Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
COM FOMENTARCOM FOMENTAR
L’AUTONOMIA A L’AULA DEL’AUTONOMIA A L’AULA DE
LLENGÜES ESTRANGERESLLENGÜES ESTRANGERES
OLGA ESTE...
AUTONOMIAAUTONOMIA
DEFINICIÓ (Sinclair i Lamb, 2000)DEFINICIÓ (Sinclair i Lamb, 2000)
L´autonomia és un constructe de capa...
L´autonomia completa és un objectiuL´autonomia completa és un objectiu
idealistaidealista
Existeixen graus d´autonomiaExis...
LA DIMENSIÓ METACOGNITIVALA DIMENSIÓ METACOGNITIVA
• Coneix quin tipus d´aprenent ésConeix quin tipus d´aprenent és
• Cone...
Formar l´aprenent perquè arribi a tenir coneixementFormar l´aprenent perquè arribi a tenir coneixement
del seu Jo-Aprenent...
EL CONCEPTE D´AUTOREGULACIÓ ENEL CONCEPTE D´AUTOREGULACIÓ EN
LA TEORIA SOCIOCULTURALLA TEORIA SOCIOCULTURAL
QUÈ ENTENEM PE...
COM S´ASSOLEIX L´APRENENTATGECOM S´ASSOLEIX L´APRENENTATGE
AUTOREGULAT?AUTOREGULAT?
LA CONSTRUCCIÓ DELA CONSTRUCCIÓ DE
CON...
LA MEDIACIÓ: EL PROCÉSLA MEDIACIÓ: EL PROCÉS
DIALÒGICDIALÒGIC
Mediated mind:Mediated mind:
´…´… from a stage in which any ...
EL LLENGUATGEEL LLENGUATGE COM ACOM A
INSTRUMENT DE MEDIACIÓINSTRUMENT DE MEDIACIÓ ::
““PARLAR PER APRENDRE”PARLAR PER APR...
L’INSTRUMENT DE MEDIACIÓL’INSTRUMENT DE MEDIACIÓ
PER EXCEL.LÈNCIA: EL DIÀLEGPER EXCEL.LÈNCIA: EL DIÀLEG
INTERIORINTERIOR
V...
Objectiu de la mediacióObjectiu de la mediació
a través de la interaccióa través de la interacció
• Ajudar l´aprenent a ve...
Per tal que l’aprenent:Per tal que l’aprenent:
Aprengui a preguntar-se en quinAprengui a preguntar-se en quin
estadi es tr...
..........
• Aprengui a cercar realment elsAprengui a cercar realment els
recursos que el poden ajudar arecursos que el po...
L’alumne ……L’alumne ……
Com a ‘investigador’Com a ‘investigador’
En un aprenentatge basat enEn un aprenentatge basat en
l’a...
En definitiva …..En definitiva …..
COMENÇAR ‘OBRINT LA MENT DECOMENÇAR ‘OBRINT LA MENT DE
L’APRENENT’ (IMPLICAR-LO COM AL’...
UN INSTRUMENT DEUN INSTRUMENT DE
MEDIACIÓ:MEDIACIÓ: PORTFOLIOPORTFOLIO
CARPETA AMB ACTIVITATS DIVERSES I AMBCARPETA AMB AC...
PARTS DELPARTS DEL PortfolioPortfolio
• PassaportPassaport
Objectiu:Objectiu: Mostrar els nivells de suficiènciaMostrar el...
PARTS DELPARTS DEL PortfolioPortfolio
• DossierDossier
Objectiu:Objectiu: ‘Recopilar’ mostres de tot allò‘Recopilar’ mostr...
Importància delsImportància dels
‘descriptors de‘descriptors de
competències’competències’
• Ajuden a ‘verbalitzar la veu ...
Funció del ‘Dossier’Funció del ‘Dossier’
Relació amb elsRelació amb els
descriptorsdescriptors
• Recopilar evidències tang...
Funció del DossierFunció del Dossier
• Mostrar unaMostrar una radiografiaradiografia dede
l’aprenent: entenedora per a ell...
Perquè permet a
l’aprenent
• Identificar ‘ON ESTÀ’ i ‘CAP A ON VA’
• Identificar la distància entre el que sap
fer i el qu...
ELEL PORTFOLIOPORTFOLIO HA DEHA DE
RECOPLIARRECOPLIAR
• Llistat de les competències queLlistat de les competències que
cal...
..........
• Diferents qüestionaris per a lDiferents qüestionaris per a l
´autoavaluació, a partir dels llistats i´autoava...
I D’AQUESTA MANERAI D’AQUESTA MANERA
ENS PERMETENS PERMET
• OBSERVAR UN MATEIX PROCÉSOBSERVAR UN MATEIX PROCÉS
DES DE DUES...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Com fomentar l'autonomia?

586 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Com fomentar l'autonomia?

 1. 1. COM FOMENTARCOM FOMENTAR L’AUTONOMIA A L’AULA DEL’AUTONOMIA A L’AULA DE LLENGÜES ESTRANGERESLLENGÜES ESTRANGERES OLGA ESTEVEOLGA ESTEVE UNIVERSITAT POMPEUUNIVERSITAT POMPEU FABRAFABRA
 2. 2. AUTONOMIAAUTONOMIA DEFINICIÓ (Sinclair i Lamb, 2000)DEFINICIÓ (Sinclair i Lamb, 2000) L´autonomia és un constructe de capacitatsL´autonomia és un constructe de capacitats L´autonomia implica la voluntat de lL´autonomia implica la voluntat de l ´aprenent per a responsabilitzar-se del´aprenent per a responsabilitzar-se del seu aprenentatgeseu aprenentatge La capacitat i voluntat de l´aprenent no hanLa capacitat i voluntat de l´aprenent no han de ser necessàriament innatesde ser necessàriament innates
 3. 3. L´autonomia completa és un objectiuL´autonomia completa és un objectiu idealistaidealista Existeixen graus d´autonomiaExisteixen graus d´autonomia L´autonomia no consisteix només enL´autonomia no consisteix només en posar l´aprenent en situacions en lesposar l´aprenent en situacions en les quals ha de ser independentquals ha de ser independent L´autonomia pot tenir lloc dins i fora deL´autonomia pot tenir lloc dins i fora de l´aulal´aula
 4. 4. LA DIMENSIÓ METACOGNITIVALA DIMENSIÓ METACOGNITIVA • Coneix quin tipus d´aprenent ésConeix quin tipus d´aprenent és • Coneix què influencia el seu aprenentatgeConeix què influencia el seu aprenentatge • Desenvolupa estratègies d´aprenentatgeDesenvolupa estratègies d´aprenentatge positivespositives • Verbalitza els propis conflictesVerbalitza els propis conflictes • Relaciona el coneixement que rep amb elRelaciona el coneixement que rep amb el coneixement previ ja existentconeixement previ ja existent • Reorganitza i estructura el coneixementReorganitza i estructura el coneixement • Utilitza el coneixement per a la resolució deUtilitza el coneixement per a la resolució de les tasquesles tasques • Busca les fonts de coneixement amb unBusca les fonts de coneixement amb un objectiu clarobjectiu clar L´aprenent autònom és aquell queL´aprenent autònom és aquell que
 5. 5. Formar l´aprenent perquè arribi a tenir coneixementFormar l´aprenent perquè arribi a tenir coneixement del seu Jo-Aprenentdel seu Jo-Aprenent Conscienciar l´aprenent sobre el seu propi procés dConscienciar l´aprenent sobre el seu propi procés d ´aprenentatge:´aprenentatge: a partir d’aspectes molt concretsa partir d’aspectes molt concrets Donar eines a l´aprenent per controlar elDonar eines a l´aprenent per controlar el desenvolupament del procés ddesenvolupament del procés d ´aprenentatge (planificar, monitoritzar,´aprenentatge (planificar, monitoritzar, avaluar)avaluar) de formade forma ‘realment tangible’ (que‘realment tangible’ (que ell ho vegi!!)ell ho vegi!!) AUTOREGULACIAUTOREGULACI
 6. 6. EL CONCEPTE D´AUTOREGULACIÓ ENEL CONCEPTE D´AUTOREGULACIÓ EN LA TEORIA SOCIOCULTURALLA TEORIA SOCIOCULTURAL QUÈ ENTENEM PER APRENENTATGEQUÈ ENTENEM PER APRENENTATGE AUTOREGULAT?AUTOREGULAT? Tot aprenentatge en què els usuaris sónTot aprenentatge en què els usuaris són participants actiusparticipants actius –metacognitivament,–metacognitivament, motivacional i conductual – en el seu propi procésmotivacional i conductual – en el seu propi procés d´aprenentatge, en el qual existeix unad´aprenentatge, en el qual existeix una retroalimentacióretroalimentació que permet el control dque permet el control d ´aquest procés (Mayor et al., 1993)´aquest procés (Mayor et al., 1993)
 7. 7. COM S´ASSOLEIX L´APRENENTATGECOM S´ASSOLEIX L´APRENENTATGE AUTOREGULAT?AUTOREGULAT? LA CONSTRUCCIÓ DELA CONSTRUCCIÓ DE CONEIXEMENTCONEIXEMENT a través dea través de    LA INTERACCIÓLA INTERACCIÓ
 8. 8. LA MEDIACIÓ: EL PROCÉSLA MEDIACIÓ: EL PROCÉS DIALÒGICDIALÒGIC Mediated mind:Mediated mind: ´…´… from a stage in which any kind offrom a stage in which any kind of assistance was useless, to a stage inassistance was useless, to a stage in whichwhich external forms of mediationexternal forms of mediation would improve task performance, to a finalwould improve task performance, to a final stage in whichstage in which external mediationexternal mediation has been internalizedhas been internalized ’’ (Lantolf,(Lantolf, 2000)2000)
 9. 9. EL LLENGUATGEEL LLENGUATGE COM ACOM A INSTRUMENT DE MEDIACIÓINSTRUMENT DE MEDIACIÓ :: ““PARLAR PER APRENDRE”PARLAR PER APRENDRE” VEURE EN QUIN ESTADI UN ESVEURE EN QUIN ESTADI UN ES TROBA I COM POT AVANÇAR PERTROBA I COM POT AVANÇAR PER ASSOLIR ESTADIS SUPERIORSASSOLIR ESTADIS SUPERIORS
 10. 10. L’INSTRUMENT DE MEDIACIÓL’INSTRUMENT DE MEDIACIÓ PER EXCEL.LÈNCIA: EL DIÀLEGPER EXCEL.LÈNCIA: EL DIÀLEG INTERIORINTERIOR VerbalitzacióVerbalització de la ‘veude la ‘veu interior’interior’ Es manifesta de la maneraEs manifesta de la manera següent:següent: • Com deu ser això?Com deu ser això? • No sé pas per on començar!No sé pas per on començar! • Diria que això és així però noDiria que això és així però no n’estic seguran’estic segura
 11. 11. Objectiu de la mediacióObjectiu de la mediació a través de la interaccióa través de la interacció • Ajudar l´aprenent a verbalitzar la ‘veuAjudar l´aprenent a verbalitzar la ‘veu interior’ >> PRESA DE CONSCIÈNCIAinterior’ >> PRESA DE CONSCIÈNCIA • Ajudar l’aprenent a ‘veure d’onAjudar l’aprenent a ‘veure d’on parteix’ i a ser conscient d’on haparteix’ i a ser conscient d’on ha d’arribar / vol arribar’d’arribar / vol arribar’ • I sobretot, a identificar lesI sobretot, a identificar les marques de progrés en el pasmarques de progrés en el pas d’un estadi competencial a und’un estadi competencial a un altrealtre
 12. 12. Per tal que l’aprenent:Per tal que l’aprenent: Aprengui a preguntar-se en quinAprengui a preguntar-se en quin estadi es troba respecte a unestadi es troba respecte a un objectiu concretobjectiu concret (Què ja sé fer(Què ja sé fer respecte a això?)respecte a això?)
 13. 13. .......... • Aprengui a cercar realment elsAprengui a cercar realment els recursos que el poden ajudar arecursos que el poden ajudar a assolir l’objectiu concretassolir l’objectiu concret • Aprengui a identificarAprengui a identificar petitespetites marques de progrésmarques de progrés respecte a l’objectiurespecte a l’objectiu concret i a replantejar elconcret i a replantejar el camí endegat (si s’escau)camí endegat (si s’escau)
 14. 14. L’alumne ……L’alumne …… Com a ‘investigador’Com a ‘investigador’ En un aprenentatge basat enEn un aprenentatge basat en l’acciól’acció • Investigar ‘com se sent’ en relació aInvestigar ‘com se sent’ en relació a l’aprenentatge de llengüesl’aprenentatge de llengües • Investigar el que un ‘ja és capaç de ferInvestigar el que un ‘ja és capaç de fer respecte a una tasca CONCRETA’ (p.e.:respecte a una tasca CONCRETA’ (p.e.: elaborar una recepta)elaborar una recepta)
 15. 15. En definitiva …..En definitiva ….. COMENÇAR ‘OBRINT LA MENT DECOMENÇAR ‘OBRINT LA MENT DE L’APRENENT’ (IMPLICAR-LO COM AL’APRENENT’ (IMPLICAR-LO COM A PERSONA)PERSONA) POSAR L’ALUMNE ‘SEMPRE A PROVA’POSAR L’ALUMNE ‘SEMPRE A PROVA’ (CREANT-LI REPTES)(CREANT-LI REPTES)
 16. 16. UN INSTRUMENT DEUN INSTRUMENT DE MEDIACIÓ:MEDIACIÓ: PORTFOLIOPORTFOLIO CARPETA AMB ACTIVITATS DIVERSES I AMBCARPETA AMB ACTIVITATS DIVERSES I AMB UN RECULL D’EVIDÈNCIESUN RECULL D’EVIDÈNCIES FuncionsFuncions • Transferir paulatinamentTransferir paulatinament el control i lael control i la consciènciaconsciència de les activitats d’aprenentatgede les activitats d’aprenentatge als usuarisals usuaris
 17. 17. PARTS DELPARTS DEL PortfolioPortfolio • PassaportPassaport Objectiu:Objectiu: Mostrar els nivells de suficiènciaMostrar els nivells de suficiència en les diferents llengües i en les diferentsen les diferents llengües i en les diferents habilitatshabilitats (descripció de competències)(descripció de competències) • BiografiaBiografia Objectiu:Objectiu: Ajudar l’aprenent a conèixerAjudar l’aprenent a conèixer-se-se aa si mateix’, a partir de la verbalització de lasi mateix’, a partir de la verbalització de la ‘veu interior’‘veu interior’
 18. 18. PARTS DELPARTS DEL PortfolioPortfolio • DossierDossier Objectiu:Objectiu: ‘Recopilar’ mostres de tot allò‘Recopilar’ mostres de tot allò que constitueixi una ‘evidència’ del que s’estàque constitueixi una ‘evidència’ del que s’està fentfent
 19. 19. Importància delsImportància dels ‘descriptors de‘descriptors de competències’competències’ • Ajuden a ‘verbalitzar la veu interior’Ajuden a ‘verbalitzar la veu interior’ respecte al punt de partida (test derespecte al punt de partida (test de diagnòstic)diagnòstic) • AjudenAjuden a mesurar l’evolucióa mesurar l’evolució alal llarg del treball sobre unallarg del treball sobre una competència determinada, lligadacompetència determinada, lligada sempre a un àmbit d’ús concretsempre a un àmbit d’ús concret
 20. 20. Funció del ‘Dossier’Funció del ‘Dossier’ Relació amb elsRelació amb els descriptorsdescriptors • Recopilar evidències tangibles delRecopilar evidències tangibles del que s’està fent (a nivell escrit i oral)que s’està fent (a nivell escrit i oral) • Per tal de poderPer tal de poder contrastarcontrastar ‘l’abans‘l’abans i el després’ d’una fasei el després’ d’una fase d’aprenentatged’aprenentatge (lligada sempre a un(lligada sempre a un objectiu concret)objectiu concret)
 21. 21. Funció del DossierFunció del Dossier • Mostrar unaMostrar una radiografiaradiografia dede l’aprenent: entenedora per a ell il’aprenent: entenedora per a ell i per al docent (dobleper al docent (doble perspectiva)perspectiva) • Permetre un accés directe iPermetre un accés directe i palpablepalpable al procésal procés d’aprenentatged’aprenentatge
 22. 22. Perquè permet a l’aprenent • Identificar ‘ON ESTÀ’ i ‘CAP A ON VA’ • Identificar la distància entre el que sap fer i el que pot ser capaç de fer amb l’ajuda de recursos • Tenir constància dels petits passos de progrés que va fent
 23. 23. ELEL PORTFOLIOPORTFOLIO HA DEHA DE RECOPLIARRECOPLIAR • Llistat de les competències queLlistat de les competències que cal desenvolupar (i que configurencal desenvolupar (i que configuren els objectius)els objectius) • Mostres dels treballs en estadisMostres dels treballs en estadis inicials i en estadis més avançatsinicials i en estadis més avançats del procés d´aprenentatgedel procés d´aprenentatge • Més d´un document perMés d´un document per competència o habilitatcompetència o habilitat
 24. 24. .......... • Diferents qüestionaris per a lDiferents qüestionaris per a l ´autoavaluació, a partir dels llistats i´autoavaluació, a partir dels llistats i subllistats de competènciessubllistats de competències • ReflexionsReflexions i autoavaluacions parcialsi autoavaluacions parcials sobre el procés, a partir de la revisió de lessobre el procés, a partir de la revisió de les “evidències” que es van recollint“evidències” que es van recollint • Una reflexió i una autoavaluació final aUna reflexió i una autoavaluació final a partir de la revisió de tot el portfoliopartir de la revisió de tot el portfolio
 25. 25. I D’AQUESTA MANERAI D’AQUESTA MANERA ENS PERMETENS PERMET • OBSERVAR UN MATEIX PROCÉSOBSERVAR UN MATEIX PROCÉS DES DE DUES PERSPECTIVESDES DE DUES PERSPECTIVES (la de l’aprenent i la del docent)(la de l’aprenent i la del docent) • DES D’UNADES D’UNA BASE COMUNABASE COMUNA • A PARTIR D’ASPECTESA PARTIR D’ASPECTES MOLTS CONCRETS!!!MOLTS CONCRETS!!!

×