Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jocs de lèxit i expressió àlber

5,752 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jocs de lèxit i expressió àlber

 1. 1. <ul><li>Jocs de lèxic i expressió </li></ul><ul><li>Editorial L’Àlber, 2006 Josep Tió, Anna Bach, Joan Escarrabill, Raquel Hedo, Olga Raset Col·lecció Jocs per a parlar i escriure </li></ul>
 2. 2. Jocs de lèxic i expressió <ul><li>Conté els materials i les instruccions de 51 jocs que treballen la comprensió i l’apropiació d’un nombre important de paraules bàsiques, les quals, al seu torn, serveixen per augmentar la fluïdesa expressiva. Aquest material porta associat el llibre del professor Jocs de lèxic i expressió. Guia didàctica </li></ul>
 3. 3. Guia didàctica. Jocs de lèxic i expressió <ul><li>Orienta l'ús educatiu del bloc de materials Jocs de lèxic i expressió </li></ul><ul><li>Característiques: Té 143 pàgines, amb annexos </li></ul><ul><li>fotocopiables de materials i d'activitats </li></ul><ul><li>Destinat a treballar la llengua oral per mitjà del joc . </li></ul><ul><li>Té 2 objectius essencials : </li></ul><ul><li>facilitar la comprensió i l'apropiació d'un nombre important de paraules bàsiques </li></ul><ul><li>adquirir fluïdesa expressiva. </li></ul>
 4. 4. El lèxic seleccionat és bàsic o molt bàsic, i gairebé tot es presenta dibuixat. <ul><li>El lèxic del joc ha estat escollit: </li></ul><ul><li>perquè pertany a uns centres d’interès concrets (animals, aliments, professions, accions...) </li></ul><ul><li>perquè té unes determinades característiques semàntiques (coses que es trenquen / s’estripen... </li></ul><ul><li>perquè presenta característiques contrastives (són paraules que tenen un gènere diferencial respecte del castellà o bé són paraules equívoques...) </li></ul><ul><li>perquè té unes característiques formals específiques (pel nombre de síl·labes, per les seves rimes...) </li></ul>
 5. 5. S’aprèn a parlar jugant, i jugant podem aprofundir en el domini del llenguatge <ul><li>En el joc l’ esforç esdevé imperceptible per al jugador perquè queda a bastament compensat pel plaer de jugar ; però l’esforç hi és, i totes les facultats del jugador estan en tensió: la memòria, la precisió, la sincronia entre el moviment i la paraula, l’atenció, l’acceptació dels codis, la voluntat de participar... </li></ul><ul><li>Els aprenentatges adquirits en el joc són naturals, profunds, indelebles . </li></ul>
 6. 6. Guia didàctica. Jocs de lèxic i expressió <ul><li>Proposen 40 jocs per canalitzar l'aprenentatge lingüístic </li></ul><ul><li>del català. </li></ul><ul><li>La guia conté: </li></ul><ul><li>llistes de tot el vocabulari (llista alfabètica, temàtica i inversa), </li></ul><ul><li>instruccions de funcionament de cadascun dels jocs (nombre de jugadors, objectius, materials necessaris, procediment del joc, variants i recomanacions) </li></ul><ul><li>suggeriments d'adaptabilitat dels jocs segons l'edat de l'alumnat. </li></ul><ul><li>Un annex aporta materials que han de ser fotocopiats per poder jugar (cartrons del quinto) i l'altre annex (també fotocopiable) proposa activitats individuals de repàs i reforç. </li></ul>
 7. 7. Guia didàctica. Jocs de lèxic i expressió <ul><li>Els destinataris d'aquest jocs poden ser les persones que aprenen la llengua catalana i que no la tenen com a llengua familiar. </li></ul>
 8. 8. Bloc de materials <ul><li>El relligat és encolat per poder arrencar els fulls fàcilment a fi de plastificar-los i retallar-ne les peces (dibuixos, etiquetes, taulers, daus, etc.) </li></ul><ul><li>Conté: </li></ul><ul><li>Taulers dels jocs, daus per muntar i altres materials col·lectius. </li></ul><ul><li>Cartes d’imatges i etiquetes de paraules. </li></ul>
 9. 9. Observacions per a l’ús del bloc de materials Abans de jugar 1. Escanejar el bloc de materials. 2. Plastificar i guillotinar les cartes, etiquetes… 3. Classificar tots els elements de cada joc en bosses,capses… per tal que no es barregin els components de diversos jocs. Tot i que, cada peça porta el número del joc al qual pertany. 4. Adjuntar-hi les normes de joc, també plastificades.
 10. 10. Durant el joc <ul><li>Assegurar la comprensió, els jugadors han de poder interpretar adequadament les imatges. </li></ul><ul><li>Adquirir l’hàbit de la correcció en l’expressió: </li></ul><ul><li>Tendir a no acceptar respostes imprecises, inexactes o dites en una altra llengua. </li></ul><ul><li>Es recomanable que, en un principi, el mestre sigui el conductor del joc. </li></ul><ul><li>Jugar diverses vegades a un mateix joc, en la mateixa sessió, de tant en tant… per fixar mecàniques i assegurar la memorització del vocabulari. </li></ul><ul><li>Introduir els jocs nous paulatinament. </li></ul>
 11. 11. Després del joc Utilitzar l’ annex Activitats individuals de repàs i reforç , conté 48 exercicis fotocopiables de diferent grau de dificultat. Seleccionar la dificultat segons la competència dels alumnes. Generar, a partir d’aquestes activitats escrites, una nova activitat oral. Valorar l'adequació del joc a les nostres necessitats i adaptar-lo en cas necessari (reduint la quantitat de cartes o de material amb què és juga, triant les imatges necessàries per adaptar-nos a les dificultats observades en els alumnes...)
 12. 12. El papimà <ul><li>Nombre de jugadors : 2-5 </li></ul><ul><li>Edat inicial : 5 (nivell de dificultat, orientatiu) </li></ul><ul><li>Objectius: </li></ul><ul><ul><li>Descobrir paraules amagades dins d’altres paraules dibuixades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Acostumar-se a distingir entre la forma i el significat de les paraules. </li></ul></ul><ul><li>Material: Un tauler de joc més 20 cartes dibuixades. </li></ul>
 13. 14. Procediment <ul><li>Cal fer activitats prèvies de reconeixement dels mots. </li></ul><ul><li>Cada jugador ha de trobar les tres paraules del taulell amagades a les seves cartes. </li></ul><ul><li>Es reparteixen tres cartes per jugador si algú té les tres paraules amagades ha de dir ben fort papimà i posar la mà estesa sobre la taula. Tots han de posar la mà a sobre i dir papimà. </li></ul><ul><li>Si ningú ho té han de passar una carta al jugador del costat i destapar-la tots els jugadors a la vegada. </li></ul><ul><li>Si algú s’equivoca o es despista ha de pagar penyora: dir el nom de tres cartes extretes d’una bossa a l’atzar. </li></ul><ul><li>El jugador que canta papimà anota un punt i agafa tres noves cartes. </li></ul>
 14. 15. Qui sóc? <ul><li>Nombre de jugadors : 2-tots. </li></ul><ul><li>Edat inicial : 10 (nivell de dificultat, orientatiu) </li></ul><ul><li>Objectiu: Comprendre descripcions de característiques físiques. </li></ul><ul><li>Material: 20 fotografies + 20 cartes amb les descripcions corresponents. </li></ul>
 15. 16. És una dona. És gran. Té els cabells curts i de color blanc. Va vestida amb una brusa i una faldilla de color marró. Porta joies
 16. 17. Procediment <ul><li>Es reparteixen les fotografies entre els jugadors. </li></ul><ul><li>Es fiquen totes les targes de descripcions dins d’una bossa. Es barregen i un jugador en treu una. </li></ul><ul><li>Llegeix d’una en una les característiques que hi ha a la carta. </li></ul><ul><li>Els altres jugadors han de descartar les fotografies fins que algú reconegui que la descripció correspon a una de les seves. </li></ul><ul><li>Guanya el primer jugador o grup de jugadors que es queden sense fotos. </li></ul>

×