Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tusgui zuwshuurul alkhmuud

466 views

Published on

 • Login to see the comments

Tusgui zuwshuurul alkhmuud

 1. 1. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОН БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ БҮРДҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ АЛХМУУД Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 353 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт Тусгай зөвшөөрөл авах баримт бичигт тавигдах шаардлага 2. 1.Сургалтын байгууллага байгуулах тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн сургалтын байгууллагын хувьд үүсгэн байгуулагчийн тушаал, захирамж, өмчийн бусад хэлбэрийн сургалтын байгууллагын хувьд үүсгэн байгуулагчийн хурлын шийдвэр, гэрээ, албан бичгийн хамт байна. А. Үүсгэн байгуулагчийн хурлын шийдвэр Тушаалын төсөл Боловсролын тухай хуулийн 19.1, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21, Компанийн тухай хуулийн 8.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: 1. ……… дүүргийн ..-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах компанийн эзэмшлийн байранд … хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай цэцэрлэг байгуулж эрхлэгчээр нь -г томилсугай. 2. Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад шаардагдах баримт бичгийг зохих түвшинд бүрдүүлэн асуудлыг холбогдох байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлэхийг гүйцэтгэх захирал / / -д даалгасугай. 3. Цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг захиргааны удирдлагаар хангах, материаллаг баазыг бэхжүүлэн сургалтын таатай, эрүүл орчин бүрдүүлэх зэрэг үндсэн үүргээ шаардлагын түвшинд гүйцэтгэхийг эрхлэгч / /-д үүрэг болгосугай. ЗАХИРАЛ
 2. 2. Б. Хамтран ажиллах гэрээ Үүсгэн байгуулагч компани, цэцэрлэгийн захиргаа хоорондын хамтран ажиллах гэрээ байна. В. Албан бичгийн төсөл НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАРТ Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэх тухай ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Хавсралт: .... хуудас ЗАХИРАЛ
 3. 3. 2.2. Сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь иргэн бол өргөдөл гаргана. 2.3. Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдөлд өргөдөл гаргагч Боловсролын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх хэсгийг бүрэн хангаж байгааг илэрхийлж гарын үсэг зурах ба нэр, албан тушаал, холбоо барих утас, иргэний үнэмлэх эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын дугаар, оршин суугаа газрын хаяг, он, сар, өдрийг заавал бичнэ. ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТ ХЭРХЭН БИЧИХ ВЭ? Өргөдлийг бичихдээ А4 хэмжээний цаасны дээд хэсэгт хүсэлтээ гаргаж буй байгууллага, албан тушаалтны нэрийг бичнэ. Өргөдөл гарган хандаж буй хүнийхээ цол, зэргийг бичих нь зүйтэй. Дараагийн мөрний баруун, зүүн он, сар, өдөр болон өргөдөл хүсэлтийн товч утга (тэргүү) –ыг бичдэг. Улмаар догол мөрнөөс өөрийн тухай товч танилцуулж, гаргаж буй хүсэлт, ийнхүү хүсэх болсон шалтгаан зэргийг товч тодорхой бичээд ямар туслалцаа үзүүлэхийг хүсэж буйгаа илэрхийлнэ. Эцэст нь өргөдөл гаргасан хүний нэр, хаяг, холбоо барих утасны дугаар зэргийг үнэн зөв, тодорхой бичих бөгөөд энэ нь уг өргөдлийн хариуг мэдэгдэхэд чухал ач холбогдолтой. Өргөдлийг нуршилгүйгээр, хэлэх зүйлээ товч тодорхой, найруулга сайтай, үг үсгийн алдаагүй бичнэ. УИХ-ын гишүүн, ИТХ-ын дарга, яамдын сайд зэрэг удирдах дээд албан тушаалтанд хандан бичиж буй өргөдөл, хүсэлтийг компьютерт бичиж хэвлэх нь зүйтэй. Харин шүүхэд хандаж бичиж буй өргөдлийг заавал гараар бичдэг. Компьютерээр бичиж хэвлэсний дараа өргөдөл гаргагч өөрийн нэрийн ард гарын үсгээ зурна. Өргөдөл бичихдээ А4 цаасан дээр баримт бичиг үйлдэхэд дээд, доод, баруун, зүүн захаас хэдий хэрийн зайтай бичих зэргийг баримт бичгийн стандартын дагуу гүйцэтгэвэл зохино.1 1 МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичгийн стандартын эмхэтгэл 2012 он
 4. 4. СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ2 № Овог нэр Хүйс Төрсөн он Иргэншил Иргэний үнэмлэх түүнийг орлох хууль ёсны баримт бичгийн дугаар Төгссөн сургууль (он, хаана) Үндсэн мэргэжил Одоо эрхэлж буй ажил, албан тушаал Сургалтын байгууллага д хүлээх үүрэг (хариуцах чиглэл) Харилцах утас, факс, е-мэйл 1 Үүсгэн байгуулагчийн ............................................... (…………………………..) (гарын үсэг) (овог нэр) ... он ... сар... өдөр Жич: Үүсгэн байгуулагч нь хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар байна. 2 БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал 3.1.1.
 5. 5. 2.5. Сургалтын байгууллагын дүрэмд байгууллагын зорилго, чиг үүрэг, удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц, багш, суралцагчдын эрх ашгийг хамгаалах, хангах, бусад байгууллага, иргэдтэй харилцах зарчим, санхүүжилтийн эх үүсвэр болон тэдгээрт холбогдох асуудлын хүрээнд сургалтын байгууллагын дагаж мөрдөх хэм хэмжээг тодорхой тусгана. Жич: Дараах үлгэрчилсэн дүрмийн хүрээнд 1.2 дахь заалтын дагуу өөрийн байгууллагын онцлогт тохирсон дүрмийг боловсруулна. Боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайдын 2005 оны 405 дугаар тушаалын хавсралт Хүүхдийн цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм НЭГ. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Хүүхдийн цэцэрлэг нь /цаашид “цэцэрлэг” гэнэ/ Монгол улсын “Боловсролын тухай хууль”, ”Бага, дунд боловсролын тухай хууль ” бусад хууль тогтоомж, боловсролын асуудал эрхэлсэн болон бусад холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан тушаал, шийдвэрийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана. 1.2. Цэцэрлэг нь өөрийн онцлогт тохируулан цэцэрлэгийн дүрэм боловсруулан мөрдөж болно. 1.3. Цэцэрлэг нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг зохицуулсан дотоод журамтай байна. 1.4. Цэцэрлэг нь орон нутгийн боловсролын удирдах байгууллагаас гаргасан мэргэжлийн удирдамж, чиглэлийг баримтална. 1.5. Цэцэрлэг нь байгууллагаа хөгжүүлэх үзэл баримтлал, хэтийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй байна. 1.6. Цэцэрлэг нь ардчилал, ил тод байдал, хамтын удирдлагын зарчимд тулгуурлан үйл ажиллагаагаа зохион байгуулна. 1.7. Цэцэрлэгт эрхлэгч, багш, туслах багш, тогооч, үйлчилгээний бусад ажилчид ажиллана. 1.8. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, гадаад орон, олон улсын байгууллага иргэдтэй гэрээ хэлцэл байгуулан үр дүнтэй хамтран ажиллаж болно. 1.9. Цэцэрлэг нь хуулийн этгээд бөгөөд зохих журмын дагуу хийсэн тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ. ХОЁР. Цэцэрлэгийн бүтэц,удирдлага 2.1. Цэцэрлэгийн өөрийн удирдлагыг цэцэрлэгийн зөвлөл, мэргэжил аргазүйн удирдлагыг цэцэрлэгийн заах аргын нэгдэл хэрэгжүүлнэ. 2.2. Цэцэрлэг нь эцэг эхийн санал, хүсэлтэд үндэслэн ажиллах цагийг уян хатан тогтоож, уртасгасан, богиносгосон, 24 цагийн ажиллагаатай бүлэг
 6. 6. ажиллуулж болно. Эцэг эх, асран хамгаалагчаас шалтгаалан багш илүү цагаар ажилласан тохиолдолд эцэг эхээс төлбөр авах асуудлыг цэцэрлэгийн зөвлөлийн шийдвэр, эцэг эхтэй байгуулсан гэрээний дагуу зохицуулна. 2.3. Цэцэрлэгийн бага бүлгийг дунджаар 20, дунд, ахлах, бэлтгэл бүлгийг дунджаар 25, холимог бүлгийг дунджаар 20 хүүхэдтэйгээр зохион байгуулна. Цэцэрлэг нь яслийн бүлэгтэй бол нэг бүлэг нь дунджаар 15 хүүхэдтэй байна. Цэцэрлэг нь гэрт байрладаг бол 20-иос илүүгүй хүүхэдтэй байна. 2.4. Цэцэрлэг нь салбар бүлэгтэй байж болно. 2.5. Хөнгөн хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг цэцэрлэгийн ердийн бүлгийн хүүхдүүдтэй хамт сургаж болно. Нэг бүлэгт хөнгөн хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 хүртэл хүүхэд байж болно. 2.6. Цэцэрлэг нь хамран сургах тойргийн цэцэрлэгт хамрагдаагүй сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд хувилбарт сургалт зохион байгуулж болно. Хүүхэд 200 цагийн сургалтад хамрагдсан тохиолдолд тэднийг сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдсанд тооцно. ГУРАВ. Хүүхдийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны зохион байгуулалт 3.1. Цэцэрлэг нь бага насны хүүхдийг асран хамгаалах, тэдний бие бялдар, оюун ухаан, нийгэмшихүйн хөгжлийг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулахын зэрэгцээ эцэг эх хүүхдээ хөгжүүлж, хүмүүжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. 3.2.Бага насны хүүхдийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа нь тэдний нас, сэтгэхүй, хөгжлийн түвшин, хэрэгцээ сонирхолд нийцсэн байна. 3.3.Цэцэрлэг нь сургуулийн өмнөх боловсролын стандартад нийцүүлэн орон нутгийн болон цэцэрлэгийнхээ онцлогт тохирсон сургалтын хөтөлбөр боловсруулж мөрдөнө. 3.4.Цэцэрлэгийн эрхлэгч нь нэг өдрийн ажлын цагт багтаан багш нарт дараа өдрийн хичээл, үйл ажиллагааг зохион байгуулахад бэлтгэх 1-2 цагийн зохицуулалт хийж өгнө. 3.5.Багшийн хичээл, үйл ажиллагаанд бэлтгэх хугацаанд туслах багш хүүхдүүдтэй хамт байна. 3.6.Цэцэрлэг нь ээлжийн багш ажиллуулж болно. 3.6. Цэцэрлэгийн багш нь багшлах эрхтэй байна. 3.7. Цэцэрлэгийн эрхлэгч нь бага насны хүүхдийн сэтгэл судлаач, багш мэргэжилтэй байна. 3.8.Цэцэрлэгийн эрхлэгч нь багш нарыг мэргэжил, аргазүйн удирдлагаар хангаж, сургалтын үйл ажиллагаа, үр дүнд хяналт тавина. 3.9.Туслах багш нь хүүхдийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулахад багшид дэмжлэг үзүүлнэ.
 7. 7. 3.10.Цэцэрлэгт бага насны хүүхдийг хөгжүүлж, хүмүүжүүлэх чиглэлээр 3 кредит цагаас доошгүй хугацааны сургалтад хамрагдсан туслах багшийг ажиллуулна. 3.11.Цэцэрлэг нь боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон эрдэм шинжилгээ, аргазүйн байгууллагын зөвшөөрөлтэйгөөр сурган хүмүүжүүлэх туршилт явуулж болно. 3.12.Цэцэрлэг нь ёс суртахуун, эрүүл мэндийн боловсролын анхны мэдэгдэхүүн эзэмшүүлэх чиглэлээр нэмэлт сургалт зохион байгуулж болно. 3.13.Хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, тэднийг эрүүлжүүлэх, чийрэгжүү лэх ажлыг эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулна. ДӨРӨВ.Санхүүжилт 4.1. Цэцэрлэгийн санхүүгийн үйл ажиллагаа нь бие даасан байна. 4.2. Цэцэрлэгийн эрхлэгч нь санхүүгийн үйл ажиллагааныхаа цэцэрлэгийн зөвлөл, хамт олон, эцэг эхэд тайлагнана. дүнг &&& 2.6. Хэд хэдэн хуулийн этгээд, иргэн сургалтын байгууллагыг хамтран үүсгэн байгуулах тохиолдолд талууд гэрээ байгуулж баталгаажуулна. Гэрээнд үүсгэн байгуулагчийн нийлүүлэх хөрөнгө, эзэмших хувь хэмжээ, эрх үүрэг, хариуцлага, бусдад эрх шилжүүлэх, үүсгэн байгуулагчийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах, сургалтын байгууллагыг татан буулгах зэрэг асуудлыг тусгасан байна. ЦЭЦЭРЛЭГ БАЙГУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ, ТООЦОО БҮХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА3 Сургалтын байгууллага байгуулах хэрэгцээ, шаардлага: 1. …………………………………………………………………………………… …. 2. …………………………………………………………………………………… ….гм. № Чиглэл Байгууллагын чиг 1 үүрэг 2 Сургалтын хэв шинж 3 Мэдээлэл БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал 2.4, 2.7.1
 8. 8. 3 4 5 6 7 8 9 Сургалтын хэлбэр Эзэмшүүлэх боловсролын түвшин Цэцэрлэгийн хүчин чадал Бүлгийн тоо Багшлах боловсон хүчин Нэг бүлэгт ногдох хүүхдийн тоо Нэг багшид ногдох хүүхдмийн тоо СУРГАЛТЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ БОЛОН ЦААШИД БҮРЭН ХҮЧИН ЧАДЛААРАА АЖИЛЛАХ ХҮРТЭЛХ ХҮҮХДИЙН ТООНЫ ТӨЛӨВ4 Тухайн хорооны 1-6 хүртэл насны сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаагүй хүүхдүүдийн судалгааг нарийвчлан гаргана. Үүнд тулгуурлан бүлгийн зохион байгуулалтыг хийнэ. ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙГ ГУРВАН ЖИЛЭЭР ТООЦСОН СУДАЛГАА5 Эдийн засгийн ангилал 1 жилд Нийт эх үүсвэрийн дүн Үндсэн үйл ажиллагааны орлого /төлбөр/ Хувьсах зардал Бусад Нийт зарлагын дүн Цалин хөлсний дүн Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил Ажил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэл 4 БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал 2.7.3 5 БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал 2.7.3 3 жилд
 9. 9. Бараа үйлчилгээний бусад зардал Гэрэл цахилгаан Түлш халаалт Цэвэр, бохир ус Дүн Бичиг хэрэг Тээвэр, шатахуун Шуудан, холбооны зардал Ном, хэвлэл авах зардал Биеийн тамир, урлаг спорт Дүн Эд хогшлын зардал Томилолт Урсгал засвар Шагнал урамшуулал Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал Дүн Нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн зардал Хоолны зардал Эмийн зардал Хичээл, практикийн зардал Холбооны суваг ашиглалт /интернет/ Дүн
 10. 10. СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ, ТОГТООСОН ҮНДЭСЛЭЛ6 Нэг хичээлийн жилд зарцуулагдах нийт зардал Нэг хүүхдэд хичээлийн жилд зарцуулах зардлын хэмжээ Нэг хүүхдэд сард зарцуулах зардлын хэмжээ Нэг хүүхдэд ногдох хувьсах зардлыг хасаж тооцсоноор Нэг хүүхдэд ногдох төлбөрийн хэмжээ: СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЛД ШИЛЖҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ7 № Хөрөнгийн төрөл 1 Биет 2 Мөнгөн Нийт дүрмийн сангийн хэмжээ: Үүсгэн байгуулагч................................. 6 БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал 2.7.3 7 БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал 2.4 Өртөг
 11. 11. 2.8. Өмчийн бүх хэлбэрийн сургалтын байгууллага хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа Монгол Улсын боловсролын стандарт, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан сургалтын талаар баримтлах бодлого, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг сургалтад заавал мөрдөх ба тэдгээрт нийцүүлж сургуулийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг боловсруулсан байна. 2.8.1. Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр нь суралцагчдын ачааллыг тооцсон, сургуулийн өмнөх болон бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын стандарт, сургалтын талаар баримтлах бодлого, хүүхдийн нас, сэтгэхүйн онцлог, хэрэгцээнд тохирсон агуулгатай байна. 2.8.2. Улсын хэмжээнд үйлчлэх болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай сургалтын байгууллага сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг Боловсролын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллагаар, өмчийн бусад хэлбэрийн сургалтын байгууллага аймаг, нийслэлийн Боловсролын газраар тус тус хянуулж, дүгнэлт гаргуулсан байна. СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨР8 Дараах бүтцийн дагуу боловсруулалт хийн хавсаргана. Цэцэрлэгийн сургалтын хөтөлбөрийн үзэл баримтлал Үзэл баримтлалын онолын үндэслэл Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчим Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт Бүлэг тус бүрийн хүүхдийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны цагийн хуваарь /өдрийн дэглэм/ Агуулгын хүрээ Жилээр Бага Дунд Ахлах Хөдөлгөөн Эрүүл мэнд Хэл яриа Харилцаа Байгаль, нийгмийн орчны талаарх мэдлэг төсөөлөл Математикийн энгийн төсөөлөөл Урлал Уран сайхан 8 БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал 2.7.2, 2.8, 2.8.1 Бэлтгэл
 12. 12. Сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх сэдвүүд Улирал Сэдэв Бага Дунд Ахлах Бэлтгэл I II III Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулахдаа дараах эрхзүйн баримт бичгийг үндэслэл болгоно. 1. Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 08 дугаар сарын 28ны өдрийн А/327 дугаар тушаал “Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлого 2. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2011 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 279 дугаар тушаалын хавсралт Сургуулийн өмнөх боловсролын Бэлтгэл бүлгийн сургалтын хөтөлбөр 3. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2012 оны 07 дугаар сарын 04-ны өдрийн А/377 дугаар тушаалын хавсралт Сургуулийн өмнөх боловсролын Ахлах бүлгийн сургалтын хөтөлбөр 4. Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/375 дугаар тушаалын хавсралт Сургуулийн өмнөх боловсролын Бага, дунд бүлгийн сургалтын үндэсний хөтөлбөр Жич: Эрхзүйн баримт бичгийг www.meds.gov.mn –аас татаж авч болно.
 13. 13. ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТАН, БАГШЛАХ БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ БҮРЭЛДЭХҮҮН9 № 0 1 2 3 Багшийн овог нэр Хүйс Төрсөн он 1 2 3 Төгссөн сургууль (он, мэргэжил, боловсролын зэрэг, цол, улс) 4 Мэргэж лийн зэрэг (зөвлөх, тэргүүлэх, заах аргач) 5 Багшлах эрхийн үнэмлэх ний дугаар 6 Ажлын туршлага Ажиллас ан жил Ямар албан тушаалд ажиллах Үндсэн багш эсэх 7 8 9 10 Жич: 1. 2. 3. 4. Багш, удирдах ажилтны диплом Мэргэжлийн зэргийн үнэмлэх Багшлах эрхийн үнэмлэх Нийгмийн даатгалын дэвтэр болон даатгуулагчийн ажил, албан тушаалын өөрчлөлтийн тэмдэглэлийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар 5. Төрийн албан хаагчийн анкет маягт 1 - ийг бөглөж хавсаргана. 9 БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал 2.9
 14. 14. СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАРИЛГА10 БАЙГУУЛАМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ Үзүүлэлт Тоо хэмжээ 1 Барилгын хүчин чадал /суудал/ 2 Барилгын нийт талбай м2 3. Нийт өрөө, танхим Хичээллэх анги, танхим Кабинет Гал тогоо Хувцас солих өрөө Бие засах өрөө Цайны газар Урлагийн болон биеийн тамирын заал Нэг хүнд ногдох талбай (м2) Үүнээс: м2 Хянасан: ....................( Судалгаа гаргасан: ...................... ( ) ) Жич: Дараах материалыг хавсаргана. 1. Зориулалтын барилга байгууламж нь үүсгэн байгуулагчийн эзэмшлийн өмч болохыг нотлох үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар 2. Харьяалагдах хорооны тодорхойлолт 3. Барилга байгууламжийн зохион байгуулалт, давхруудын зураглал, дөрвөн талаас нь бүтэн харуулсан гэрэл зураг 4. Сургалтын барилга байгууламжийн талбайн хэмжээ, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандартын шаардлага хангаж буй байдал, уг объектод сургалтын ажил эрхлэх боломжтой эсэх талаар гаргасан мэргэжлийн хяналтын дүгнэлт 10 БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал 2.12.1, 2.12.2.
 15. 15. САНХҮҮГИЙН ЭХ ҮҮСВЭР, ХҮЧИН ЧАДАЛ ТҮҮНИЙ БАТАЛГАА11 Жич: 1. Үүсгэн байгуулагчийн санхүүгийн чадавхийг харуулсан нотлох баримт бичиг; 2. К омпани нь тухайн сургалтын байгууллагын бие даасан хуулийн этгээд болохыг санхүүгийн хувьд тодорхойлох эхлэлтийн баланс; 3. Үүсгэн байгуулагч нэг буюу түүнээс дээш тохиолдолд сургалтын байгууллагын мэдэлд шилжүүлэх хөрөнгө (биет болон мөнгөн)-ийн баталгааг үүсгэн байгуулагчийн хурлын тэмдэглэлээр баталгаажуулсан баримт; 4. Харьяа татварын байгууллагад өр төлбөргүй, үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаагүй болохыг нотолсон бүртгэх байгууллагын тодорхойлолт; 5. Улсын бүртгэлд мэдүүлсэн, харилцагч банкнаас олгосон өр, зээлийн талаарх тодорхойлолтыг хавсаргана. 11 БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал 2.13 (1,2,5)
 16. 16. ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ12 № Нэг бүрийн үнэ Сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ном гарын авлага Эд хөрөнгийн нэр I. Тоо Бүгд 1 2 3 4 5 ... Бүлгийн дүн: II. Тоглоом наадгай 1 2 3 4 5 ... Бүлгийн дүн: III.Тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл 1 2 3 4 5 ... Бүлгийн дүн: Нийт дүн: (I+II+III) Жич: 1. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ном гарын авлагыг номын сангийн анхан шатны данс бүртгэл, үндсэн хөрөнгөд бүртгэсэн бүртгэлийн холбогдох баримт бичиг; 2. Тоглоом наадгай, хэрэглэгдэхүүн нь хүүхдийн эрүүл мэнд, бие махбодод сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй болох талаар мэргэжлийн байгууллагын үнэлгээ, дүгнэлт; 3. Цэцэрлэгийн гадаад орчныг сургалт, танин мэдэхүйн чиглэлээр тохижуулах бөгөөд зургийг хавсаргана. Хэрэв цэцэрлэг нийтийн орон сууцанд байрладаг тохиолдолд шаардлагатай нөхцөлд тухайн СӨХ-той тоглоомын талбайг хамтран эзэмших талаар байгуулсан гэрээг хавсаргах учиртай. Цэцэрлэгийн гадаад талбайн бүрдэл 12 БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал 2.13 (4)
 17. 17. хэсгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Gerbul-khuukhed.miniih.com блогоос харж болно. Сургалтын байгууллагыг хуульд заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлэх, татан буулгах тохиолдолд учрах хохирлыг барагдуулах талаар гаргах баталгаа13 (багшийн цалин хөлс, сурагчийн хувийн хэрэг, боловсролын баримт бичиг, сургалтын төлбөрийг буцаан олгох эсэх гм) ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Үүсгэн байгуулагч ......................... 13 БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал 2.14
 18. 18. Албан бичгийн төсөл НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАРТ Баталгаа гаргах тухай 14 ........................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Боловсролын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.5 дахь хэсгээр хориглосон сургалт, үйл ажиллагааг зохион байгуулах ямар нэг үндэслэлгүй болно. ЗАХИРАЛ 14 БСШУ-ны сайдын 353 дугаар тушаал 3.1.3
 19. 19. Хавсралт Боловсролын сургалтын байгууллагын стратеги төлөвлөгөө Боловсролын сургалтын байгууллагын дотоод журам Ажлын байрны тодорхойлолтууд (Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 10-р сарын 05-ны өдрийн 351-р тушаалын 4-р хавсралт) Багш, ажилчидтай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээ Эцэг эх, суралцагчтай байгуулах гэрээ (Цэцэрлэгийн захиргаа, багш, эцэг эх, асран хамгаалагч хоорондын гурвалсан гэрээ) Жич: Эрхзүйн баримт бичгүүдтэй сайтар танилцах шаардлагатайг анхаарна уу. Ашиглах материал: 1. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад холбогдох эрхзүйн баримт бичгийн эмхэтгэл УБ, 2012 2. www.meds.gov.mn 3. www.edub.edu.mn 4. www.legalinfo.mn 5. Gerbul-khuukhed.miniih.com 6. Бусад НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

×