Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ondernemerschap: Missie, visie en doelstellingen

2,779 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ondernemerschap: Missie, visie en doelstellingen

 1. 1. elk om !W 6. Juni. 2012
 2. 2. HELLO Wij zijn: Margarita Fatemeh Stefan Martijn RONALD
 3. 3. Onderwerp:MISSIE VISIEDOELSTELLINGEN
 4. 4. LOOKING BACK!
 5. 5. 1COMMERCIEELIS EEN WOORD DAT WORDT GEBRUIKTBIJ PERSONEN, BEDRIJVEN EN/OF OVERHEDENDIE ALS DOEL HEBBEN WINST TE MAKEN.COMMERCIËLE PERSONEN, BEDRIJVEN ENOVERHEDEN DENKEN ALTIJD IN DE GEESTVAN DE KLANT
 6. 6. 2MVO IS COMMERCIEEL OMDAT HET GOED ISVOOR IMAGO VAN HET BEDRIJF, HET ZORGTERVOOR DAT EEN BEDRIJF EENAANTREKKELIJKE PARTNER EN WERKGEVER IS,WAARDOOR HET OOKDE ARBEIDSPRODUCTIVITEIT VERHOOGT.EN ER IS STEEDS MEER MARKTVRAAG NAARMVO-BEDRIJVEN.
 7. 7. 3ANTWOORD BOMDAT JE ZO EEN STREEPJE VOORHEBT BIJ KREDIETVERLENERS ENSUBSIDIEVERSTREKKERS
 8. 8. 4ANTWOORD ADOOR TE KIJKEN NAAR DECONCURRENTIE, ERVARING EN WAARDE
 9. 9. 5ANTWOORD CPRIKKELENDE OPENING, PASSIE,NIUWSGIERIGHEID OPWEKKEN BIJ DE ANDER
 10. 10. LET’S GO!
 11. 11. PIM
 12. 12. OPDRACHTVISUALISEER JOUW IDEALE CARRIERE LOOP NAAR DE GANG VIND EEN BLAD MET JOUW NAAM ER OPBEDENK WAT JE OP PROFESSIONEEL NIVEAU WIL BEREIKEN TEKEN JEZELF OVER 15 JAAR IN EEN ZAKELIJKE CONTEXT 10 MINUTEN
 13. 13. MISSIE
 14. 14. WAT IS VOLGENS JULLIE EEN MISSIE?
 15. 15. EEN MISSIE IS DE BASIS VAN EEN VISIE EN STRATEGIE   Waar staan we voor?     Vaststellen wat deze organisatie wil zijn - Twynstra Gudde, januari 2005.
 16. 16. Dr. M.A. Nieuwenhuis - The art of management
 17. 17. HET FORMULEREN VAN MISSIE      WERKTERREIN          NOORMEN, WAARDEN,   OVERTUIGINGEN          BESTANDSRECHT             INTENTIES EN AMBITIES   BETEKENIS VOOR     STAKEHOLDERS      H. Kleijn, F. Rorink - Verandermanagement ‒ 2e druk (2010)
 18. 18.         WERKTERREIN  WERKTERREIN NOORMEN,     WAARDEN,   OVERTUIGINGWIE ZIJN WE?         EN  WAT DOEN WE? BESTANDSREC HT               INTENTIES ENBESTAANSRECHT BETEKENIS VOOR AMBITIES   STAKEHOLDER    WIE ZIJN ONZE KLANTEN?     S  IN WELKE BEHOEFTEN VAN DIE KLANTEN VOORZIEN ONZE PRODUCTEN?BETEKENIS VOOR DE STAKEHOLDERSWAT WILLEN WE BETEKENEN VOOR WIE?NORMEN, WAARDEN EN OVERTUIGINGENWELKE NORMEN, WAARDEN EN OVERTUIGINGEN STAAN CENTRAALIN ONS HANDELEN?INTENTIES EN AMBITIESWAT IS DE OPDRACHT WAARVOOR WE STAAN?   H. Kleijn, F. Rorink - Verandermanagement ‒ 2e druk (2010)
 19. 19. HET FORMULEREN VAN MISSIE  Geen Wet van Meden en Perzen
 20. 20. HET FORMULEREN VAN MISSIE  ENTHOUSIASMEREND IN TONE OF VOICEUITDAGEND(WERKNEMERS|STAKEHOLDERS) VAN BEDRIJF (RIJMEN MET GEWENSTE IMAGO) CUT THE CRAP GOAL
 21. 21. INTERNDRAAGVLAKOVERTUIGINGSKRACHTSTIMULERENLEIDRAADACTUALISEER
 22. 22. ?HET ALLEDAAGSEBETAALBAAR,HET BIJZONDERE BEREIKBAAR  
 23. 23. ?‘WE BIEDEN EEN BREED ASSORTIMENTFUNCTIONELE EN GOED VORMGEGEVENWOONARTIKELEN AAN TEGEN ZULKE LAGEPRIJZEN DAT ZOVEEL MOGELIJK MENSEN INSTAAT ZIJN DEZE ARTIKELEN TE KOPEN. DAT ISHET UITGANGSPUNT BIJ AL ONZE ACTIVITEITEN;VAN PRODUCTONTWIKKELING EN INKOOP TOTDE VERKOOP VAN ARTIKELEN IN ONZE WINKELSWERELDWIJD’
 24. 24. ?‘DE MENSEN IEDERE KEERWEER DE AVOND VANHUN LEVEN BEZORGEN’
 25. 25. ?‘TO MAKE THE WORLD MORE OPENAND CONNECTED. PEOPLE USE …….TO STAY CONNECTED WITH FRIENDSAND FAMILY, TO DISCOVER WHAT’SGOING ON IN THE WORLD, AND TOSHARE AND EXPRESS WHAT MATTERSTO THEM’
 26. 26. ?‘HET WERK EN DEVRIJETIJDSBESTEDING VAN ALONZE KLANTEN TE VERRIJKENMET ONZE UITGEBREIDEDIENSTVERLENING OP HETGEBIED VAN COMMUNICATIE’
 27. 27. ?‘TO INSPIRE AND NURTURETHE HUMAN SPIRIT—ONE PERSON, ONE CUP,AND ONE NEIGHBOURHOODAT A TIME’
 28. 28. PERSOONLIJKE MISSIE MOET ENKEL JOU INSPIREREN NIET INDRUK MAKEN OP EEN ANDER    Verschil persoonlijke missie en organisationele missie
 29. 29. VISIE
 30. 30. WAT VERSTAAN JULLIE ONDER VISIE?
 31. 31. VISIE IS ONDERDEEL VAN HET FUNDAMENT VAN EEN STRATEGIE     Wat willen we zijn als organisatie?     Wie wil ik zijn als professional?
 32. 32. Dr. M.A. Nieuwenhuis - The art of management
 33. 33. VISIE IS ONDERDEEL VAN HET FUNDAMENT VAN EEN STRATEGIE     willen we zijn als organisatie?Wat   Wie wil ik zijn als professional?  
 34. 34. HET ONTWIKKELEN VAN EEN US: VISIE IVEA3 N   ORGANISATIEVISIE HOE ZIEN WIJ ONSZELF IN DE WERELD VAN MORGEN?   AFDELINGSVISIE WAARHEEN MOET DE AFDELING ZICH ONTWIKKELEN OM DE ORGANISATIEVISIE TE KUNNEN REALISEREN? PERSOONLIJKE VISIE BEWUSTZIJN VAN HETGEEN JE ECHT BELANGRIJK VINDT EN HOE JE DIT WIL BEREIKEN. M. De Groot ‒ Visie ontwikkelen (Carrièretijger)
 35. 35. ORGANISATIEVISIE: HET VISIEVIERLUIK     H. van der Loo, J. Geelhoed, S. Samhoud ‒ Kus de visie wakker (2007)
 36. 36. ORGANISATIEVISIE: HET VISIEVIERLUIKHOGER  DOEL OF MISSIE KERNWAARDENVAN DE   ORGANISATIE?  WAT IS DE BESTAANSGROND DIEPGEWORTELDE OVERTUIGINGEN. WAT VINDEN WIJ GOED OF SLECHT? GEWAAGD DOEL KERNKWALITEITEN DE ULTIEME DROOM VAN DE NATUURLIJKE STERKTES. ORGANISATIE (MET DEADLINE) WAARMEE HALEN WIJ TELKENS WEER SUCCES? H. van der Loo, J. Geelhoed, S. Samhoud ‒ Kus de visie wakker (2007)  
 37. 37. ORGANISATIEVISIE: VERSCHILLENDE INTERPRETATIES    ‘OUTSIDE IN’WAT GEBEURT ER OM MIJHEEN EN HOE MOET IKDAAR OP REAGEREN? ‘INSIDE OUT’ HOE ZIE IK MIJZELF IN DE TOEKOMST?  
 38. 38. HET ONTWIKKELEN VAN EEN ORGANISATIEVISIE 1. GEBRUIKT DE MISSIE ALS BASIS2. INFORMATIE VERZAMELENSWOT-ANALYSE; MARKTONDERZOEK;IDEEN UIT DE R&D-AFDELING 3. INFORMATIE VERWERKEN WAT VERBAAST JE?4. HET IDEE WAT VERWONDERT JE?BRAINSTORMEN WAT ZOU MOGELIJK MOETEN ZIJN?WERKCONFERENTIE 5. FORMULERENDE HEI OP ZEGGEN WAT JE BEDOELT. GEEN LOZE CONTAINERBEGRIPPEN! 6. VISIE VERSPREIDEN OVERTUIGEN, BEINVLOEDEN EN INSPIREREN M. De Groot ‒ Orgaisatievisie ontwikkelen (Carrièretijger)
 39. 39. WAAROM EEN VISIE VOOR ORGANISATIES?RICHTING GEVEN: ALLE NEUZEN DEZELFDE KANT OPONZEKERHEID IN DE ORGANISATIEINSPIREREN ONDERSCHEIDEN VAN ANDERENPRIKKELEN, STIMULEERT CREATIVITEIT SOMMIGE ORGANISATIES LEIDEN, ANDERE VOLGEN WINNEN EEN VISIE KAN ERVOOR ZORGEN OM TE WINNEN VAN DE CONCURRENTIE. OVERLEVEN NIEUWE VISIE, ANDER TOEKOMSTBEELD ONTWIKKELEN. BIJSTELLEN! M. De Groot ‒ Orgaisatievisie ontwikkelen (Carrièretijger)
 40. 40. ?‘VOOROP LOPEN IN DE LUCHTVAART DOOR SLIMMER TE ZIJN DANANDEREN. DE EERSTE KEUS VOOR DE KLANT WILLEN ZIJN, VOORMEDEWERKERS EEN AANTREKKELIJKE WERKGEVER EN VOORAANDEELHOUDERS EEN ONDERNEMING DIE WINSTGEVEND GROEIT. DOORSLIMME PARNERSCHIPS EN EEN VOORTREKKERSROL IN NIEUWEBESTEMMINGEN WERELDWIJDE BEREIKBAARHEID BIEDEN VIA EENUITGEBREID NETWERK. DOOR IN TE SPELEN OP DE MARKTKANSEN ENTECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN EEN EIGENTIJDS PRODUCT AAN DEKLANT BIEDEN’
 41. 41. ?‘Ons doel is om mensen en merken op relevante wijze teverbinden. We vinden namelijk dat merken geenopdringerige boodschappen moeten zenden.Ze moeten er juist naar streven betekenisvolleervaringen toe te voegen aan het leven van mensen.Zo ontstaat een blijvende voorkeur. En dat leidt totbetere resultaten. En positieve verhalen.’
 42. 42. VOORBEELDh$p://youtu.be/MSTCCgexE_E  
 43. 43. HET ONTWIKKELEN VAN EEN PERSOONLIJKE VISIE GA OP ZOEK NAAR CREATIEVE TECHNIEKEN WAT JE ECHT BELANGRIJK TOEPASSENZOALS MINDMAP VINDT LEERPROCES STEL JEZELF VRAGEN:WIE BEWONDER IK? WAAR WORD IK ERVARING WAAROM? ENTHOUSIAST VAN? M. De Groot ‒ Afdelingsvisie ontwikkelen (Carrièretijger)
 44. 44. HET ONTWIKKELEN VAN EEN AFDELINGSVISIEHOE KAN EEN AFDELING WAAR WIL DE AFDELINGBIJDRAGENAAN DE ORGANISATIEVISIE? STAAN OVER ONG. 5 JAAR?DE ROL VAN DE AFDELING PRODUCTEN/DIENSTENBINNEN DIE DE AFDELING WIL GAAN LEVERENDE ORGANISATIE M. De Groot ‒ Afdelingsvisie ontwikkelen (Carrièretijger)
 45. 45. MEER INFO? •  Carrieretijger.nl •  123management.nl •  Samenvatting Kus de visie wakker (.pdf)Kus de visie wakker (2007)H. van der Loo, J. Geelhoed, S.Samhoud
 46. 46. OPDRACHT MAAK EEN MINDMAP BEDENK WAT JE NODIG HEBT OM JOUW MISSIE TE BEREIKENWAT ZOU MOETEN DOEN OM JOUW IDEALE CARRIERE TE REALISEREN? HOE GA JE VANAF NU AAN WERKEN? ZET ALLE BELANGRIJKSTE DINGEN IN EEN MINDMAP
 47. 47. DOELSTELLINGEN
 48. 48. WAT IS VOLGENS JULLIE HET NUT VAN DOELSTELLINGEN?
 49. 49. Dr. M.A. Nieuwenhuis - The art of management
 50. 50. ALGEMENEBEDRIJFSDOELSTELLINGENRICHTING OP LANGE TERMIJNGEBASEERD OP MISSIE EN VISIEEN VERTAALBAAR IN STRATEGIE.      
 51. 51. ALGEMENEBEDRIJFSDOELSTELLINGEN
 52. 52. KSF(KRITIEKE SUCCES FACTOREN) WELKE FACTOREN ZIJN VAN ESSENTIEEL BELANG VOOR HET SUCCES VAN DE ONDERNEMING? (MAX. 7-10) EFFICIENTIE SERVICE GOEDKOOP INNOVATIE SNELHEID Bron: Kaplan & Norton
 53. 53. KPI(KRITIEKE PRESTATIE INDICATOREN)MAKEN DE KRITIEKE SUCCESFACTOREN MEETBAAR MARKTAANDEEL WINST KLANTTEVREDENHEID AANTAL KLACHTEN AANBEVELINGEN KLACHTEN Bron: McKinsey & Company
 54. 54. KSF’S EN KPI’S PIMMETJESCOREN:DOELPUNTEN INCOMPETITIE OPVALLEN BIJ SCOUTS: BEZOEK VAN SCOUTS
 55. 55. SMART(O)(I)(E)DOELSTELLINGENHOE RESULTAATGERICHT WIL JE JOUW BUSINESS LEIDEN? S: SPECIFIEK M: MEETBAAR A: AANTREKKELIJK/ACCEPTABEL R: REALISTISCH T: TIJDGEBONDEN (O): OUTPUTGERICHT (I): INSPIREREND (E): EIGEN
 56. 56. SMART DOELSTELLINGPIMMETJE ‘Binnen 6 maanden hebben 8 scouts van Nederlandse clubs uit de Eredivisie een wedstrijd van mIJ bezocht’
 57. 57. MAP DOELSTELLINGENBEDRIJFSKUNDIGE ‘GOEROE’ BEN TIGGELAAR VINDT SMART MAAR NIKS.‘Van resultaat naar gedrag levert ruim 1100% meer kans van slagen op’... M: MEETBAAR A: ACTIEF P: PERSOONLIJK Bron: MAP-methode, Ben Tiggelaar
 58. 58. MAP DOELSTELLING PIMMETJE‘3x per week train ik volgensde Cürver-methode aan mijn techniek zodat mijn spel tijdens wedstrijden beter wordt en ik eerder opval bij scouts‘
 59. 59. MAP DOELSTELLING VOOR EEN ONDERNEMER ‘3x per MAAND GA ik NETWERKTRAININGEN VAN R.VAN BEBBEREN VOLGEN, ZODAT IK MIJ N SOCIALE VAARDIGHEDEN VERBETEREN MEER POTENTIELE OPDRACHTGEVERS KAN AANSPREKEN OP NETWERKBORRELS’
 60. 60. BALANCEDSCORECARD Bron: Kaplan & Norton & Learn.com
 61. 61. DO’S EN DONT’So  KOPPEL DOELSTELLINGEN AAN MISSIE EN VISIEo  DEFINIEER SUCCESFACTORENo  KIES DE METHODE VAN FORMULEREN DIE BIJ JE PAST (SMART OF MAP)o  ZORG VOOR OVERZICHTELIJKE EN MOTIVERENDE DOELSTELLINGENo  FORMULEER GEEN ‘OMDAT HET MOET, MAAR OMDAT HET EEN ONMISBAAR VERTREKPUNT IS’o  EVALUEER DOELSTELLINGEN OP REGELMATIGE BASIS EN MAAK DIT ZO LEUK MOGELIJKo  RAAK NIET IN PANIEK ALS DOELSTELLINGEN NIET GEHAALD ZIJNo  STUUR BIJ WAAR NODIGo  BETREK ALLE BETROKKENEN BIJ HET OPSTELLEN VAN DOELSTELLINGEN/ TARGETS
 62. 62. EIND OPDRACHT JOUW EIGEN MISSIE, VISIE EN DOELSTELLINGEN LOOP NAAR DE GANG EN GEBRUIK JOUW BLAD FORMULEER EIGEN MISSIE FORMULEER EEN VISIEFORMULEER 3 DOELSTELLINGEN (M.B.T. MISSIE EN VISIE) WIJ KIEZEN DRIE WINNAARS

×