomikozis  Kriptokokküs neoformans  Koksidioides immitis
 33. 33. MorfolojiH&E boyalı kesitlerde, granülomdaki epiteloidhücreler belirsiz hücre kenarlı, pembe,granüler sitoplazmalıdır.Epiteloid makrofaj kümeleri makrofajaktivasyonunun devamından sorumlusitokinleri salan lenfosit halkası ile çevrilidir.Eski granülomlar fibroblast ve bağ dokusu ileçevrili olabilir.Sıklıkla granülomda 40-50 mikron çapında,20 veya daha fazla makrofajın birikimindenoluşan multinükleer dev hücresi bulunur.
 34. 34. MorfolojiBelirli infeksiyöz organizmle birlikte olangranülomlarda (en klasik olanı tüberkülozbasili) hipoksi ve serbest radikal etkisi ilesantral nekroz bölgesi oluşur. Gros olaraknekroz granüler, peynir görünümündedir vebu nedenle kazeöz nekroz adını alır.Mikroskopta nekrotik materyel amorf, yapısız,granüler debridir, sellüler detaylar tamamenkaybolmuştur.Granülom iyileşmesi çok yaygın fibrozislebirlikte olabilir.
 35. 35. Granülomun histolojikmanzarası etiolojik ajanve hastalığa bağlı önemlideğişiklikler gösterebilir.Dev hücresindenukleuslar periferde atnalı gibi (Langhans tipidev hücresi) veyadüzensiz olarak (yabancıcisim tipi dev hücresi)dizilebilir.
 36. 36. Yabancı cisim tipi dev hücresi
 37. 37. İltihabın Sistemik EtkileriŞiddetli viral hastalık (örn., influenza) geçirenkişide akut faz reaksiyonu veya sistemikiltihabi cevap sendromu adını alan sistemikiltihap etkileri gelişir.TNF, IL-1 ve IL-6 en önemli akut fazreaksiyon mediatörleridir. Bu sitokinlerinfeksiyona cevapta veya immün reaksiyondalökositler ( veya diğer hücreler) tarafındanyapılır, sistemik olarak salınır.
 38. 38. İltihabın Sistemik EtkileriSıklıkla TNF, IL-1 yapımını, o da IL-6yapımını uyarır ve böylece sitokin zincirisağlanır.TNF ve IL-1, farklı yollarla, fakat benzerbiyolojik etki gösterir. IL-6, daha sonraanlatılacak olan birkaç plazmaproteininin karaciğerde yapılmasınıuyarır.
 39. 39. İltihabın Sistemik EtkileriAkut faz cevabı birkaç klinik ve patolojikdeğişiklikten oluşur:  Ateş  Artmış plazma akut faz proteinleri  Lökositoz  Kan akımı ve kan basıncında artma
 40. 40. AteşATEŞ, genellikle vücut ısısının 1° - 4°C artışıylakarakterizedir ve özellikle infeksiyona bağlı iltihapolduğunda akut faz cevabın en belirgin bulgularındanbliridir.Pirojen adını alan ve hipotalamusun vasküler veperivasküler bölgelerinde prostaglandin (PG) sentezinistimüle eden maddelere bağlıdır.Lipopolisakkarit (LPS, ekzojen pirojen) gibi bakteryelürünler lökositlerin IL-1 ve TNF (endojen pirojen) gibisitokinleri salgılamasını uyarır, bunlar siklooksigenazseviyesini artırarak AA’in prostaglandinlere dönüşünüartırır.
 41. 41. AteşHipotalamusta PG, özellikle PGE2, vücut ısısınıdaha yüksek düzeylere çıkaran nörotransmitteryapımını uyarır.NSAID, aspirin dahil, siklooksigenazı inhibeederek PG sentezini bloke eder. Vücut ısısındayükselme, mekanizması bilinmemekle birlikte,mikrobik infeksiyonları etkisiz hale getirmeyeyardımcıdır.
 42. 42. Artmış Plazma Akut Faz ProteinleriÇoğu karaciğerde sentezlenen plazma proteinleridir vekonsantrasyonları iltihabi uyarılara cevapta birkaç yüzkadar artar.Bu proteinlerden en iyi bilinen üçü C-reaktif protein(CRP), fibrinojen ve serum amiloid A (SAA) proteindir.Bu moleküllerin hepatositlerde sentezi sitokinlerle,özellikle IL-6 ile kontrol edilir.CRP ve SAA gibi akut faz proteinlerinin çoğu mikrobunhücre duvarına bağlanır, opsonin gibi davranır vekomplemanı fikze eder ve böylece mikroplarıntemizlenmesini sağlar.
 43. 43. Artmış Plazma Akut Faz ProteinleriFibrinojen eritrositlere bağlanır ve normal eritrositeoranla daha hızlı küme oluşumuna neden olur. Budurum, sistemik iltihabi cevapta basit bir test olaneritrosit sedimentasyon hızının artımı ile kendinigösterir.CRP serum düzeyinde yükselme, myokard infarktüsüveya aterosklerotik vasküler hastalıkta inme riskindeartım için test olarak kullanılmaktadır.Ateroskleroz gelişiminde iltihap olur ve artmış CRPiltihap kriteridir.
 44. 44. LökositozLökositoz, özellikle bakteryel infeksiyona bağlı iltihabireaksiyonun sık bulgusudur. Lökosit sayısı15.000-20.000 hücre/μL kadar artar, fakat bazan40.000-100.000 kadar yüksekliği çıkabilir. Bu aşırıartış, lösemide gözlenen lökosit sayılarına benzediğiiçin, lökomoid reaksiyon olarak isimlendirilir.Lökositoz, başlangıçta kemik iliği postmitotik rezervhavuzundan hücre salımının artmasına bağlıdır(sitokinler, özellikle TNF ve IL-1 etkilidir) ve bu nedenlekanda daha immatür nötrofil sayısında artımla birliktedir(sola kayma).
 45. 45. LökositozUzamış infeksiyon koloni stimüle eden faktör(CSFs) yapımını da artırır ve iltihabi reaksiyondakaybolan hücrelerin yerine kemik iliğinden lökositatımını artırır.Bakteryel infeksiyonların çoğu kanda nötrofilsayısını artırır (nötrofili).İnfeksiyöz mononükleoz, kabakulak ve kızamıkgibi viral infeksiyonlar lenfosit sayısında artımlabirliktedir (lenfositoz).
 46. 46. LökositozBronşiyal astım, saman nezlesi ve parazitinfestasyonları eozinofil sayısında artımlabirliktedir (eozinofili).Bazı infeksiyonlar (tifo, bazı virus, riketsiya vebazı protozoa infeksiyonlar) paradoksik olarakdolaşan beyaz hücre sayısında azalma ilebirliktedir (lökopeni), muhtemelen lenfnodüllerinde sitokinlere bağlı lenfositsekestrasyonuna bağlıdır.
 47. 47. Akut Faz CevabıAkut faz cevabının diğer bulguları kan akımı ve kanbasıncında artım, ısı kaybını en aza indirmek içinkanın deriden derin vasküler yataklara yönlenmesinebağlı terlemede azalma, ürperme, titreme, iştahsızlık,uyku hali ve muhtemelen sitokinlerin beyinhücrelerine etkisine bağlı kırıklıktır.Kronik iltihap, kaşeksi adını alan tükenme sendromuile birliktedir ve bilhassa TNF-bağımlı iştahbaskılanması ve yağ depolarının mobilizasyonunabağlıdır.
 48. 48. Akut Faz CevabıŞiddetli bakteryel infeksiyonlarda (sepsis) kan veekstravasküler dokuda bulunan çok miktardaorganizm ve LPS, özellikle IL-12 ve IL-1 yanısıra TNFgibi sitokinlerin bol miktarda yapımını stimüle eder.Sonuçta dolaşan sitokin seviyeleri artar ve konakçıdacevap değişiklikleri görülür.Yüksek seviyedeki TNF dissemine intravaskülerkoagülasyon (DIC), hipoglisemi ve hipotansif şokyapar. Bu klinik triad septik şok olarak tanımlanır.

×